Biofizyka.

48 fiszek    lenkka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 12:00
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Aminokwasy egzogenne to:
Aminokwasy których organizm nie syntetyzuje w wystarczającej ilości i muszą być dostarczone z pożywieniem.

Białka u ssaków zbudowane są z:
L-aminokwasów.

Ładunek netto białka w punkcie izoelektrycznym jest:
Wynosi zero.

Para AT w cząsteczce DNA jest stabilizowana:
Z wiązaniami kowalencyjnymi.

W komórkach ludzkich DNA obecne jest głównie w postaci:
Formy B.

Temperatura topnienia DNA to:
Temperatura dysocjacji podwójnej helisy DNA na pojedyńcze łańcuchy.

Obecność długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w cząsteczkach fosfolipidów:
Zwiększają stopień uporządkowania warstwy lipidowej zmniejsza jej płynność.

Z transportem aktywnym mamy do czynienia kiedy:
Gdy zachodzi w wyniku działania białek przenoszących, jest niezależny od gradientu stężeń.

Potencjał równowagowy w odniesieniu do komórki to:
Wartość potencjału elektrycznego błony przy którym ustaje dyfuzja danego jonu.

Pierwsza zasada termodynamiki określa:
Zasadę zachowania energii w układach zamkniętych.

Druga zasada termodynamiki określa:
Kierunek przebiegu procesów związanych z przemianą energii.

Reakcja chemiczna podczas przebiegu której układ oddaje ciepło do otoczenia to:
Reakcja egzotermiczna.

Ciśnienie osmotyczne to:
Ciśnienie, które w stanie równowagi hamuje transport osmotyczny rozpuszczalnika.

Entropia dojrzałego organizmu niezmieniającego swojej biomasy:
Nie zmienia sie w czasie.

Potencjał elektrodowy to:
Różnica potencjałów elektrycznych metalu i elektrolitu.

Jednostką informacji jest:
Jeden bit.

Pojemność informacyjna łącza to:
Maksymalna ilość informacji przepływającej przez łącze.

Redundancja to:
Nadmiarowość kodowanej informacji.

W celu ograniczenia wpływu błędów przypadkowych na pomiar:
Wykonujemy kilka pomiarów.

Precyzję metody pomiarowej określamy na podstawie:
Stosunku wielkości błędu przypadkowego do wielkości zmierzonej.

Rozkład wartości pomiarów w postaci krzywej Gaussa charakteryzuje się tym, ze 95,5% znajduje się w przedziale:
X +/- 2SD.

Wg teorii falowej Huygensa światło w H2O rozchodzi się:
Wolniej niż w powietrzu.

Liczba Reylnolds'a określa:
Rodzaj przepływu, łamliwy, burzliwy.

Przemiana izobaryczna ta taka (w której<?>):
Nie dochodzi do zmniejszenia ciśnienia.

Wartość potencjału błonowego powyżej którego może być wyzwolony potencjał czynnościowy to:
próg pobudliwości

Stan błony, w którym nie jest możliwe wyzwolenie kolejnego potencjału czynnościowego to:
Refrakcja bezwzględna.

Ekspotencjalne zmniejszenie w czasie potencjału receptorowego to:
Adaptacja.

Człowiek ma wpływ na pracę mięśni:
Poprzecznie prążkowanych.

Zwiększenie częstotliwości pobudzania mięśnia poprzecznie prążkowanego doprowadza przy pewnej częstotliwości do:
Skurczu tężcowego.

Szczególowa teoria względności wg Eistaina podaje związek:
Energia fotonu z masa.

Przemian izobaryczna to taka podczas której:
Nie dochodzi do zmiany ciśnienia.

Część mineralna kości stanowi:
70% masy suchej kości.

Szybkość przebudowy tkanki kostnej zależy od:
Obciążeń działąjących na kości.

Mięśnie gładkie przy rozciąganiu zachowują sie jak:
Materiał o przewadze elementów lepkich.

Impedencja to:
Wartość oporu jaki stawia ośrodek rozchodzącej sie w nim fali dźwiękowej.

Odruch strzemiączkowy skutkuje:
Zmniejszeniem amplitudy drgań przenoszonych do ślimaka.

Niedosłuch typu przewodzoniowego jest następstwem:
Uszkodzeniem struktur ucha zewnętrznego lub/i ucha środkowego.

Zasada nieoznaczności Heisenberga mówi, że:
Im dokładniej oznaczymy położenie cząsteczki , tym mniej ..

Prędkość przepływu płynu przez naczynie jest:
Odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego naczynia.

W warunkach izotnetycznych siła rozwijana przy rozciąganiu mięśnia jest:
Jest zawsze większa od siły przy jego skracaniu.

Kwas hialuronowy tworzy wiązania kowalencyjne z kolagenem i występuje w:
Nie tworzy wiązań kowalencyjnych z białkami.

Białkiem występującym w największej ilości w tkane łącznej:
Jest kolagen.

Ciśnienie sprężyste tkanki płucnej określamy jako:
Różnice ciśnienia sródpęcherzykowego i ciśnienia wewnątrz płucowego.

Objętość oddechowa Vt to:
Objętość powietrza wprowadzona do płuc podczas wdechu.

Mechanizm zabezpieczający płuca przed skokową zmianą objętości polega na:
Zmianie napięcia powierzchniowego pęcherzyków płucnych.

Fala tętna rozchodzi się:
Szybciej niż krew.

Efekt hydrostatyczny zmienia rozkład płynów ustrojowych w organizmie przez:
Wzrost ilości płynów, który przenika z naczyń włosowatych do przestrzeni śródtkankowej.

Właściwości tiksotropowe krwi są związane z:
Agregacją krwinek czerwonych.