STATYSTYKA - WYKŁADY

58 fiszek    esterapankowska   
drukuj graj sprawdź się
Pytanie polski
Odpowiedź polski

STATYSTYKA
rozpocznij naukę
METODA NAUKOWA, KTÓRA OBEJMUJE METODY ZBIERANIA, PREZENTACJI I ANALIZY DANYCH DOTYCZĄCYCH ZJAWISK MASOWYCH

ZADANIE STATYSTYKI
rozpocznij naukę
BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI ZACHODZĄCYCH W ZJAWISKACH MASOWYCH NA PODSTAWIE BADAŃ

ETAPY BADANIA STATYSTYCZNEGO
rozpocznij naukę
1) PLANOWANIE BADANIA 2) OBSERWACJA STATYSTYCZNA 3) OPRACOWANIE I PREZENTACJA ZEBRANEGO MATERIAŁU STATYSTYCZNEGO 4) OPIS I WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

ZAKRES BADANIA
rozpocznij naukę
1) BADANIE PEŁNE - DOTYCZY WSZYSTKICH JEDNOSTEK 2) BADANIE CZĘŚCIOWE - NA PODSTAWIE PRÓBY STATYSTYCZNEJ: DOBÓR CELOWY, DOBÓR LOSOWY

CECHY STATYSTYCZNE
rozpocznij naukę
1) STAŁE - RZECZOWE, CZASOWE, PRZESTRZENNE, 2. ZMIENNE: -JAKOŚCIOWE; -ILOŚCIOWE (SKOKOWE, CIĄGŁE)

SKALE STATYSTYCZNE
rozpocznij naukę
1) NOMINALNA KLASYFIKUJE WG CECH JAKOŚCIOWYCH: PŁEĆ, KOLOR 2) PORZĄDKOWA - UPORZĄDKOWANIE I KLASYFIKACJA CECH 3) PRZEDZIAŁOWA(INTERWAŁOWA) - BEZ STALEGO ZERA 4) STOSUNKOWA(PROPORCJONALNA) - PRZEDZIAŁOWA, ZERO ABSOLUTNE

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PEARSONA
rozpocznij naukę
-1;1

ZALEŻNOŚĆ MIAR POZYCYJNYCH
rozpocznij naukę
KWARTYL TRZECI > MEDIANA MEDIANA > KWARTYL PIERWSZY

ZWIĄZEK KORELACYJNY PEARSONA - CECHY POWINNE BYĆ MIERZALNE CZY NIEMIERZALNE
rozpocznij naukę
CO NAJMNIEJ JEDNA CECHA MUSI BYĆ MIERZALNA

WYMIEŃ ZNANE CI MIARY WYRAŻONE W % PROCENTACH
rozpocznij naukę
1. KLASYCZNY WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI: V(X) 2. POZYCYJNY WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI: V(Q) 3. WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI: d

WYMIEŃ RODZAJE ANKIETY
rozpocznij naukę
1. PYTANIA ZAMKNIĘTE 2. PYTANIA OTWARTE 3. NA PODST. BADAŃ Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

PRÓBA REPREZENTATYWNA
rozpocznij naukę
PRÓBA, KTÓREJ STRUKTURA JEDNOSTEK ODZWIERCIEDLA STRUKTURĘ JEDNOSTEK POPULACJI

JAKIE ZNASZ KONTROLE
rozpocznij naukę
1. FORMALNA 2. MERYTORYCZNA

PODAJ MIARY POZIOMU PRZECIĘTNEGO - KLASYCZNE
rozpocznij naukę
1.ŚREDNIA ARYTMETYCZNA 2.ŚREDNIA GEOMETRYCZNA 3.ŚREDNIA HARMONICZNA

PODAJ MIARY POZIOMU PRZECIĘTNEGO - POZYCYJNE
rozpocznij naukę
DOMINANTA (MODA) KWANTYLE -KWARTYL 1 -KWARTYL 2 (MEDIANA) -KWARTYL 3

CO TO SĄ WAGI W SZEREGACH
rozpocznij naukę
POWTÓRZENIA W SZEREGACH

CZY JEDNOSTKA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ ODPOWIADA JEDNOSTCE BADANEJ CECHY?
rozpocznij naukę
TAK

CZY SUMA ODCHYLEŃ WARTOŚCI CECHY OD ŚREDNIEJ JEST RÓWNA ZERO?
rozpocznij naukę
TAK

CZY POWIĘKSZENIE WSZYSTKICH WARTOŚCI W PRÓBIE O PEWNĄ STAŁA POWIĘKSZY ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ O TĘ STAŁĄ?
rozpocznij naukę
TAK

KWANTYL - INACZEJ
rozpocznij naukę
PERCENTYL(PROCENTY)

DYSTRYBUANTA
rozpocznij naukę
Dystrybuanta empiryczna stanowi diagram liczebności skumulowanej (szereg skumulowany liczebności przedstawiony za pomocą wykresu słupkowego)

ESTYMACJA PUNKTOWA
rozpocznij naukę
ESTYMACJA PUNKTOWA – szacowanie nieznanej wartości parametru T na podstawie próby; polega na wyznaczeniu z próby wartości u estymatora U parametru T i przyjmowaniu tej wartości za oszacowanie T. Estymatory wartości oczekiwanej: średnia z próby, mediana z próby. Estymatory wariancji: wariancja z próby. Estymator wskaźnika struktury: wskaźnik struktury z próby.

ESTYMATOR NIEOBCIĄŻONY
rozpocznij naukę
ESTYMATOR, KTÓREGO WARTOŚĆ OCZEKIWANA JEST RÓWNA FAKTYCZNEJ WARTOŚCI PARAMETRU GENERALNEGO Własność nieobciążoności oznacza, że przy wielokrotnnym losowaniu próby średnia wartości przyjmowanych przez estymator nieobciążony równa się wartości szacowanego parametru. Innymi słowy, wartość nieobciążoności estymatora gwarantuje otrzymanie za jego pomocą ocen wolnych od błędu systematycznego.

WYMIEŃ ZNANE CI MIARY ZMIENNOŚCI
rozpocznij naukę
KLASYCZNE MIARY ZMIENNOŚCI(OPARTE NA ŚREDNICH): -WARIANCJA; -ODCHYLENIE STANDARDOWE; -ODCHYLENIE PRZECIĘTNE; -WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI; POZYCYJNE MIARY ZMIENNOŚCI (POZYCJE R min, Rmax, Q, ME): -ROZSTĘP WARTOŚCI; -ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE; -WSPÓŁCZYNNIK ZMIENNOŚCI

CO TO JEST DYSPERSJA
rozpocznij naukę
Dyspersja, rozproszenie, zmienność, zróżnicowanie jednostek zbiorowości statystycznej z uwagi na pewną cechę mierzalną. Im bardziej wartości cechy jednostek są skupione dookoła swej średniej, tym mniejsza jest dyspersja i odwrotnie – im bardziej są rozproszone, tym większa jest dyspersja. Liczbową ocenę dyspersji przeprowadzamy za pomocą miar dyspersji, z których najpowszechniej stosowane są: wariancja, odchylenie standardowe lub przeciętne, rozstęp (obszar zmienności), odchylenie ćwiartkowe (kw

CO TO JEST WARIANCJA
rozpocznij naukę
ŚREDNIA WAŻONA KWADRATÓW ODCHYLEŃ WARTOŚCI CECHY OD PRZECIĘTNEJ

JAKA JEST WARTOŚĆ WARIANCJI DLA ROZKŁADU STAŁEGO (BEZ ZMIENNOŚCI)
rozpocznij naukę
0

CO TO JEST ODCHYLENIE PRZECIĘTNE
rozpocznij naukę
O.P. TO ŚREDNIA WAŻONA BEZWZGLĘDNYCH ODCHYLEŃ WARTOŚCI CECHY OD WARTOŚCI PRZECIĘTNEJ

JEŚLI DO KAŻDEJ WARTOŚCI CECHY DODAMY TĘ SAMĄ LICZBĘ TO WARIANCJA ULEGNIE ZMIANIE?
rozpocznij naukę
NIE. ZRÓŻNICOWANIE POZOSTANIE NA TYM SAMYM POZIOMIE

CO WYRÓŻNIA ROZKŁAD SYMETRYCZNY
rozpocznij naukę
X(ŚREDNIA)=D=ME

MIARY SYMETRII
rozpocznij naukę
I. 3 MOMENT CENTRALNY II. WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI III. WSPÓŁCZYNNIK ASYMETRII

JAK OCENIAMY RODZAJ ASYMETRII
rozpocznij naukę
PO POŁOŻENIU DOMINANTY I ŚREDNIEJ

JAKĄ WARTOŚĆ PRZYJMUJE WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI PEARSONA
rozpocznij naukę
(-1;1)

WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI W ROZKŁADZIE SYMETRYCZNYM
rozpocznij naukę
0

JAK OCENIAMY SIŁĘ ASYMETRII
rozpocznij naukę
+/- 0,2 SŁABA ASYMETRIA; +/_ 0,6 ŚREDNIA ASYMETRIA; +/_ 0,8 SILNA ASYMETRIA

KONCENTRACJA
rozpocznij naukę
ABSOLUTNA MIARA NATĘŻENIA WOKÓŁ ŚREDNIEJ, ODWROTNOŚĆ DYSPERSJI, ZMIENNOŚCI

Względna miara koncentracji i spłaszczenia rozkładu (termin stosowany w statystyce i rachunku prawdopodobieństwa). Określa rozmieszczenie i koncentrację wartości (zbiorowości) w pobliżu średniej. Występuje on w postaci stosującej moment centralny czwartego rzędu.

JAK OCENIAMY POZIOM KURTOZY - KONCENTRACJI
rozpocznij naukę
Im wyższa kurtoza tym większe skupienie zbiorowości wokół wartości średniej, co daje wyraz w większej smukłości krzywej rozkładu. Mała jej wartość daje efekt odwrotny czyli większy rozrzut wartości, słabą koncentrację i, co za tym idzie, spłaszczenie krzywej liczebności. Dla rozkładu normalnego przyjmuje się wartość kurtozy równą 3, dla wartości większych od 3 rozkład jest bardziej wysmukły a dla wartości mniejszych bardziej spłaszczony. Często stosuje się inną formułę obliczania kurtozy ze wzgl

JAKĄ WARTOŚĆ KURTOZY(KONCENTRACJI) PRZYJMUJE SIĘ DLA ROZKŁADU NORMALNEGO
rozpocznij naukę
Dla rozkładu normalnego przyjmuje się wartość kurtozy równą 3, dla wartości większych od 3 rozkład jest bardziej wysmukły a dla wartości mniejszych bardziej spłaszczony.

ŚREDNIA OGÓLNA
rozpocznij naukę
ŚREDNIA WAŻONA OBLICZANA ZE ŚREDNICH POJEDYNCZYCH PRÓB WĄONA LICZEBNOŚCIĄ TYCH PRÓB

WARIANCJA OGÓLA
rozpocznij naukę
ŚREDNIA WARIANCJA + WARIANCJA ZE ŚREDNICH

ZALEŻNOŚĆ FUNKCYJNA
rozpocznij naukę
WRAZ ZE ZMIANĄ WARTOŚCI JEDNEJ ZMIENNEJ NASTĘPUJE ŚCISŁA ZMIANA WARTOŚCI DRUGIEJ ZMIENNEJ

ZALEŻNOŚĆ STOCHASTYCZNA
rozpocznij naukę
WRAZ ZE ZMIANĄ WARTOŚCI JEDNEJ ZMIENNEJ NASTĘPUJE ZMIANA ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEŃSTWA DRUGIEJ ZMIENNEJ

ZALEŻNOŚĆ KORELACYJNA
rozpocznij naukę
WRAZ ZE ZMIANĄ WARTOŚCI JEDNEJ ZMIENNEJ NASTĘPUJE ZMIANA WARTOŚCI ŚREDNICH DRUGIEJ ZMIENNEJ

RODZAJE ZALEŻNOŚCI KORELACYJNYCH
rozpocznij naukę
I. LINIOWA DODATNIA; II. LINIOWA UJEMNA; III. ZALEŻNOŚĆ NIELINIOWA; IV. BRAK ZALEŻNOŚCI.

JAKĄ WARTOŚĆ PRZYJMUJE WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI PEARSONA
rozpocznij naukę
(-1;1)

JAKĄ WARTOŚĆ PRZYJMUJE WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA
rozpocznij naukę
(-1;1)

CO OKREŚLA WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI
rozpocznij naukę
1. OKREŚLA SIŁĘ KORELACJI; 2. INFORMUJE JAKA CZĘŚĆ BADANEJ CECHY (Y) JEST WYJAŚNIONA ZMIANAMI WARTOŚCI BADANEJ CECHY (X)

DO CZEGO SŁUŻY METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW
rozpocznij naukę
DO WYZNACZANIA FUNKCJI REGRESJI

INTERPRETOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI LINIOWEJ (PEARSONA)
rozpocznij naukę
|Rxy| < 0,2 - zależność prawie nic nie znacząca 0,2 ≤ | Rxy | < 0,4 - zależność wyraźna, lecz niska 0,4 ≤ | Rxy | < 0,7 - zależność umiarkowana 0,7 ≤ | Rxy | < 0,9 - zależność silna 0,9 ≤ | Rxy | < 1,0 - zależność bardzo silna | Rxy | = 1,0 - zależność pełna, funkcyjna

STOPIEŃ DOBROCI LINII REGRESJI
rozpocznij naukę
STOPIEŃ DOPASOWANIA LINII REGRESJI DO PUNKTÓW EMPIRYCZNYCH (DO DANYCH)

MIARY DOBROCI(DOPASOWANIA) LINII REGRESJI
rozpocznij naukę
1) WSPÓŁCZYNNIK ZGODNOŚCI (φ2= 1-r2) 2)WSPÓŁCZYNNIK DETERMINACJI (R2) R2 = 1 - φ2 albo R2 = R2xy 3) WARIANCJA RESZTOWA - Średni błąd szacunku równania regresji (pierwiastek z tzw. wariancji resztowej) (Se) „RESZTA” (ei), jest to: różnica pomiędzy wartością empiryczną, a wartością teoretyczną cechy zależnej Y: Wariancja resztowa (Se) jest to średnia arytmetyczna sumy kwadratów odchyleń danych empirycznych od teoretycznych.

PO AGREGOWAĆ
rozpocznij naukę
PO GRUPOWAĆ - PRZYPISAĆ CECHY

EMPIRYCZNA LINIA REGRESJI
rozpocznij naukę
-WYKRES WARTOŚCI ŚREDNICH ROZKŁADÓW WARUNKÓW; -INFORMUJE O RODZAJU ZALEŻNOŚCI KORELACYJNEJ

KIEDY EMPIRYCZNE LINIE REGRESJI SĄ PROSTOPADŁE?
rozpocznij naukę
WTEDY GDY BRAK JEST ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY BADANYMI ZMIENNYMI

CZY WYZNACZAMY KOWARIANCJĘ R GDY ZALEŻNOŚĆ JEST NIELINIOWA
rozpocznij naukę
NIE

SKORELOWANE
rozpocznij naukę
ZALEŻNE

JAKA JEST WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA KORELACJI JEŚLI KOWARIANCJA RÓWNA SIĘ "0"
rozpocznij naukę
0

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.