Rodzina – najważniejsze pojęcia i definicje

22 fiszki    lenka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 05:30
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Rodzina (definicja)
grupa osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim; podstawowa, pierwotna, najdawniejsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego

Funkcje rodziny
prokreacyjna (zaspokajanie potrzeby posiadania potomstwa); ekonomiczna (zaspokajanie potrzeb materialnych); socjalizacyjna (wychowywanie dzieci); kulturowa (przekazywanie dziedzictwa kulturowego); rekreacyjna (zaspokajanie potrzeby relaksu i wzmacniania więzi rodzinnych)

Wiek zawierania małżeństwa (prawo)
ukończończone 18 lat w dniu zawarcia związku małżeńskiego (sytuacja szczególna: sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie związku kobiecie, która ukończyła 16 lat)

Nie może zawrzeć małżeństwa
osoba w nieodpowiednim wieku; osoba ubezwłasnowolniona (chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo); osoba już pozostająca w ważnym związku małżęńskim (zakaz poligamii); krewni w linii prostej (kazirodztwo); powinowaci, przysposabiający i przysposabiani (w szczególnych przypadkach sąd może zezwolić tym osobom na zawarcie małżeństwa)

Zakończenie małżeństwa
unieważnienie (w przypadku zawarcia małżeństwa gdy jest ono prawnie zabronione); ustanie małżeństwa (śmierć jednego z małżonków, uznanie za zmarłego, rozwód)

Rozwód (prawo)
sąd okręgowy decyduje na ile zupełny i trwały jest rozpad pożycia

Rozwód (rodzaje)
za porozumieniem stron; z orzeczeniem o winie

Separacja
stan prawny mający podobne konsekwencje prawne jak rozwód (może być zniesiona i nie daje możliwości zawarcia nowego związku)

Wspólnota majątkowa
wszelkie dobra materialne wniesione przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa są wspólne, chyba że zostało to uregulowane odrębną umową (intercyza)

Pokrewieństwo (definicja)
stosunek rodzinny - dwoje ludzi pochodzi od tego samego przodka

Stopień pokrewieństwa
liczba pokoleń dzielących członków rodziny od wspólnego przodka

Pokrewieństwo (rodzaje)
w linii prostej (gdy jeden członek rodziny pochodzi od drugiego - wnuk i dziadek); w linii bocznej (gdy przodek jest wspólny, ale członkowie rodziny nie pochodzą jeden od drugiego - kuzyni)

Wstępni
krewni, od których członek rodziny pochodzi - przodkowie (rodzice, dziadkowie)

Zstępni
krewni pochodzący od wspólnych przodków - potomkowie (dzieci, wnuki)

Powinowactwo
związek jednego z małżonków z rodziną drugiego małżonka; może ulec wygaśnięciu wraz z rozpadem małżeństwa; liczy się w stopniach, jak pokrewieństwo

Władza rodzicielska
prawa przysługujące rodzicom i obowiązki jakie mają wobec dzieci, aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności (ukończenie 18 roku życia)

Prawa rodziców
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi zasadami i wyznawaną religią; prawo do sprawowania nadzoru nad majątkiem dziecka

Obowiązki rodziców
obowiązek zapewnienia dziecku warunków do właściwego rozwoju; obowiązek dbałości o działanie w interesie dziecka; przygotowanie dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie

Kuratela
sądowo ustanowiona ochrona osoby bądź jej spraw majątkowych, gdy nie może ona sama prowadzić swoich spraw (dzieci, osoby ubezwłasnowolnione)

Adopcja
przysposobienie - uznanie cudzego dziecka za swoje

Modele rodziny
matriarchat (dominacja kobiety - np. w społeczeństwach neolitycznych); patriarchat (dominacja mężczyzny - np. w starożytnym Rzymie); rodzina partnerska (jednakowe prawa i obowiązki obojga rodziców)

Zagrożenia rodziny
ekonomiczne (bezrobocie, wzrost kosztów utrzymania, wysokie koszty kształcenia); zmiana modelu rodziny (rodziny niepełne, małżęństwa bezdzietne); patologie (alkoholizm, narkomania, przemoc, konfilkty rodzinne)