Części zdania

11 fiszek    allymcbeal    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 02:45
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

podmiot
nadrzędna część zdania - wykonawca czynności, odpowiada na pytania kto? co?

podmiot gramatyczny
wyrażony w mianowniku, np. Kucharz ugotował zupę.

podmiot logiczny
wyrażony w dopełniaczu, np. Nie ma róży bez kolców.

podmiot domyślny
np. Pójdę do szkoły. [podmiot domyślny - ja]

podmiot szeregowy
np. Asia, Ewa i Ania grają w piłkę.

orzeczenie
określa czynności lub stany podmiotu

orzeczenie czasownikowe
wyrażone formą osobową czasownika

orzeczenie imienne
złożone z łącznika (forma osobowa czasowników: być, stać się, zostać) i orzecznika (inna część mowy), np. Aneta jest aktorką.

przydawka
określa rzeczownik; odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?

dopełnienie
określa czasownik; odpowiada na pytania przypadków (oprócz mianownika)

okolicznik
określa czasownik; wyróżniamy okoliczniki miejsca, czasu, celu, przyczyny, sposobu, przyzwolenia, warunku