Moja lekcja

122 fiszki    monikachylak   
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

248. Inicjatywę ustawodawczą miał Rząd i Sejm w konstytucji
rozpocznij naukę
Marcowej 169

249. Funkcje sejmu konstytucji Marcowej:
rozpocznij naukę
prawo pociągania do odpowiedzialności parlamentarnej i konstytucyjnej kompetencje ustawodawcze elekcyjne ustrojodawcze. 170

250. Liberalizm w konstytucji Marcowej: wyrażał się poprzez:
rozpocznij naukę
prawa polityczne i obywatelskie i społeczne i wolnościowe(wolność sumienia i wyznania słowa i prasy nauki i nauczania) powszechne obowiązki obywatelski171

251. Przedstaw tryb ustawodawczy w konstytucji marcowej!
rozpocznij naukę
rządu i sejmu. Senat -wnoszenia poprawek do ustaw uchwalonych przez sejm.?

252. Kompetencje elekcyjne wg. Konstytucji marcowej:
rozpocznij naukę
polegały na oborze przez sejm i senat połączone w ZN prezydenta173

253. Co gwarantowało niezawisłość sędziów w XX-leciu międzywojennym?
rozpocznij naukę
Zakaz usuwania i przenoszenia sędziów immunitet sądowy(art. 77 konstytucji marcowej) 174

254. Na mocy czego i kiedy został powołany Najwyższy Trybunał Administracyjny?
rozpocznij naukę
Mocą 73art. Konstytucji marcowej z 1922r175

255. Dla realizacji sądowej kontroli administracji powołany został w roku 1922
rozpocznij naukę
Najwyższy Trybunał Administracyjny. 176

256. Wymogi pozwalające być sędzią TS z roku 1923 :
rozpocznij naukę
nie mogli należeć do sejmu i senatu polowa członków musiała mieć skończone wyższe studia prawa I prezes SN (który przewodniczył TS) musiał mieć ukończone 40 lat177

257. Kto wchodził w skład Trybunału Kompetencyjnego
rozpocznij naukę
?(ustaw z 1925r) 2 prezesów 14 członków mianowanych przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów178

258. Dwa rodzaje rozporządzeń w noweli sierpniowej!
rozpocznij naukę
Rozporządzenia między kadencjami izb ustawodawczych w razie nagłej konieczności państwowej oraz rozporządzenia w okresie kadencji na podstawie upoważnienia ustawowego. 179

259. Konstytucja polska uchodziła za
rozpocznij naukę
najbardziej liberalną konstytucje Europy w I poł. XIX w180

Wymień organy administracji skarbowej II instancji w II RP!?
rozpocznij naukę
Izby skarbowe i dyrekcje ceł181

260. Urzędnicy administracji ogólnej II RP to:
rozpocznij naukę
Wojewoda komisarz rządu Starosta powiatowy (od 1932 Starosta grodzki) w Warszawie – Komisarz Rządu miasta stołecznego Warszawy. 182

261. Formy kontroli państwowej wykonywanej w II RP przez parlament:
rozpocznij naukę
przy uchwalaniu budżetu przy rozpatrywaniu zamknięć rachunków państwa przedstawionych przez NIK Interpelacje Komisja kontroli długów państwa183

262. Przewodnie zasady sądownictwa II RP:
rozpocznij naukę
?

263. Co stanowiło wyjątek w uprawnieniach sędziów II RP?
rozpocznij naukę
Była to zasada wyłączenia z kompetencji sądów uprawnienia do badań legalności ustaw z konstytucją185

264. Zarząd terytorialny II RP!
rozpocznij naukę
Województwa- wojewoda powiaty- starosta gminy miejskie i wiejskie 186

265. Jakie sądy były od 1928r Sądami powszechnymi I instancji?
rozpocznij naukę
Sąd Grodzki Sąd Okręgowy Sąd Apelacyjny187

267. W jakich sądach występowali przedstawiciele społeczeństwa realizując zasadę udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w okresie międzywojennym?
rozpocznij naukę
Przez wybór sędziów Pokoju i udział obywateli w sądach przysięgłych sądach handlowych i sądach pracy. 188

268. W jakiej części Polski istniały sądy przysięgłych i na podstawie jakich przepisów funkcjonowały?
rozpocznij naukę
W byłej Galicji na podstawie przepisów austriackich. 189

269. Na mocy czego działała w międzywojennej Polsce prokuratura?
rozpocznij naukę
Początkowo na przepisach zaborczych a od 1928r normowały ją ustawy o ustroju sądów powszechnych. 190

270. Wymień Izby Sądy Najwyższego.
rozpocznij naukę
Cywilna i Karna i dla spraw adwokatury191

271. Na jakim obszarze II RP funkcjonowały sądy wyznaniowe?
rozpocznij naukę
Byłego zaboru rosyjskiego192

272. Jakie były organy samorządowe w województwach w II RP?
rozpocznij naukę
wojewodowie i komisarz rządu miasta stołecznego(rada gminna i zarząd gminy i rada miejska i zarząd miejski i rada powiatowa i wydział powiatowy i rada wojewódzka i wydział wojewódzki) 193

273. Jak dzielił się samorząd
rozpocznij naukę
zawodowy i gospodarczy i terytorialny194

274. Wymień sądy rozstrzygające w zakresie stosunków publicznoprawnych w II RP?
rozpocznij naukę
Najwyższy Trybunał Administracyjny Trybunał Kompetencyjny Trybunał Stanu195

275. Jakie były funkcje Prokuratorii generalnej II RP?
rozpocznij naukę
Obsługa prawna skarbu państwa instytucji i przedsiębiorstw państwowych oraz zakładów finansowanych przez państwo udzielenie opinii prawnych organom państwowym. 196

276. Komu podlegała Adwokatura?
rozpocznij naukę
Sądowi Najwyższemu ministrowi sprawiedliwości(najwyższy organ samorządu adwokackiego to Naczelna rada Adwokacka) 197

277. W jakich województwach istniała 3-instancyjna struktura sądownictwa administracyjnego?
rozpocznij naukę
Pomorskie Poznańskie Śląskie198

278. W jakim województwie istniały dwie struktury sądownictwa administracyjnego?
rozpocznij naukę
W Śląskim199

279. Kto mianował sędziów grodzkich w II RP?
rozpocznij naukę
Minister sprawiedliwości do 1930r potem prezydent. 200

280. Kazimierz Bartel był pięciokrotnie
rozpocznij naukę
premierem RP w latach 1926–30201

281.25 II 1932 r. Podpisano
rozpocznij naukę
polsko – radziecki pakt o nieagresji202

282. Ile sądów okręgowych
funkcjonowało w międzywojennej Polsce? Okręgowych 45
rozpocznij naukę
apelacyjnych
apelacyjnych 7(548 grodzkich) dane z 1936 roku 203

283. Wg konstytucji z 1935 r. Prezydent RP
rozpocznij naukę
nie ponosił odpowiedzialności konstytucyjnej204

284. Naczelne zasady Konstytucji Kwietniowej:
rozpocznij naukę
?

285. Rodzaje uprawnień osobistych prezydenta w konstytucji kwietniowej:
powoływanie 1/3 senatorów 206
rozpocznij naukę
Prerogatywy

286. Prerogatywy
rozpocznij naukę
uprawnienia zwykłe to uprawnienia osobiste prezydenta w konstytucji Kwietniowej207

.„ Ustawa scaleniowa z 23 III 1933r. 208
rozpocznij naukę
. " Act III Scaleniowa of 23 1933r. 208

287. Okólnik prezesa Rady Ministrów z 13 VII 1936- przewidywał
rozpocznij naukę
że pierwszą po prezydencie osobą w państwie jest generalny inspektor sił zbrojnych Edward Rydz – Śmigły209

288. Stronnictwo Pracy powstało w 1937 z
rozpocznij naukę
połączenia się Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej210

289. Dystrykty Generalnego Gubernatorstwa
rozpocznij naukę
: krakowski warszawski lubelski radomski + Galicja211

290. Wzdłuż Wisły Narwi i Sanu miała
rozpocznij naukę
przebiegać granica z układa z 23 VII 1939212

291. Na czym opierała się organizacja sądownictwa powszechnego na ziemiach przyłączonych do Niemiec podczas II wojny światowej?
rozpocznij naukę
Na dekrecie ministra sprawiedliwości z 26.11.1940r213

292. Na czym opierało swoją działalność sądownictwo polskie w Generalnej Guberni?
rozpocznij naukę
Na rozporządzeniach Generalnego Gubernatora Hansa Franka z 26.10.1939 i 19.02.1940 r214

293. Żegota utworzona w 1942 r. zajmowała się
rozpocznij naukę
pomocą dla prześladowanych Żydów215

294...„O co walczymy” to tytuł tzw.
rozpocznij naukę
Dużej deklaracji216

295. Istota systemu d`Hondte`a:
podział mandatów pomiędzy poszczególne listy obliczano w ten sposób
rozpocznij naukę
System belgijski-sprawdzanie zasady wyborów proporcjonalnych
że dzielono je proporcjonalnie do liczby posłów. 217

296. W 1971r. (XXVI Nowela)
rozpocznij naukę
obniżono cenzus wieku z 21 lat do 18 lat218

Uzupełnienie do Polski - administracja219
rozpocznij naukę
Addendum to Polish - administracja219

1. Przez jaki okres istniał osobny urząd ministra byłej dzielnicy pruskiej?
rozpocznij naukę
3 lata220

2. Na czym polega władztwo administracyjne?
rozpocznij naukę
Na możliwości zastosowania przymusu dla realizacji podejmowanych decyzji przybierających najczęściej formę aktów administracyjnych 221

3. Jakie organy stanowiły II RP administrację centralną?
rozpocznij naukę
rada ministrów i ministrowie222

4. Na jakie dwa piony dzieliły się terytorialne organy administracji rządowej II RP?
rozpocznij naukę
ogólna i specjalna223

5. Komu podlegał pion służby śledczej II RP?
rozpocznij naukę
Naczelnikom wydziału bezpieczeństwa (później społeczno-politycznych) w urzędach wojewódzkich (formalnie organom wymiaru sprawiedliwości) 224

6. Jakie funkcje realizowała administracja ogólna?
rozpocznij naukę
zadania należące do resortu spraw wewnętrznych225

7. Czym zajmowała się administracja specjalna?
rozpocznij naukę
Funkcje wchodzące w zakres pozostałych resortów226

8. Na jakie jednostki podzielono państwo polskie w okresie dwudziestolecia dla realizacji celów administracji ogólnej?
rozpocznij naukę
Województwa powiaty gminy miejskie i wiejskie227

9. Ile województw istniało w Polsce w 1939?
rozpocznij naukę
16228

10. Jaki organ stał na czele administracji ogólnej w Warszawie?
rozpocznij naukę
komisarz rządu miasta Warszawy229

11. Jakie organy wykonywały funkcję administracji ogólnej w gminach?
rozpocznij naukę
organy wykonawcze samorządu terytorialnego230

12. Jakie resorty posiadały w okresie międzywojennym w Polsce administracje terytorialną specjalną?
Komunikacji i Opieki Społecznej 231
rozpocznij naukę
spraw wojskowych sprawiedliwości skarbu poczty i telegrafów rolnych a częściowo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Przemysłu i Handlu

13. Na jakiej zasadzie zbudowane były organy administracji rządowej w okresie II RP?
rozpocznij naukę
hierarchiczno-instancyjne232

14. Jak nazywała się grupa przepisów normujących organizację aparatu administracyjnego państwa?
rozpocznij naukę
ustrojowe prawo administracyjne233

15. Jak nazywała się grupa przepisów obejmujących formie działania i tryb funkcjonowania organów administracyjnych?
rozpocznij naukę
proceduralne prawo administracyjne234

16. Na czym polegały funkcje administracyjne rady ministrów?
rozpatrywaniu sprawozdań ministrów zatwierdzaniu statutów organizacyjnych ministerstw 235
rozpocznij naukę
Na uzgadnianiu działalności administracyjnej ministrów

17. Kto wchodził w skład komitetu ekonomicznego RM?
rozpocznij naukę
Ministrowie stojący na czele resortów gospodarczych 236

18. Jakie uprawnienia w zakresie administracji uzyskał prezes RM?
rozpocznij naukę
Na mocy ustaw szczególnych uzyskał on uprawnienia do sprawowania ogólnego kierownictwa i nadzoru w sprawach personalnych całej administracji wzrastały też jego uprawnienia koordynacyjne w stosunku do działalności administracyjnej ministrów237

19. W którym roku rada ministów w Polsce międzywojennej ustaliła jednolite zasady administracji ministerstw?
rozpocznij naukę
1926238

20. Kto stał na czele departamentów ministerialnych?
rozpocznij naukę
dyrektorzy239

21. Jak nazywał organ kierujący wydziałami departamentów?
rozpocznij naukę
naczelnik240

22. Ile ministerstw istniało w Polsce w 1932?
rozpocznij naukę
11241

23. Komu były podporządkowane urzędy centralne zgodnie z zasadami konst. Marcowej?
rozpocznij naukę
ministrom242

24. Jaki był tryb powoływania wojewody w II RP?
rozpocznij naukę
Mianowany przez prezydenta na wniosek ministra spraw wew. uchwalony przez radę ministrów. 243

25. Na czym polegała dwojaka działalność wojewody?
rozpocznij naukę
przedstawiciel rządu /szef administracji ogólnej i tych działów administracji specjalnej które były zespolone z administracją ogólną244

26. Komu podlegała policja państwowa na obszarze województwa II RP?
rozpocznij naukę
wojewodzie245

27. Na jakie jednostki dzielił się urząd wojewódzki II RP?
rozpocznij naukę
na wydziały i odziały 246

28. Kto wchodził w skład rady wojewódzkiej II RP?
rozpocznij naukę
członkowie delegowani przez organy samorządu powiatowego przewodniczył jej z urzędu wojewoda247

29. Od którego roku szefem administracji stolicy był komisarz rządu miasta stołecznego Warszawy?
rozpocznij naukę
1919248

30. W którym roku podzielono Warszawę na powiaty grodzkie?
rozpocznij naukę
1928249

31. Komu pod względem osobowym i służbowym podlegał starosta?
rozpocznij naukę
wojewodzie250

32. Kto sprawował administrację w miastach wydzielonych liczących powyżej 75 tyś. mieszkańców (od 1932)?
rozpocznij naukę
starosta grodzki251

33. Kto kierował administracją powiatu miejskiego w Gdyni od 1932?
rozpocznij naukę
komisarz rządu252

34. Kto mógł wprowadzić w Polsce (do 1935) stan wyjątkowy?
rozpocznij naukę
rada ministrów za zgodą prezydenta (później prezydent) 253

35. W którym roku w Polsce międzywojennej nastąpiło istotne rozszerzenie uprawnień policji?
rozpocznij naukę
1934254

36. Według jakiego systemu zostało. uregulowane wydawanie czasopism II RP?
rozpocznij naukę
według zasad systemu zgłoszeniowego255

37. Na jakich zasadach opierał się system kontroli nad treścią druków?
rozpocznij naukę
na zasadach kontroli represyjnej256

38. Kto zarządzał konfiskatą czasopism w II RP?
rozpocznij naukę
organ administracji ogólnej 1 instancji lub prokurator 257

39. Jakie rodzaje stowarzyszeń rozróżniało prawo o stowarzyszeniach w 1932?
rozpocznij naukę
zwykłe zarejestrowane wyższej użyteczności. 258

40. W jakich okolicznościach organy administracji mogły wydać zakaz odbywania się zgromadzeń zgodnie z ustawą z 1932?
rozpocznij naukę
gdy zagrażały one bezpieczeństwu spokojowi i porządkowi publicznemu259

41. W którym roku w II RP przeprowadzono pełną unifikację i reorganizację systemu szkolnego?
rozpocznij naukę
1932

42 W jakich latach II RP podjęto ustawę o szkołach wyższych określających zakres ich autonomi?
rozpocznij naukę
1920 - 1933

43. W którym roku zawarty został konkordat i dostosowanie granic prowincji kościelnych i diecezji do granic państwowych?
rozpocznij naukę
1925

44. Kto sprawował w Polsce administrację w sprawach wyznaniowych na obszarze województwa?
rozpocznij naukę
wojewoda

45. W którą roku przeprowadzono reformę walutową?
rozpocznij naukę
1924

46. Kiedy powołano w Polsce ministerstwo rolnictwa i reform rolnych?
rozpocznij naukę
1932

47. Jakie znaczenie dla organizacji samorządu terytorialnego miały regulacje ustawowe z 1933?
rozpocznij naukę
zmierzały do zwiększenia zależności samorządu od organów administracji rządowej266

48. W jakim trybie wybierano w Polsce międzywojennej rady gminne w gminach wiejskich? wybory pośrednie i jawne267
rozpocznij naukę
48 In what mode was selected in Poland between the municipal councils in rural areas? Indirect elections and jawne267

49. Od kiedy w Polsce wprowadzono gminy zbiorcze?
rozpocznij naukę
1933

50. Kto wchodził w skład zarządów miejskich gmin?
rozpocznij naukę
w miastach wydzielonych prezydent miasta i ławnicy w pozostałych burmistrz i ławnicy269

51. Jaki był skład wydziałów powiatowych w II RP
rozpocznij naukę
?6 członków wybieranych przez radę pod przewodnictwem starosty 270

52. Jakich województw w szczególności dotyczyła ustawa z 1922 o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego?
rozpocznij naukę
lwowskiego tarnopolskiego stanisławowskiego271

53. Wymień organy utrzymane w województwach poznańskim i pomorskim?
rozpocznij naukę
sejmik wojewódzki wydział wojewódzki starosta krajowy272

54. Od którego roku Warszawa stanowiła jednostkę samorządu gminnego i powiatowego wojewódzkiego?
rozpocznij naukę
1938273

55. Jaki zakres działania obejmowały kompetencje samorządu terytorialnego II RP?
rozpocznij naukę
własny i poruczony zakres działania274

56. Jaka ilość czynności i funkcji administracyjnych wykonywały organy samorządu gminnego w ramach poruczonego zakresu działania w 1932?
rozpocznij naukę
około 500275

57. Na jakie części dzielił się samorząd gosp. II RP w zależności od rodzaju wytwórczości?
rozpocznij naukę
przemysłowo-handlowe rzemieślniczy i rolniczy276

58. Jaki mechanizm umożliwiał wpływ organów adm. państwowej na działalność izb samorządu gosp.?
rozpocznij naukę
Do organów uchwałodawczych izb wchodzili obok radców wybieranych także radcy mianowani przez właściwych ministrów277

59. W którym roku wydano przepisy jednolite normujące ogólne postępowanie administracyjne?
rozpocznij naukę
1928

60. Przepisy jakiej ustawy zawierały pragmatykę służbową funkcjonariuszy państwowych?
rozpocznij naukę
ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922279

61. Jaki % wojewodów w Polsce stanowili w 1937
rozpocznij naukę
byli oficerowie? 75%280

62. Jakie organy sprawowały kontrolę zewnętrzną w IIRP?
rozpocznij naukę
organy i instytucje niezależne od aparatu adm. publicznej281

63. Jak nazywał się powołany w 1932 sąd adm.?
rozpocznij naukę
Najwyższy Trybunał Administracyjny282

64. Na jakie izby dzielił się powołany w 1932 sąd adm.?
rozpocznij naukę
ogólnoadministracyjna i skarbowa283

65. Jaki organizm polit.-adm. został utworzony dekretem kanclerza Rzeszy z 12.X. 1939 w adm. okupowanych ziem polskich?
rozpocznij naukę
generalne gubernatorstwo284

66. Na jakie organy podzielono pod względem adm. terytorium wcielone do Rzeszy?
rozpocznij naukę
Gdańsk Prusy Zachodnie Kraj Warty285

67. Jaką jednostkę adm. utworzyły władze niemieckie na ziemiach wcielonych do rzeszy w V. 1941?
rozpocznij naukę
odrębną prowincję górnośląską z siedzibą w Katowicach286

68. Wymień podstawy prawne autonomii Galicji?
rozpocznij naukę
dyplom październikowy 1860 patent lutowy 1861.287

69. Dlaczego wybory kurialne naruszały zasadę równości wyborów? I kuria 0 4% wyborców 30% posłów288
rozpocznij naukę
69 Why elections kurialne infringe the principle of equality of elections? I curia 0 4% of voters 30% posłów288

70. Wymień wirylistów Sejmu Krajowego w Galicji?
rozpocznij naukę
3 arcybiskupów lwowskich 5 biskupów katolickich prezes Akademii Umiejętności rektorzy uniwer. krakowskiego lwowskiego Politechniki Lwowskiej289

Pojęcie "kultura krajowa" w kompetencjach sejmu krajowego?
rozpocznij naukę
rolnictwo i leśnictwo publ. budowa i drogi

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.