słownik angielsko - wietnamski

English - Tiếng Việt

poverty po wietnamsku:

1. nghèo nghèo


Ga đình Gabrielle rất nghèo.
Người nghèo không phải là người có quá ít mà là người muốn quá nhiều.
Cía đó sẽ chẳng làm chúng tôi giàu hơn, chẳng làm chúng tôi nghèo hơn.
Mặc dù nghèo, anh ấy vẫn hạnh phúc.
Mỗi năm tôi đều tham gia từ thiện bằng cách quyên góp tiền và quần áo để giúp người nghèo.
Một chương trình như vậy sẽ giúp đỡ người giàu có hại tới người nghèo.

2. nghèo nànWietnamskie słowo "poverty" (nghèo nàn) występuje w zestawach:

1200 vocab IELIS