słownik angielsko - chiński

English - 中文, 汉语, 漢語

in po chińsku:

1. 在


在咖啡馆 Zài kāfēi guǎn
你的书在桌子上。/ 情况在改变。/ 她们在看电视。

2. 内,里 内,里Chińskie słowo "in" (内,里) występuje w zestawach:

介词 - Prepositions

3. 表示在某时间 表示在某时间4.


这个屋子里的东西太多了。/ 昨天夜里树林里有一个女孩子被奸杀了。