My lesson

 0    452 fiszki    Yuriy13
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
(in) the countryside
rozpocznij naukę
(op) het platteland
(to) home
rozpocznij naukę
naar huis​
a few / a couple (of)
rozpocznij naukę
een paar​
according to
rozpocznij naukę
volgens​
actually
rozpocznij naukę
eigenlijk​
afraid / scared
rozpocznij naukę
bang​
after
rozpocznij naukę
na​
after that
rozpocznij naukę
daarna​
again
rozpocznij naukę
weer​
against
rozpocznij naukę
tegen​
ago
rozpocznij naukę
geleden​
all (of) the
rozpocznij naukę
alle​
all sorts/kinds of
rozpocznij naukę
allerlei​
almost
rozpocznij naukę
bijna​
already
rozpocznij naukę
al​
always
rozpocznij naukę
altijd​
another (one more)
rozpocznij naukę
nog een​
any more
rozpocznij naukę
meer​
approximately
rozpocznij naukę
ongeveer​
around
rozpocznij naukę
om / rond​
as ... as
rozpocznij naukę
zo ... als​
as soon as possible
rozpocznij naukę
zo snel mogelijk​
at home
rozpocznij naukę
thuis​
at the office
rozpocznij naukę
op kantoor​
at the same time
rozpocznij naukę
tegelijk​
average
rozpocznij naukę
gemiddeld​
awake
rozpocznij naukę
wakker​
away
rozpocznij naukę
weg​
bad
rozpocznij naukę
slecht / erg​
because
rozpocznij naukę
want​
between
rozpocznij naukę
tussen​
boring
rozpocznij naukę
saai​
both
rozpocznij naukę
allebei​
brown
rozpocznij naukę
bruin​
Bulgaria
rozpocznij naukę
Bulgarije​
cash
rozpocznij naukę
contant​
clean
rozpocznij naukę
schoon​
clear(ly)
rozpocznij naukę
duidelijk​
close to / nearby
rozpocznij naukę
dichtbij​
compared to
rozpocznij naukę
vergeleken met​
completely
rozpocznij naukę
helemaal​
damaged
rozpocznij naukę
beschadigd​
dangerous
rozpocznij naukę
gevaarlijk​
desperate(ly)
rozpocznij naukę
wanhopig​
different (than something else)
rozpocznij naukę
anders​
different (things)
rozpocznij naukę
verschillende​
dry
rozpocznij naukę
droog​
during
rozpocznij naukę
tijdens​
each other
rozpocznij naukę
elkaar​
easy
rozpocznij naukę
makkelijk​
enough
rozpocznij naukę
genoeg​
especially / mostly
rozpocznij naukę
vooral​
European
rozpocznij naukę
Europees​
even
rozpocznij naukę
zelfs​
even though
rozpocznij naukę
ook al​
every
rozpocznij naukę
iedere​
everything
rozpocznij naukę
alles​
everywhere
rozpocznij naukę
overal​
exhausted
rozpocznij naukę
uitgeput​
famous
rozpocznij naukę
beroemd​
far
rozpocznij naukę
ver​
fixed / set
rozpocznij naukę
vast​
flat
rozpocznij naukę
plat​
for
rozpocznij naukę
voor​
for example
rozpocznij naukę
bijvoorbeeld​
frozen
rozpocznij naukę
bevroren​
gold
rozpocznij naukę
goud​
great
rozpocznij naukę
geweldig​
had
rozpocznij naukę
had(den)​
have been
rozpocznij naukę
form of zijn + geweest​
he has
rozpocznij naukę
hij heeft​
heavy
rozpocznij naukę
zwaar​
high
rozpocznij naukę
hoog​
his
rozpocznij naukę
z'n​
I have been to...
rozpocznij naukę
Ik ben naar ... geweest.​
I like to...
rozpocznij naukę
Ik ... graag​
I prefer to...
rozpocznij naukę
Ik ... het liefst​
I'm sorry.
rozpocznij naukę
Het spijt me.​
immediately
rozpocznij naukę
meteen​
impressed
rozpocznij naukę
onder de indruk​
impressive
rozpocznij naukę
indrukwekkend​
in any case
rozpocznij naukę
in ieder geval / in elk geval​
in general
rozpocznij naukę
in het algemeen​
in the background
rozpocznij naukę
op de achtergrond​
in the end
rozpocznij naukę
uiteindelijk​
in the middle
rozpocznij naukę
in het midden​
in the past
rozpocznij naukę
vroeger​
independent
rozpocznij naukę
onafhankelijk​
it has
rozpocznij naukę
het heeft​
just (simply)
rozpocznij naukę
gewoon​
just like
rozpocznij naukę
net als​
less
rozpocznij naukę
minder​
like this / like that
rozpocznij naukę
zo​
little / few
rozpocznij naukę
weinig​
local
rozpocznij naukę
plaatselijk​
low
rozpocznij naukę
laag​
many / much / a lot (of); much / many / a lot (of)
rozpocznij naukę
veel​
more
rozpocznij naukę
meer​
most of the time / usually / normally
rozpocznij naukę
meestal​
naked
rozpocznij naukę
bloot​
narrow
rozpocznij naukę
smal​
necessary
rozpocznij naukę
nodig​
never
rozpocznij naukę
nooit​
next to / besides
rozpocznij naukę
naast​
nice (friendly)
rozpocznij naukę
aardig​
nice (fun)
rozpocznij naukę
leuk​
nice (pleasant)
rozpocznij naukę
fijn / prettig​
north of
rozpocznij naukę
ten noorden van​
northern
rozpocznij naukę
noordelijk​
not yet
rozpocznij naukę
nog niet​
nothing [adj]
rozpocznij naukę
niks [adj]s​
nowhere
rozpocznij naukę
nergens​
obliged
rozpocznij naukę
verplicht​
often
rozpocznij naukę
vaak​
old fashioned
rozpocznij naukę
ouderwets​
once in a while
rozpocznij naukę
weleens / af en toe​
only (small amount)
rozpocznij naukę
maar​
only / alone
rozpocznij naukę
alleen​
original(ly)
rozpocznij naukę
oorspronkelijk​
other
rozpocznij naukę
andere​
otherwise
rozpocznij naukę
anders​
our
rozpocznij naukę
onze / ons​
own
rozpocznij naukę
eigen​
please
rozpocznij naukę
alsjeblieft / alstublieft​
Poland
rozpocznij naukę
Polen​
polite
rozpocznij naukę
beleefd​
poor
rozpocznij naukę
arm​
possible
rozpocznij naukę
mogelijk​
pregnant
rozpocznij naukę
zwanger​
previous
rozpocznij naukę
vorige​
probably
rozpocznij naukę
waarschijnlijk​
proud
rozpocznij naukę
trots​
ready / done
rozpocznij naukę
klaar​
real(ly)
rozpocznij naukę
echt​
relaxing
rozpocznij naukę
ontspannend​
responsible
rozpocznij naukę
verantwoordelijk​
rich
rozpocznij naukę
rijk​
Rumania
rozpocznij naukę
Roemenië​
Russian
rozpocznij naukę
Russisch​
safe
rozpocznij naukę
veilig​
satisfied
rozpocznij naukę
tevreden​
scientific(ally)
rozpocznij naukę
wetenschappelijk​
sensitive (to)
rozpocznij naukę
gevoelig (voor)​
sharp
rozpocznij naukę
scherp​
she has
rozpocznij naukę
ze heeft​
similar
rozpocznij naukę
vergelijkbaar​
smart
rozpocznij naukę
slim​
so so
rozpocznij naukę
matig​
some (a quantity/amount/number of)
rozpocznij naukę
wat​
some (of the)...
rozpocznij naukę
sommige​
something [adj]
rozpocznij naukę
iets [adj]s​
somewhere
rozpocznij naukę
ergens​
special
rozpocznij naukę
bijzonder​
still
rozpocznij naukę
nog / nog steeds​
strange
rozpocznij naukę
vreemd​
strict
rozpocznij naukę
streng​
suitable
rozpocznij naukę
geschikt​
surprised
rozpocznij naukę
verrast​
surprising
rozpocznij naukę
verrassend​
That depends.
rozpocznij naukę
Dat hangt ervanaf.​
that's why
rozpocznij naukę
daarom​
the accident
rozpocznij naukę
het ongeluk​
the advantage
rozpocznij naukę
het voordeel​
the advertising
rozpocznij naukę
de reclame​
the age
rozpocznij naukę
de leeftijd​
the air / the sky
rozpocznij naukę
de lucht​
the animal
rozpocznij naukę
het dier​
the area
rozpocznij naukę
het gebied​
the arrival
rozpocznij naukę
de aankomst​
the art
rozpocznij naukę
de kunst​
the artist
rozpocznij naukę
de kunstenaar​
the assignment
rozpocznij naukę
de opdracht​
the back
rozpocznij naukę
de rug​
the banana
rozpocznij naukę
de banaan​
the beach
rozpocznij naukę
het strand​
the belt
rozpocznij naukę
de riem​
the bird
rozpocznij naukę
de vogel​
the body
rozpocznij naukę
het lichaam​
the border / the limit
rozpocznij naukę
de grens​
the bowl
rozpocznij naukę
de schaal​
the bread
rozpocznij naukę
het brood​
the breakfast
rozpocznij naukę
het ontbijt​
the building
rozpocznij naukę
het gebouw​
the business trip
rozpocznij naukę
de zakenreis​
the cabinet / the cupboard / the closet
rozpocznij naukę
de kast​
the canal
rozpocznij naukę
de gracht​
the carrot
rozpocznij naukę
de wortel​
the century
rozpocznij naukę
de eeuw​
the championship
rozpocznij naukę
het kampioenschap​
the chance / the opportunity
rozpocznij naukę
de kans​
the chicken
rozpocznij naukę
de kip​
the child / the kid
rozpocznij naukę
het kind (de kinderen)​
the chocolate
rozpocznij naukę
de chocola​
the clothes
rozpocznij naukę
de kleren​
the coast
rozpocznij naukę
de kust​
the community
rozpocznij naukę
de gemeenschap​
the complaint
rozpocznij naukę
de klacht​
the condition
rozpocznij naukę
de voorwaarde​
the content
rozpocznij naukę
de inhoud​
the contribution
rozpocznij naukę
de bijdrage​
the conversation
rozpocznij naukę
het gesprek​
the country
rozpocznij naukę
het land​
the damage
rozpocznij naukę
de schade​
the daughter
rozpocznij naukę
de dochter​
the decision
rozpocznij naukę
de beslissing​
the dentist
rozpocznij naukę
de tandarts​
the department
rozpocznij naukę
de afdeling​
the departure
rozpocznij naukę
het vertrek​
the design
rozpocznij naukę
het ontwerp​
the development
rozpocznij naukę
de ontwikkeling​
the dial
rozpocznij naukę
de wijzerplaat​
the difference
rozpocznij naukę
het verschil​
the disadvantage
rozpocznij naukę
het nadeel​
the disaster
rozpocznij naukę
de ramp​
the distance
rozpocznij naukę
de afstand​
the doctor
rozpocznij naukę
de arts​
the door
rozpocznij naukę
de deur​
the drink
rozpocznij naukę
het drankje​
the driving license
rozpocznij naukę
het rijbewijs​
the drug store
rozpocznij naukę
de drogist​
the elections
rozpocznij naukę
de verkiezingen​
the environment
rozpocznij naukę
het milieu​
the environment / the surroundings
rozpocznij naukę
de omgeving​
the experience
rozpocznij naukę
de ervaring​
the eye
rozpocznij naukę
het oog​
the face
rozpocznij naukę
het gezicht​
the fact
rozpocznij naukę
het feit​
the follow-up
rozpocznij naukę
de afhandeling​
the forest
rozpocznij naukę
het bos​
the fruit
rozpocznij naukę
het fruit​
the fur
rozpocznij naukę
de vacht​
the furniture
rozpocznij naukę
de meubels​
the future
rozpocznij naukę
de toekomst​
the garbage (waste)
rozpocznij naukę
het afval​
the goal / the purpose
rozpocznij naukę
het doel​
the government
rozpocznij naukę
de regering / de overheid​
the groceries
rozpocznij naukę
de boodschappen​
the guide
rozpocznij naukę
de gids​
the habit
rozpocznij naukę
de gewoonte​
the head
rozpocznij naukę
het hoofd​
the herbs
rozpocznij naukę
de kruiden​
the hero
rozpocznij naukę
de held​
the highway
rozpocznij naukę
de snelweg​
the history
rozpocznij naukę
de geschiedenis​
the hole
rozpocznij naukę
het gat​
the hour
rozpocznij naukę
het uur (no plural!)​
the house / the home
rozpocznij naukę
het huis​
the impression
rozpocznij naukę
de indruk​
the insurance
rozpocznij naukę
de verzekering​
the interest
rozpocznij naukę
de rente​
the Internet
rozpocznij naukę
internet​
the invitation
rozpocznij naukę
de uitnodiging​
the job
rozpocznij naukę
de baan​
the key
rozpocznij naukę
de sleutel​
the lady
rozpocznij naukę
de dame​
the lake
rozpocznij naukę
het meer​
the law
rozpocznij naukę
de wet​
the leg
rozpocznij naukę
het been​
the level
rozpocznij naukę
het niveau​
the life
rozpocznij naukę
het leven​
the love
rozpocznij naukę
de liefde​
the magazine
rozpocznij naukę
het tijdschrift​
the market
rozpocznij naukę
de markt​
the meal
rozpocznij naukę
de maaltijd​
the meeting
rozpocznij naukę
de vergadering​
the member
rozpocznij naukę
het lid (de leden)​
the message
rozpocznij naukę
de boodschap​
the message (e-mail)
rozpocznij naukę
het bericht​
the money
rozpocznij naukę
het geld​
the mountain
rozpocznij naukę
de berg​
the neighbourhood
rozpocznij naukę
de buurt​
the north
rozpocznij naukę
het noorden​
the nurse
rozpocznij naukę
de verpleegster​
the olives
rozpocznij naukę
de olijven​
the only...
rozpocznij naukę
de/het enige ...​
the opinion
rozpocznij naukę
de mening​
the owner
rozpocznij naukę
de eigenaar​
the parents
rozpocznij naukę
de ouders​
the part
rozpocznij naukę
het deel​
the permit
rozpocznij naukę
de vergunning​
the picture / the card
rozpocznij naukę
het plaatje​
the place (spot)
rozpocznij naukę
de plek​
the police office
rozpocznij naukę
het politiebureau​
the port / the harbor
rozpocznij naukę
de haven​
the power
rozpocznij naukę
de macht​
the preference
rozpocznij naukę
de voorkeur​
the profession
rozpocznij naukę
het beroep​
the profit
rozpocznij naukę
de winst​
the proposal
rozpocznij naukę
het voorstel​
the reason
rozpocznij naukę
de reden​
the relationship
rozpocznij naukę
de relatie​
the responsibility
rozpocznij naukę
de verantwoordelijkheid​
the risk
rozpocznij naukę
het risico​
the road
rozpocznij naukę
de weg​
the roof
rozpocznij naukę
het dak​
the same...
rozpocznij naukę
dezelfde/hetzelfde ...​
the scientist
rozpocznij naukę
de wetenschapper​
the screen
rozpocznij naukę
het scherm​
the secret
rozpocznij naukę
het geheim​
the shape
rozpocznij naukę
de vorm​
the ship
rozpocznij naukę
het schip (plural: schepen)​
the shock
rozpocznij naukę
de schok​
the shoulder
rozpocznij naukę
de schouder​
the similarity
rozpocznij naukę
de overeenkomst​
the skin
rozpocznij naukę
de huid​
the smell
rozpocznij naukę
de geur​
the snacks / bites
rozpocznij naukę
de hapjes​
the snow
rozpocznij naukę
de sneeuw​
the sofa
rozpocznij naukę
de bank​
the space
rozpocznij naukę
de ruimte​
the square
rozpocznij naukę
het plein​
the star
rozpocznij naukę
de ster​
the story
rozpocznij naukę
het verhaal​
the strength
rozpocznij naukę
de kracht​
the stuff
rozpocznij naukę
de spullen​
the subject
rozpocznij naukę
het onderwerp​
the supplier
rozpocznij naukę
de leverancier​
the support
rozpocznij naukę
de steun​
the surprise
rozpocznij naukę
de verrassing​
the task
rozpocznij naukę
de taak​
the taste
rozpocznij naukę
de smaak​
the teacher
rozpocznij naukę
de docent / de leraar​
the thing
rozpocznij naukę
het ding​
the time (clock)
rozpocznij naukę
de tijd​
the time (occurrence)
rozpocznij naukę
de keer​
the trade
rozpocznij naukę
de handel​
the training / the vocation
rozpocznij naukę
de opleiding​
the truck
rozpocznij naukę
de vrachtwagen​
the vacuum cleaner
rozpocznij naukę
de stofzuiger​
the village
rozpocznij naukę
het dorp​
the volunteer
rozpocznij naukę
de vrijwilliger​
the war
rozpocznij naukę
de oorlog​
the way
rozpocznij naukę
de manier​
the wrist
rozpocznij naukę
de pols​
the year
rozpocznij naukę
het jaar (no plural!)​
their
rozpocznij naukę
hun​
there are
rozpocznij naukę
er zijn​
there is
rozpocznij naukę
er is​
thick / fat
rozpocznij naukę
dik​
tired
rozpocznij naukę
moe​
to arrange
rozpocznij naukę
regelen​
to attack
rozpocznij naukę
aanvallen​
to be about
rozpocznij naukę
gaan over​
to be allowed (may)
rozpocznij naukę
mogen (all singulars: mag)​
to be stuck/trapped
rozpocznij naukę
zitten vast​
to become
rozpocznij naukę
worden​
to believe
rozpocznij naukę
geloven​
to bring
rozpocznij naukę
brengen​
to bring along
rozpocznij naukę
meenemen​
to build
rozpocznij naukę
bouwen​
to cancel
rozpocznij naukę
afzeggen​
to catch
rozpocznij naukę
vangen​
to celebrate
rozpocznij naukę
vieren​
to change
rozpocznij naukę
veranderen​
to charge
rozpocznij naukę
opladen​
to choose
rozpocznij naukę
kiezen​
to collect
rozpocznij naukę
verzamelen​
to come
rozpocznij naukę
komen - kwam - ben gekomen​
to complain
rozpocznij naukę
klagen​
to consider
rozpocznij naukę
overwegen​
to cook
rozpocznij naukę
koken​
to cough
rozpocznij naukę
hoesten​
to count
rozpocznij naukę
tellen​
to cut (with a knife)
rozpocznij naukę
snijden​
to decide
rozpocznij naukę
beslissen​
to deliver
rozpocznij naukę
bezorgen​
to discover
rozpocznij naukę
ontdekken​
to divide
rozpocznij naukę
verdelen​
to draw
rozpocznij naukę
tekenen​
to explore
rozpocznij naukę
verkennen​
to fall
rozpocznij naukę
vallen​
to feel
rozpocznij naukę
voelen​
to fight
rozpocznij naukę
vechten​
to fly
rozpocznij naukę
vliegen - vloog - h. gevlogen​
to follow
rozpocznij naukę
volgen​
to forget
rozpocznij naukę
vergeten​
to get
rozpocznij naukę
krijgen​
to get married
rozpocznij naukę
trouwen​
to give
rozpocznij naukę
geven - gaf - h. gegeven​
to go
rozpocznij naukę
gaan - ging - ben gegaan​
to grow
rozpocznij naukę
groeien​
to happen
rozpocznij naukę
gebeuren​
to hide
rozpocznij naukę
verstoppen​
to hunt
rozpocznij naukę
jagen​
to invite
rozpocznij naukę
uitnodigen​
to jump
rozpocznij naukę
springen​
to know (information)
rozpocznij naukę
weten - wist​
to know (people and things)
rozpocznij naukę
kennen​
to leave
rozpocznij naukę
vertrekken​
to lie
rozpocznij naukę
liggen​
to listen (to)
rozpocznij naukę
luisteren (naar)​
to live
rozpocznij naukę
wonen​
to look (a certain way)
rozpocznij naukę
zien er (...) uit​
to look like
rozpocznij naukę
lijken op​
to lose
rozpocznij naukę
verliezen​
to mean (I mean etc.)
rozpocznij naukę
bedoelen​
to mean (that means etc.)
rozpocznij naukę
betekenen​
to move
rozpocznij naukę
bewegen​
to move (an object to another place)
rozpocznij naukę
verplaatsen​
to need...
rozpocznij naukę
hebben ... nodig​
to notice
rozpocznij naukę
merken​
to paint
rozpocznij naukę
schilderen​
to participate
rozpocznij naukę
deelnemen / meedoen​
to pay attention
rozpocznij naukę
opletten​
to promise
rozpocznij naukę
beloven​
to protect
rozpocznij naukę
beschermen​
to receive
rozpocznij naukę
ontvangen​
to recommend
rozpocznij naukę
aanraden - raadde aan - h. aangeraden​
to remove
rozpocznij naukę
verwijderen​
to repeat (itself)
rozpocznij naukę
(zich) herhalen​
to report
rozpocznij naukę
melden​
to ride / to drive
rozpocznij naukę
rijden​
to sell
rozpocznij naukę
verkopen​
to send
rozpocznij naukę
sturen​
to share
rozpocznij naukę
delen​
to show (to)
rozpocznij naukę
laten zien (aan)​
to sign up
rozpocznij naukę
zich aanmelden / zich opgeven​
to smell
rozpocznij naukę
ruiken​
to sound
rozpocznij naukę
klinken​
to stay
rozpocznij naukę
blijven - bleef - is gebleven​
to take
rozpocznij naukę
nemen​
to take place
rozpocznij naukę
vinden (...) plaats​
to take time / to last for
rozpocznij naukę
duren​
to think of (invent)
rozpocznij naukę
bedenken​
to touch
rozpocznij naukę
aanraken​
to try
rozpocznij naukę
proberen (+ te + verb)​
to use
rozpocznij naukę
gebruiken​
to vote
rozpocznij naukę
stemmen​
to wake up
rozpocznij naukę
wakker worden​
to want
rozpocznij naukę
willen (hij/ze/het wil!)​
ugly
rozpocznij naukę
lelijk​
was - were
rozpocznij naukę
was - waren​
welcoming
rozpocznij naukę
gastvrij​
well...
rozpocznij naukę
nou ...​
well known / familiar
rozpocznij naukę
bekend​
wet
rozpocznij naukę
nat​
what/which
rozpocznij naukę
welke​
without
rozpocznij naukę
zonder​
you (plural)
rozpocznij naukę
jullie​
your (plural)
rozpocznij naukę
jullie​
finally
rozpocznij naukę
eindelijk
the beach
rozpocznij naukę
het strand
too (excessively)
rozpocznij naukę
te​
to walk (for pleasure)
rozpocznij naukę
wandelen​
healthy
rozpocznij naukę
gezond​
the health
rozpocznij naukę
de gezondheid​
Go ahead
rozpocznij naukę
Ga je gang
sad
rozpocznij naukę
triste
game
rozpocznij naukę
juego
happy
rozpocznij naukę
feliz
play
rozpocznij naukę
juego / obra
to
rozpocznij naukę
a / para

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.