Business BENCHMARK

 0    559 fiszek    naiman
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

entrepreneurial
rozpocznij naukę
przedsiębiorczy

entrepreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca

przedsiębiorstwo

to encourage
rozpocznij naukę
zachęcać

to encourage sb in sth
rozpocznij naukę
dodawać komuś odwagi

to encourage sb to do sth
rozpocznij naukę
zachęcić kogoś do zrobienia czegoś

autokratyczny

to demand / to claim
rozpocznij naukę
żądać, wymagać; domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności)

żądanie, popyt, zapotrzebowanie

dziki, zażarty, okrutny

tonąć, zlew

topić

consideration
rozpocznij naukę
uwaga, rozwaga, rozważanie, namysł

streamlining
rozpocznij naukę
usprawnienie

walczyć, szamotać się

walka, szarpanina

dokładnie

słuchać (się); być posłusznym; stosować się (do czegoś); spełniać, przestrzegać

wsparcie, pomoc, kopia zapasowa

get-together
rozpocznij naukę
spotkanie towarzyskie

sink or swim
rozpocznij naukę
odnieść sukces lub porażkę bez niczyjej pomocy

bureaucracy / red tape
rozpocznij naukę
biurokracja; zbyt rozbudowana biurokracja

publicly accountable
rozpocznij naukę
publiczną odpowiedzialność

firma świadcząca usługi internetowe

kryterium

wyścig szczurów

służyć, sprawować urząd, pełnić funkcję

to boil down to sth
rozpocznij naukę
sprowadzać się do czegoś

wzorzec


wyspiarski, zaściankowy

rosnąć; gwałtownie wzrastać (o temperaturze), natężać się (o hałasie); zwyżkować (o akcjach), iść szybko do góry (o cenach, inflacji)

kontakty, stosunki; proceder

to evaluate / to assess
rozpocznij naukę
ocenić, oszacować

extraordinary = unusual
rozpocznij naukę
niezwykły

równouprawniony

consistently
rozpocznij naukę
konsekwentnie; zgodnie; spójnie; systematycznie; stale; logicznie

incentive program
rozpocznij naukę
program motywacyjny

endless / countless / innumerable /
rozpocznij naukę
niewyczerpany, niezliczony, nieograniczony (np. cierpliwość, zasoby)

zysk, wzrost, osiągnięcie

zdobyć, zyskać


mianować, powołać, wyznaczyć

mianowany, wyznaczony

overwhelming
rozpocznij naukę
przytłaczający

zmieniać; zmodyfikować; przerobić

notoryczny, mający złą sławęstypendium

professional / vocational / occupational
rozpocznij naukę
zawodowy

vocational training
rozpocznij naukę
kształcenie zawodowe

zbędny

to make redundant
rozpocznij naukę
zwolnić z pracy

podsumowanie, zysk całkowity, strata całkowita, cena minimalna


ogromny

mnóstwo, dużo

to empower sb to do sth
rozpocznij naukę
upoważnić kogoś do zrobienia czegoś

nitty-gritty
rozpocznij naukę
konkret, sedno

to get down to sth / to go about sth
rozpocznij naukę
zabrać się do czegoś; (dru.) postępować według pewnej proceduru

niezgrabny, niezdarny


mały, drobny

teoretyzować

to roll one's sleeves up
rozpocznij naukę
zawinąć rękawy

hands-on approach
rozpocznij naukę
praktyczne podejście

ability to delegate
rozpocznij naukę
umiejętność przydzielania zadania

trouble shooting skills
rozpocznij naukę
umiejętności rozwiązywania problemów

te dni, obecne dni

generaly speaking
rozpocznij naukę
ogolnie rzecz biorąc

to bring out the best/worst in sb
rozpocznij naukę
aby wydobyć najlepsze / najgorsze w sb

chętny, skłonny

po kolei, w porządku, formalnie

stopień, ranga

venture; undertaking; operation
rozpocznij naukę
przedsięwzięcie; interes

leżący u podstaw, ukryty

długowieczność

pewny siebie

to enhance / reinforce / strengthen
rozpocznij naukę
zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację) | popierać (czyjeś poglądy), wspierać (przekonania), wzmacniać (uczucia), umacniać (więzi) | wzmacniać (np. wartość waluty), umacniać (np. gospodarkę)

to lavish praise/gifts on sb
rozpocznij naukę
obsypywać kogoś pochwałami / pręzetami

to make a mess; to muss
rozpocznij naukę
zrobić bałagan

it will sort it out
rozpocznij naukę
to się samo rozwiąże

obecnie

ogłosić

zakładać np. firmę

skończyć

considerable
rozpocznij naukę
znaczny

chairman; chairperson
rozpocznij naukę
przewodniczący

start from scratch
rozpocznij naukę
zaczynać od początku

to immerse
to immerse in sth
rozpocznij naukę
zanurzyć
zanurzony w czymś

ins and outs
rozpocznij naukę
szczegóły, tajniki

obciążenie (pracą)

certainty / uncertainty
rozpocznij naukę
pewność / niepewność

oczywisty

for obvious reasons
rozpocznij naukę
z oczywistych powodów

to state the obvious
rozpocznij naukę
to oczywiste

podziwiać

zaangażowany, zawiły

powierzchowny

w kierunku

przypomnieć

wysiłek

spóźnialski

in lieu of sth
rozpocznij naukę
zamiast czegoś

rozkład (grafik) dyżurów

na służbie, dyżurze


to show round
rozpocznij naukę
oprowadzać

in the course of time
rozpocznij naukę
z biegiem czasu

w odniesieniu do

with reference to
rozpocznij naukę
nawiązując do

to look forward to
rozpocznij naukę
oczekiwać

to interrupt
rozpocznij naukę
przerywać

proper / improper; appropriate / inappropriate
rozpocznij naukę
odpowiedni, stosowny, właściwy

kontroler czasu, osoba punktualna; dokładnie chodzący zegarek, chronometr

zarys, szkic, konspekt

nagłówek

impartiality
rozpocznij naukę
bezstronność

assertiveness
rozpocznij naukę
pewność siebie

to conduct to an end
rozpocznij naukę
doprowadzić do końca

almost certainly
rozpocznij naukę
prawie na pewno

stanowczość, zdecydowanie

sufficient / insufficient
rozpocznij naukę
wystarczający, dostateczny / niewystarczający, niedostateczny

treściwie, zwięźle; krótko

zbierać (się), gromadzić (się)

to call a meeting
rozpocznij naukę
zwołać posiedzenie

postępowanie, przebieg wydarzeń

szacować

przeznaczyć, przydzielać

to hindsight
rozpocznij naukę
z perspektywy czasu

bezwartościowy

invaluable = priceless
rozpocznij naukę
nieoceniony, bezcenny (przedmiot)

ceniony

charyzmatyczny

cel, obiektywny

powiązany

to be prone to do sth
rozpocznij naukę
być skłonny do zrobienia czegoś

to quarrel / to argue
rozpocznij naukę
kłócić / spierać; argumentować

quarrel; argument; row
rozpocznij naukę
kłótnia, sprzeczka; pyskówka; awantura

płatnik

odpowiedni

określać, podsumowywać (kogoś)

skorupa orzecha

to look into sth
rozpocznij naukę
badać sprawę, starać się rozwiązać problem, prowadzić dochodzenie; wpatrywać się; zaglądać

to fulfill requirement
rozpocznij naukę
spełnić wymóg

given sb / sth
rozpocznij naukę
danej osoby / rzeczy

wihajster

paskudny

przepaść

dziura, luka

szalony, oszalały; gorączkowy, paniczny (wysiłek, próba); rozszalały

stylowy, fantazyjny

cancellation
rozpocznij naukę
anulowanie

denerwować, martwić

skarga

to handle sth / to cope with sth
rozpocznij naukę
radzić sobie z czymś, dawać sobie radę

to distinguish
rozpocznij naukę
odróżniać (jedną rzecz od drugiej), rozróżniać (pomiędzy), wyróżniać, rozpoznawać, znamionować

utrzymać, trzymać

kompleks, złożony, skomplikowany

sciskać

wykorzystać

cutback / cutdown / reduction
rozpocznij naukę
redukcja, cięcie, zmniejszenie / zniżka, obniżka; redukcja

uspokajać

udawać

kiepski, marny

oczekiwanie, przewidywanie

niezawodność

spadać (z wysokości); upadać (na ziemię); opadać (np. o włosach); zmniejszać się, maleć; (amerykański) jesień

nadmiar

pozostawać, zostawać, przebywać

fałszować, kuć


zatrzymywanie, utrzymywanie

to comprehend
rozpocznij naukę
pojąć, rozumieć

schwytać do niewoli, zdobyć, opanować

rozchód, wydatki | wydatkowanie (wydawanie pieniędzy)

domyślnie

to refer to sth / sb
rozpocznij naukę
wspominać coś / kogoś

szafa, garderoba

tenement house
rozpocznij naukę
kamienica

to bear - bore - born / borne
rozpocznij naukę
ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś); ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność)

goły, podstawowy

stanąć, wytrzymywać

konkurencja

tożsamość

nabywanie, zaopatrzenie

wyszczególnić

arkusz kalkulacyjny

licytować

początek

standard, punkt odniesienia, wzorzec

relevant / irrelevant
rozpocznij naukę
istotny, ważny / nieistotny, nieważny

krótki, streszczenie; komunikat, wytyczne; zrobić odprawę; poinstruować, poinformować

szczególny, konkretny

mieć sens, zgadzać się, trzymać się kupy | dodawać coś (np. słupki liczb) | sumować się, dawać sumę

to put together
rozpocznij naukę
połączyć

propozycja, oferta; oświadczyny; wniosek

rozciągać, przedłużać, rozszerzać; (o okresie, powierzchni) ciągnąć się; oferować (np. pomoc)

product range
rozpocznij naukę
asortyment produktów

retail outlet
rozpocznij naukę
punkt sprzedaży detalicznej

lista płac

opinia, reakcja

przewidzieć

oprócz, poza

przewidzieć

faktycznie, rzeczywiście

wybór, różnorodność

rozległy, szeroki

to get the ball rolling
rozpocznij naukę
rozpocząć

startować, wyjść, wyjechać; zaczynać odnosić sukces; wziąć wolne w pracy; odliczać, potrącać; zdjąć ubrania

koszty ogólne

zamierzać, planować

(to) attempt
rozpocznij naukę
próba, usiłowanie; próbować


over the course of
rozpocznij naukę
na przestrzeni (np. lat)

keen to gain
rozpocznij naukę
chętni do uzyskania


zwiększyć, polepszać; promować; zwiększenie, wzmożenie; (siln.) ciśnienie ładowaniabezbronny, wrażliwy, podatny

troska, obawa; problem, sprawa, koncern; dotyczyć

całkowity, ogólny, obejmujący całość; kombinezon

na mieszkańca

ingredient, component, constituent
rozpocznij naukę
składnik

rosnący, rozkwitający, kiełkujący; rodzący się

rozwijać się, rozrastać się; pączkować (o roślinie)

dostatek, bogactwo

disposable income
rozpocznij naukę
dochód netto

classified ad
rozpocznij naukę
ogłoszenia

tablica ogłoszeń, tablica reklamowa

popracie, aprobata

entertaining
rozpocznij naukę
zabawny, zajmujący, rozrywkowy; przyjmowanie gości

to tend to do sth
rozpocznij naukę
mieć tendencje do zrobienia czegoś

to pick and choose
rozpocznij naukę
przebierać, być wybrednym, grymasić

szew (med.)

zwolnienie lekarskie

uzdrowić

leczenie, terapia

X-Ray machine
rozpocznij naukę
rentgen

redecoration
rozpocznij naukę
remont (mieszkania)

naprawa (urządzenia)

kod kreskowy

in charge = under control
rozpocznij naukę
pod kontrolą

gospodarstwo domowe

przenośny

początkowo

słyszalny

handlowy

reklamodawca

indywidualny

increasingly
rozpocznij naukę
coraz bardziej, coraz więcej

to filter out
rozpocznij naukę
odfiltrować

publiczność


pojawiać się, wyskoczyć

wzbudzać

straightforward, direct, open, frank
rozpocznij naukę
bezpośredni, szczery, otwarty (o człowieku, zachowaniu)

to haggle over
rozpocznij naukę
targować się

cytować

przegląd, recenzja

zagadkowy

hardly / hard
rozpocznij naukę
zaledwie, ledwo, prawie nie / twardo, mocno, ciężko, surowo

jednak

in spite of / despite
rozpocznij naukę
pomimo, wbrew sobie (w przypadku in spite of ten sam podmiot)

sprzedaż wysyłkowa

źródło

rakieta

iść ostro w górę (ceny, zyski)

osłabnąć

kurczyć się

gwałtownie spadać, obniżać się

zebranie

referencje

ubiegać się, prosić

zwykły, zwyczajny; tylko, ledwo, zaledwie; jezioro

wygoda, dogodność, wygodne urządzenie, udogodnienie

awersja do ryzyka

mieć tendencję

zdenerwowany, zaniepokojony

samouk

dowiedzieć się

capability (l.mn. capabilities)
rozpocznij naukę
zdolność, możliwości

prediction / forecast
rozpocznij naukę
przewidywanie, przepowiednia; prognoza

praca na zmiany

udawany, sztuczny

disaster / calamity
rozpocznij naukę
katastrofa | klęska, nieszczęście, plaga

lapsus, błąd, omyłka; upływ (czasu), odstęp (czasu)

(pot.) rozwalać, (pot.) bankrutować

posłuszny

akcje

zniszczyć, zatapiać

drżenie

zwolnić

typical sample
rozpocznij naukę
typowy przykład

cross-section
rozpocznij naukę
przekrój

odzyskać

sprężysty

szturchać, dopingować

redukować, ograniczać

to run business
rozpocznij naukę
prowadzić biznes

wyrzucać, okazać się

wystąpić, pojawiaćsię

godny zaufania

subwencja, dotacja (na coś)

pozwać

płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień)

klauzula

sponsor

running costs
rozpocznij naukę
koszty eksploatacji

opłaty bankowe

accounts / accounting / bookkeeping
rozpocznij naukę
księgowość

credit worthiness
rozpocznij naukę
zdolność kredytowa

dłużnik

debet

shortage / shortfall
rozpocznij naukę
brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy) | niedobór (finansowy), brak (pieniędzy)

wpływ (jako efekt); uderzenie, zderzenie; udar

cenny

nienależyty, niewłaściwy, nieuzasadniony; nadmierny, przesadny, zbytni; (finanse) nienależny

zaległy; opóźniony; przeterminowany

mieć na coś pieniądze (używane, gdy mówimy, że kogoś na coś stać); pozwalać (sobie na coś)

in place of sb/sth
rozpocznij naukę
w miejsce kogoś / czegoś

umowa

wspominać


popełnić, angażować (się)

sticking point
rozpocznij naukę
punkt sporny

impas

horse-trading
rozpocznij naukę
trudne negocjacje kończące się wzajemnymi ustępstwami; ostre i ciężkie targowanie się

to bargain / haggle (over) / higgle
rozpocznij naukę
targować się, pertraktować, negocjować

działanie dźwigni, przełożenie dźwigni, układ dźwigni, nacisk, zdolność przekonywania, wpływ

joint venture
rozpocznij naukę
wspólne przedsięwzięcie

dzierżawa

rozpatrywać

odnowienie, przedłużenie

właściciel domu, gospodarz

cierpieć

interruption
rozpocznij naukę
przerwa, przerwanie

to meets ... needs
rozpocznij naukę
spełnić potrzeby

to meet the deadline
rozpocznij naukę
wyrobić się w czasie

to keep a mind
rozpocznij naukę
brać pod uwagę

job insecurity
rozpocznij naukę
niepewność zatrudnienia

capable (of sth)
rozpocznij naukę
zdolny, utalentowany, kompetentny, sprawny; będący w stanie coś zrobić

continuous praise
rozpocznij naukę
ciągłe pochwały

to slacking off
rozpocznij naukę
obijanie się

comprehension
rozpocznij naukę
zrozumienie

odpowiednik, duplikat

dbać

to provide security
rozpocznij naukę
zapewnić bezpieczeństwo

as a last resort
rozpocznij naukę
jako ostatnia deska ratunku

przekwalifikować

rozpoznanie

równy, rówieśnik

premia uznaniowa

attitude (to sth)
rozpocznij naukę
postawa, zachowanie, stosunek; położenie, orientacja; pogląd na coś

równać

to treat; to treat sb to sth; to treat with
rozpocznij naukę
traktować; omawiać; poczęstować kogoś czymś; pertraktować z

sprzymierzony

śmiertelny, fatalny

dawny, były

wzbogacić

spojrzeć na, rzucić okiem na kogoś/coś, przyjrzeć się

zamiast

tremendously
rozpocznij naukę
ogromne, niesamowite

tak więc

szyfr, zero

to pronounce
rozpocznij naukę
wymówić | oświadczać | ogłaszać, wygłaszać (np. opinię) | orzec (np. o czyjejś winie)

doświadczać, przejść

lekki; drobny; nieznaczny; mały; lekceważyć, traktować pogardliwie

work-related
rozpocznij naukę
związane z pracą

mieć wpływ na, wpływać na, oddziaływać (zw. ujemnie); obejść, dotykać, poruszać

absencja

contemporary
rozpocznij naukę
współczesny

percepcja, zrozumienie

shop-floor worker
rozpocznij naukę
pracownik hali produkcyjnej

blue-collar worker
rozpocznij naukę
pracownik fizyczny

wolny zawód

semi-skilled
rozpocznij naukę
średnio wykwalifikowany

white-collar worker
rozpocznij naukę
pracownik biurowy

załoga, personel

być mniejszy

przedstawiciel związku

dobrze nadaje się

zobowiązanie, oddanie, zaangażowanie; rozmieszczenie oddziałów na polu bitwy; akt skazania kogoś w więzieniu lub osadzenia w zakładzie psychiatrycznym

podniecony, pobudzony

odpowiedzialność (prawnicza)

obsolete; outdated
rozpocznij naukę
przestarzały (nieużywany, nieprodukowany, np. o urządzeniu); przestarzały, niemodny

plusy, zaleta

nadgodziny

dla kilku

gorączkowy, frenetyczny

unprecedented
rozpocznij naukę
bez precedensu

to strike out
rozpocznij naukę
uderzać

redukcja zatrudnienia

wędrować

prosto, ledwo

koleina, rutyna

to be on the go
rozpocznij naukę
być w podróży

to wind down
rozpocznij naukę
odprężyć się

in the long run
rozpocznij naukę
w perspektywie

niedawny, ostatni


filia

osiągać, zdobywać

labour-intensive
rozpocznij naukę
ciągłą produkcja

urzadzenia, sprzęt, udogodnienia

zrzucać; gubić; tracić (np. liście); wylewać, przelewać; szerzyć, promieniować, rozsiewać

shedding workers
rozpocznij naukę
redukcja etatów pracowniczych

implementation
rozpocznij naukę
realizacja, wdrożenie

natural wastage
rozpocznij naukę
redukcja etatów poprzez naturalne odchodzenie na emeryturę

z kolei

wynajmować, zatrudniać, najmować (do wykonania konkretnej pracy, np. pracownika niezależnego)

becouse of / behalf / amid / through
rozpocznij naukę
z powodu; ze względu na, w związku

optymistyczny, pływający

erodować, ograniczać

nadmiar

usterka

schemat, plan

voluntary redundancy scheme
rozpocznij naukę
program dobrowolnych odejść

energiczny

pomagać, wspierać

chociaż, mimo, pomimo

odsetki

interest payment
rozpocznij naukę
wypłata odsetek

depreciation
rozpocznij naukę
dewaluacja, amortyzacja

wskaźnik

obrazować

prosperować

wykonać, działać

zdać egzamin, uchwalić

inwestycja

biorąc pod uwagę

główny, czołowy

to apply to sb
rozpocznij naukę
stosuje do kogoś

bodziec, zachęta

kołnierz


regard with / to
rozpocznij naukę
odnośnie do / tyczyć się, co się tyczy

zakres, zasięg

circumstance
rozpocznij naukę
okoliczność

widok na

rdzeń, jądro

przejście na emeryturę

sieć wewnętrzna

nadchodzący, przyszły

ordynarny, karygodny

wspaniałomyślny, hojny

out of the question
rozpocznij naukę
wykluczony

one straight away
rozpocznij naukę
jednego razu

to rejecting
rozpocznij naukę
odrzucając, odmawiać przyjęcia

przez około

to view to sth
rozpocznij naukę
spodziewać się czegoś

exclusive, select, up-market, posh
rozpocznij naukę
ekskluzywny, doborowy, luksusowy; wykwintny, wytworny

kształt | kondycja | zarys, niewyraźny kształt | kształotować

przyzwoity

po prostu

from the premise
rozpocznij naukę
z założenia

obowiązek, obietnica

shareholder / stockholder / part owner
rozpocznij naukę
udziałowiec, wspólnik


jedynie, tylko, po prostu, zaledwie

lepiej

all the while
rozpocznij naukę
cały czas

rygorystycznie

all things considered
rozpocznij naukę
biorąc wszystko pod uwagę

assumption / premise
rozpocznij naukę
przypuszczenie, założenie | przesłanka, założenie

to discharge
rozpocznij naukę
rozładować

to emphasise
rozpocznij naukę
podkreślać, akcentować

niewiele więcej

rozwój

to fall short of something
rozpocznij naukę
być niższa od czegoś

pozbawiać

zaniepokojony, zainteresowany

wewnętrzny, skryty

przylegać

obowiązek

intermediary
rozpocznij naukę
pośrednik

self-sufficiency
rozpocznij naukę
samowystarczalność

przeszkoda, bariera

pominięcie, zaniedbanie

runąć

wdzieczny

rozszerzenie

rozszerzony

nabyć, zdobyć

to take over
rozpocznij naukę
przejmować

associate / co-worker / collaborator / cooperator
rozpocznij naukę
współpracownik

możliwy (do wykonania); wykonalny; realny; osiągalny

instalacja wodociągowa

branża, oddział, gałąź

nabytek, zakup (zakupiony przedmiot) | zdobycie, nabywanie (np. wiedzy, umiejętności) | kupno, przejęcie (innej firmy) | nabycie nowych klientów

particular attention
rozpocznij naukę
szczególna uwaga

dowód, oznaka

zadowolony

różnorodny

establishment
rozpocznij naukę
założenie, ustanowienie, utworzenie, określenie, nawiązanie stosunków

zakup


rozległy

polegać

jasny, bystry

ciągnąć

wrażenie

wypłacić odprawę

poszerzać, rozszerzać (np. horyzonty), kształcić (np. o podróżach) | poszerzać, rozszerzać, rozszerzyć (np. drogę, przejazd)

przekroczone

zagraniczny, zamorski

w oparciu

prasa branżowa

korzystny

poszukiwania

rurociąg

in the pipeline
rozpocznij naukę
planowany w trakcie

suitable for
rozpocznij naukę
odpowiedni do

rafineria

oil derivatives
rozpocznij naukę
pochodnych ropy naftowej

advantage over
rozpocznij naukę
przewaga nad

with a view to
rozpocznij naukę
mając na względzie

tłumacz ustny

figura, sylwetka, postać; dane liczbowe, cyfra; liczba, suma pieniędzy; wykres, rycina, diagram

sales figures
rozpocznij naukę
dane o sprzedaży

ponad

wszędzie, całkowicie

świadomy, poinformowany, zorientowany

za pomocą którego

to look for = to scared for
rozpocznij naukę
szukać

to be in a position to
rozpocznij naukę
być w stanie

to make arrangement
rozpocznij naukę
robić przygotowania

to learn by heart
rozpocznij naukę
nauczyć się na pamięć

na miejscu

zaząbić

parent company
rozpocznij naukę
spółka dominująca

to distracting
rozpocznij naukę
rozpraszać

przeprowadzić próbę

nie do pomyślenia

hands in the till
rozpocznij naukę
na goracym uczynku

przewrotny, niekorzystny

spustoszenie, zniszczenie, dewastacja

naiwniaczek, ofiara oszustwa

szpiegostwo

contingency plan
rozpocznij naukę
plan awaryjny

nieuzasadnione, bezpodstawne

skomplikowany

zdradliwy, trudny, skomplikowany; podstępny, chytry, cwany, przebiegły

połączenie, fuzja

wynik, rezultat

pochodna

mnóstwo

zadziwiający, niesłychany

opustoszały

wzajemny

renowacja, remont (mieszkania)

remont (urządzenia)

szopa, buda; przedziałek; (lotnictwo) hangar; (technika) zajezdni

memory lapse / lapse of memory
rozpocznij naukę
zaćmienie pamięci; luka w pamięci

przeprowadzać, prowadzić; dyrygować (orkiestrą, chórem); przewodzić (np. ciepło); kierować, zaprowadzać

to predict / forecast / foresee / envisage
rozpocznij naukę
przewidywać, przepowiadać; prognozować

przyrostek stosowany do tworzenia wyrazów "w kształcie" np. L-shaped - w kształcie litery L


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.