ALS - EGZAMIN - 12.01.2015

 0    282 fiszki    ewciamierzwa9309
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

utorować drogę czemuś
rozpocznij naukę
pave the way for something

zmieniać się znacząco między A a B
rozpocznij naukę
fluctuate between A and B

realizować politykę, plan
rozpocznij naukę
pursue a policy, plan

ścigać przestępców
rozpocznij naukę
pursue the robbers

in the pursuit of (excellence, happiness)

przestrzegać prawa
rozpocznij naukę
observe the law = comply with the law


kary za nieprzestrzeganie przepisów
rozpocznij naukę
penalties for failure to comply with regulations

=warranty

wynagradzać (zło, krzywdę)
rozpocznij naukę
redress (evil, harm)

przypuszczać, domniemywać
rozpocznij naukę
presume

zostać uznanym za winnego
rozpocznij naukę
be presumed guilty

konkurencyjny/ niekonkurencyjny
rozpocznij naukę
competitive / uncompetitive

branża, w której panuje silna konkurencja
rozpocznij naukę
highly competitive business

duch rywalizacji
rozpocznij naukę
competitive spirit

napad na bank
rozpocznij naukę
bank raid

stopa procentowa
rozpocznij naukę
bank rate

(ekon.) szybkość obiegu pieniądza
rozpocznij naukę
velocity of circulation

przypisywać czemuś wagę, winę
rozpocznij naukę
assign importance / blame to sth

conclude with

pewny, określony (wiek, liczba)
rozpocznij naukę
definite number, age

wysunąć hipotezę
rozpocznij naukę
put forward the hypothesis

napięta atmosfera
rozpocznij naukę
tense atmosphere

new dimension

stała temperatura
rozpocznij naukę
constant temperature

uchylić wyrok
rozpocznij naukę
reverse a verdict

zasadny, słuszny np. powód
rozpocznij naukę
valid reason

końcowa odpowiedzialność, ostateczna decyzja
rozpocznij naukę
ultimate responsibility, ultimate decision

ustalać przyczyny, związek
rozpocznij naukę
establish a link

zakładać firmę
rozpocznij naukę
establish a business

następne, kolejne pokolenie
rozpocznij naukę
subsequent generation

następny, kolejny (o latach, miesiącach)
rozpocznij naukę
succeeding

waga, ogrom problemu
rozpocznij naukę
magnitude of the problem

treat in the same way

skonstruowany kosztem 8 milionow dolarów
rozpocznij naukę
constructed at the cost of $8 billions

criterion

criteria

poszedłem do więzienia (odsiadywać wyrok)
rozpocznij naukę
I went to prison

poszedłem do więzienia (ale żeby kogoś odwiedzić)
rozpocznij naukę
I went to the prison

ignorować instrukcje
rozpocznij naukę
ignore the instructions

ktoś jest ignorantem
rozpocznij naukę
someone is an ignorant of...

dane są...
l. poj
rozpocznij naukę
data IS (Modern English)
DATUM is

podsumowanie, streszczenie
rozpocznij naukę
summary, abstract
summary - more comprehension, abstract - only some key ideas presented in a given work

streszczenie akademickie
rozpocznij naukę
synopsis

discuss and formulate new policies
rozpocznij naukę
discuss and formulate new policies

use vs usage
rozpocznij naukę
use refers to the fact;
usage - the way this fact is presented

potencjalne ryzyko dla zdrowia
rozpocznij naukę
potential health risk

części komputera
rozpocznij naukę
computer's components

nieustabilizowany region (w kontekście politycznym)
rozpocznij naukę
unstable region

include vs consist of
rozpocznij naukę
include - make sb/ sth part of sth.
consist of- sth is formed from the things or people mentioned

indicate, represent

judge vs evaluate
rozpocznij naukę
judge- binary, either good or bad.
evaluate - may have many aspects, not so obvious

appearing in the same way

proceeding to vs proceeding with
rozpocznij naukę
proceeding to - to do sth next, after having done sth else first,
proceeding with sth - continue doing sth that has already been started

wymyślić pierwszą wyszukiwarkę
rozpocznij naukę
devise the first browser

układ strony jest pionowy
rozpocznij naukę
page layout is vertical

to wszystko wydaje się zupełnie przypadkowe
rozpocznij naukę
it all seems completely arbitrary

dziennikarz był przydzielony do
rozpocznij naukę
reporter was assigned to

zdecydować o kryteriach
rozpocznij naukę
decide the criteria

zignorować instrukcje
rozpocznij naukę
ignore instructions

coraz bardziej oczywiste
rozpocznij naukę
increasingly clear evident

wydawać książki
rozpocznij naukę
publish books

wypadek z udziałem 23 aut
rozpocznij naukę
accident involving 23 cars

negatywny obraz polityków
rozpocznij naukę
negative view of politicians

efekt zanieczyszczenia na środowisko
rozpocznij naukę
the effect of pollution on the environment

eksperci oceniają system edukacji
rozpocznij naukę
experts evaluate the education system

wielka różnorodność książek
rozpocznij naukę
excellent range of books

projekt budynku jest zmodyfikowany by ułatwić dostęp niepełnosprawnym
rozpocznij naukę
design of the building is modified to allow easier access for disabled people

zawęzić ekspansję
rozpocznij naukę
restrict expansion

czerpać radość z
rozpocznij naukę
derive the enjoyment from

temperatura różni się w zależności od kraju
rozpocznij naukę
the temperature varies from country to country

ocena składać się będzie z...
rozpocznij naukę
assesment consists of...

przedstawić twój punkt widzenia
rozpocznij naukę
illustrate your point of view

=required to

= an equivalent of

=assuming

ocenić pracę
rozpocznij naukę
assess the work

zdominować dyskusję
rozpocznij naukę
dominate discussion

najlepsze podejście do problemu
rozpocznij naukę
the best approach to the problem

kompensować wysokie koszty
rozpocznij naukę
compensate high costs of

ubrania męskie i kobiece są odmienne
rozpocznij naukę
clothing for men and women are distinct

badania wskazują,że
rozpocznij naukę
research indicates that

pierwszą, główną przyczyną śmierci jest
rozpocznij naukę
prime cause of death is

nowe pojęcie w turystyce
rozpocznij naukę
a new concept in tourism

analizować rezultaty
rozpocznij naukę
analyze results

analiza rezultatów
rozpocznij naukę
Analysis of results

wstępne, początkowe wyniki
rozpocznij naukę
initial results

wiodąca rola
rozpocznij naukę
leading role

minimalny wymóg
rozpocznij naukę
minimum requirement

tworząc nowe miejsca pracy
rozpocznij naukę
creating new jobs

internet był postrzegany jako
rozpocznij naukę
Internet was CONCEIVED of

politycy manipulują innymi ludźmi
rozpocznij naukę
Politicians manipulate other people

nastąpił zamieszki
rozpocznij naukę
unrest and riots ensued

automatyczny pilot
rozpocznij naukę
automatic pilot

w przeciągu roku
rozpocznij naukę
over the period of one year

wedle tradycji
rozpocznij naukę
By tradition

balans pomiędzy popytem a podażą
rozpocznij naukę
equilibrium between supply and demande

seria, ciąg wykładów
rozpocznij naukę
series of lectures

przybycie kawy poprzedzało herbaty
rozpocznij naukę
Coffee preceded the arrival of tea

oddzielne sekcje raportów
rozpocznij naukę
separate sections of reports

stałe ciśnienie krwi
rozpocznij naukę
stable blood pressure

pełnia księżyca ma miejsce co 28 dni
rozpocznij naukę
full moon occurs every 28 days

pasywni uczniowie
rozpocznij naukę
passive students

poszczególne role
rozpocznij naukę
respective roles

możliwe jest wywnioskowanie, wydedukowanie związku
rozpocznij naukę
it is possible to INFER a link between

wzrost przyspiesza
rozpocznij naukę
growth is accelerating

większa część finansowania
rozpocznij naukę
MAJOR part of the funding

spora część majątku państwa
rozpocznij naukę
a large PORTION of country's wealth

kursy walut się wahają
rozpocznij naukę
exchange rates fluctuate

kraje wnoszą opłaty
rozpocznij naukę
countries contribute money to

główny fokus greenpeace
rozpocznij naukę
the main focus of Greenpeace

projekty brytyjskich samochodów
rozpocznij naukę
designs of British cars

zamieniać węgiel w diament
rozpocznij naukę
convert carbon into a diamond

prehistoryczny człowiek nie potrafił pojąć czemu
rozpocznij naukę
prehistoric man could not comprehend why

sąd zezwala policji na wejście do domu bez zgody właściciela
rozpocznij naukę
Court authorizes the police to enter the house without owner's permission

teoria względności
rozpocznij naukę
the theory of relativity

przesunąć problem z ... na...
rozpocznij naukę
shift the problem from... to...

metale zwiększają objętość
rozpocznij naukę
metals expand

grading machine

kawiarenka przyległa do biblioteki
rozpocznij naukę
cafe ADJACENT to the library

istotna decyzja
rozpocznij naukę
crucial decision

gazety przeinaczają słowa polityków
rozpocznij naukę
newspapers distort the words of politicians

skomplikowany przez...
rozpocznij naukę
complicated by...

expose

=signified

umocnienie podejścia rządu
rozpocznij naukę
hardening of the government's attitude

wypadkowy wzrost cen
rozpocznij naukę
resultant = consequent rise in costs

naczynia włosowate
rozpocznij naukę
capillaries, small blood vessels

zanieczyszczenie wpływa na...
rozpocznij naukę
pollution affects...

trafny, adekwatny do tematu
rozpocznij naukę
PERTINENT, relevant to the topic

firma przeszła zmiany
rozpocznij naukę
the company has undergone = experienced changes

zewnętrzne obrażenia
rozpocznij naukę
External damage

znączący kontrast
rozpocznij naukę
marked contrast

siły sprzymierzone jednocześnie zaczęły bombardowanie
rozpocznij naukę
allied forces lanuched SIMULTANEOUS bombing raids

pierwszy i ostatni rozdział książki
rozpocznij naukę
the first and last chapter of the book

szacunkowy wiek wszechświata
rozpocznij naukę
approximate age of the universe

nowa technologia powodują bezrobocie
rozpocznij naukę
new technology causes unemployment

uniwersytet będzie próbował zweryfikować twoje informacje
rozpocznij naukę
university will attempt to verify your information

faza rozwoju
rozpocznij naukę
phase in development

pozyskane informacje
rozpocznij naukę
obtained information

pole magnetyczne
rozpocznij naukę
magnetic field

kawałek pomarańczy, cytryny
rozpocznij naukę
segment of orange, lemon

indywidualne potrzeby studentów
rozpocznij naukę
individual needs of students

dowód empiryczny
rozpocznij naukę
empirical evidence

zjawiska naturalne
rozpocznij naukę
natural phenomena

wysokiej klasy hakerzy
rozpocznij naukę
highly sophisticated hackers

seria wydarzeń
rozpocznij naukę
Series of events

firma zareagowała gniewnie
rozpocznij naukę
the company reacted angrily

technicznie i ekonomicznie możliwe do zrealizowania
rozpocznij naukę
technically and economically feasible

zagrożone gatunki
rozpocznij naukę
endangered species

dochodzić praw do niepodległości
rozpocznij naukę
claim rights to independence

porozumienie ustne
rozpocznij naukę
verbal agreement

precyzyjne informacje
rozpocznij naukę
precise details

poświęcać czas i pieniądze na
rozpocznij naukę
devote time and money on

wysokie podatki powstrzymają wzrost w...
rozpocznij naukę
high taxes restrain growth in economy

satelita przesyła sygnały
rozpocznij naukę
satellite sends signals

ciało i dusza to oddzielne jednostki
rozpocznij naukę
body and soul are separate entities

język pisany jest podzielony na odrębne jednostki - słowa
rozpocznij naukę
written language is divided into DISCRETE UNITS, words

koordynować pracę
rozpocznij naukę
co-ordinate work

w geografii,
rozpocznij naukę
in geography,

źrodło informacji
rozpocznij naukę
source of information

czasowniki po których występują przyimki
rozpocznij naukę
verb followed by prepositions

większość szacunków wskazuje na znaczny wzrost...
rozpocznij naukę
Most ESTIMATES point to significant increase in...

pierwotne przyczyny
rozpocznij naukę
underlying causes of

na przeciwnym biegunie
rozpocznij naukę
at the opposite pole

rząd uruchomił system skierowany na...
rozpocznij naukę
the government launched a scheme aimed at...

mieli za zadanie analizę danych
rozpocznij naukę
They had the task of data analysis

dieta uboga w witaminy
rozpocznij naukę
diet deficient in vitamins

fabuła filmu
rozpocznij naukę
plot of the movie

przejscie z gospdarki komunistycznej do wolnorynkowej
rozpocznij naukę
the transition from a communist to a free market economy

właściciel gazety
rozpocznij naukę
proprietor of a newspaper

odizolowane komuny
rozpocznij naukę
isolated communes

prezydent zwołał spotkanie
rozpocznij naukę
the president CONVENED a meeting

satelity w kosmosie
rozpocznij naukę
satellites in space

społeczna i polityczna kwestia
rozpocznij naukę
social and political issue

być zmuszonym do odstąpienia od pierwotnego planu
rozpocznij naukę
be forced to DEVIATE FROM original plan

wspólny czynnik
rozpocznij naukę
common factor

astronauci zaniechali prób...
rozpocznij naukę
astronauts abandoned attempts...

żal i zawiść o pracę
rozpocznij naukę
resentment and jealousy OVER jobs

kwestionować znaczenie, istotę czegoś
rozpocznij naukę
question the relevance of something

zamknąć komuś dostęp, wykluczyć
rozpocznij naukę
exclude from

demonstranci odmówili rozejścia się
rozpocznij naukę
demonstrators refused to disperse

ziemia obraca się wokół własnej osi
rozpocznij naukę
Earth rotates on its axis

sprzyjające podejście do
rozpocznij naukę
favourable attitude towards

throw away = dispose of

=credible

język studentów jest wystarczający
rozpocznij naukę
students' language is SUFFICIENT, ADEQUATE

zużywać energie
rozpocznij naukę
consume energy (use)

Mozart dużo osiągnął.
rozpocznij naukę
Mozart achieved a great deal / accomplished a great deal.

miejsca na egzaminie są zajmowane szybko
rozpocznij naukę
places on the examination are OCCUPIED/ FILLED quickly

Stany Zjednoczone wywierają wpływ na
rozpocznij naukę
United States EXCERCISES/ EXERTS influence over.

behavior= conduct

ustawić ostrość na projektorze
rozpocznij naukę
adjust the focus on the projector

powierzchowne zmiany w samochodzie
rozpocznij naukę
superficial changes in the car

maksymalna szybkość
rozpocznij naukę
Maximum speed limit

w szczególnych okolicznościach,
rozpocznij naukę
In special circumstances,

zamierzona próba
rozpocznij naukę
deliberate attempt

dochodzenie, śledztwo ujawniło, że
rozpocznij naukę
inquiry revealed that

wydawało się, że nie ma żadnego motywu
rozpocznij naukę
he appeared to had no motive

zorientować nowych studentów
rozpocznij naukę
orientate new students

nie w pełni sprecyzowane instrukcje
rozpocznij naukę
not fully EXPLICIT instructions

krew skażona wirusem AIDS
rozpocznij naukę
blood contaminated with the AIDS virus

docenić pomoc
rozpocznij naukę
appreciate the help

niedobór siły roboczej
rozpocznij naukę
labor shortages

zacięta i dynamiczna osobowość
rozpocznij naukę
forceful and dynamic personality

symbol władzy i prestiżu
rozpocznij naukę
a symbol of power and prestige

podjęcie ostatecznej decyzji
rozpocznij naukę
make a final decision

klasyczny przykład
rozpocznij naukę
a classic example

bez wątpienia
rozpocznij naukę
without a doubt

wcześniejsze doświadczenie
rozpocznij naukę
previous experience

pozytywne aspekty życia
rozpocznij naukę
the positive aspects of life

otwarty, zdeklarowany krytyk rządu
rozpocznij naukę
outspoken critic of the government

powszechna cecha
rozpocznij naukę
a common feature

gospodarka światowa
rozpocznij naukę
global economy

zaimponowała osobom przeprowadzającym wywiad
rozpocznij naukę
she so impressed the interviewers`

prace zostały rozdane wszystkim kandydatom
rozpocznij naukę
papers were distibuted to all candidates

Sztuczna inteligencje przeprowadza analogię pomiędzy
rozpocznij naukę
Artificial Intelligence draws an analogy between

wymaga czasu, pieniędzy i energii
rozpocznij naukę
It takes time, money and energy

pionowa ściana
rozpocznij naukę
PERPENDICULAR, vertical wall

naukowcy spekulują,że
rozpocznij naukę
Scientists speculate that

naukowcy spekulują o
rozpocznij naukę
Scientists speculate about

policja ma obowiązek wymierzać prawo sprawiedliwie
rozpocznij naukę
the police have a duty to ADMINISTER the law fairly

większość podań zostaje odrzucona
rozpocznij naukę
most of the applications is rejected

podejmować spontaniczne decyzje
rozpocznij naukę
make spontaneous decisions

spora ilość ludzi zgromadziła się przed...
rozpocznij naukę
a large number of people ASSEMBLED in front of...

zdecydowało się interweniować
rozpocznij naukę
decided to intervene

sfera fizyki
rozpocznij naukę
sphere of physics

naukowcy chcieli zbadać przyczyny wypadku
rozpocznij naukę
scientists were keen to investigate the cause of the accident

bank ocenia swoich pracowników
rozpocznij naukę
the bank APPRAISSES its staff

zasada dziedziczności
rozpocznij naukę
the principle of heredity

długotrwała dyskusja
rozpocznij naukę
lengthy discourse

zaczął nabywać akcent
rozpocznij naukę
He started to acquire accent

wstępne wnioski
rozpocznij naukę
Tentative conclusions = initial conlusions

nie pokazywać żadnych emocji
rozpocznij naukę
show no emotion at all

twierdzenie matematyczne
rozpocznij naukę
mathematical theorem

bardziej różnorodna populacja
rozpocznij naukę
more diverse population

w kategoriach estetycznych
rozpocznij naukę
in aesthetic terms

kontrakt zastrzega,że
rozpocznij naukę
contract stipulates that

promienie UV dosięgają ziemi
rozpocznij naukę
UV rays reach the earth

terroryści domagali się żeby rząd wypuścił...
rozpocznij naukę
terrorists demanded the government release

uzasadnić decyzję
rozpocznij naukę
justify the decision

ostateczny wynik
rozpocznij naukę
eventual outcome, final result

ulewne deszcze utrzymywały się przez kilka dni
rozpocznij naukę
heavy rains PERSISTED for several days

więzień twierdził
rozpocznij naukę
prisoner claimed = alleged

=ceased

wiele firmy zaprzestało handlowania
rozpocznij naukę
many companies have stopped / CEASED trading

=elaborated

globalne ocieplenie zmieni sposób naszego życia
rozpocznij naukę
Global warming will change/ ALTER the way we live

znaczny wzrost liczby zagranicznych studentów
rozpocznij naukę
a significant increase/ UPSURGE in the number of foreign students

=upsurge

nagły wzrost
rozpocznij naukę
upsurge

zainteresowanie firmą spadło
rozpocznij naukę
interest in the company declined

zainteresowanie cichnie
rozpocznij naukę
interest subsides

odmowa rządu skłoniła ludzi do protestu
rozpocznij naukę
government's refusal PROMPTED people to protest

nakłonić do protestu
rozpocznij naukę
induce to protest

POOL / RESERVOIR of people

the process of taking legal action.

nałożyć swoje podejście biznesowe
rozpocznij naukę
superimpose its business approach

chemical elements

atoms of uranium

gwałtowny bunt
rozpocznij naukę
violent revolt

choroba jest przypisywana do.
rozpocznij naukę
the disease is assigned to...

duże koszty badań i rozwoju
rozpocznij naukę
huge costs of research and development

duży projekt inżynieryjny
rozpocznij naukę
huge engineering project

na użytek wewnętrzny
rozpocznij naukę
for internal use

operacje komputerowe bazują na logice
rozpocznij naukę
Computer operations are based on logic

cel amerykańskiego programu kosmicznego
rozpocznij naukę
the goal of the US space program

zintegrować, połączyć usługi
rozpocznij naukę
integrate services

30 państw stanowi tę Organizację...
rozpocznij naukę
30 countries constitute this Organization...

oficjalny rzecznik kategorycznie zaprzeczył zarzutom
rozpocznij naukę
official spokesman flatly contradicted allegations

spory odsetek ludzi
rozpocznij naukę
a high proportion of people

krytyka systemu sądownictwa
rozpocznij naukę
criticism of the judicial system

duże opady śniegu i gęsta mgła
rozpocznij naukę
heavy snow and dense fog

polityka prywatyzacji ucieleśnia zasadę
rozpocznij naukę
policy of privatization embodies the principle of

obowiązkowa służba wojskowa
rozpocznij naukę
compulsory military service

gdyby nie Ty, już dawno bym się poddał
rozpocznij naukę
if it hadn't been for you, I would have given up years ago.

Jeśli się pospieszysz, nie będziesz spóźniony
rozpocznij naukę
If you hurry, you aren't going to be late.

jeśli będę spóźniony, zacznijcie beze mnie
rozpocznij naukę
if I am late, start without me

gdyby nie stróż nocny,
rozpocznij naukę
if it hadn't been for the night watchman...?

niech się dzieje co chce
rozpocznij naukę
let come what may

wolałbym żebyś tutaj nie palił
rozpocznij naukę
I'd prefer you NOT to smoke in here

tak czy inaczej, bądź co bądź
rozpocznij naukę
be that as it may


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.