kodeks rodzinny cz.2

 0    142 fiszki    egryglewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
decisions on family matters
rozpocznij naukę
rozstrzyganie w sprawach rodziny
bring the matter to court
rozpocznij naukę
zwrócić się o roztrzygnięcie do sądu
hindrances to the marriage
rozpocznij naukę
okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa
retain current surname
rozpocznij naukę
zachować dotychczasowe nazwisko
combine
rozpocznij naukę
połączyć
in connection with
rozpocznij naukę
w sprawie
repealed
rozpocznij naukę
uchylony
meeting the needs of the family
rozpocznij naukę
zaspokajanie potrzeb rodziny
earning capacity and assets
rozpocznij naukę
możliwości zarobkowe i majątkowe
contribute towards
rozpocznij naukę
przyczyniać się do
consist in
rozpocznij naukę
polegać
personal efforts
rozpocznij naukę
osobiste starania
common household
rozpocznij naukę
wspólne gospodarstwo domowe
garnishing remuneration
rozpocznij naukę
nakaz wypłaty wynagrodzenia
order
rozpocznij naukę
nakazać
receivables
rozpocznij naukę
należności
ordinary administrative matters
rozpocznij naukę
sprawy zwykłego zarządu
remain valid
rozpocznij naukę
zachować moc
cancel
rozpocznij naukę
uchylić
right to use a residence
rozpocznij naukę
uprawnienie do korzystania z mieszkania
household aricles
rozpocznij naukę
przedmioty urzadzenia domowego
temporary obstacle
rozpocznij naukę
przemijająca przeszkoda
act for
rozpocznij naukę
działać za
amounts due
rozpocznij naukę
przypadające należności
joint and several liability
rozpocznij naukę
solidarna odpowiedzialność
liabilities incurred
rozpocznij naukę
zobowiązania zaciagnięte
bears sole liability
rozpocznij naukę
jest odpowiedzialny tylko
towards
rozpocznij naukę
względem
effective
rozpocznij naukę
skuteczne
by operation of law
rozpocznij naukę
z mocy ustawy
joint property regime
rozpocznij naukę
wspólność majątkowa
statutory property regime
rozpocznij naukę
wspólność ustawowa
joint property
rozpocznij naukę
majątek wspólny
personal property
rozpocznij naukę
majątek osobisty
income from gainful activities
rozpocznij naukę
dochody z działalności zarobkowej
amounts collected in an account
rozpocznij naukę
środki zgromadzone na rachunku otwartym
employee pension fund
rozpocznij naukę
pracowniczy fundusz emerytalny
donation
rozpocznij naukę
darowizna
bequeather
rozpocznij naukę
spadkodawca
donor
rozpocznij naukę
darczyńca
rights that cannot be transferred
rozpocznij naukę
prawa nabywalne
be exercised
rozpocznij naukę
przysługiwać
damages
rozpocznij naukę
odszkodowania
trigger a health disorder
rozpocznij naukę
wywołanie rozstroju zdrowia
compensation for harm suffered
rozpocznij naukę
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
disability benefit
rozpocznij naukę
renta
earning ability
rozpocznij naukę
zdolność do pracy zarobkowej
debts
rozpocznij naukę
wierzytelności
industrial property rights
rozpocznij naukę
prawa własności przemysłowej
rights of a creator
rozpocznij naukę
prawa twórcy
elements
rozpocznij naukę
składniki
extension
rozpocznij naukę
rozszerzenie
ordinary household items
rozpocznij naukę
przedmioty zwykłego urządzenia domowego
statutory co-ownership
rozpocznij naukę
wspólność ustawowa
bequest
rozpocznij naukę
zapis
right of co-ownership
rozpocznij naukę
zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy
legal nature of co-ownership
rozpocznij naukę
charakter prawny wspólności
dispose of
rozpocznij naukę
rozporządzać
undertake to
rozpocznij naukę
zobowiązywać się do
management of joint property
rozpocznij naukę
zarząd majątkiem wspólnym
steps
rozpocznij naukę
czynności
preserve the property
rozpocznij naukę
zachowanie majątku
on-going operations
rozpocznij naukę
bieżące czynności
objections to activities exceeding ordinary management
rozpocznij naukę
sprzeciw wobec czynności przekraczających zwykły zarząd
object to
rozpocznij naukę
sprzeciwić się
intended by
rozpocznij naukę
zamierzona przez
perform the legal activity
rozpocznij naukę
dokonywać czynności prawnej
spousal consent
rozpocznij naukę
zgoda małżonka
disposal
rozpocznij naukę
zbycie
encumbrance
rozpocznij naukę
obciążenie
purchase of real estate
rozpocznij naukę
odpłatne nabycie nieruchomości
right of perpetual usufruct
rozpocznij naukę
użytkowanie wieczyste
exploitation
rozpocznij naukę
pobieranie użytków
property right
rozpocznij naukę
prawo rzeczowe
premises
rozpocznij naukę
lokal
tenancy of a farm
rozpocznij naukę
wydzierżawienie gospodarstwa rolnego
normally accepted
rozpocznij naukę
zwyczajowo przyjęte
confirm the agreement
rozpocznij naukę
potwierdzić umowę
without effect
rozpocznij naukę
bezskuteczny
protection of third parties
rozpocznij naukę
ochrona osób trzecich
acquire a right
rozpocznij naukę
nabywać prawo
relieved of an obligation
rozpocznij naukę
zwolniona od obowiązku
court-permitted substitution
rozpocznij naukę
zastępcze zezwolenie sądu
refuse consent
rozpocznij naukę
odmawiać zgody
grant permission
rozpocznij naukę
udzielać zezwolenia
the interest of the family
rozpocznij naukę
dobro rodziny
deprivation of management
rozpocznij naukę
pozbawienie zarządu
powers of a creditor
rozpocznij naukę
uprawnienia wierzyciela
take on an obligation
rozpocznij naukę
zaciągnąć zobowiązanie
satisfaction
rozpocznij naukę
zaspokojenie
benefits derived
rozpocznij naukę
korzyści uzyskane
claim
rozpocznij naukę
wierzytelność
conducting business
rozpocznij naukę
prowadzenie przedsiębiorstwo
limitation of rights
rozpocznij naukę
ograniczenie praw
claimant
rozpocznij naukę
wierzyciel
fall to
rozpocznij naukę
przypadać
estate
rozpocznij naukę
majątek
shares
rozpocznij naukę
udziały
heirs
rozpocznij naukę
spadkobiercy
the deceased
rozpocznij naukę
spadkodawca
ruling on separation
rozpocznij naukę
orzeczenie separacji
settlement
rozpocznij naukę
rozliczenie
repay expenses and expenditures
rozpocznij naukę
zwrócić wydatki i nakłady
assets bringing in an income
rozpocznij naukę
przedmioty majątkowe przynoszące dochód
reimbursement
rozpocznij naukę
zwrot
reference
rozpocznij naukę
odesłanie
inheritance of joint property
rozpocznij naukę
wspólność majątku spadkowego
agreement on marital property
rozpocznij naukę
umowy majątkowe małżeńskie
notarial deed
rozpocznij naukę
akt notarialny
establish a separation of property
rozpocznij naukę
ustanawiać rozdzielność majątkową
invoking an agreement against third parties
rozpocznij naukę
powołanie się na umowę wobec osób trzecich
agreement
rozpocznij naukę
umowa
conclusion
rozpocznij naukę
zawarcie
nature
rozpocznij naukę
rodzaj
subject to
rozpocznij naukę
z zachowaniem
expanding community property
rozpocznij naukę
rozszerzenie wspólności
claims for damages
rozpocznij naukę
wierzytelność z tytułu odszkodowanie
compensation for damage suffered
rozpocznij naukę
zadośćuczycnienia za doznaną krzywdę
unsatisfied
rozpocznij naukę
niewymagalne jeszcze
solely
rozpocznij naukę
wyłącznie
preclude the application
rozpocznij naukę
wyłącza zastosowania
self-management
rozpocznij naukę
samodzielny zarząd
gained possessions
rozpocznij naukę
dorobek
in exchange for
rozpocznij naukę
w zamian za
services rendered
rozpocznij naukę
usługi świadczone
investment
rozpocznij naukę
nakłady
settlement
rozpocznij naukę
rozliczenia
manner or rate of compensation
rozpocznij naukę
sposób lub wysokość wyrównania
in the event of death
rozpocznij naukę
w razie śmierci
court removal of the community of property
rozpocznij naukę
sądowe znieszenie wspólności
a writ of execution
rozpocznij naukę
tytuł wykonawczy
filing an action
rozpocznij naukę
wytoczenie powództwa
live apart
rozpocznij naukę
żyć w rozłączeniu
termination through legal incapacitation
rozpocznij naukę
ustanie przy ubezwłasnowolnieniu
by operation of law
rozpocznij naukę
z mocy prawa
uphold
rozpocznij naukę
utrzymać
recognition of death
rozpocznij naukę
uznanie za zmarłego
it is assumed
rozpocznij naukę
domniemywa się
conditions for divorce
rozpocznij naukę
przesłanki rozwodu
invalidated
rozpocznij naukę
unieważniony
irretrievable and complete breakdown of matrimonial life
rozpocznij naukę
zupełny i trwały rozpad pożycia
order the marriage dissolved by divorce
rozpocznij naukę
rozwiązać małżeństwo przez rozwód

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.