kodeks rodzinny cz.2

 0    142 fiszki    egryglewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

decisions on family matters
rozpocznij naukę
rozstrzyganie w sprawach rodziny

bring the matter to court
rozpocznij naukę
zwrócić się o roztrzygnięcie do sądu

hindrances to the marriage
rozpocznij naukę
okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa

retain current surname
rozpocznij naukę
zachować dotychczasowe nazwisko

połączyć

in connection with
rozpocznij naukę
w sprawie

uchylony

meeting the needs of the family
rozpocznij naukę
zaspokajanie potrzeb rodziny

earning capacity and assets
rozpocznij naukę
możliwości zarobkowe i majątkowe

contribute towards
rozpocznij naukę
przyczyniać się do

polegać

personal efforts
rozpocznij naukę
osobiste starania

common household
rozpocznij naukę
wspólne gospodarstwo domowe

garnishing remuneration
rozpocznij naukę
nakaz wypłaty wynagrodzenia

nakazać

należności

ordinary administrative matters
rozpocznij naukę
sprawy zwykłego zarządu

remain valid
rozpocznij naukę
zachować moc

uchylić

right to use a residence
rozpocznij naukę
uprawnienie do korzystania z mieszkania

household aricles
rozpocznij naukę
przedmioty urzadzenia domowego

temporary obstacle
rozpocznij naukę
przemijająca przeszkoda

działać za

przypadające należności

joint and several liability
rozpocznij naukę
solidarna odpowiedzialność

liabilities incurred
rozpocznij naukę
zobowiązania zaciagnięte

bears sole liability
rozpocznij naukę
jest odpowiedzialny tylko

względem

skuteczne

by operation of law
rozpocznij naukę
z mocy ustawy

joint property regime
rozpocznij naukę
wspólność majątkowa

statutory property regime
rozpocznij naukę
wspólność ustawowa

joint property
rozpocznij naukę
majątek wspólny

personal property
rozpocznij naukę
majątek osobisty

income from gainful activities
rozpocznij naukę
dochody z działalności zarobkowej

amounts collected in an account
rozpocznij naukę
środki zgromadzone na rachunku otwartym

employee pension fund
rozpocznij naukę
pracowniczy fundusz emerytalny

darowizna

spadkodawca

darczyńca

rights that cannot be transferred
rozpocznij naukę
prawa nabywalne

be exercised
rozpocznij naukę
przysługiwać

odszkodowania

trigger a health disorder
rozpocznij naukę
wywołanie rozstroju zdrowia

compensation for harm suffered
rozpocznij naukę
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

disability benefit
rozpocznij naukę
renta

earning ability
rozpocznij naukę
zdolność do pracy zarobkowej

wierzytelności

industrial property rights
rozpocznij naukę
prawa własności przemysłowej

rights of a creator
rozpocznij naukę
prawa twórcy

składniki

rozszerzenie

ordinary household items
rozpocznij naukę
przedmioty zwykłego urządzenia domowego

statutory co-ownership
rozpocznij naukę
wspólność ustawowa


right of co-ownership
rozpocznij naukę
zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy

legal nature of co-ownership
rozpocznij naukę
charakter prawny wspólności

rozporządzać

undertake to
rozpocznij naukę
zobowiązywać się do

management of joint property
rozpocznij naukę
zarząd majątkiem wspólnym

czynności

preserve the property
rozpocznij naukę
zachowanie majątku

on-going operations
rozpocznij naukę
bieżące czynności

objections to activities exceeding ordinary management
rozpocznij naukę
sprzeciw wobec czynności przekraczających zwykły zarząd

sprzeciwić się

zamierzona przez

perform the legal activity
rozpocznij naukę
dokonywać czynności prawnej

spousal consent
rozpocznij naukę
zgoda małżonka

zbycie

obciążenie

purchase of real estate
rozpocznij naukę
odpłatne nabycie nieruchomości

right of perpetual usufruct
rozpocznij naukę
użytkowanie wieczyste

exploitation
rozpocznij naukę
pobieranie użytków

property right
rozpocznij naukę
prawo rzeczowe

lokal

tenancy of a farm
rozpocznij naukę
wydzierżawienie gospodarstwa rolnego

normally accepted
rozpocznij naukę
zwyczajowo przyjęte

confirm the agreement
rozpocznij naukę
potwierdzić umowę

without effect
rozpocznij naukę
bezskuteczny

protection of third parties
rozpocznij naukę
ochrona osób trzecich

acquire a right
rozpocznij naukę
nabywać prawo

relieved of an obligation
rozpocznij naukę
zwolniona od obowiązku

court-permitted substitution
rozpocznij naukę
zastępcze zezwolenie sądu

refuse consent
rozpocznij naukę
odmawiać zgody

grant permission
rozpocznij naukę
udzielać zezwolenia

the interest of the family
rozpocznij naukę
dobro rodziny

deprivation of management
rozpocznij naukę
pozbawienie zarządu

powers of a creditor
rozpocznij naukę
uprawnienia wierzyciela

take on an obligation
rozpocznij naukę
zaciągnąć zobowiązanie

satisfaction
rozpocznij naukę
zaspokojenie

benefits derived
rozpocznij naukę
korzyści uzyskane

wierzytelność

conducting business
rozpocznij naukę
prowadzenie przedsiębiorstwo

limitation of rights
rozpocznij naukę
ograniczenie praw

wierzyciel

przypadać

majątek

udziały

spadkobiercy

the deceased
rozpocznij naukę
spadkodawca

ruling on separation
rozpocznij naukę
orzeczenie separacji

rozliczenie

repay expenses and expenditures
rozpocznij naukę
zwrócić wydatki i nakłady

assets bringing in an income
rozpocznij naukę
przedmioty majątkowe przynoszące dochód

reimbursement
rozpocznij naukę
zwrot

odesłanie

inheritance of joint property
rozpocznij naukę
wspólność majątku spadkowego

agreement on marital property
rozpocznij naukę
umowy majątkowe małżeńskie

notarial deed
rozpocznij naukę
akt notarialny

establish a separation of property
rozpocznij naukę
ustanawiać rozdzielność majątkową

invoking an agreement against third parties
rozpocznij naukę
powołanie się na umowę wobec osób trzecich

umowa

zawarcie


z zachowaniem

expanding community property
rozpocznij naukę
rozszerzenie wspólności

claims for damages
rozpocznij naukę
wierzytelność z tytułu odszkodowanie

compensation for damage suffered
rozpocznij naukę
zadośćuczycnienia za doznaną krzywdę

niewymagalne jeszcze

wyłącznie

preclude the application
rozpocznij naukę
wyłącza zastosowania

self-management
rozpocznij naukę
samodzielny zarząd

gained possessions
rozpocznij naukę
dorobek

in exchange for
rozpocznij naukę
w zamian za

services rendered
rozpocznij naukę
usługi świadczone

nakłady

rozliczenia

manner or rate of compensation
rozpocznij naukę
sposób lub wysokość wyrównania

in the event of death
rozpocznij naukę
w razie śmierci

court removal of the community of property
rozpocznij naukę
sądowe znieszenie wspólności

a writ of execution
rozpocznij naukę
tytuł wykonawczy

filing an action
rozpocznij naukę
wytoczenie powództwa

żyć w rozłączeniu

termination through legal incapacitation
rozpocznij naukę
ustanie przy ubezwłasnowolnieniu

by operation of law
rozpocznij naukę
z mocy prawa

utrzymać

recognition of death
rozpocznij naukę
uznanie za zmarłego

it is assumed
rozpocznij naukę
domniemywa się

conditions for divorce
rozpocznij naukę
przesłanki rozwodu

unieważniony

irretrievable and complete breakdown of matrimonial life
rozpocznij naukę
zupełny i trwały rozpad pożycia

order the marriage dissolved by divorce
rozpocznij naukę
rozwiązać małżeństwo przez rozwód


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.