Kolokwium 1 cz. 1

 0    154 fiszki    bartekma13
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

skorygować wady
rozpocznij naukę
correct defects

zlagodzić ból
rozpocznij naukę
relieve pain / soothe / reduce / mitigate / alleviate pain

to retain / keep

poprawić, polepszyć
rozpocznij naukę
enhance / improve

przeżuwanie
rozpocznij naukę
mastication

wygląd twarzy (estetyka)
rozpocznij naukę
facial aesthetics

jakość życia
rozpocznij naukę
quality of life

restorative

w kolorze zęba
rozpocznij naukę
tooth-colored


stosowny, odpowiedni
rozpocznij naukę
appropriate / proper / adequate / suitable

zakres, rozmiar, rozległość
rozpocznij naukę
extent

schorzenie, stan, warunek
rozpocznij naukę
condition

factor

deficiencies

wymiana wadliwych wypełnień
rozpocznij naukę
replacement of failed restorations

zużycie zębów
rozpocznij naukę
tooth wear

attrition

abrasion

erosion

malocclusion

injury / trauma

występowanie
rozpocznij naukę
incidence

stale spadać (mieć tendencję spadkową)
rozpocznij naukę
decline steadily

desirable

właściwośći
rozpocznij naukę
properties

właściwości materiałów do wypełnień
rozpocznij naukę
the diserable properties of restorative materials include

umieszczenie
rozpocznij naukę
placement

zgoda, akceptacja
rozpocznij naukę
acceptance

oszacować, ocenić
rozpocznij naukę
assess / evaluate

dalszy, następny
rozpocznij naukę
subsequent

replacement / exchange

stop odlewniczy
rozpocznij naukę
casting alloy

porcelana na metalu
rozpocznij naukę
PFM (porcelain fused to metal)

w połączeniu z
rozpocznij naukę
in conjunction with

veneers

adhezja, przyleganie
rozpocznij naukę
adhesion

atraumatyczne leczenie zachowawcze
rozpocznij naukę
ART (atraumatic restorative treatment)

conservative

minimalnie inwazyjny
rozpocznij naukę
of minimal intervention

propose


zużyty (np. o mechaniźmie)
rozpocznij naukę
worn

effective

kraje rozwijające się
rozpocznij naukę
developing countries

dentinal

narzędzia manualne
rozpocznij naukę
manual instrumentations / tools

durable / permanent

pogarszać się
rozpocznij naukę
deteriorate

release

znikome ilości
rozpocznij naukę
minute amounts

give rise to / induce

skutki uboczne
rozpocznij naukę
side / adverse effects

materiały do wypełnień
rozpocznij naukę
filling materials / dental resotaratives

narażenie na / ekspozycja
rozpocznij naukę
exposure to

mercury / quicksilver

topical / local

ogólnoustrojowy
rozpocznij naukę
systemic

systematic / regular

niezupełnie
rozpocznij naukę
incompletely

istnieje niewiele dowodów
rozpocznij naukę
there is little evidence

toksyczność
rozpocznij naukę
toxicity


któremu się przypisuje
rozpocznij naukę
who is credited with

spróchniałe zęby
rozpocznij naukę
decayed / carious teeth

utwardzać się, zastygać
rozpocznij naukę
set hard

śladowe ilości
rozpocznij naukę
traces

homogeneously

w stosunku, w proporcji
rozpocznij naukę
in the ratio

inexpensive

tylny obszar
rozpocznij naukę
posterior region

zęby obciążone zgryzowo
rozpocznij naukę
occlusally loaded teeth

przemysłowy
rozpocznij naukę
industrial

wydawany, rozprowadzany
rozpocznij naukę
dispensed

pre-packed

zamknięty system mieszania
rozpocznij naukę
closed mixing system

odporność na korozję
rozpocznij naukę
corrosion resistance

available

podatność na degradację
rozpocznij naukę
degradability

pozwolić sobie na coś
rozpocznij naukę
affor

możliwy skutek uboczny
rozpocznij naukę
possible side effect

spotting / staining

staining

przyległy, sąsiadujący (do)
rozpocznij naukę
adjacent (to)


objaw kliniczny
rozpocznij naukę
clinical finding / symptom

asymptomatic


niebiesko-czarny
rozpocznij naukę
blue-black

frequently

śluzówka policzka
rozpocznij naukę
buccal mucosa

śluzówka wyrostka zębodołowego
rozpocznij naukę
alveolar mucosa

apicoectomy

wsteczne wypełnienie z amalgamatu
rozpocznij naukę
retrograde amalgam restorations

nie stanowi zagrożenia
rozpocznij naukę
poses no danger

rozprzestrzeniać się
rozpocznij naukę
spread

cancerous

znamię błękitne
rozpocznij naukę
blue nevus

przypominać (z wyglądu)
rozpocznij naukę
resemble

indicate

zmiany przedrakowe
rozpocznij naukę
precancerous lesions

particles

wykazany za pomocą RTG
rozpocznij naukę
demonstrated radiographically

łatwo usunięty
rozpocznij naukę
readily removed

pojawić się znowu
rozpocznij naukę
reappear

pierwiastkowy
rozpocznij naukę
elemental

released


za wyjątkiem
rozpocznij naukę
except for

nadmierne narażanie / ekspozycja
rozpocznij naukę
excessive exposure

nieumiejętne obchodzenie się z
rozpocznij naukę
mishandling of

zaburzona praca mózgu lub nerek
rozpocznij naukę
altered brain or kidney functions

correlated

skutki śmiertelne (czegoś)
rozpocznij naukę
fatal effects

vapour

centralny układ nerwowy
rozpocznij naukę
CNS (central nervous system)

gromadzić się
rozpocznij naukę
accumulate

at present

przyczynić się do
rozpocznij naukę
contribute to

choroba nerek
rozpocznij naukę
renal / kidney disease

alleged

toksyczny wpływ
rozpocznij naukę
toxic effect

fatigue / tiredness

bóle stawów
rozpocznij naukę
joint pains

pochodzenie choroby
rozpocznij naukę
aetiology

liczne schorzenia
rozpocznij naukę
numerous ailments

chronic

bezpłodność
rozpocznij naukę
infertility

wady wrodzone
rozpocznij naukę
birth defects

leukaemia

zaburzenia krążeniowe
rozpocznij naukę
cardiovascular disorders

schorzenia przewlekłe
rozpocznij naukę
chronic ailments

stwardnienie rozsiane
rozpocznij naukę
multiple sclerosis

układ odpornościowy
rozpocznij naukę
immune system

zapalenie stawów
rozpocznij naukę
arthritis

immune

zespół przewlekłego zmęczenia
rozpocznij naukę
CFS (chronic fatigue syndrome)

candidiasis

quantities / amounts

verifiable

skutki uboczne u ludzi
rozpocznij naukę
adverse effects in humans

stopień narażenia
rozpocznij naukę
degree of exposure

poprzez, drogą
rozpocznij naukę
via

zagrożenie / ryzyko dla zdrowia
rozpocznij naukę
a health risk

właściwy dla rtęci brak biozgodności
rozpocznij naukę
inherent bio-incompatibility of mercury

stopniowo wycofywany
rozpocznij naukę
phased out

poinformowany
rozpocznij naukę
aware

advise of

przypuścić atak
rozpocznij naukę
launch of attack

bliżej nieokreślony / niejasny
rozpocznij naukę
indefinite

lobby przeciwników amalgamatu
rozpocznij naukę
antiamalgamist lobby

wydać oświadczenie
rozpocznij naukę
issue a statement

reassure

zdezorientowany
rozpocznij naukę
confused


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.