Łacińska terminologia prawnicza (cz.I) (umk)

 0    37 fiszek    adrianabromberg
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Gdzie społeczeństwo, tam prawo
rozpocznij naukę
Ubi societas, ibi ius

Gdzie ustawa, tam kara
rozpocznij naukę
Ubi lex, ibi poena

Prawo nie działa wstecz.
rozpocznij naukę
Lex retro non agit.

Twarde prawo, ale prawo.
rozpocznij naukę
Dura lex, sed lex.

Nowy władca, nowe prawo.
rozpocznij naukę
Novus rex, nova lex.

Podczas wojny milczą prawa.
rozpocznij naukę
Inter arma silent leges.

Podczas wojny milczą Muzy.
rozpocznij naukę
Inter arma silent Musae.

Nieznajomość prawa szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris nocet.

Nieznajomość faktu nie szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia facti non nocet.

Konieczność łamie prawo.
rozpocznij naukę
Necessitas frangit legem.

Konieczność nie zna prawa.
rozpocznij naukę
Necessitas non habet legem.

Konieczność nie uchyla prawa, lecz (tylko je) zawiesza.
rozpocznij naukę
Necessitas non tollit ius, sed suspendi.

Nie ma przestępstwa bez ustawy.
rozpocznij naukę
Nullum crimen sine lege.

Nie ma przestępstwa bez winy.
rozpocznij naukę
Nullum crimen sine culpa.

Nie ma kary bez ustawy.
rozpocznij naukę
Nulla poena sine lege.

Umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego.
rozpocznij naukę
Privatorum conventio iuri publico non derogat.

Czym są ustawy bez obyczaju?
rozpocznij naukę
Quid leges sine moribus?

Czyni wbrew prawu ten, kto czyni to, co ustawa zakazuje.
rozpocznij naukę
Contra legem facit, qui id facit, quad lex prohibet.

Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
rozpocznij naukę
Lex specialis derogat legi generali.

Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą.
rozpocznij naukę
Lex posterior derogat legi priori.

Ustawa wyższa rangą uchyla ustawę niższą rangą.
rozpocznij naukę
Lex superior derogat legi inferiori.

Ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej.
rozpocznij naukę
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.

Ustawy przedkładają dobro ogółu obywateli nad dobro jednostki.
rozpocznij naukę
Leges salutem civitatis saluti singulorum anteponunt.

Zwyczaj jest przestrzegany w miejsce prawa.
rozpocznij naukę
Consuetudo pro lege servatur.

Ustawy niekiedy drzemią, nigdy nie umierają
rozpocznij naukę
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur.

Ustawa nakazuje to, co należy czynić, a zakazuje rzeczy przeciwnych.
rozpocznij naukę
Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria.

Daj mi fakt, a ja dam Ci prawo.
rozpocznij naukę
Da mihi factum, dabo tibi ius.

Gdy ustawa nie rozróżnia, i naszą rzeczą nie jest rozróżnianie.
rozpocznij naukę
Lege non distinuente nec nostrum est distinguere.

Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
rozpocznij naukę
Prior tempore, potior iure.

Dobro rzeczypospolitej (niech będzie) najwyższym prawem.
rozpocznij naukę
Solus rei publicae suprema lex (esto).

Nikt nie może przenieść na drugiego człowieka więcej prawa, niż sam posiada.
rozpocznij naukę
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.

Najwyższe prawo, największą niesprawiedliwością.
rozpocznij naukę
Summum ius, summa iniuria.

Gdy ustaje przyczyna wydania ustawy, traci moc i sama ustawa.
rozpocznij naukę
Cessante ratione legis cessat et lex ipsa.

Ustawa nie obowiązuje, jeżeli nie została ogłoszona
rozpocznij naukę
Lex non obligat nisi promulgata.

Prawo cywilne zostało napisane dla czuwających.
rozpocznij naukę
Ius civile vigilantibus scriptum est.

Oszustwem jest ukrywanie oszustwa.
rozpocznij naukę
Fraus est fraudem celare.

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna: rzadko bowiem się zdaża, aby nie można jej było wywrócić.
rozpocznij naukę
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.