sztuka nauczania. Czynności nauczyciela 1

 0    28 fiszek    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
od czego zależy wartość pracy nauczyciela?
rozpocznij naukę
zrozumienia celów kształcenia oraz umiejętności posługiwania się nimi
Czym są cele kształcenia?
rozpocznij naukę
zamierzone właściwości uczniów, opisują zmianę jaką chcemy uzyskać
jakie wyróżnia się cele kształcenia ze względu na sposób formułowania?
rozpocznij naukę
1. cele ogólne, 2. cele operacyjne
co robią cele ogólne?
rozpocznij naukę
wskazują kierunek działania
co robią cele operacyjne?
rozpocznij naukę
stanowią opis wyników, które mają być uzyskane.
podaj przykład celu ogólnego?
rozpocznij naukę
kształtowanie indywidualnych uzdolnień pedagogicznych i trwałego zainteresowania nowatorstwem w pracy szkolnej.
podaj przykład celu operacyjnego?
rozpocznij naukę
umiejętność przygotowania i przeprowadzenia lekcji problemowej na wskazany temat z przedmiotu specjalizacji.
podej wady celów ogólnych? ... 1, wieloznaczność, nieokreśloność, 2. deklaratywność,
rozpocznij naukę
3. niejasny adresat (kierowane raczej do prowadzącego niż do studenta), 4. założenia idealizujące(założenie, że uczniowie mają zdolność którą można kształtować.
podaj zalety celów ogólnych?
rozpocznij naukę
1. bogate znaczeniowo, 2. akcentują ważne wartości społeczne, 3. perswazyjne (trudno zaprzeczać tak postawionym celom), 4. zwięzłe.
podaj wady celów operacyjnych?
rozpocznij naukę
1. ubogie znaczeniowo, 2. poszatkowanie przedmiotu, 3. rozłączenie poznania i motywacji, 4. praco i czasochłonne.
podaj zalety celów operacyjnych?
rozpocznij naukę
1. jednoznaczność, 2. wskazują sposób zademonstrowania, że cel został osiągnięty, 3. odnoszą się wprost do ucznia, 5. mobilizują ucznia i nauczyciela
Czym jest taksonomia celów?
rozpocznij naukę
hierarchiczna klasyfikacja celów. wyższe kategorie mieszczą w sobie niższe, a to oznacza, że realizacja celu wyższego oznacza również realizację celu niższego.
Czym jest taksonomia celów nauczania? należy do dziedziny poznawczej, najpopularniejsza jest ponadprzedmiotowa taksonomia ABC
rozpocznij naukę
brak związku tej terminologii z konkretnym przedmiotem umożliwia jej szerokie stosowanie, ale nie zapewnia dostatecznej precyzji dlatego tworzone są też liczne kategorie przedmiotowe.
Czym jest taksonomia celów wychowania?
rozpocznij naukę
należy do dziedziny motywacyjnej, istnieje tylko jedna taka taksonomia w Polsce
Czym jest operacjonalizacja celów?
rozpocznij naukę
zmiana - sprecyzowanie, uszczegółowienie, skonkretyzowanie - celu ogólnego na zbiór równoważnych celów operacyjnych.
jakie zmiany określają cele ogólne?
rozpocznij naukę
głębokie zachodzące w długim okresie czasu
jakie zmiany określają cele operacyjne?
rozpocznij naukę
odnoszą się do zadań krótkofalowych i praktycznych.
do jakiego poziomu powinny być precyzowane cele ogólne
rozpocznij naukę
operacyjnego
dlaczego nauczyciele powinni sami operacjonalizować cele?
rozpocznij naukę
1. bo korzystanie z gotowych celów jest trudniejsze niż w wypadku celów samodzielnie stworzonych, 2. pomaga znaleźć rozwiązanie w pełni dostosowane do warunków pracy.
czego wymaga dobra operacjonalizacja celów kształcenia?
rozpocznij naukę
1. dobrej znajomości wewnętrznych i zewnętrznych warunków kształcenia, 2. precyzji językowej, 3. wyobraźni, 4. przygotowania do tego typu działań.
czego brakuje często nauczycielom do dobrej operacjonalizacji celów kształcenia?
rozpocznij naukę
dobrego przygotowania.
Procedura operacjonalizacji celów kształcenia - wymień etapy? ... 1. zapisanie celu w postaci ogólnej, 2. intuicyjny obraz uczenia osiągającego cel,
rozpocznij naukę
3. luźne zapisy celów opera, 4. selekcja zapisów, 5 Klasyf zapisów i uściślenie 6. sformułowanie celów opera, 7. Sprawdzenie 8. Ewentualne powtórzenie etapów 2 - 7.
Porcedura operacjonalizacji celów kształcenia - wymień techniki pomocnicze? ... 1. wyobrażenie populacji wzorcowej - odwołanie się do doświadczeń, 2. burza mózgów,
rozpocznij naukę
3. Próba inscenizacji 4. wykorzystanie taksonomi celów kształcenia - kilka osób dokonuje klasyfikacji niezalażnie następnie dyskusja, 5 próba komunikacji - ułożenie luźnych zapisów w logiczny ciąg i próba prezentacji komuś z zewnątrz czy rozumie, 6. egzamin pomyślny (techniki A - F) symulacja egzaminu w wyobraźni.
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów kształcenia - błąd 1?
rozpocznij naukę
zbytnie rozdorbnienie celu - gubi się wtedy związek między celami operacyjnymi
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 2?
rozpocznij naukę
preferowanie celów poznawczych
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 3?
rozpocznij naukę
zapominanie o celu ogólnym - nieinteligentne, mechanicystyczne stosowanie procedury zuboża cel ogólny.
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 4?
rozpocznij naukę
zamknięcie zbioru celów operacyjnych - nalży być otwartym na możliwośc uzupełniania lub/i przeredagowania zbioru celów w toku działania.
Błędy często popełniane w toku operacjonalizacji ogólnych celów ksztłcenia - błąd 5?
rozpocznij naukę
zaniedbywanie realizacji celów operacyjnych - cele powinny być realne w przeciwnym wypadku demoralizują

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.