Treści kształcenia 1

 0    22 fiszki    paullina.p
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czym sa treści kształcenia?
rozpocznij naukę
całokształt podstawowych wiadomiści i umiejętności z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów w szkole.
Elemety trójkąta dydaktycznego?
rozpocznij naukę
nauczyciel, uczeń treść
Jaka powinna być treść kształcenia?
rozpocznij naukę
1. uwzględniać potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, 2. uwzględniać potrzeby poszczególnych osób, 3. być zgodna z wymaganiami programowymi oraz koncepcją programową
Według Kerschtenscheimer co powinna ustalać teoria planó i programów?
rozpocznij naukę
1. liczbę przedmiotów oraz ich rozkład w cyklu nauczania okreslonego typu szkoły, 2. łączny wymiar godzin lda każdego z tych przedmiotów, 3. kryteria doboru treści nauczania, 4. układ tematów i podtematów w obrębie każdego przedmiotu, 5. wzajemne związki przedmiotowe. 6. programy powinny być co jakiś czas modyfikowane.
jaki jest cel wychowania?
rozpocznij naukę
przygotowanie dzieci i młodziezy do aktywnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i kulturowym.
Przy działaności obywateli jaka treść kształcenia?
rozpocznij naukę
wiedza przygowująca do odpowiedzialności za sprawy publiczne, umorzliwiająca równorzedne kontakty z administracją państwową, umozliwiająca skuteczne wypełnianie zadań zawodowych.
Przy udziale realizacji polityki ludnościowej jaka treść kształcenia?
rozpocznij naukę
przygotowanie do życia w rodzinie, współpraca w instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.
Przy aktywnośc zawodowa i kulturowa jaka treść kształcenia?
rozpocznij naukę
wykształcenie zawodowe, wysoki poziom kultury techincznej, poczucie odpowiedzialności za efekty swojej pracy, umiejętność odbioru dóbr kulturalnych, stworzenie warunków pomnażania tych dóbr.
Przy uczestnictwie z życiu grup nieformalnych jaka treść kształcenia?
rozpocznij naukę
jest niezależne od treści kształcenia.
Przy procesach samokształcenia i samowychowania, jaka treść kształcenia?
rozpocznij naukę
rozwijanie cech osobowości takich jak silna wola, odpowiedzialność, wrażliwość na przejawy prywaty, kształtowanie aspiracji.
Amerykanin Googdland - jakie powinny być cele nauczania?
rozpocznij naukę
1. związane z działalnością umysłowa, 2. zawodową, 3. społeczno - kulturalną, 4. osobą człowieka.
Co powinien zawirać kanon nauczania dla skuteczej realizacji celów?
rozpocznij naukę
tzw. tradycyjny kanon naucznia
Jaka powinna być struktura nauczania?
rozpocznij naukę
raczej problemowa
Jak powinna być ujęta dzidzina nauki w treściach kształcenia?
rozpocznij naukę
musi odpowiadać wymaganiom nauki, nie może być niezgodna z rzeczywistością ani przestarzała
Jak powinna być ujęta psycholiga w treściach kształcenia?
rozpocznij naukę
treść musi być dostosowana do rozwju psychoficzycznego
co mówi teoria akceleracji?
rozpocznij naukę
współczesne dzieci są bardziej rozwinięte od swoich równieśników sprzed kilkudziesięciu lat.
Doll - jaki powinien być materiał w treściach kształcenia?
rozpocznij naukę
nie powinien być za trudny ani za łatwy, powinien być przekształcony stosowanie do poziomu uczniów.
Jak ujęta jest dydaktyka w treściach kształcenia?
rozpocznij naukę
należy przestrzegać postulatów systematyczności i korelacji czyli eksonowania związków zachodzących między przedmiotami.
Jakie są układy treści nauczania?
rozpocznij naukę
1. liniowy, 2. koncentryczny, 3. spiralny
Czym jest układ liniowy?
rozpocznij naukę
poszczególne partie materiału tworzą nieprzerwany ciąg, każde ogniwo pojawia sie zazwyczaj tylko raz.
Czym jest układ koncentryczny?
rozpocznij naukę
te same treści powtarzane sa co pewnien czas, stopniowo poszerza się ich zakres, dodaje sie nowe składniki.
Czym jest układ spiralny?
rozpocznij naukę
uczniowie nie tracąc z pola widzenia problemu wyjściowego, stopniowo poszerzają zakres dotyczących go informacji.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.