mikroekonomia

 0    22 fiszki    ewekrawczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

1. Wartość dóbr finalnych wyprodukowanych w ciągu roku, i kupionych przez konsumenta, inwestorów, powiększona o wydatki państwa
rozpocznij naukę
1. Produkt krajowy brutto. PKB to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp. PKB nominalny oblicza się według bieżącej wartości pieniądza, PKB realny natomiast według realnej wartości p

2. Bezrobocie które powstaje wtedy, kiedy zapotrzebowanie przedsiębiorstw nie odpowiada podaży pracy
rozpocznij naukę
2. Bezrobocie strukturalne powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji PGR-ów. Jest ono konsekwencją zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzących w danej gospodarce. W przeciwieństwie jednak do bezrobocia ono charakter trwały. Na przykład w przeszłości książki składane były p

3. Z reguły krótkookresowe bezrobocie spowodowane mobilnością pracowników -
rozpocznij naukę
3. Bezrobocie frykcyjne, związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne może pełnić pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac i umacniania dyscypliny pracy.

4. Podstawowym zadaniem i przedmiotem działalności rynku kapitałowego jest -
rozpocznij naukę
4. Przetwarzanie kapitałów pieniężnych o charakterze oszczędności na kapitał trwały produkcyjny i nieprodukcyjny. Celem rynku kapitałowego jest umożliwienie pozyskiwania środków finansowych na zapewniającą dochody działalność inwestycyjną.

5. Pakiet kontrolny
rozpocznij naukę
5. Pakiet kontrolny - Liczba akcji spółki potrzebna do uzyskania większości głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

6. Indeks Dow Jones informuje o
rozpocznij naukę
6. ndeks giełdowy jest miarą statystyczną pokazującą w jaki sposób zmieniają się ceny grupy wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie oraz w istotny sposób wpływającą na zachowanie się inwestorów giełdowych. Obserwując zmiany wartości indeksu można bez analizowania cen akcji poszczególnych spółek ocenić poziom zwrotu na rynku oraz określić kierunek ruchu cen. Pierwotnie indeksy były konstruowane w celu zademonstrowania zmian cen akcji spółek notowanych na giełdzie, które następowały w krótki

7. Poza Handlem zagranicznym na wymianę międzynarodową składają się
rozpocznij naukę
7. Poza nimi na wymianę międzynarodową składają się obroty kapitałowe, obejmujące przepływ kapitału publicznego w formie bezzwrotnej pomocy lub kredytów międzynarodowych, kredyty prywatne, inwestycje portfelowe oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie; obroty przemysłowymi dobrami niematerialnymi, wśród których najważniejszą pozycję zajmują obroty licencjami oraz transfer technologii w innych formach; migracja siły roboczej, której głównymi przyczynami są względy natury ekonomicznej i polityczne

8. Kosztów komparatywnych teoria
rozpocznij naukę
8. międzynarodowej i międzynarodowego podziału pracy. Zgodnie z nią kraj może osiągać korzyści w wymianie handlowej nie tylko wtedy, gdy swoje towary wytwarza taniej niż inne kraje w ujęciu bezwzględnym, ale także wówczas, gdy wytwarza bezwzględnie drożej, ale różnice kosztów wytwarzania różnych towarów w porównaniu z innymi krajami (koszty relatywne, komparatywne) są zróżnicowane. Inne kraje mogą być zainteresowane importem towarów, które jakiś kraj wytwarza niewiele drożej od nich samych, gdyż

9. Aby wejść do strefy EURO, kraj powinien ograniczyć deficyt budżetowy do
rozpocznij naukę
9. Poniżej 3% PKB

10. Aby wejść do strefy EURO, kraj powinien ograniczyć inflację
rozpocznij naukę
10. Poziom inflacji danego państwa w ciągu roku poprzedzającego badanie nie może przekraczać o więcej niż 1,5 pkt. procentowego inflacji trzech państw Unii Europejskiej o najbardziej stabilnym poziomie cen. Inflację tę mierzy się wskaźnikiem HICP.

11. Funkcja redystrybucyjna budżetu polega na
rozpocznij naukę
11. Jej istota polega na tym, że budżet jest narzędziem redystrybucji dochodu narodowego. Działalność redystrybucyjna budżetu polega zatem na regulowaniu dochodów podstawowych kategorii podmiotów występujących w gospodarce narodowej. Zewnętrznym wyrazem redystrybucyjnej działalności budżetu jest gromadzenie dochodów, głównie w postaci podatków, od podmiotów gospodarujących i przeznaczanie ich na rzecz tych podmiotów, które albo w ogóle nie osiągają dochodów, albo osiągają je, ale w stopniu nie w

12. Dobro Veblena
rozpocznij naukę
12. Jest to dobro luksusowe, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem ceny, jest to wyjątek w prawie popytu. Takie zjawisko jest nazywane efektem Veblena bądź efektem prestiżowym. Przykładem takiego dobra mogą być luksusowe samochody, wina, dzieła sztuki. W takim przypadku elastyczność cenowa popytu (jeśli we wzorze nie wprowadzono korygującego znaku minus) jest większa od zera.

13. Funkcja transformacyjna handlu zagranicznego wyraża się w
rozpocznij naukę
13. Handel zmienia strukturę towarową wytworzonego produktu, poszerza ją asortymentowo, dostosowuje do potrzeb konsumpcyjnych i inwestycyjnych poszczególnych krajów. Transformacja struktury produktu wytworzonego jest tym większa, im wyższy jest w nim udział obrotów zagranicznych; skala transformacji jest zależna od możliwości eksportowych gospodarki, wielkości kraju, poziomu rozwoju. Funkcja transformacyjna polega zatem na przystosowaniu struktury towarowej oferty do potrzeb społecznych. Za pomo

14. Różnica pomiędzy Unią celną a strefą wolnego handlu polega na -
rozpocznij naukę
14. Różnica między nimi polega na tym, że strefy wolnego handlu mają różne cła, a w unii celnej jednolite cła wobec krajów trzecich. Strefa wolnego handlu – obszar wewnątrz którego zniesiono cła i inne opłaty na wszystkie lub niektóre towary. Utworzenie strefy wolnego handlu, w przeciwieństwie do unii celnej, nie pociąga za sobą określenia wspólnej zewnętrznej taryfy celnej, wymaga więc utrzymania kontroli celnej na granicach podmiotów tworzących strefę w celu zbadania pochodzenia towaru. Unia c

15. Deficyt budżetowy państwa finansowany jest głownie przez
rozpocznij naukę
15. Deficyt budżetowy może być finansowany w sposób następujący: Pożyczką krajową - obligacje i bony skarbowe; Pożyczką z zagranicy z zagranicy; Emisją pieniądza. Ostatni sposób grozi inflacją, a dwa pierwsze powodują zadłużanie się państwa w kraju i za granicą. W taki sposób powstaje dług publiczny.

16. Zadaniem wtórnego rynku kapitałowego jest
rozpocznij naukę
Wpływa na mobilizację kapitału. (w zależności od sposobu i skuteczności działania rynku wtórnego inwestor podejmuje decyzję inwestycji w papiery wartościowe bądź też postanawia ulokować swoje pieniądze w inny, bardziej atrakcyjny sposób. Organizacja rynku oraz wysokość cen akcji wpływają na pojawianie się nowych emisji); Następuje na nim transformacja kapitału. Kapitał może przybierać różne formy w zależności od sytuacji na rynku i atrakcyjności poszczególnych lokat; Następuje wycena kapitału. (

17. Przywileje w akcjach uprzywilejowanych mogą dotyczyć
rozpocznij naukę
17. Prawa głosu, daje możliwość oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy; Przywilej dywidendy, oznacza prawo do otrzymywania wyższej dywidendy w stosunku do akcji zwykłej. Natomiast taka dywidenda nie może być wyższa aniżeli 150% dywidendy należącej się akcjonariuszom posiadającym akcję zwykłą; Uprzywilejowanie co do udziału w masie likwidacyjnej, akcjonariusze uprzywilejowani jako pierwsi uzyskują zwrot wniesionych przez nich wpłat na akcje; Przywileje akcyjne, akcje założyciel

18. Produkt narodowy netto w cenach rynkowych pomniejszony o wartość podatków pośrednich -
rozpocznij naukę
18. PNN w cenach rynkowych jest równy produktowi narodowemu brutto pomniejszonemu o amortyzację, czyli o wartość zużycia narzędzi pracy. Aby otrzymać „prawdziwy” (czysty) efekt rocznej pracy obywateli kraju, od wartości dóbr finalnych wytworzonych przez krajowe czynniki produkcji powinniśmy odjąć amortyzację. PNN w cenach czynników produkcji, albo w cenach bazowych (inaczej Dochód Narodowy) jest równy PNN w cenach rynkowych pomniejszony o podatki pośrednie (np. VAT)

19. Część gospodarki której produkcja i sprzedaż dóbr nie są objęte standardowym systemem.
rozpocznij naukę
Odp. Szara strefa - określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych podatków i opłat na rzecz państwa.

20. Inflacja, której dotyczy spadek produkcji i wzrost bezrobocia –
rozpocznij naukę
20. Stagflacja, polega na jednoczesnym występowaniu w gospodarce państwa zarówno znaczącej inflacji, jak i stagnacji gospodarczej. Przyczyn tego zjawiska upatruje się w negatywnym szoku podażowym, który powoduje zarówno wzrost cen, jak też i ograniczenie produkcji.

21. Kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych przez bank centralny
rozpocznij naukę
21. Kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych przez bank centralny - Operacje otwartego rynku - jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza. Polega na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, przeważnie państwowych, na otwartym rynku. Jest to najczęściej stosowane, elastyczne oraz skuteczne narzędzie polityki pieniężnej.

22. Główne kierunki wydatków z budżetu państwa -
rozpocznij naukę
22. bieżące (konsumpcyjne) i inwestycyjne (majątkowe); finalne (na zakup towarów i usług) oraz redystrybucyjne (transferowe, m.in. emerytury, renty, zasiłki, subsydia) związane z klasycznymi zadaniami publicznymi, socjalne, na obsługę długu publicznego oraz związane z oddziaływaniem na gospodarkę (inwestycje publiczne, subsydia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.