nauka o komunikowaniu 1

 0    26 fiszek    ewekrawczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Amerykanie uznają za „ojców założycieli” badań nad komunikowaniem masowym czterech naukowców działających na początku i w połowie XX wieku:
rozpocznij naukę
Lasswell- amerykański komunikolog, politologi socjolog mediów. Przedstawiciel paradygmatu behawioralnego w komunikologii, który ujmuje relacje łączące społeczeństwo i media w ramach modelu bodziec-reakcja. Wniósł do nauki o komunikowaniu podejście politologiczne. Lazarsfeld- amerykański socjolog, zajmował się metodologią nauk społecznych. Lewin- niemiecki psycholog społeczny. Podejście małych grup, analiza częstego komunikowania grup i modelu grupy, w którym proces komunikowania zachodzi. Hovlan
Jednak na świecie za początek studiów nad społecznymi aspektami funkcjonowania prasy przyjmuje się zwykle:
rozpocznij naukę
rok ogłoszenia 1695 przez Kaspara von Stielera rozprawy Zeitungs Lust i Nutz lub rok 1884, kiedy to Karl Bücher przedstawił na Uniwersytecie w Bazylei serię wykładów z prawa, statystyki, historii i socjologii prasy.
Max Webber
rozpocznij naukę
Przedstawił program uprawiania nowej gałęzi socjologii, socjologii czasopiśmiennictwa. Proponował w nim między innymi rozwój metody obiektywnej analizy zawartości treści prasowych.
Polscy badacze
rozpocznij naukę
Wśród prekursorów badań prasoznawczych wymienia się również jeszcze jedno polskie nazwisko, Floriana Znanieckiego, polskiego filozofa i socjologa, który wspólnie z Amerykaninem W.I. Thomasem stworzył wielką monografię socjologiczną The Polish Peasant in Europe and America, a w niejprzedstawił między innymi charakterystykę roli prasy ludowej w kształtowaniu świadomości zbiorowości chłopskiej i włączaniu jednostek w szersze zbiorowości społeczne. Jednak za pierwszego polskiego badacza prasy uznawa
Placówki badawcze
rozpocznij naukę
Pierwszą placówką naukowo-badawczą, zajmującą się studiami nad prasą był: Institut für Zeitungswissenschaft - założony przez Büchera w Lipsku w 1916 roku.
Placówki badawcze w Polsce
rozpocznij naukę
W Polsce badaniami nad prasą rozwijane były głównie jeszcze przed wojną przy uczelniach zajmujących się kształceniem przyszłych dziennikarzy. Pierwszymi w Polsce wyspecjalizowanymi placówkami, zajmującymi się badaniami nad mediami były: Ośrodek Badań Prasoznawczych W Krakowie Ośrodek Badania Opinii Publicznej W Warszawie Ośrodek Badań Prasoznawczych działał od 1956 roku, jego założycielką była dziennikarka Irena Tetelowska, a później przez wiele lat kierował nim profesor Walery Pisarek. Natomias
Czasopisma medioznawcze
rozpocznij naukę
„Prasa Polska” - która powstała w 1950 roku jako pismo Związku Zawodowego Dziennikarzy RP i Polskiego Związku Wydawców Prasy, a później wychodziła jako pismo „Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich”. Dawną tradycję zawodowego pisma dziennikarzy podjął w latach dziewięćdziesiątych organ SDP „Forum Dziennikarzy” W 1957 roku powstało pismo krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych „Biuletyn Prasoznawczy”, które następnie w latach1958-1959 ukazywało się pod tytułem „Prasa Współczesna i Dawna”, a od 19
Komunikowanie
rozpocznij naukę
w szerokim sensie to wszelkie techniczne, biologiczne, psychiczne i społeczne procesy przekazywania informacji. W sensie węższym przez komunikowanie rozumie się tylko przenoszenie informacji (znaczeń) między istotami żywymi.
Nadawcą
rozpocznij naukę
nazywamy ten podmiot komunikowania, który bezpośrednio lub pośrednio jest odpowiedzialny za treść i formę przekazu. Bywa on też nazywany komunikatorem i źródłem przekazu. W nauce o komunikowaniu nadawca, zwany też komunikatorem lub źródłem informacji, przekazu, to osoba lub grupa osób, które planują, kształtują (kodują) lub przekazują dalej informację, czyli inaczej mówiąc wysyłający wypowiedzi system, którym może być człowiek lub grupa ludzi, instytucja, region świata. W życiu codziennym spotyk
Odbiorca
rozpocznij naukę
przekazu, czyli komunikatu lub informacji, to inaczej adresat lub rycypient, to osoba do której przekaz jest kierowany. Odbiorcami gazet i czasopism, radia, telewizji czy Internetu są ludzie, którzy je czytają, słuchają i oglądają. To jest tak zwana publiczność mediów. Problem komplikuje się, gdy próbuje się konkretnie określić zbiorowość odbiorców poszczególnych tytułów prasowych czy programów radiowych lub telewizyjnych. Ta część publiczności, która odebrała konkretną wypowiedź prasową, radiow
Przekaz
rozpocznij naukę
czyli treści intelektualne i emocjonalne przenoszone między nadawcą, a odbiorcą, bywa nazywany również komunikatem lub informacją. Trzeci z elementów aktu komunikowania przekaz charakteryzuje się jakąś treścią oraz formą. Przyjmuje się oczywiście, że treść przekazu jest ważniejsza niż jego forma, ale oczywiste jest również i to, że forma przekazu też ma niemałe znaczenie, bo na przykład może rzutować na odbiór treści. W nauce o komunikowaniu to ciąg znaków graficznych, muzycznych lub głosowych u
Funkcjonalistyczna socjologia mediów (funkcje pełnione przez media według McQuaila). Media masowe mają ogromny wpływ na życie społeczne. Brytyjski socjolog Denis McQuail wskazuje pięć najważniejszych sfer funkcji mediów w społeczeństwie:
rozpocznij naukę
Informacja: Dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie Wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej Ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju Korelacja: Wyjaśnianie, interpretowanie oraz komentowanie znaczenia i sensu wydarzeń i informacji Popieranie ustalonych norm i autorytetów Socjalizacja Koordynowanie jednostkowych i zbiorowych działań społecznych Tworzenie konsensusu społecznego i politycznego Ustalanie autorytetów i nadawanie statusu społeczne
Pojęcie mediów masowych (mass mediów) odnosi się do środków komunikowania służących transmisji informacji oraz do instytucji organizujących dyfuzję informacji. Media masowe to te, które:
rozpocznij naukę
Media masowe to te, które: Rozpowszechniają informacje dzięki środkom technicznym Rozpowszechniane przez nie wypowiedzi mają charakter publiczny Wypowiedzi te są kierowane przez niewielką liczbę osób do wielkiej liczby nieznanych adresatów Rozpowszechnianie to odbywa się w zasadzie jednokierunkowo Publiczność tych mediów jest przestrzennie rozproszona Najczęściej do mediów masowych zalicza się gazety i czasopisma, radio, film, telewizję, płyty, plakaty, książki i broszury oraz Internet.
Społeczeństwo masowe
rozpocznij naukę
Miało się wyłonić wskutek procesów industrializacji, urbanizacji i modernizacji, zachodzących w przemysłowych krajach kapitalistycznych. Teoria społeczeństwa masowego łączyła się ściśle z dominującą wówczas koncepcją ludzkiej psychiki, wyprowadzoną z psychologii głębi Z. Freuda, A. Adlera, C. Junga, głoszących dominującą w postępowaniu człowieka rolę ukrytych w podświadomości popędów, które tylko częściowo w sposób zniekształcony odbija świadomość z koncepcjami Le Bona (psychologii tłumu) z beha
Model
rozpocznij naukę
schemat pojęciowy służący nauce jako układ elementów, które winny być poznane w procesie empirycznego badania. Cechą modeli jest również interpretacja zależności elementów, która ma wyjaśnić istotę procesu poddawanego poznaniu.
Modele mogą być:
rozpocznij naukę
Strukturalne - wskazujące jedynie elementy procesu Dynamiczne - obrazujące przebieg procesu Funkcjonalne - ukazujące relacje między elementami Operacjonalne - pozwalające przewidywać lub projektować przebieg procesu
Model Sukcesu Propagandowego (Lasswell)
rozpocznij naukę
Za pierwszy, choć nieco szerszy bo dostrzegający w procesie komunikowania więcej podmiotów niż nadawca, treść i odbiorca, sposób oficjalnego sformułowania tego modelu autorzy amerykańscy uważają dopiero słynną formułę Harolda D. Lasswella z roku 1948. Kto mówi? Co mówi? Za pomocą jakiego środka przekazu? Komu? Z jakim skutkiem? Wyznaczyła ona pięć działów badań komunikowania masowego: Analizę komunikatora Analizę zawartości Analizę odbiorców Analizę środków komunikowania Analizę efektów Lasswell
Model Wszechmocy Propagandy (Tchakhotine)
rozpocznij naukę
Na podstawie osobistego doświadczenia działania propagandy hitlerowskiej, niemiecki emigrant we Francji, Serge Tchakhotaine przedstawił psychologiczny model oddziaływania masowej propagandy. Według niego propaganda hitlerowska działała na tej samej zasadzie, co wywoływanie odruchów warunkowych w eksperymentach Pawłowa. Technika oddziaływania polega na skojarzeniu przez uporczywe powtarzanie określonych treści ideologicznych z popędami wewnętrznymi człowieka. Sztuka propagandy według niego to po
Model Teorii Informacji, Model Przekazu Sygnałów (Shannon)
rozpocznij naukę
W roku 1948 Claud E. Shannon opublikował artykuł „The Mathemathical Theory of Communication” rok później Warren Weaver opublikował „Recent Contributions To The Mathematical Theory Of Communication”. Teksty te wywarły znaczny oddźwięk wśród badaczy masowego komunikowania. Jednym z pierwszych autorów, którzy podjęli próbę rozważań nad wykorzystaniem proponowanych tam koncepcji do badań nad komunikowaniem masowym był Wilbur Schramm. Model teorii informacji nie odkrywał nowych mechanizmów współdział
N. Wiener
rozpocznij naukę
rozszerzył ten schemat przez dodanie wymiaru sprzężenia zwrotnego, czyli pojęcia oznaczającego, że odbiorca może odpowiedzieć nadawcy przekazem komunikacyjnym, reagując na otrzymany wcześniej przekaz. Na schematach przedstawiających ten model rysuje się, prezentuje się, który dokonuje zakodowania pewnych treści, przesyła je za pomocą pewnego kanału do odbiornika, w którym dokonuje się odkodowania (rozszyfrowania) treści tak, aby trafiały one do odbiorcy. Model ten zatem, nie odbiegając zbytnio o
Model Wspólnoty Doświadczeń (Schramm)
rozpocznij naukę
Jednym z czołowych propagatorów modelu Shannona był Wilbur Schramm, który pokusił się też o adaptację tego modelu dla studiów nad komunikowaniem. Zachowując zasadniczo strukturę modelu cybernetycznego, Schramm wprowadził pojęcie wspólnoty doświadczeń czyli postaw, idei i symboli podzielanych przez nadawcę i odbiorcę, a warunkujących efektywność komunikowania. Schramm wyróżnił trzy główne fazy tworzenia i odbierania przekazu: Kodowanie, czyli przekładanie myśli na jawny komunikat Interpretację, c
Model Konformizmu Wobec Grupy (Lewin)
rozpocznij naukę
Koncepcja grup pierwotnych była stosowana już na początku wieku przez psychologów społecznych, interesujących się problematyką procesów socjalizacji. Również w latach późniejszych kontynuowano studia nad wpływem podstawowych związków społecznych na zachowania jednostek. Najbardziej znane z tych badań zostały przeprowadzone przez Kurta Lewina z koncepcji grup pierwotnych wywodziła się teoria dynamiki grupowej i konformizmu wobec grupy. Zdaniem jej przedstawicieli to ona miała być kluczem do rozum
Model Dwustopniowego Przepływu Informacji I Opinii (Lazarsfeld)
rozpocznij naukę
Rozwinięto go głównie podczas badań audytoryjnych prowadzonych przez Paula Lazarsfelda i jego współpracowników w latach 40 minionego wieku między innymi nad wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Badania Lazarsfelda wykazały, że media użyte w czasie kampanii prezydenckiej, gazety, czasopisma oraz radio, miały ograniczony wpływ na wyborców. Pomimo ogromnych wysiłków propagandowych, tylko garstka ludzi (badanych) została przekonana do zmiany przekonań, do przejścia z jednej partii do drug
Wyniki najważniejszych badań empirycznych nie potwierdzały więc podstawowych założeń teorii wszechmocy mediów. Wykazały, że ludzie są raczej aktywnymi, a nie pasywnymi odbiorcami informacji. Społeczeństwo zaś nie jest zuniformizowanym zbiorem podobnych jednostek, lecz składa się z ludzi psychologicznie różniących się. Spostrzeżenia te doprowadziły do wykrystalizowania się nowej teorii efektów oddziaływania mediów, którą przyjęto nazywać teorią selektywnego wpływu:
rozpocznij naukę
Powstało kilka jej wariantów, różniących się sposobami interpretacji przyczyn wybiórczego oddziaływania mediów. Jedna z nich to teoria psychologiczna, którą można nazwać teorią selektywnego wpływu, wynikającego z różnic indywidualnych. Podstawowe założenia tej koncepcji DeFleur streszcza w sposób następujący: Przekazy medialne są przez członków społeczeństwa masowego odbierane i interpretowane w sposób selektywny Przyczyną tej selektywności jest różnorodność sposobów percepcji Różnorodność sposo
Model Uczenia (Hovland)
rozpocznij naukę
Carl Hovland, który starając się wyjaśnić źródła skutecznego oddziaływania masowego komunikowania wskazywał na ich dwa rodzaje. Twierdził na przykład, że po pierwsze skuteczne oddziaływanie jest funkcją pewnych cech, które posiada jednostka, takich jak opinie, postawy, nawyki oraz selektywne nastawienie wobec środków masowego komunikowania, po drugie, nie tylko sama jednostka jest twórcą owych dyspozycji do odbioru. Wynika ona również z działania nadawcy, który umiejętnie postępując, instruuje o
Model uczenia w masowym komunikowani oparty jest na mechanizmie bodziec-reakcja i obejmuje:
rozpocznij naukę
Nadawcę, czyli twórcę bodźca, oraz jego cechy, stopień zdolności wzbudzania zaufania, postrzegana czystość intencji Treść przekazu czyli bodziec, składający się zespołu apeli motywacyjnych zdolnych wywołać stany emocjonalne, dostarczających silnych podniet dla zaakceptowania nowych opinii lub odrzucenia starych, właściwej organizacji argumentów perswazyjnych, koniecznych do uzyskania zgody na nową opinię i odrzucenie dawnej Predyspozycje audytorium, czyli cechy przedmiotu działania, które z kole

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.