C

 0    28 fiszek    Mood
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

call (someone) back
She said she'd call back. / If anything changes, I'll call you back later. / Find out and call me back.
rozpocznij naukę
oddzwaniać
Powiedziała, że oddzwoni później. / Jeśli coś się zmieni, oddzwonię do ciebie później. / Dowiedz się i oddzwoń do mnie.

call in on sb
I thought we might call in on your mother on our way - I've got some magazines for her.
rozpocznij naukę
odwiedzać kogoś
to visit someone for a short time
Myślałem, że możemy odwiedzić twoją matkę po drodze - mam dla niej kilka czasopism.

call for
The situation calls for immediate action. / The opposition has called for an investigation into the misuse of public funds. / We need the Commission to call for these things with a powerful voice.
rozpocznij naukę
wymagać / żądać / wzywać do / domagać się
Sytuacja wymaga natychmiastowego działania. / Opozycja wezwała do zbadania nadużywania funduszy publicznych. / Potrzebna jest nam Komisja, która będzie domagać się takich działań donośnym głosem.

call off
‘Is the meeting still on today?’ ‘No, they’ve called it off.’
rozpocznij naukę
odwołać (np. spotkanie)
to cancel
"Czy spotkanie jest nadal aktualne?" "Nie, odwołali."

call up
He was called up at the beginning of the war. / Two of her brothers had been called up. /2. He used to call me up in the middle of the night. / I just wanted to call up and say 'thanks'.
rozpocznij naukę
powołać do wojska / zadzwonić do kogoś
Został powołany na początku wojny. / Dwóch jej braci zostało wezwanych do służby wojskowej. /2. Dzwonił do mnie w środku nocy. / Chciałem tylko zadzwonić i powiedzieć "dziękuję".

catch on
The new training program caught on fast among the workers. /2. Wait a minute! I'm beginning to catch on. / Sooner or later, the casino will catch on. / I just caught on fractions.
rozpocznij naukę
przyjąć się / upowszechnić się (np. o czymś nowym) / zrozumieć coś (często potocznie, nieformalnie)
1. become fashionable or popular;2. understand sth, or realize that it is happening.
Nowy program szkoleniowy szybko się przyjął wśród pracowników. /2. Poczekaj minutę! Zaczynam łapać. / Prędzej czy później, kasyno się połapie. / Dopiero zrozumiałem ułamki.

catch up / catch (someone) up
1. She has to catch up on her homework. / I must catch up my wasted time and start living the way I want to. /2. Don't worry about me, I'll catch you up later, I know this city. /He caught her up and confessed his love to her.
rozpocznij naukę
nadrabiać zaległości / doganiać (np. kogoś)
1. Ona musi nadrobić swoją zaległą pracę domową. /Muszę nadrobić zmarnowany czas i zacząć żyć tak jak chcę. /2. Nie martwcie się o mnie, później was dogonię, znam to miasto. / Dogonił ją i wyznał jej swoją miłość.

check in
We have to check in at the hotel at 9 am.
rozpocznij naukę
zameldować się w hotelu / zgłaszać do odprawy na lotnisku
Musimy zameldować się w hotelu o 9 rano.

check off
He checked off their names on the list as they got on the bus.
rozpocznij naukę
odznaczyć na liście / odfajkować
Odhaczył ich nazwiska na liście, kiedy wsiedli do autobusu.

check out
We should check out before noon. / Can you check this information out? I'm not sure if it's true. / Don't check her out, she's my girlfriend!
rozpocznij naukę
wymeldować się / sprawdzać (info) / przyglądać się / obczajać
Powinniśmy wymeldować się przed południem. / Możesz sprawdzić tę informację? Nie jestem pewny, czy to prawda. / Nie obczajaj jej, ona jest moją dziewczyną!

check up (sth)
The Government employs tax inspectors to check up and make sure people pay all their tax. /Give this to me. I'll check up.
rozpocznij naukę
sprawdzać coś (dokładnie, żeby się upewnić)
Rząd zatrudnia inspektorów podatkowych, aby sprawdzić i upewnić się, że ludzie płacą cały podatek. /Daj mi to! Sprawdzę.

check up on somebody
Dad is always checking up on me to make sure I’m doing my homework. /I'm sure he knew I was checking up on him.
rozpocznij naukę
sprawdzać, kontrolować kogoś (zwykle potajemnie)
Tata zawsze mnie sprawdza, żeby upewnić się, że odrabiam pracę domową. /Jestem pewien, że wiedział, że go sprawdzałem.

come about
When you say how or when sth came about, you say how or when it happened: How did such a confused situation come about? / It all came about very quickly.
rozpocznij naukę
wydarzyć się
to happen
Jak doszło do tak zagmatwanej sytuacji? /Wszystko zdarzyło się bardzo szybko.

come across
1. to find or see sb or sth by chance...
I haven't come across a guy like that. / I came across an amazing leather jacket at the thrift store today. / You come across as the type of person who loves children. / The candidate came across as a dynamic person during the interview.
rozpocznij naukę
natknąć się na coś przypadkiem / być odbieranym jako
2. The way other people perceive sth or sb, 3. to move from one side to the opposite side.
Nie natknąłem się na takiego faceta. / Natrafiłem dziś na niesamowitą skórzaną kurtkę w sklepie z używanymi rzeczami. / Jesteś postrzegany jako typ osoby, która kocha dzieci. / Podczas wywiadu, kandydat sprawiał wrażenie dynamicznej osoby.

come along
The offer that came along last month is not that attractive. / May I come along on your trip tomorrow? / Suddenly, two buses came along at the same time.
rozpocznij naukę
towarzyszyć komuś / pojawić się
to accompany, go with or appear, arrive.
Oferta, która pojawiła się w zeszłym miesiącu, nie jest taka atrakcyjna. / Czy mogę jutro towarzyszyć ci w podróży? / Nagle pojawiły się dwa autobusy w tym samym czasie.

come by
Come by whenever you wish. / I'll come by after work and see if you need any help. / How did you come by that Rolex?
rozpocznij naukę
wpadać, zaglądać / zdobyć coś (zazwyczaj cennego)
Meaning: visit / acquire
Wpadaj kiedy tylko chcesz. / Wpadnę po pracy i zobaczę, czy potrzebujesz pomocy. / Jak zdobyłeś tego Rolexa?

come off
to happen as planned, or to succeed
I was surprised when the plan came off so easily. /I tried telling a few jokes but they didn't come off (= no one laughed).
rozpocznij naukę
udać się / odnieść sukces
coś dzieje się zgodnie z planem lub odnosi sukces
Byłem zaskoczony, kiedy plan odniósł sukces tak łatwo. /Próbowałem opowiedzieć kilka dowcipów, ale się nie udały (= nikt się nie śmiał).

come round
Meaning: 1. to become conscious, wake up from anaesthetic...
I'm still coming round after my journey to Asia. / She came round and learned that the operation had been a complete success. / At first she didn't like the idea, but she came round to our way of thinking in the end.
rozpocznij naukę
dać się przekonać / odzyskać świadomość
2. to change your opinion
Wciąż dochodzę do siebie po podróży do Azji. / Odzyskała świadomość i dowiedziała się, że jej operacja zakończyła się sukcesem. / Na początku nie spodobał jej się pomysł, ale w końcu przekonała się do naszego sposobu myślenia.

come out
A secret is revealed; When the sun appears;
This week a new album of my favourite band is coming out. /The band's new CD is coming out in September. /The details of the scandal came out in the press and she had to resign. / It started cloudy, but then the sun came out and we all went to the park.
rozpocznij naukę
ukazywać się / wychodzić na jaw / kiedy słońce wychodzi
;Be published or otherwise available to the public.
W tym tygodniu wychodzi nowy album mojego ulubionego zespołu. / Nowa płyta zespołu pojawi się we wrześniu. / Szczegóły skandalu pojawiły się w prasie i musiała zrezygnować. / Zaczęło się pochmurnie, ale potem wyszło słońce i wszyscy poszliśmy do parku.

cool down
1. same as cool;
1. The food is very hot. Wait for it to cool down. /We had to wait until the engine had cooled down before restarting the car. /2. Just try to cool down and think rationally.
rozpocznij naukę
ochłonąć / ostudzić / ostygnąć
2. to cause sb to become, less angry or excited.
1. Jedzenie jest bardzo gorące. Poczekaj aż się ostudzi. /Musieliśmy poczekać, aż silnik ostygnie przed ponownym uruchomieniem samochodu. /2. Po prostu staraj się ochłonąć i myśleć racjonalnie.

clean up
I have to clean the flat up before the guests come. / Can you help me clean up after dinner?
rozpocznij naukę
posprzątać
Muszę posprzątać mieszkanie zanim przyjdą goście. / Czy możesz pomóc mi sprzątać po kolacji?

come up with
I've come up with a brilliant idea. Let's all go on holiday together! / 2. Two spies could come up with a better excuse than that. / 3. You'll have to come up with something more original than that.
rozpocznij naukę
wpaść na pomysł / wymyślić rozwiązanie, plan, wymówkę
When you think of a solution, idea, plan, or excuse.
Wpadłem na świetny pomysł. Pojedźmy wszyscy razem na wakacje! / 2. Dwóch szpiegów mogłoby wymyślić lepszą historyjkę. / 3. Będziesz musiał wymyśleć coś bardziej oryginalnego.

come in
He came in the office with a smile on his face. / Come in and sit down /Can I come in? /2. What time does his train come in? /3. Reports are coming in of a major air accident.
rozpocznij naukę
wchodzić
1. to enter; 2. to arrive somewhere; 3. be received
Wszedł do biura z uśmiechem na twarzy. /Wejdź i usiądź. /Czy mogę wejść? /2. O której przyjeżdża jego pociąg? /3. Mamy doniesienia o poważnym wypadku lotniczym.

cut off
I want to cut off the hem of the skirt and make it shorter. / Please don’t cut me off while I am talking. / Mike had to cut off his friends when he realized they were a bad influence.
rozpocznij naukę
uciąć
M.in.: 1. uciąć (np. nożyczkami) 2. przerywać podczas rozmowy 3. zerwać związek z kimś
Chcę odciąć brzeg spódnicy i skrócić ją. / Proszę, nie przerywaj mi kiedy mówię. / Mark musiał zerwać kontakt z przyjaciółmi, kiedy zdał sobie sprawę, że mają zły wpływ.

cope (with)
1. If you cope with a problem or task, you deal with it successfully;
1. It was amazing how my mother coped with bringing up eight children. /2. If you have to cope with an unpleasant situation, you have to accept it or bear it: She has had to cope with losing all her previous status and money.
rozpocznij naukę
(po)radzić sobie (z)
1. Radzić sobie skutecznie z problemem lub zadaniem;
1. To niesamowite, jak moja matka poradziła sobie z wychowywaniem ośmiorga dzieci. /2. Jeśli musisz uporać się z nieprzyjemną sytuacją, musisz ją zaakceptować lub znieść: Musiała poradzić sobie z utratą dotychczasowego statusu i pieniędzy.

check-up / checkup
A check-up (also checkup) is a medical examination by your doctor or dentist to make sure that there is nothing wrong with your health: The disease was detected during a routine check-up.
rozpocznij naukę
badanie (kontrolne u lekarza)
Badanie lekarskie przeprowadzane przez lekarza lub dentystę, aby upewnić się, że nic złego się nie dzieje ze stanem zdrowia: Choroba została wykryta podczas rutynowych badań kontrolnych.

calm down
Calm down and tell us what's going on. / I have already calmed down after the argument with dad.
rozpocznij naukę
uspokoić się
relax
Uspokój się i powiedz nam, co się dzieje. /Już uspokoiłam się po kłótni z tatą.

cheer (sb) up
You always cheer me up. / We'd try and cheer her up.
rozpocznij naukę
rozweselać / podnieść na duchu (dodać otuchy, poprawić nastrój)
Zawsze mnie rozweselasz. / Próbowaliśmy podnieść ją na duchu.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.