B

 0    18 fiszek    Mood
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

break down
Tom's car broke down on his way home last week. / I could break down and cry. / Police officers will break down a door to arrest a suspect, if they have to.
rozpocznij naukę
psuć się / załamywać się / wyważyć drzwi / rozkładać się (np. o składnikach pokarmowych)
to fall apart; to have a physical or mental collapse; to decompose
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu. / Mogłabym się załamać i rozpłakać. / Policjanci wyłamią drzwi, aby aresztować podejrzanego, jeśli to konieczne.

break into (or break in)
The burglar broke in our neighbor’s house last night. / Call the police! Someone is breaking into that car!
rozpocznij naukę
włamywać się
Włamywacz włamał się wczoraj w domu naszego sąsiada. / Wezwać policję! Ktoś włamuje się do tego samochodu!

break off
It’s normal for family members to break off all communication with one another when they get mad. / I knew I had to break it off with Jay. / Do you think I should break it off with Jerry? / Break me off a piece of that Kit Kat bar.
rozpocznij naukę
zerwać relację lub kontakt z kimś / ułamać (usuwać część czegoś)
1. to remove a part of sth with force; 2. to end relations or contact with people.
To normalne, że członkowie rodziny zrywają ze sobą wszelką komunikację, gdy się wściekają. / Wiedziałam, że muszę zerwać z Jayem. / Myślisz, że powinnam zerwać z Jerrym? / Ułam mi kawałek tego paska Kit Kata.

break out
World War II broke out in 1939. / I was in a nightclub in Brixton and a fight broke out.
rozpocznij naukę
wybuchać (np. o wojnie, pożarze)
When a disease, war, or fight starts
II wojna światowa wybuchła w 1939 r. / Byłem w nocnym klubie w Brixton i wybuchła walka.

break up (with), break (sb/sth) up
She's just broken up with her boyfriend. /Jenny and Bob have broken up. /2. The police broke up the bar fight. /The police were called in to break up the rioters. /Break it up or you'll be arrested! /Pete tried to break it up.
rozpocznij naukę
zerwać, rozstać się (z) / rozpaść się (zakończyć związek) / przerwać walkę
1. when a relationship or marriage ends; 2. to stop a fight
Po prostu zerwała ze swoim chłopakiem. /Jenny i Bob się rozstali. /2. Policja przerwała walkę w barze. /Wezwano policję, by rozdzielić uczestników zamieszek. /Przerwijcie to, albo będziecie aresztowani! /Pete próbował ich powstrzymać.

bring about (sth)
Harold’s working to bring about changes in the industry. / Unfortunately, that did not bring about any change. / A secret that could bring about the end of the world.
rozpocznij naukę
spowodować coś / doprowadzić do czegoś
to cause something to happen
Harold pracuje nad wprowadzeniem zmian w branży. / Niestety nie doprowadziło to do żadnych zmian. / Sekret, który mógł spowodować koniec świata.

bring on (sth)
To cause something to happen, usually something negative.
His lung cancer was brought on by years of smoking. / I think the loud music brought my headache on.
rozpocznij naukę
(s)powodować coś złego / sprawiać kłopoty
To cause something to happen, usually something negative.
Jego rak płuc został wywołany latami palenia. / Myślę, że ta głośna muzyka spowodowała mój ból głowy.

bring round (/around)
1. to restore (a person) to consciousness, esp after a faint; 2. to persuade sb to agree to sth;
1. Some brandy might bring him round. / 2. Sam was sure he could bring them round to the deal. / 3. He promised to bring the letter round in the morning.
rozpocznij naukę
ocucić / przekonać (kogoś do czegoś) / podrzucić (kogoś lub coś gdzieś)
3. to take sb or sth somewhere, esp to someone’s house.
1. Odrobina brandy może go ocuci. / 2. Sam był pewien, że mógłby ich przekonać do porozumienia. / 3. Obiecał, że podrzuci list rano.

bring up
1. When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself. / My parents brought me up strictly. / 2. It is not a good idea to bring up politics with my family. / 3. He drank so much that he brought his dinner up in the toilet.
rozpocznij naukę
wychowywać / wspomnieć (poruszać temat) / wymiotować
1. Raise a child, 2. Mention, 3. Vomit
1. Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci. / Moi rodzice wychowali mnie surowo. / 2. Nie jest dobrym pomysłem poruszanie tematu polityki z moją rodziną. / 3. Pił tak bardzo, że zwymiotował obiad w toalecie.

bring out
You really bring out the best in me. You make me want to be a better person. / The band are bringing out a new CD in the autumn.
rozpocznij naukę
wydobywać / wydać lub opublikować
meaning: elicit a response or to release or publish.
Naprawdę wydobywasz ze mnie to, co najlepsze. Sprawiasz, że chcę być lepszym człowiekiem. / Zespół wypuszcza na rynek nową płytę CD jesienią.

bring down
1. to cause a government or politician to lose power; 2. to reduce the rate, level...
1. An economic crisis could bring down the government [as noun]. / 2. Our principal responsibility is to bring down the level of unemployment. / 3. Just don't bring me down again. / 4. The fighter aircraft brought the enemy down.
rozpocznij naukę
obalić (pogrążyć) / zniszczyć (zestrzelić samolot) / obniżyć (np. koszty)
... or amount of sth; 3. to make someone feel worse emotionally; 4. to cause to fall
1. Kryzys gospodarczy może doprowadzić do upadku rządu. / 2. Naszym głównym obowiązkiem jest obniżenie poziomu bezrobocia. / 3. Nie dołuj mnie znowu, dobra? / 4. Samolot myśliwski zestrzelił wroga.

bring in
1. The job brings in 2000 dollars a month. / 2. She said the government would introduce the necessary rules to deal with this problem.
rozpocznij naukę
przynieść (zysk) / wprowadzać (np. nowe prawo, przepisy)
1. earn; 2. to introduce a new law or system.
1. Ta praca przynosi 2000 dolarów miesięcznie. / 2. Powiedziała, że rząd wprowadzi niezbędne przepisy, aby poradzić sobie z tym problemem.

be after
The police are after him. / Every agent in the country is after you. / But they know I'm after them now.
rozpocznij naukę
ścigać / szukać (próbować znaleźć, gonić kogoś lub coś)
to be looking for sb or sth or trying to find or get him, her, or it.
Policja go ściga. / Każdy agent w kraju cię szuka. / Ale teraz wiedzą, że ich szukam.

bring back
1. to return sth you’ve borrowed;2. to cause to recall memories and emotions from the past;
1. He took the calculator home yesterday and hasn't brought it back yet. /2. This song brings back memories of our first road trip to California./3. Myra brought some great souvenirs back from Mexico. /4. I'm happy to bring back the tradition.
rozpocznij naukę
zwracać coś pożyczonego / przywoływać (wspomnienia) / przynieść (przywieźć) coś z jakiegoś miejsca / przywrócić, wskrzesić
3. to bring sth with you from some place;4. When sth from the past is reintroduced in the present.
1, Wczoraj wziął do domu kalkulator i jeszcze go przyniósł. /2. Ta piosenka przywołuje wspomnienia z naszej pierwszej podróży do Kalifornii. /3. Myra przywiozła z Meksyku kilka wspaniałych pamiątek. /4. Cieszę się, że przywracam tradycję.

break through
1. Pass a barrier or obstacle;2. When sth hidden appears through a surface.
1. Finally, we managed to break through the forest to call for help. / I couldn't break through the crowd. / 2. It looks like the sun is trying to break through the clouds. / Her talent really breaks through when she is performing on stage.
rozpocznij naukę
przebić się (przez), przedrzeć się (przez)
1. Przejść barierę lub przeszkodę;2. Gdy coś ukryte pojawi się na powierzchni.
1. W końcu udało nam się przedrzeć przez las, aby wezwać pomoc. / Nie mogłem przebić się przez tłum. / 2. Wygląda na to, że słońce próbuje przebić się przez chmury. / Jej talent wychodzi na światło dzienne, gdy występuje na scenie.

break out of
The criminal broke out of prison but was captured less than a mile away. / Let's break out of this party - it's terribly boring. / Tim had been wanting to break out of his boring routine for some time, so he enrolled in a martial arts and cooking class.
rozpocznij naukę
uciec (z więzienia), wyrwać się (z miejsca, sytuacji lub sposobu życia)
to escape from a place (prison!), situation or way of life.
Przestępca uciekł z więzienia, ale został schwytany mniej niż milę stąd. / Ucieknijmy z tej imprezy - jest strasznie nudna. / Tim od pewnego czasu chciał wyrwać się z nudnej rutyny, więc zapisał się na zajęcia sztuk walki i gotowania.

break sth up (into)
Can you break up the ice into smaller pieces? /Break the chocolate up into squares. /The lumber jack broke up the wood. /The plane broke up in mid-air.
rozpocznij naukę
rozbić coś (na) / rozpaść się (na)
To separate into smaller pieces.
Czy możesz rozbić lód na mniejsze kawałki? /Rozbij czekoladę na kwadraty. /Podnośnik z drewna rozerwał drewno /Samolot rozpadł się w powietrzu.

blow out
Make a wish and blow out the candles. / Mary has blown out all the candles on her layer-cake. /The bomb blew out all the windows on the bus.
rozpocznij naukę
zdmuchiwać / wysadzić (coś, np. okno w wyniku wybuchu)
Pomyśl życzenie i zdmuchnij świeczki. / Marysia zdmuchnęła wszystkie świeczki na torcie. /Bomba wysadziła wszystkie szyby w autobusie.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.