Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

Zestaw zawiera informacje dotyczące antybiotyków β-laktamowych z grupy penicylin. Jest to doskonała pomoc naukowa dla osób uczących się farmakologii i podstaw farmakoterapii, pracowników medycznych, a także przystępne źródło wiedzy o wpływie antybiotyków na ludzki organizm.

 0    77 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

antybiotyki β-laktamowe
rozpocznij naukę
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz

penicyliny - budowa chemiczna
rozpocznij naukę
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy

penicyliny - mechanizm działania
rozpocznij naukę
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii

penicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
brzuszny

czynniki decydujące o aktywności penicylin
rozpocznij naukę
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną

penicyliny a pH środowiska
rozpocznij naukę
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym

penicyliny - penetracja tkankowa
rozpocznij naukę
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,

penicyliny - wydalanie
rozpocznij naukę
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią

penicyliny - interakcje
rozpocznij naukę
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin

penicyliny a pokarm
rozpocznij naukę
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny

penicyliny - klasyfikacja
rozpocznij naukę
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz

penicyliny naturalne
rozpocznij naukę
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa

penicyliny półsyntetyczne
rozpocznij naukę
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy

penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
rozpocznij naukę
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam

penicylina benzylowa G - spektrum działania
rozpocznij naukę
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)

mikroorganizmy oporne na penicylinę G
rozpocznij naukę
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje

penicylina G - okres półtrwania
rozpocznij naukę
0,5 - 1 h

penicylina G - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza

penicylina G - działania niepożądane
rozpocznij naukę
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni

penicylina G - dawkowanie
rozpocznij naukę
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)

penicylina G - drogi podania
rozpocznij naukę
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo

penicyliny naturalne - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF

penicylina prokainowa
rozpocznij naukę
połączenie benzylpenicyliny z prokainą

penicylina prokainowa - wskazania
rozpocznij naukę
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego

penicylina prokainowa - działania niepożądane
rozpocznij naukę
zespół Hoigne

zespół Hoigne
rozpocznij naukę
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy

penicylina prokainowa - dawkowanie
rozpocznij naukę
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h

penicylina benzatynowa
rozpocznij naukę
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina

penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego

penicylina benzatynowa - dawkowanie
rozpocznij naukę
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni

fenoksymetylopenicylina
rozpocznij naukę
inaczej v-cylina

fenoksymetylopenicylina a HCl
rozpocznij naukę
oporna na działanie HCl

fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego

fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
rozpocznij naukę
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych

penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
rozpocznij naukę
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina

mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
rozpocznij naukę
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.

penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
rozpocznij naukę
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie

penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
500 mg - 2 g co 6 h

penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg co 6 h

aminopenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
ampicylina, amoksycylina

pierwsza penicylina półsyntetyczna

ampicylina - spektrum działania
rozpocznij naukę
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)

mikroorganizmy oporne na ampicylinę
rozpocznij naukę
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia

ampicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru

ampicylina - działania niepożądane
rozpocznij naukę
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej

ampicylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg - 1 g co 6 h

ampicylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
4 - 8 g/ 24 h

ampicylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)

ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka

ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
1,5 - 3 g co 6 h

amoksycylina
rozpocznij naukę
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin

amoksycylina - wchłanianie
rozpocznij naukę
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego

amoksycylina a pokarm
rozpocznij naukę
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny

amoksycylina - wskazania
rozpocznij naukę
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori

amoksycylina - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
500 mg co 8 h

amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
500 mg co 8 h

amoksycylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
w posocznicach, 1 g co 6 h

amoksycylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox

amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)

amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
rozpocznij naukę
375 - 625 mg co 8 h

amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h

amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin

karboksypenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
karbenicylina, tikarcylina

karboksypenicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia

mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
rozpocznij naukę
bakterie Gramm+

karbenicylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r

karbenicylina - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
ciąża

karbenicylina - działania niepożądane
rozpocznij naukę
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
rozpocznij naukę
2 g co 6 h

karbenicylina - dawkowanie dożylne
rozpocznij naukę
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym

tikarcylina - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus

tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
rozpocznij naukę
15 - 20 g/ 24 h

ureidopenicyliny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina

ureidopenicyliny - spektrum działania
rozpocznij naukę
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa

ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
rozpocznij naukę
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych

piperacylina - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Piperacillin TZF

piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
rozpocznij naukę
Tazocin


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.