Kości czaszki

 0    229 fiszek    Aneta98
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

cranium

kości czaszki
rozpocznij naukę
ossa cranii

część nerwowa czaszki
rozpocznij naukę
neurocranium

jama czaszki
rozpocznij naukę
cavum cranii

podstawa kości potylicznej
rozpocznij naukę
pars basilaris ossis occipitalis

kość potyliczna
rozpocznij naukę
os occipitale

część podstawna
rozpocznij naukę
pars basilaris

łuska potyliczna
rozpocznij naukę
squama occipitalis

część boczna
rozpocznij naukę
pars lateralis

otwór wielki
rozpocznij naukę
foramen magnum

guzki mięśniowe
rozpocznij naukę
tubercula muscularia

dół czaszkowy doogonowy
rozpocznij naukę
fossa cranii caudalis

guzki mięśniowe
rozpocznij naukę
tubercula muscularia

wycisk mostowy
rozpocznij naukę
impressio pontina

wycisk rdzenia przedłużonego
rozpocznij naukę
impressio medullaris

otwór żyły szyjnej
rozpocznij naukę
foramen jugulare

wcięcie skalisto-potyliczne
rozpocznij naukę
fissura petrooccipitalis

część skalista
rozpocznij naukę
pars petrosa

otwór poszarpany
rozpocznij naukę
foramen lacerum

kłykcie potyliczne
rozpocznij naukę
condyli occipitales

grzebień karkowy
rozpocznij naukę
nuchae

kresa karkowa
rozpocznij naukę
linea nuchae

grzebień strzałkowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
crista saggitalis externa

guzowatość potyliczna zewnętrzna
rozpocznij naukę
protuberantia occipitalis externa

więzadło karkowe
rozpocznij naukę
ligamentum nuchae

wewnętrzna powierzchnia
rozpocznij naukę
lamina interna

zewnętrzna powierzchnia
rozpocznij naukę
lamina externa

wyciski robaka móżczku
rozpocznij naukę
impressiones vermiales

zagłębienia naczyń krwionośnych
rozpocznij naukę
sulci sinus transversi

guzowatość potyliczna wewnętrzna
rozpocznij naukę
protuberantia occipitalis interna

wyrostek namiotowy
rozpocznij naukę
processus tentoricus

namiot kostny móżczku
rozpocznij naukę
tentorium cerebelli osseum

części boczne kości potylicznej
rozpocznij naukę
partes laterales ossis occipitalis

wyrostki przykłykciowe
rozpocznij naukę
processus paracodylaris

dół kłykciowy dobrzuszny
rozpocznij naukę
fosa condylaris ventralis

kanał nerwu podjęzykowego
rozpocznij naukę
canalis nervi hypoglossi

dół kłykciowy dogrzbietowy
rozpocznij naukę
fossa condylaris dorsalis

kość klinowa
rozpocznij naukę
os sphenoidale

kość przedklinowa
rozpocznij naukę
os praeshenoidale

kość podstawno-klinowa
rozpocznij naukę
os basisphenoidale

trzon kości klinowej
rozpocznij naukę
corpus ossis sphenoidalis

skrzydła kości klinowej
rozpocznij naukę
alae ossis sphenoidalis

donosowy dół czaszki
rozpocznij naukę
fossa cranii rostralis

zatoki klinowe
rozpocznij naukę
sinus sphenoidales

dziób kości klinowej
rozpocznij naukę
rostrum sphenoidale

bruzda skrzyżowania wzrokowego
rozpocznij naukę
sulcus chiasmatis

skrzyżowanie nerwów wzrokowych
rozpocznij naukę
chiasma opticum

kanał wzrokowy
rozpocznij naukę
canalis opticus

siodło tureckie
rozpocznij naukę
sella turcica

dół przysadki
rozpocznij naukę
fossa hypophysialis

grzbiet siodła
rozpocznij naukę
dorsum sellae

powierzchnia mózgowa
rozpocznij naukę
facies cerebralis

powierzchnia skroniowa
rozpocznij naukę
facies temporalis

powierzchnia szczękowa
rozpocznij naukę
facies maxillaris

powierzchnia oczodołowa
rozpocznij naukę
facies orbitalis

dół płata gruszkowatego mózgu
rozpocznij naukę
fossa piriformis

wcięcie szyjno-tętnicze
rozpocznij naukę
incisura carotica

wcięcie owalne
rozpocznij naukę
incisura ovalis

wcięcie kolcowe
rozpocznij naukę
incisura spinosa

otwór kolcowy
rozpocznij naukę
foramen spinosum

otwór owalny
rozpocznij naukę
foramen ovale

kanał tętnicy szyjnej
rozpocznij naukę
canalis caroticus

wyrostek skrzydłowaty
rozpocznij naukę
processus pterygoideus

nozdrza tylne
rozpocznij naukę
choane

kanał skrzydłowy
rozpocznij naukę
canalis alaris

otwór skrzydłowy doogonowy
rozpocznij naukę
foramen alare caudale

otwór skrzydłowy donosowy
rozpocznij naukę
foramen alare rostralne

kość skroniowa
rozpocznij naukę
os temporale

część bębenkowa
rozpocznij naukę
pars tympanica

piramida kości skroniowej
rozpocznij naukę
pyramis ossis temporalis

powierzchnia
rozpocznij naukę
superficie

łuska kości skroniowej
rozpocznij naukę
squama temporalis

wyrostek jarzmowy
rozpocznij naukę
processus zygomaticus

wyrostek skroniowy kości jarzmowej
rozpocznij naukę
processus temporalis ossis zygomatici

łuk jarzmowy
rozpocznij naukę
arcus zygomaticus

staw skroniowo-żuchwowy
rozpocznij naukę
articulatio tempormandibularis

guzek stawowy
rozpocznij naukę
tuberculum articulare

dół żuchwowy
rozpocznij naukę
fossa mandibularis

wyrostek zastawowy
rozpocznij naukę
processus retroarticularis

wyrostek potyliczny
rozpocznij naukę
processus occipitalis

wyrostek zabębenkowy
rozpocznij naukę
processus retrotympanicus

przewód słuchowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
meatus acusticus externus

otwór zastawowy
rozpocznij naukę
foramen retroarticulare

przewód skroniowy
rozpocznij naukę
meatus temporalis

otwór słuchowy wewnętrzny
rozpocznij naukę
porus acusticus internus

przewód słuchowy wewnętrzny
rozpocznij naukę
meatus acusticus inernus

nerw twarzowy
rozpocznij naukę
nervus facialis

nerw przedsionkowo-ślimakowy
rozpocznij naukę
nervus vestibulocochlearis

grzebień skalisty
rozpocznij naukę
crista petrosa

wyrostek sutkowaty
rozpocznij naukę
prosessus mastoideus

wyrostek rylcowy
rozpocznij naukę
processus styloideus

aparat gnykowy
rozpocznij naukę
apparatus hyoideus

wyrostek karkowy
rozpocznij naukę
processus nuchalis

otwór rylcowo-suteczkowy
rozpocznij naukę
foramen stylomastoideum

puszka bębenkowa
rozpocznij naukę
bulla tympanica

jama bębenkowa
rozpocznij naukę
cavum tympani

część wewnątrzbębenkowa
rozpocznij naukę
pars endotympanica

otwór słuchowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
porus acusticus externus

błona bębenkowa
rozpocznij naukę
membrana tympani

pierścień bębenkowy
rozpocznij naukę
anulus tympanicus

kosteczki słuchowe
rozpocznij naukę
ossicula auditus

strzemiączko
rozpocznij naukę
stapes

malleolus

incus

wyrostek mięśniowy
rozpocznij naukę
processus muscularis

półkanał trąbki słuchowej
rozpocznij naukę
semicanalis tubae auditive

półkanał mieśnia napinacza podniebienia miękkiego
rozpocznij naukę
semicanalis musculi tensoris veli palatyni

kanał mięśniowo-trąbkowy
rozpocznij naukę
canalis musculiotubarius

kość czołowa
rozpocznij naukę
os frontale

szew międzyczołowy
rozpocznij naukę
sutura interfrontalis

zatoki kości czołowej
rozpocznij naukę
Sinus frontalis

łuska czołowa
rozpocznij naukę
squama frontalis

część oczodołowa
rozpocznij naukę
pars orbitalis

część nosowa
rozpocznij naukę
pars nasalis

grzbietowa krawędź oczodołu
rozpocznij naukę
margo supraorbitalis

wyrostek czołowy kości skroniowej
rozpocznij naukę
processus zygomaticus ossis temporalis

więzadło oczodołowe
rozpocznij naukę
ligamentum orbitale

zagłębienie gruczołu łzowego
rozpocznij naukę
fossa glandulae lacrimalis

kresa skroniowa
rozpocznij naukę
linea temporalis

grzebień strzałkowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
crista sagittalis externa

wyrostki kostne (możdżenie)
rozpocznij naukę
processus cornualis

otwór sitowy
rozpocznij naukę
foramen ethmoidale

dół skroniowy
rozpocznij naukę
fossa temporalis

kość ciemieniowa
rozpocznij naukę
os parietale

powierzchnia zewnętrzna
rozpocznij naukę
facies externa

płaszczyzna ciemieniowa
rozpocznij naukę
planum parietale

płaszczyzna skroniowa
rozpocznij naukę
planum temporale

powierzchnia karkowa
rozpocznij naukę
planum nuchae

powierzchnia wewnętrzna
rozpocznij naukę
facies interna

grzebień strzałkowy wewnętrzny
rozpocznij naukę
crista sagittalis interna

bruzda zatoki strzałkowej dogrzbietowej
rozpocznij naukę
sulcus sinus sagittalis dorsalis

wyrostek namiotowy
rozpocznij naukę
processus tentoricus

kostny namiot móżdżku
rozpocznij naukę
tentorium cerebelli osseum

kość międzyciemieniowa
rozpocznij naukę
os interparietale

kość sitowa
rozpocznij naukę
os ethmoidale

blaszka zewnętrzna
rozpocznij naukę
lamina externa

blaszka pokrywajaca
rozpocznij naukę
lamina tectoria

blaszka podstawna
rozpocznij naukę
lamina basalis

blaszka oczodołowa
rozpocznij naukę
lamina orbitale

blaszka sitowa
rozpocznij naukę
lamina cribrosa

blaszka pionowa
rozpocznij naukę
lamina perpendicularis

błędniki sitowe
rozpocznij naukę
labyrinthus ethmoidalis

małżowiny sitowe
rozpocznij naukę
ethmoturbinalia

przewody sitowe
rozpocznij naukę
meatus ethmoidales

grzebień koguci
rozpocznij naukę
crista galli

dół sitowy
rozpocznij naukę
fossa ethmoidale

małżowiny sitowe wewnętrzne
rozpocznij naukę
endoturbinalia

małżowiny sitowe zewnętrzne
rozpocznij naukę
ectoturbinalia

małżowina nosowa dogrzbietowa
rozpocznij naukę
cocha nasalis dorsalis

małżowina nosowa środkowa
rozpocznij naukę
concha nasalis media

małżowina nosowa dobrzuszna
rozpocznij naukę
concha nasalis ventralis

przewód nosowy dogrzbietowy
rozpocznij naukę
meatus nasi dorsalis

przewód nosowy środkowy
rozpocznij naukę
meatus nasi medius

przewód nosowy dobrzuszny
rozpocznij naukę
meatus nasi ventralis

facies

mandibula

kość gnykowa
rozpocznij naukę
os hyoideum

przegroda nosa
rozpocznij naukę
septum nasi

grzebień sitowy
rozpocznij naukę
crista ethmoidalis

małżowina nosowa dogrzbietowa
rozpocznij naukę
endoturbinale I

szew płaski
rozpocznij naukę
sutura plana

wyrostki donosowe
rozpocznij naukę
processus rostalis

wyrostek przegrodowy
rozpocznij naukę
processus septalis

wcięcie nosowo-siekaczowe
rozpocznij naukę
incissura nasoincisiva

kość łzowa
rozpocznij naukę
os lacrimale

powierzchnia twarzowa
rozpocznij naukę
facies facialis

krawędź nadoczodołowa
rozpocznij naukę
margo supraorbitalis

krawędź podoczodołowa
rozpocznij naukę
margo infraorbitalis

dół woreczka łzowego
rozpocznij naukę
fossa sacci lacrimalis

przewód nosowo-łzowy
rozpocznij naukę
ductus nasolacrimalis

dół mięśniowy
rozpocznij naukę
fossa muscularis

puszka łzowa
rozpocznij naukę
bulla lacrimalis

zatoka szczękowa
rozpocznij naukę
sinus maxilliaris

powierzchnia nosowa
rozpocznij naukę
facies nasalis

kanał nosowo-łzowy
rozpocznij naukę
canalis nasolacrimalis

mięsień poruszający gałkę oczną
rozpocznij naukę
musculus obliquus bulbi ventralis

dół łzowy zewnętrzny
rozpocznij naukę
fossa lacrimalis externa

dół kłowy
rozpocznij naukę
ossa canina

otwór łzowy
rozpocznij naukę
foramen lacrimale

wyrostek łzowy przedni
rozpocznij naukę
processus lacrimalis rostalis

wyrostek łzowy tylny
rozpocznij naukę
processus lacrimalis caudalis

kość jarzmowa
rozpocznij naukę
os zygomaticum

łuk jarzmowy
rozpocznij naukę
arcus zygomaticus

wyrostek jarzmowy kości skroniowej
rozpocznij naukę
processus zygomaticus ossis temporalis

wyrostek czołowy
rozpocznij naukę
processus frontalis

brzeg nadoczodołowy
rozpocznij naukę
margo supraorbitalis

powierzchnia boczna
rozpocznij naukę
facies lateralis

grzebień twarzowy
rozpocznij naukę
crista facialis

część żwaczowa
rozpocznij naukę
pars masseterica

kość siekaczowa
rozpocznij naukę
os incisivum

trzon kości siekaczowej
rozpocznij naukę
corpus ossis incisivi

wyrostek nosowy
rozpocznij naukę
processus nasalis

wyrostek podniebienny
rozpocznij naukę
processus palatinus

wyrostek zębodołowy
rozpocznij naukę
processus alveolaris

powierzchnia podniebienna
rozpocznij naukę
facies palatina

powierzchnia wargowa
rozpocznij naukę
facies labialis

brzeg międzyzębodołowy
rozpocznij naukę
margo interalveolaris

szew międzysiekaczowy
rozpocznij naukę
sutura interincisiva

szczelina międzsiekaczowa
rozpocznij naukę
fissura interincisiva

otwór siekaczowy
rozpocznij naukę
foramen incisivum

szczelina podniebienna
rozpocznij naukę
fissura palatina

maxilla

korpus szczęki
rozpocznij naukę
corpus maxillae

powierzchnia skrzydłowo-podniebienna
rozpocznij naukę
facies pterygopalatina

zatoka szczękowa
rozpocznij naukę
sinus maxillaris

guz twarzowy
rozpocznij naukę
tuber faciale

otwór podoczodołowy
rozpocznij naukę
foramen infraorbitale

kanał podoczodołowy
rozpocznij naukę
canalis infraorbitalis

otwór szczękowy
rozpocznij naukę
foramen maxillare

grzebień małżowiny
rozpocznij naukę
crista conchalis

zatoka małżowiny nosowej dobrzusznej
rozpocznij naukę
sinus conchae nasalis vertalis

guz szczękowy
rozpocznij naukę
tuber maxillae

dół skrzydłowo-podniebienny
rozpocznij naukę
fossa pterygopalatina

otwór klinowo-podniebienny
rozpocznij naukę
foramen sphenopalatinum

otwór podniebienny doogonowy
rozpocznij naukę
foramen palatinum caudale

alveoli dentales

brzeg zębodołowy
rozpocznij naukę
margo alveolaris (diastema)

przegrody międzyzębodołowe
rozpocznij naukę
septa interalveolaria

brzeg międzyzębodołowy
rozpocznij naukę
margo interalveolaris

łęki zębodołowe
rozpocznij naukę
juga alveolaria

wyrostek podniebienny
rozpocznij naukę
processus palatinus

szew podniebienny pośrodkowy
rozpocznij naukę
sutura palatina mediana

grzebień nosowy
rozpocznij naukę
crista nasalis

otwór podniebienny większy
rozpocznij naukę
foramen palatinum majus

zatoka podniebienna
rozpocznij naukę
sinus palatinus

kanał zębodołowy siekaczowy górny
rozpocznij naukę
canalis alveolaris incisivus superior

dens caninus

rowek podniebienny
rozpocznij naukę
sulcus palatinus

bruzda łzowa
rozpocznij naukę
sulcus lacrimalis


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.