Najważniejsze daty w historii Polski

63 fiszki    lenka    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
szacowany czas nauki: 15:45
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

chrzest Polski
966

bitwa pod Cedynią
972

zjazd w Gnieźnie
1000

Koronacja Bolesława Chrobrego
1025

śmierć Bolesława Krzywoustego - początek Polski dzielnicowej
1138

sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
1226

najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
1241

początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1327

bitwa pod Płowcami - zwycięstwo Polski nad Krzyżakami
1331

zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami
1335

zawarcie pokoju w Kaliszu między Kazimierzem Wielkim a Zakonem Krzyżackim
1343

Unia w Krewie z Litwą
1385

bitwa pod Grunwaldem
15 lipca 1410

wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona I pokojem w Toruniu
1409 –1411

bitwa pod Warną
1444

wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
1454 –1466

II pokój w Toruniu
1466

Hołd pruski - Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1525

Unia lubelska z Litwą
1569

konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1573

Unia brzeska - połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
1596

bitwa pod Kircholmem
1605

wojna trzydziestoletnia
1618 –1648

bitwa morska pod Oliwą
1627

rozejm w Altmarku
1629

klęska pod Cecorą
1620

najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
1672

zwycięstwo pod Chocimiem
1673

odsiecz wiedeńska
1683

Sejm Niemy
1717

Konfederacja barska
1768 – 1772

I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1772

Sejm Wielki
1788 – 1792

uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1791

Konfederacja targowicka
1792

II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
1793

Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
1794

III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1795

Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1797

utworzenie Księstwa Warszawskiego
1807

utworzenie Królestwa Polskiego
1815

wybuch Powstania listopadowego
29/30 listopada 1830

wybuch Powstania krakowskiego
1846

wybuch Powstania styczniowego
22 stycznia 1863

I wojna światowa
1914-1918

utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudskiego
1914

odzyskanie niepodległości przez Polskę
11 listopada 1918

uchwalenie Małej Konstytucji
1919

wojna polsko-bolszewicka
1919-1921

bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
12-25 sierpnia 1920

Konstytucja Marcowa
1921

Przewrót majowy
1926

zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską, wybuch II wojny światowej
1939

powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
1940-1945

powstanie w getcie warszawskim
kwiecień 1943

wybuch Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944

zakończenie II wojny światowej, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy
1945

okres stalinizmu w Polsce
1947 – 1956

powstanie NSZZ Solidarność
1980

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
13 grudnia 1981

Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
1989

wstąpienie Polski do NATO
12 marca 1999

wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004