imm.odp.przeciwnowotworowa

26 fiszek    idalisso    Fiszki stworzone przez użytkownika. Sprawdzone znajdziesz tutaj.
rozpocznij naukę drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie polski
Odpowiedź polski

fazy procesu nowotworzenia
rozpocznij naukę
1)inicjacja-ograniczony rozrost,mutacje protoonkogenów, genów supresorowych, genów kontrolujących naprawę DNA;nadzór imm. efektywny 2)promocja-progresywny wzrost,dalsze mutacje,angiogeneza,zmiana architektury tkanek;przełamanie nadzoru imm. 3)wtórny wzrost-przerzuty;odp.imm.nieskuteczna

które komórki są (szczególnie) zaangażowane w nadzór imm.?
rozpocznij naukę
1)NK-działanie natychmiastowe 2)limfocyty T-TH,CTL

najistotniejsze znaczenie dla nadzoru imm. ma zdolność do prod. IFNgamma, TNFalfa i perforyny. Które komórki mogą prod. te subst.?
rozpocznij naukę
NK,NKT,TH1,TC1,makrofagi/makrofagi, kom.dendrytyczne

antygeny nowotworowe
rozpocznij naukę
TSA-swoiste antygeny nowotworowe; indukowane przez czynniki kancerogenne chem. lub fiz.; powstają w wyniku mutacji TAA-antygeny związane z nowotworami(ekspresja genów zarazka -->nowe antygeny,nadekspresja normalnego białka)

I etap rozwoju nowotworu i odpowiedzi immunologicznej
rozpocznij naukę
1)prod.stromogennych i angiogennych białek nowotworu-->rozwój lokalnej r-cji zapalnej 2)lokalna r-cja zapalna:NK,NKT,Tgamma-delta,makrofagi,kom.dendrytyczne -->wydzielanie IFNgamma-->działanie antyproliferacyjne,proapoptyczne

II etap rozwoju nowotworu i odpowiedzi imm.
rozpocznij naukę
IFNgamma indukuje chemokiny z kom.nowotworowych i normalnych--> chemokiny rekrutują:MAKROFAGI-działanie prozapalne przez cytokiny prozapalne,angiostatyczne przez TGFbeta, cytotoksyczne przez reaktywne mediatory tlenowe i azotowe; NK-proapoptyczne przez TNFalfa, cytotoksyczne przez IFNgamma i perforyny, antyproliferacyjne przez IFNgamma

III etap rozwoju nowotworu i odp. imm.
rozpocznij naukę
w pobliski węzłach chłonnych kom.dendrytyczne prezentują antygeny nowotworowe limfocytom CD4+ a te aktywują kom.T CD8+--> cytotoksyczne niszczenie przez układ perforynowy i IFNgamma

FasL(CD95L)
rozpocznij naukę
wytwarzany przez LiT i NK. Indukuje apoptozę kom. mających na swojej pow. receptor Fas(kom.zakazone wirusami, kom.nowotworowe. Niektóre kom. nowotworowe wytwarzają FasL i indukują apoptozę LiT mających receptor Fas.FasL pob. też proliferację LiTc. Ma udział w wygaszaniu odp.imm.

TNF-related apoptosis inducing ligand; apoptoza kom.nowotworowych

komórki uczestniczące w odpowiedzi przeciwnowotworowej
rozpocznij naukę
1)CTL: zabijanie kom.nowotworowych,fibroblastów,śródbłonka(ze zrębu); zablokowanie angiogenezy przez IFNgamma 2)IKDC(interferon-producing killer dendritic cell): zabijanie kom.nowotworowych; prezentacja antygenów nowotworowych kom.T CD4+ i kom.T CD8+(cross-presentation); zablokowanie angiogenezy(IFNgamma) 3)kom.T CD4+: pobudzanie fibroblastów zrębu do(przez IL-4) do hamowania angiogenezy; hamowanie angiogenezy przez IFNgamma; makrofag M2-->makrofag M1-->hamowanie angiogenezy przez TNFgamma 4)NK: kontakt NK z DC(z translokacją Bcr-Abl/ w obecności IL-4 i IL-13/w obecności inhibitorów KIT-->aktywacja NK 5)kom.NKT: kontakt NKT-APC-->IL-12 aktywuje NKT-->hamowanie angiogenezy(IFNgamma)/zabijanie kom.nowotworowych(TRAIL i perforyna) 6)kom.plazmatyczna: liza zależna od przeciwciał; liza zależna od dopełniacza; cytotoksyczność zależna od przeciwciał

IV etap rozwoju nowotworu i odp.imm.
rozpocznij naukę
anergia

tolerancja
rozpocznij naukę
1)antygen własny-brak limfocytów zdolnych do rozpoznania 2)indukcja tolerancji na złuszczone antygeny(delecja LiT,brak kostymulacji-anergia, supresja-limfocyty regulatorowe CD4+CD25+,ignorancja-bariera anatomiczna)

mechanizmy imm. ułatwiające rozwój nowotworu
rozpocznij naukę
immunosupresja; immunoselekcja; immunomodulacja; uwalnianie antygenów nowotworowych; maskowanie antygenów na kom. nowotworowych; tworzenie kompleksów Ag-Ig i blokowanie kom.efektorowych; opsonizacja kom. reagujących z antygenami nowotworowymi; aktywność przeciwciał antyidiotypowych; stymulacja wzrostu kom.nowotworowych przez czynniki wzrostowe uwalniane przez limfocyty; stymulacja wzrostu kom. nowotworowych przez swoiste przeciwciała

które kom. nowotworowe są wrażliwe na działanie kom. NK?
rozpocznij naukę
te,które utraciły ekspresję MHC I

metody swoiste immunoterapii nowotworów
rozpocznij naukę
1)terapia szczepionkami-podawanie zmodyfikowanych kom.nowotworowych albo ich antygenów, podawanie spreparowanych kom. dendrytycznych 2)immunoterapia bierna przeciwciałami 3)terapia adoptywna Limfocytami T (np.TIL)

metody nieswoiste immunoter.nowot.
rozpocznij naukę
1)podawanie preparatów immunostymulujących 2)terapia cytokinami 3)terapia adoptywna komórkami (LAK,monocytami)

immunoter.nowot. z wykorzystaniem kom. nowotworowych pacjenta modyfikowanych genetycznie
rozpocznij naukę
pobranie kom.guza-->promieniowanie X i transfer genu dla cytokin(IL-2,IL-4,GM-CSF(DC),TNF,IFNgamma, cz.MHC, cz.B7.1(kostymulacja?)--> podanie komórek do naczynia krwionośnego-->aktywacja swoistych limfocytów-->cytoliza kom.szczepionki i wywołanie systemowej odp. przeciwko nowotworowi

3 typy immunoterapii przeciwciałami
rozpocznij naukę
1)przeciwciała--> zaktywowane NK zabijają guz 2)przeciwciała związane z toksyną-->koniugaty są internalizowane i niszczą kom.nowot. 3)przeciwciała związane z radioizotopem--> wiązanie z kom. guza -->promieniowanie zabija guz

przykłady przeciwciał o podwójnej swoistości
rozpocznij naukę
1)CD3(kom.T) i TAA 2)FcgammaR(makrofag) i TAA 3)rycyna i TAA

przykłady przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nowotworów
rozpocznij naukę
rituximab-chłoniaki nieziarnicze z limf.B trastuzumab(herceptin)-rak piersi alemtuzumab-białaczki gemtuzumab(mylotarg)-ostra białaczka szpikowa

immunoterapia czynna nieswoista
rozpocznij naukę
1)żywe mikroorganizmy- BCG(wczesny rak pęcherza moczowego) 2)nieżywe mikroorganizmy-Corynebacterium parvum 3)wielocukry- glukan, lentinan 4)polisacharydy wiążące białka-PSK(krestin) 5)składniki bakteryjne-peptydoglikany, endotoksyny

immunoterapia nieswoista nowotworów-terapia cytokinami
rozpocznij naukę
1)IFNgamma- białaczka włochatokom.,przewlekła białaczka szpikowa,mięsak Kaposiego,czerniak,rak nerki; wzrost ekspresji MHC I na kom. nowotworowych, promowanie różnicowania limfocytów, aktywacja kom.NK i makrofagów,wzrost wytwarzania cytokin, wpływ na proliferację kom.NK, efekt antyangiogenny, wzrost ekspresji cz.adhezyjnych 2)IL-2: czerniak,rak nerki; w leczeniu uzupełniającym też: G-CSF, erytropoetyna, IL-11.

adoptywna immunoterapia kom.
rozpocznij naukę
LAK-nieswoista,TIL-swoista(czerniak,rak nerki,rak wątroby)

skuteczność której metody TIL czy LAK jest większa?
rozpocznij naukę
metoda z kom.TIL(50-100razy)

komórki LAK
rozpocznij naukę
lymphocyte activated killers; ich cytotoksyczność jest niezależna od MHC, bardziej efektywna w stosunku do kom.guza niż; LGL(large granular lymphocytes)=NK

komórki TIL
rozpocznij naukę
tumor infiltrating lymphocytes; limfocyty naciekające guz. Powodują lizę guza bezpośrednio, lub przez uwalnianie cytokin: IFNgamma, TNFalfa, GM-CSF, wykazują bezpośrednie działanie cytotoksyczne