Osteometria: kolokwium I

 0    130 fiszek    loviee
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie -
Odpowiedź -

apex (apx)
rozpocznij naukę
górna powierzchnia sklepienia czaszki, w płaszczyźnie czołowej przechodząc przez porion, przecina płaszczyznę pośrodkową

asterion (ast) x
rozpocznij naukę
miejsce zejścia szwów: węgłowego, potylicznosutkowego i ciemieniowosutkowego

auriculare (au) x
rozpocznij naukę
tylna część wyrostka jarzmowego: krawędź górna i dolna przecinają się na linii pionowej przez środek otworów słuchowych zewnętrznych

basion (ba)
rozpocznij naukę
najbardziej dotylnie i do dołu położony punkt stoku: miejsce przecięcia płaszczyzny pośrodkowej z przednią krawędzią otworu wielkiego

bolton (bo) x
rozpocznij naukę
tylna powierzchnia kłykcia potylicznego

bregma (b)
rozpocznij naukę
miejsce zejścia się szwu wieńcowego i strzałkowego (przy asymetrii sutura sagittalis – w plana medianum)

clinoidale (cl)
rozpocznij naukę
najwyższe miejsce processus clinoidei anterior

coronale (co) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na sutura coronalis; ≠ stephanion

endinion (ei)
rozpocznij naukę
szczyt guzowatości potylicznej wewnętrznej: miejsce przecięcia przez crista occipitalis interna – centralny punkt eminentia cruciata interna

endobasion (eba)
rozpocznij naukę
wewnętrzna część pars basilaris os occipitalis: miejsce przecięcia plana medianum z granicą między wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią części podstawnej (czasem pokrywa się z basion)

euryon (eu) x
rozpocznij naukę
położony najbardziej bocznie na neurocranium

foraminolaterale (fol) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na krawędzi bocznej foramen magnum

fronton (fr)
rozpocznij naukę
wysunięty najbardziej do przodu, na wewnętrznej powierzchni neurocranium w plana medianum

frontotemporale (ft) x
rozpocznij naukę
najbardziej przyśrodkowo na pars frontalis linea temporalis

glabella (g)
rozpocznij naukę
najbardziej do przodu w dolnej części czoła między łukami brwiowymi (oprócz kości dziecięcych)

glenion (gl) x
rozpocznij naukę
centralny punkt dołu żuchwowego kości skroniowej

glenoidale laterale (gll) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na granicy fossa mandibularis os temporale

glenoidale mediale (glm) x
rozpocznij naukę
najbardziej przyśrodkowo na granicy fossa mandibularis os temporale

zewnętrznie na guzowatości potylicznej zewnętrznej: miejsce przecięcia kresy karkowej górnej z grzebieniem potylicznym zewnętrznym. Jeżeli linea nuchae nie schodzą się, należy przeprowadzić ich przedłużenie.

intercristale (int)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia grzebienia strzałkowego z grzebieniem potylicznym (silnie wyrażony u małp człekokształtnych)

jugulare laterale (jul) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na krawędzi zewnętrznej foramen jugulare os occipitale (czasem os temporale)

jugulare mediale (jum) x
rozpocznij naukę
najbardziej przyśrodkowo na krawędzi zewnętrznej foramen jugulare pars lateralis os occipitalis

klintion (kl)
rozpocznij naukę
wewnątrz neurocranium: miejsce przecięcia górnego brzegu dorsum sellae turcicae z plana medianum (według Wildera – pośrodku tylnego brzegu siodła tureckiego)

krotaphion (k) x
rozpocznij naukę
najbardziej ku tyłowi na sutura sphenoparietalis (praktycznie: miejsce zetknięcia z sutura squamosa)

lambda (l)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia sutura lambdoidea i sutura sagittalis w plana medianum

lateralomastoideale (lm) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na ścianie bocznej processus mastoideus os temporale

mastoideale (ms) x
rozpocznij naukę
najniższy punkt na wyrostku

metopion (m)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia plana medianum i linii łączącej najbardziej wystające na tubera frontalia

nasion (n)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia plana medianum i sutura nasafrontalis

obelion (ob)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia plana medianum i linii łączącej foramina parietalia (przeważnie na sutura sagittalis)

occipition (oc)
rozpocznij naukę
najdalej ku tyłowi na wewnętrznej powierzchni neurocranium w plana medianum

ophryon (on)
rozpocznij naukę
na poziomie linii łączącej górne granice łuków brwiowych

ophistion (o)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia plana medianum z tylną krawędzią foramen magnum

ophistocranium (op)
rozpocznij naukę
os occipitalis (najbardziej ku tyłowi i dołowi na czaszce w plana medianum). Największa odległość od glabella.

porion (po)
rozpocznij naukę
na górnych brzegach porus acusticus externus: krawędź górnej płaszczyzny

prosphenion (ps) x
rozpocznij naukę
środek sutura sphenoethmoidalis

pterion (pt) x
rozpocznij naukę
okolica, zetknięcie sutura sphenofrontalis, coronalis, squamosa, sphenosquamosa i sphenoparietalis

sella inferior (si)
rozpocznij naukę
najniższy punkt siodła tureckiego

sella posterior (sp)
rozpocznij naukę
najbardziej do tyłu

sphenobasion (sphba)
rozpocznij naukę
przecięcie plana medianum i fissura sphenooccipitalis

sphenoidale (sphen)
rozpocznij naukę
miejsce na tuberculum sellae, skośne przecięcie ramienia sulcus chiasmatis w plana medianum (powierzchnia wewnętrzna czaszki)

stenion (stn)
rozpocznij naukę
najbardziej przyśrodkowo na sutura sphenosquamosa

stephanion (st) x
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia linea temporalis z sutura coronalis

submetopion (sbm)
rozpocznij naukę
przecięcie plana medianum ze styczną przez dolne granice tubera frontalis

supraglabellare (sg)
rozpocznij naukę
najgłębiej w rowku powyżej gładzizny

temporale (te)
rozpocznij naukę
przecięcie zarysu lamina cribrosa os ethmoidale i dolnej ściany fossa infratemporalis

vertex (v)
rozpocznij naukę
w plana medianum w miejscu najwyższym na głowie w pozycji frankfurckiej

akanthion (ak)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia plana medianum ze spina nasalis inferior (przy symetrycznym końcu – na szczycie, najbardziej do przodu)

alveolare (avl)
rozpocznij naukę
najniżej na processus alveolaris maxillae między I1S i I1D w plana medianum (nie myli z punktem prosthion)

alvoleon (alv)
rozpocznij naukę
na palatum durum; miejsce przecięcia plana medianum ze styczną do najbardziej tylnych punktów na tylnej krawędzi processus alveolaris (zazwyczaj na sutura palatina mediana, często na spina nasalis posteriori)

aperthion (apt) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na krawędziach bocznych apertura piriformis

dakryon (d)
rozpocznij naukę
wewnętrzna strona oczodołów, miejsce zetknięcia sutura lacrimamaxillaris, frontomaxillaris et frontolacrimalis (jeżeli sutura lacrimalis zobliterował lub kość łzowa jest uszkodzona – szczyt kąta utworzonego przez pozostałe szwy)

dentale superior (des)
rozpocznij naukę
kąt przyśrodowy brzegu wolnego siekaczy środkowych górnych

ektokonchion (ek) x
rozpocznij naukę
boczna krawędź oczodołu; miejsce przecięcia przez równoległą do górnej krawędź oczodołu – przechodząca przez maxillofrontale

ektomolare (ekm) x
rozpocznij naukę
na zewnętrznej krawędzi zębodołowej M2

ektoorbitale (eor) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na bocznej krawędzi oczodołu – zwykle na wysokości M2 (nie mylić z ek, które leży niżej)

ektopraemolare (ekp) x
rozpocznij naukę
na crista alveolaris externa maxillae P1 (w równej odległości od obu septa interalveolaria)

endomolare (enm) x
rozpocznij naukę
najbardziej przyśrodkowo na wewnętrznym crista alveolaris interna maxillae M2

frontomolare orbitale (fmo) x
rozpocznij naukę
krawędź boczna oczodołu; miejsce przecięcia przez sutura frontozygomatica

frontomolare temporale (fmt) x
rozpocznij naukę
krawędź tylna processus frontosphenoidalis; miejsce przecięcia przez sutura frontozygomatica

hormion (ho)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia plana medianum z fissura sphenovomeris

hyperrhinion (hr)
rozpocznij naukę
najgłębiej we wcięciu nosowym w plana medianum (niekiedy pokrywa się z nasion)

incision superius (isu)
rozpocznij naukę
najniższy punkt linii łączącej szczyt I1S I I1D w plana medianum

infralacrimale (ila) x
rozpocznij naukę
najniżej na dolnej krawędzi fossa sacci lacrimalis

infranasale (inf) x
rozpocznij naukę
najniżej na sutura nasomaxillaris (najniżej na kościach nosowych)

jugale (ju) x
rozpocznij naukę
górna krawędź kości jarzmowej, kąt tworzony przez tylną krawędź processus frontosphenoidalis z górną krawędzią części skroniowej processus temporalis

lacrimale (la) x
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia crista lacrimalis posteriori i sutura frontolacrimalis (czasem pokrywa się z dakryon – gdy grzebie łzowy kieruje się ku przodowi)

malare (ma) x
rozpocznij naukę
facies anterior malaris kości jarzmowej; wyniosłość wysunięta najbardziej do przodu (nieco poniżej dolnej krawędzi otworu oczodołowego)

maxillofrontale (mf) x
rozpocznij naukę
miejsce zetknięcia crista lacrimalis anterior i sutura frontomaxillaris (nie zawsze możliwy do odszukania)

nariale (na) x
rozpocznij naukę
najniżej na krawędzi dolnej apertura piriformis

nasospinale (ns)
rozpocznij naukę
miejsce przecięcia plana medianum przez styczną przechodzącą przez oba punkty nariale (przy silnie rozwiniętym kolcu nosowym – na jego lewej bocznej powierzchni)

orale (ol)
rozpocznij naukę
wewnętrzna powierzchnia wyrostka zębodołowego I1S i I1D w plana medianum; miejsce, gdzie płaszczyznę tę przecina styczna łącząca punkty na środku crista alveolaris interna maxillae

orbitale (or)
rozpocznij naukę
najniższy punkt krawędzi dolnej lewego oczodołu

palatinolaterale (spal) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na sutura palatina transversa (w miejscu zetknięcia z processus alveolaris)

praemaxillare (sprl) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na sutura incisiva (w miejscu zetknięcia z processus alveolaris)

prosthion (pr)
rozpocznij naukę
najbardziej ku przodowi na processus alveolaris maxillae między I1S i I1D w plana medianum

rhinion (rhi)
rozpocznij naukę
najbardziej ku dołowi na sutura internasalis w plana medianum

staphylion (sta)
rozpocznij naukę
miejsce skrzyżowania sutura palatina mediana z linią łączącą punkty staphyliolaterale w plana medianum (wg Buxtona i Moranta – na szwie podniebiennym środkowym, wg Toroka – szczyt kolca nosowego tylnego, wg Martina – u podstawy kolca)

subkonchion (sbk) x
rozpocznij naukę
dolna krawędź oczodołu, miejsce przecięcia przez kąt do linii mf-ek (największa odległość między górnym brzegiem oczodołu z pominięciem incisura supraorbitale)

subnasion (sbn)
rozpocznij naukę
synonim nasion (na czaszkach małpich)

subspinale (ss)
rozpocznij naukę
na sutura intermaxillaris; najbardziej dolnie u podstawy kolca nosowego przedniego w plana medianum (w miejscu przejścia w płaszczyźnie wyrostka zębodołowego szczęki)

suprakonchion (spa) x
rozpocznij naukę
na górnej krawędzi oczodołu; miejsce przecięcia linii prostopadłej do prostej mf-ek (największa odległość między górną i dolną krawędzią oczodołu)

supraorbitale (so) x
rozpocznij naukę
najwyższy punkt na górnej krawędzi oczodołu

zygion (zy) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na bocznej powierzchni arcus zygomaticus

zygomaxillare (zm) x
rozpocznij naukę
najbardziej dolnie na sutura zygomaticomaxillare

articulare (ar) x
rozpocznij naukę
miejsce największej tylnej wypukłości głowy żuchwy

dentale (de) x
rozpocznij naukę
na grzebieniu zębodołowym zewnętrznym (pośrodku I1)

endogonion (ego) x
rozpocznij naukę
na dolnej granicy kąta żuchwy w przejściu trzonu w gałąź

genion (ge)
rozpocznij naukę
wewnętrzna powierzchnia trzonu żuchwy; najbardziej do tyłu na spina mentalis interna (przypadku kilku kolców – między nimi w plana medianum)

gnathion (gn)
rozpocznij naukę
dolna krawędź żuchwy; miejsce przecięcia przez plana medianum (nie musi być to najniższy punkt żuchwy – np. przy kanciastym podbródku)

gonion (go) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie z tyłu na chropowatości angulus mandibularis (przy niemożności znalezienia najbardziej wychylonego w bok miejsca – miejsce największej wypukłości kąta żuchwy w dół i ku tyłowi)

incision (ine)
rozpocznij naukę
synonim linguale

incision inferius (ii)
rozpocznij naukę
na linii łączącej szczyty siekaczy przyśrodkowych żuchwy w plana medianum

intradentale (itd)
rozpocznij naukę
na wierzchołku pośrodku przegrody międzyzębodołowej (pomiędzy siekaczami przyśrodkowymi żuchwy, powyżej infradentale)

infradentale (id)
rozpocznij naukę
najbardziej do przodu wysunięte miejsce w przegrodzie międzyzębodołowej żuchwy w plana medianum (odpowiednik prosthion na szczęce)

kondylion laterale (kdl) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na wyrostku stawowym na głowie żuchwy

kondylion mediale (kdm) x
rozpocznij naukę
najbardziej przyśrodkowo na wyrostku stawowym na głowie żuchwy

koronion (kr, cr) x
rozpocznij naukę
najwyżej na szczycie processus temporalis s. coronoideus (dwudzielność wyrostka – najwyższy punkt przy czaszce w PF, przy równej wysokości – jak najbardziej do przodu)

linguale (lin)
rozpocznij naukę
na tylnej stronie przegrody międzyzębodołowej żuchwy, między I1S i I1D w plana medianum (odpowiednik alveolare w szczęce)

lingulare (lg)
rozpocznij naukę
najbardziej górnie na krawędzi górnej lingula mandibulare (przypośrodkowa gałąź żuchwy)

mentale (mel) x
rozpocznij naukę
najbardziej dolnie na krawędzi foramen mentale

menton (men, me)
rozpocznij naukę
przednia ściana żuchwy; w plana medianum – miejsce najniższe i najbardziej wysunięte do przodu (powyżej gnathion)

pogonion (pg)
rozpocznij naukę
na przedniej ścianie żuchwy w plana medianum; najbardziej wysunięta do przodu (na wyniosłości lub kolcu bródkowym przednim)

prominentia lateralis (prl) x
rozpocznij naukę
najbardziej bocznie na zewnętrznej powierzchni trzonu żuchwy (punkty te wyznaczają największą szerokość trzonu żuchwy)

największa długość czaszki

wysokość łuski czołowej

długość ciemieniowa

długość łuski potylicznej

długość podstawy k. potylicznej

szerokość "czołowa" czaszki

szerokość puszki mózgowej

szerokość "uszna" czaszki

wysokość czaszki

najmniejsza szerokość czołowa

szerokość twarzoczaszki

górna szerokość twarzy

wysokość twarzy górna

wysokość nosa

szerokość nosa

szerokość oczodołu

szerokość międzyoczodołowa zewnętrzna

d-d (en-en)
rozpocznij naukę
szerokość międzyoczodołowa wewnętrzna

szerokość potyliczna czaszki

szerokość sutkowa czaszki

długość otworu wielkiego

wysokość żuchwy

szerokość żuchwy

szerokość międzykłykciowa żuchwy

długość żuchwy

wysokość ramienia żuchwy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.