słownik polsko - chiński

język polski - 中文, 汉语, 漢語

lub po chińsku:

1. 或(者)是 或(者)是2. 或者 或者


再给他发封信,或者会有回音的。/ 周末我或者在家做饭,或者出去吃。/ 你先发言,或者他先发言都可以。

3. 或者 huòzhě 或者 huòzhě4. 或5. 要么6. 还是


你还是先完成作业吧。/ 你是去巴黎还是去伦敦?