0 osób to lubi. Polub!

zhengrammar zhengrammar

Używam fiszkoteki od 837 dni. Jestem autorem 40 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2019-02-26 11:54:37.

Moje zainteresowania

chiński

Stworzone przeze mnie fiszki


物主代词 - Possessive pronoun
物主代词 - Possessive pronoun
指示代词 - Demonstrative pronoun
指示代词 - Demonstrative pronoun
疑问代词 - Interrogative pronoun
疑问代词 - Interrogative pronoun
形容词最高级 - Superlative adjectives
形容词最高级 - Superlative adjectives
指示形容词 - Demonstrative adjective
指示形容词 - Demonstrative adjective
物主限定词 - Possesive determiners
物主限定词 - Possesive determiners
一般现在时: to do (助动词) - Simple present: to do
一般现在时: to do (助动词) - Simple present: to do
将来时 - The future: to be about to
将来时 - The future: to be about to
名词所有格:单数,复数 - Possessive form: singular
名词所有格:单数,复数 - Possessive form: singular
人称代词: 主格 - Subjective pronoun
人称代词: 主格 - Subjective pronoun
人称代词:宾格 - Objective pronoun
人称代词:宾格 - Objective pronoun
反身代词 - Reflexive pronouns
反身代词 - Reflexive pronouns
形容词 - Adjectives
形容词 - Adjectives
不及物动词 - Intransitive verbs
不及物动词 - Intransitive verbs
一般现在时: to be (助动词) - Simple Present: to be
一般现在时: to be (助动词) - Simple Present: to be
一般现在时: to have (助动词) - Simple Present: to have
一般现在时: to have (助动词) - Simple Present: to have
一般现在时 - Simple Present: to eat
一般现在时 - Simple Present: to eat
一般现在时 - Simple Present: to drink
一般现在时 - Simple Present: to drink
一般现在时 - Simple Present: to love
一般现在时 - Simple Present: to love
一般现在时 - Simple Present: to buy
一般现在时 - Simple Present: to buy
一般现在时: 情态动词 - Simple Present: modal verbs
一般现在时: 情态动词 - Simple Present: modal verbs
有,没有 - There is and there are
有,没有 - There is and there are
现在进行时 - Present Continuous
现在进行时 - Present Continuous
过去时: to be - Simple past: to be
过去时: to be - Simple past: to be
将来时 - The future: will
将来时 - The future: will
将来时 - The future: to be going to
将来时 - The future: to be going to
接-ing形式的动词 - Verbs followed by the -ing form
接-ing形式的动词 - Verbs followed by the -ing form
副词 - Adverbs
副词 - Adverbs
介词 - Prepositions
介词 - Prepositions
名词:单数和复数 - Noun: Singular and Plural nouns
名词:单数和复数 - Noun: Singular and Plural nouns
阳性,阴性名词 - Masculine and feminine Noun
阳性,阴性名词 - Masculine and feminine Noun
形容词比较级 - Comparative adjectives
形容词比较级 - Comparative adjectives
冠词 - Articles
冠词 - Articles
限定词 - Quantifying determiners
限定词 - Quantifying determiners
行为动词 - Action verbs
行为动词 - Action verbs
及物动词 - Transitive verbs
及物动词 - Transitive verbs
一般现在时 - Simple present: to go
一般现在时 - Simple present: to go
过去时 - Simple past
过去时 - Simple past
接不定词的动词 - Verbs followed by the infinitive
接不定词的动词 - Verbs followed by the infinitive
短语动词 - Phrasal verbs
短语动词 - Phrasal verbs

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.