prawo administracyjne kartki

 0    38 fiszek    miziol14
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Obowiązki organizatora imprezy masowej (4)
rozpocznij naukę
1. odpowiada za bezpieczeństwo oraz za szkody, 2. zwraca się do odpowiednich organów o wydanie odpowiednich decyzji
3. zgłasza wniosek o uzyskanie zezwolenia do Prezydenta/burmistrza/wójta na co najmniej 30 dni przed datą organizacji, 4. zapewnia identyfikacje uczestników
Stowarzyszenie rejestrowe - wymagania
rozpocznij naukę
1. posiada osobowość prawną, 2. jest wpisane do KRS, 3. nie utrzymuje się wyłącznie ze składek
4. może zrzeszać osoby prawne, 5. może prowadzić działalność gospodarczą, 6. może łączyć się w związki stowarzyszeń
Ile jest rodzaji podziału teryt.?
rozpocznij naukę
3
podział zasadniczy
rozpocznij naukę
stworzony dla terenowych organów wykonujących zadania państwa o kompetencjach ogólnych. Jest trójstopniowy - województwo-powiat-gmina
podział specjalny
rozpocznij naukę
stworzony dla terenowych organów administracji rządowej niezespolonej oraz innych organów państwowych i wymiaru sprawiedliwości z uwzględnieniem specyfikacji działań. Wyróżniamy tu obwody, regiony, rejony itp.
podział pomocniczy
rozpocznij naukę
stworzony dla organów o funkcji pomocniczej dla organów ogólnych. Uzupełnia podział zasadniczy i specjalny. Wyróżniamy tutaj dzielnice miejskie, osiedla i sołectwa
Rodzaje nabycia obywatelstwa - 4 są
rozpocznij naukę
1. uznanie obywatelstwa, 2. nabycie obywatelstwa, 3. z mocy prawa, 4. przywrócenie obywatelstwa.
dane biometryczne to
rozpocznij naukę
wygląd twarzy i odcisk palca znajdujące się na w dokumentach paszportowych (poświadczających tożsamość)
pobyt stały to
rozpocznij naukę
pobyt w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania
pobyt czasowy to
rozpocznij naukę
pobyt w miejscu innym niż w miejscu pobytu stałego bez chęci zmiany stałego pobytu, na czas dłuższy niż 3 miesiące lub przebywanie w innej miejscowości pod określonym adresem lub w tej samej miejscowości lecz pod innym adresem
Przesłanki azylu dla cudzoziemca to
rozpocznij naukę
1. istotny interes państwa, 2. zapewnienie niezbędnej mu ochrony, 3. ściganie za przestępstwo przez inne państwo, lub prześladowanie bądź poglądy
co może Sejm wobec organu Samorządu teryt.
rozpocznij naukę
na wniosek premiera sejm może rozwiązać organ stanowiący samorząd terytorialny, w razie rażącego przekroczenia przez niego postanowień konstytucji lub ustawy
cechy administracji publicznej to (6)
rozpocznij naukę
1. ma charakter władczy i monopolistyczny, 2. posiada przymus, 3. działa w imieniu i na rachunek państwa, 4. działa w granicach i na podstawie prawa,
5. działa w sposób ciągły i aktywny przez stosowanie prawa na korzyść wszystkich. 6. poddanie działalności administracji kontroli sądowej
prawo administracyjne zajmuje się
rozpocznij naukę
reguluję organizację i zachowanie administracji publicznej oraz zachowanie osób fizycznych i innych podmiotów w kwestiach nieuregulowanych przez inne gałęzie prawa
cechy prawa administracyjnego (5)
rozpocznij naukę
1. nieskodyfikowane i niejednolite, 2. najbardziej podatne na politykę i najczęsciej ulegające zmianom, 3. stanowi częśc prawa publicznego, 4. prawo stanowione oparte na zakazach i nakazach
5. przepisy tego prawa są tworzone przez samą administrację, 6. część składowa całęgo systemu prawa w państwie
prawo ustrojowe określa
rozpocznij naukę
zasady organizacji i funkcjonowania systemu organów administracji publicznej i innych podmiotów wykonywujących zadania z zakresu administracji publicznej
prawo procesowe określa
rozpocznij naukę
zasady postępowania przed organami administracji publicznej, określa sposób rozstrzygania spraw oraz wskazuję strony postępowania
właściwość instancyjna określa
rozpocznij naukę
właściwy instancyjnie organ do rozstrzygnięcia danej sprawy
właściwość miejscowa określa
rozpocznij naukę
orgań właściwy kompetencyjnie organ do rozstrzygnięcia sprawy pod względem ustalenia terytorialnego zakresu działania
właściwość rzeczowa wskazuje
rozpocznij naukę
na określoną kategorię spraw jaka przysługuje danemu organowi
cechy stowarzyszenia zwykłęgo
rozpocznij naukę
1. nie ma osobowości prawnej, 2. czerpie fundusze jedynie ze składek, 3. nie jest rejestrowane. 4. nie może prowadzić działanośći gospodarczej
5. nie może zrzeszać osób prawnych, 6. nie może łaczyć się w związki stowarzyszeń, 7. nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych
rodzaje dróg publicznych ze względu na funkcje
rozpocznij naukę
krajowe-wojewódzkie-powiatowe-gminne
rodzaje dróg publicznych ze względu na dostępność
rozpocznij naukę
ogólnodostepne i o ograniczonej dostępności
rodzaje dróg ublicznych ze zwględów funkjonalno-techniczych
rozpocznij naukę
podział na klasy określone w warunkach technicznych
uczestnicy procesu inwentorskiego - 4 I, IN, P, KB
rozpocznij naukę
inwestor, inspektor nadzoru, kierownik budowy, projektant
Numer pesel to (nadaje MSW)
rozpocznij naukę
jedenastocyfrowy numer jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną
utrata obywatelstwa jest możliwa jedynie na
rozpocznij naukę
swój wniosek za zgodą prezydenta rp
przesłanki zmiany imienia i nazwiska
rozpocznij naukę
1. ośmieszające, 2. licujące w godność 3. nazwisko ma formęimienia, 4. powrót na dawne nazwisko
skład rady gminy
rozpocznij naukę
w gminach do 20 tys. mieszkańców - 15, w gminach do 50 tys - 21, w gminach do 100 tys. 23
w gminach do 200 tys. - 25, na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. więcej + 3, max 45.
Zadania burmistrza-wójta-prezydenta
rozpocznij naukę
1. przygotowanie projektów uchwał rady gminy i określanie sposóbu ich wykonania, 2. wykonywanie budżetu, 3. gospodarowanie mieniem komunalnym
4. zatrudnianie i zwolnienie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
wypisz mniejszości etniczne w Polsce
rozpocznij naukę
1. karaimi 2. romowie. 3. tatarzy 4.łemkowie
mniejszości narodowe w polsce
rozpocznij naukę
białorusi czesi niemcy rosjanie żydzi litwini słowacy ormianie
zabytek to
rozpocznij naukę
nieruchomość bądź rzecz ruchoma, ich częśćlub zespól zbudowana przez człowieka stanowiąca świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym
ze względu na prezentowaną wartośc naukową historyczną artystyczną
Kompetencje kierownika USC
rozpocznij naukę
sporządzanie aktów urodzenia-zgonu-małżeństwa, testamentów, protokołów o oświadczeniach zmiany stanu cywilnego lub wpływających na treść aktów, nanoszenie wzmianek dodatkowych w akcie stanu cywlnego
akt stanu cywilnego to
rozpocznij naukę
wpis do księgi stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, których prawo przewiduje obowiązek rejestrowania. ma charakter deklaratoryjny
skład sił zbrojnych - 4 formacje
rozpocznij naukę
wojska lądowe siły powietrzne wojska specjalne marynarka wojenna
osoby uprawnione do otrzymania paszportów dyplomatycznych
rozpocznij naukę
prezydent - posłowie - senatorowie - europosłowie - marszałkowie i wicemarszałkowie - członkowie rady ministrów - sekretarze i podsekretarze stanu oraz małżonkowie
sędziowie TK prezesi Sądu najwyższego prezesi Naczelnego sądu administracyjnego byli prezydenci byli premierzy byli ministrowie spraw zagranicznych od 89 r.
obywatelstwo to
rozpocznij naukę
więź prawna łącząca jednostkę z państwem, na mocy której jednostka nabywa prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo prawa i obowiązki wobec jednostki.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.