unit 9 - wszystko

 0    199 fiszek    alexjsnk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
prawo spółek
rozpocznij naukę
COMPANY LAW
udziałowiec
rozpocznij naukę
SHAREHOLDER
dyrektor do spraw administracyjnych spółki
rozpocznij naukę
COMPANY SECRETARY
pracownik
rozpocznij naukę
EMPLOYEE
księgowy
rozpocznij naukę
ACCOUNTANT
dyrektor
rozpocznij naukę
DIRECTOR
kontroler rachunkowy, rewident
rozpocznij naukę
AUDITOR
wierzyciel
rozpocznij naukę
CREDITOR
dłużnik
rozpocznij naukę
DEBTOR
dostawca
rozpocznij naukę
SUPPLIER
faktura
rozpocznij naukę
INVOICE
zrestrukturyzować spółkę
rozpocznij naukę
TO RESTRUCTURE (A COMPANY)
pozyskiwanie kapitału
rozpocznij naukę
RAISING FINANCE
przejęcie spółki
rozpocznij naukę
ACQUISITION
wspólne przedsięwzięcie
rozpocznij naukę
JOINT VENTURE
umowy z udziałowcami
rozpocznij naukę
SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS
obowiązki dyrektorów
rozpocznij naukę
DIRECTORS’ DUTIES
rejestracja spółki
rozpocznij naukę
INCORPORATING COMPANIES
fuzja
rozpocznij naukę
MERGER
niewypłacalność
rozpocznij naukę
INSOLVENCY
umowa o pełnienie funkcji dyrektora
rozpocznij naukę
DIRECTORS’ SERVICE AGREEMENT
doświadczenie zawodowe po zdobyciu pełnych kwalifikacji zawodowych (u prawnika)
rozpocznij naukę
PQE (post qualification experience)
odbyć np. aplikację
rozpocznij naukę
TO UNDERTAKE
zdobyć dalsze umiejętności
rozpocznij naukę
TO ACQUIRE FURTHER SKILLS
baza klientów
rozpocznij naukę
CLIENT BASE
dyrektor wykonawczy
rozpocznij naukę
EXECUTIVE DIRECTOR
dyrektor pełniący funkcje doradcze
rozpocznij naukę
NON-EXECUTIVE DIRECTOR
mianować, wyznaczać
rozpocznij naukę
TO APPOINT
obowiązek powierniczy
rozpocznij naukę
FIDUCIARY DUTY
osoba bez statusu dyrektora, ale pełniąca realnie te funkcję
rozpocznij naukę
SHADOW DIRECTOR
konflikt interesów
rozpocznij naukę
CONFLICT OF INTEREST
ujawnić
rozpocznij naukę
TO DISCLOSE
usunąć dyrektora
rozpocznij naukę
TO REMOVE A DIRECTOR
sprawować władzę
rozpocznij naukę
TO EXERCISE POWERS
sprzęt pomagający osobom niepełnosprawnym w poruszaniu
rozpocznij naukę
MOBILITY EQUIPMENT
w dobrej wierze
rozpocznij naukę
IN GOOD FAITH
zdruzgotany
rozpocznij naukę
DEVASTATED
zgromadzenie akcjonariuszy
rozpocznij naukę
COMPANY MEETING
posiedzenie zarządu
rozpocznij naukę
BOARD MEETING
protokół z zebrania
rozpocznij naukę
MINUTES
doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy
rozpocznij naukę
ANNUAL GENERAL MEETING
osoba prowadząca zebranie
rozpocznij naukę
CHAIRPERSON
zwołać zebranie
rozpocznij naukę
TO CONVENE A MEETING
nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
rozpocznij naukę
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
kworum
rozpocznij naukę
QUORUM
odroczyć, ogłosić przerwę
rozpocznij naukę
TO ADJOURN A MEETING
pełnomocnik, prokurent
rozpocznij naukę
PROXY
głosowanie poprzez podniesienie ręki
rozpocznij naukę
SHOW OF HANDS
głosowanie za pomocą kart lub maszyn do głosowania
rozpocznij naukę
POLL
uchwała
rozpocznij naukę
RESOLUTION
wniosek
rozpocznij naukę
MOTION
uchwalić, przyjąć uchwałę
rozpocznij naukę
TO PASS A RESOLUTION
przyjąć, przgłosować uchwałę
rozpocznij naukę
TO CARRY A RESOLUTION
jednogłośnie
rozpocznij naukę
UNANIMOUSLY
uchwała podjęta kwalifikowaną większością
rozpocznij naukę
SPECIAL RESOLUTION
uchwała pisemna
rozpocznij naukę
WRITTEN RESOLUTION
zawiadomienie
rozpocznij naukę
NOTICE
uchwała podjęta zwykłą większością
rozpocznij naukę
ORDINARY RESOLUTION
wierzyciel nie posiadający zabezpieczenia pożyczki
rozpocznij naukę
UNSECURED CREDITOR
wierzyciel posiadający zabezpieczenie pożyczki
rozpocznij naukę
SECURED CREDITOR
wypłacalny
rozpocznij naukę
SOLVENT
przejęcie spółki
rozpocznij naukę
TAKEOVER
większość
rozpocznij naukę
MAJORITY
istotny
rozpocznij naukę
MATERIAL
postępowanie upadłościowe
rozpocznij naukę
INSOLVENCY PROCEEDINGS
oświadczyć, ogłosić np. upadłość
rozpocznij naukę
TO DECLARE
zwołać zebranie
rozpocznij naukę
CALL A MEETING
syndyk masy upadłościowej wyznaczony przez sąd
rozpocznij naukę
OFFICIAL RECEIVER
syndyk masy upadłościowej
rozpocznij naukę
RECEIVER
bankrut
rozpocznij naukę
BANKRUPT
pisemny wniosek np. Do sądu
rozpocznij naukę
PETITION
likwidacja przymusowa
rozpocznij naukę
COMPULSORY LIQUIDATION
likwidacja spółki za zgodą wierzycieli
rozpocznij naukę
CREDITORS’ VOLUNTARY LIQUIDATION
likwidacja spóki za zgodą akcjonariuszy
rozpocznij naukę
MEMBERS’ VOLUNTARY LIQUIDATION
likwidator
rozpocznij naukę
LIQUIDATOR
zlikwidować spółkę
rozpocznij naukę
TO LIQUIDATE A COMPANY
zlikwidować spółkę
rozpocznij naukę
TO WIND UP A COMPANY
skreślić spółkę z rejestru spółek
rozpocznij naukę
TO STRIKE OFF A COMPANY
rozwiązać spółkę
rozpocznij naukę
TO DISSOLVE A COMPANY
proponować
rozpocznij naukę
TO PROPOSE
zyski, dochody
rozpocznij naukę
PROCEEDS
zarządca
rozpocznij naukę
ADMINISTRATOR
zarząd komisaryczny (przymusowy)
rozpocznij naukę
RECEIVERSHIP
kontynuować działalność gospodarczą
rozpocznij naukę
TO CARRY ON BUSINESS
zarządanie, zarząd
rozpocznij naukę
ADMINISTRATION
prowizja
rozpocznij naukę
COMMISSION
ogromny
rozpocznij naukę
MASSIVE
zmieniać się
rozpocznij naukę
TO VARY
niewypłacalny
rozpocznij naukę
INSOLVENT
upłynnić aktywa
rozpocznij naukę
TO REALISE ASSETS
specjalista w zakresie zarządzania masą upadłościową
rozpocznij naukę
INSOLVENCY PRACTITIONER
klauzula ograniczająca
rozpocznij naukę
RESTRICTIVE COVENANT
karta do głosowania
rozpocznij naukę
VOTING FORM
finansować coś
rozpocznij naukę
TO FINANCE STH
stałe obciążenie
rozpocznij naukę
FIXED CHARGE
zgodzić się na hipotekę
rozpocznij naukę
TO GRANT A MORTGAGE
zabezpieczenie np. kredytu
rozpocznij naukę
SECURITY
zaniechać, zaprzestać spłacania kredytu
rozpocznij naukę
TO DEAFULT (ON REPAYMENTS)
WYMOGI PRAWNE
rozpocznij naukę
LEGAL REQUIREMENTS
WYKWALIFIKOWANY KSIĘGOWY
rozpocznij naukę
QUALIFIED ACCOUNTANT
WYMOGI USTAWOWE
rozpocznij naukę
STATUTORY REQUIREMENTS
ŚREDNIEJ WIELKOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
rozpocznij naukę
MEDIUM-SIZE PRIVATE LIMITED COMPANY
TRANSAKCJE FINANSOWE
rozpocznij naukę
FINANCIAL TRANSACTIONS
LISTA PŁAC
rozpocznij naukę
PAYROLL
WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE
rozpocznij naukę
MONTHLY SALARY
UZYSKIWANIE PIENIĘDZY
rozpocznij naukę
OBTAINING MONEY
FIRMY RESTRUKTURYZACYJNE
rozpocznij naukę
RESTRUCTURING COMPANIES
PRZEJĘCIA
rozpocznij naukę
TAKEOVERS
SZERSZA KLIENTELA
rozpocznij naukę
A WIDER CLIENT
ZOBOWIĄZAĆ SIĘ
rozpocznij naukę
UNDERTOOK
WYZNACZONY
rozpocznij naukę
APPOINTED
PONOWNIE WYZNACZYĆ
rozpocznij naukę
REAPPOINT
USUNĄĆ DYREKTORA
rozpocznij naukę
REMOVE A DIRECTOR
CZŁONEK ZARZĄDU
rozpocznij naukę
A MEMBER OF THE BOARD
NAJLEPSZA Z MOICH ZDOLNOŚCI
rozpocznij naukę
THE BEST OF MY ABILITY
SPOTKANIA SPÓŁKI
rozpocznij naukę
COMPANY MEETINGS
POSIEDZENIA ZARZĄDU
rozpocznij naukę
BOARD MEETINGS
ZWOŁAĆ
rozpocznij naukę
CONVENE
FORMALNE ZAWIADOMIENIE
rozpocznij naukę
FORMAL NOTICE
FORMALNE SPOTKANIA
rozpocznij naukę
FORMAL MEETINGS
KAPITAŁ, MAJĄTEK
rozpocznij naukę
ASSET
MAJĄTEK WŁASNY
rozpocznij naukę
PERSONAL ASSETS
POŻYCZAĆ
rozpocznij naukę
TO BORROW
FINANSOWAĆ
rozpocznij naukę
TO FINANSE
POŻYCZAĆ (KOMUŚ)
rozpocznij naukę
TO LEND
SPŁACAĆ
rozpocznij naukę
TO REPAY
UDZIELAĆ
rozpocznij naukę
TO GRANT
ZANIEDBANIE
rozpocznij naukę
DEFAULTS
POŻYCZKA
rozpocznij naukę
LOAN
DOTACJA
rozpocznij naukę
GRANT
NIEKORZYSTNY ROK W HANDLU
rozpocznij naukę
BAD YEAR OF TRADING
PO OKRESIE...
rozpocznij naukę
AFTER A PERIOD OF...
PODNIEŚĆ CENY O...
rozpocznij naukę
TO INCREASE PRICES BY...
PLANY NA...
rozpocznij naukę
PLANS FOR...
RATY POŻYCZKI
rozpocznij naukę
INSTALMENTS ON THE LOAN
spłata pożyczki
rozpocznij naukę
Repayment of the loan
prowadzić biznes
rozpocznij naukę
To carry out business
wprowadzenie
rozpocznij naukę
introduction
należny/wymagany
rozpocznij naukę
due
korzyść kogoś
rozpocznij naukę
Benefit of someone
zysk ze sprzedaży aktywów
rozpocznij naukę
Profits of sale
aktualne zapisy finansowe
rozpocznij naukę
Financial records up-to-date
zwiększenie
rozpocznij naukę
raising
spierać się
rozpocznij naukę
dispute
formacje
rozpocznij naukę
formations
problemy finansowe
rozpocznij naukę
financial difficulties
skutki krótkoterminowe/długoterminowe
rozpocznij naukę
Short-term/Long-term effects
formalności
rozpocznij naukę
formalities
prowadzić biznes z zyskiem
rozpocznij naukę
trading profitably
znaczne straty
rozpocznij naukę
Substancial losses
przejąć kontrolę
rozpocznij naukę
To gain control
ściśle współpracować
rozpocznij naukę
To work closely
doświadczać trudności
rozpocznij naukę
To experience difficulties
on
rozpocznij naukę
to advice ... sth
with
rozpocznij naukę
in connection ... sth
in
rozpocznij naukę
to succeed ... doing sth
on
rozpocznij naukę
to work ... project
about
rozpocznij naukę
to think ... sth
with
rozpocznij naukę
to be familiar ... sth
with
rozpocznij naukę
dissatisfied ... sth
przedawniony
rozpocznij naukę
expired
zajmowanie pozycji
rozpocznij naukę
Occupying the position
przyzwyczajony do działania
rozpocznij naukę
Accustomed to act
zapewnienie sukcesu
rozpocznij naukę
Ensuring the success
wprowadzić coś w życie
rozpocznij naukę
Put something into effect
rozważyć kwestie w równym stopniu
rozpocznij naukę
Equal consideration
porozumienie z...
rozpocznij naukę
Agreement with...
ogłosić
rozpocznij naukę
declare
mianować dyrektora
rozpocznij naukę
To appoint a director
działać niewłaściwie
rozpocznij naukę
To act improperly
rozważyć
rozpocznij naukę
To give consideration to
mieć co najmniej określoną liczbę
rozpocznij naukę
To have at least a particular number
być sklasyfikowanym jako
rozpocznij naukę
To be classed as something
działać w cudzym interesie
rozpocznij naukę
To act in the interests of someone
zostać zdyskwalifikowanym
rozpocznij naukę
To be disqualified from something
zmieniajace cele ustawy
rozpocznij naukę
Altering the objects
minimalna liczba członków
rozpocznij naukę
Minimum number of members
być odroczonym/zawieszonym
rozpocznij naukę
To be postponed
zorganizować spotkanie
rozpocznij naukę
To hold a meeting
wyznaczyć pełnomocnika
rozpocznij naukę
To appoint a proxy
utworzyć quorum
rozpocznij naukę
To form a quorum
zwykła większość
rozpocznij naukę
To simple majority
być w likwidacji/pod zarządem likwidacyjnym
rozpocznij naukę
To be in liquidation/receivership administration
wpływy ze sprzedaży
rozpocznij naukę
The proceeds of sale
przedstawić petycję
rozpocznij naukę
To present a petition
rozpocząć likwidację
rozpocznij naukę
To go into liquidation
odsetki od długów
rozpocznij naukę
Interest on debts
wierzyciele którzy muszą zostać zaspokojeni pierwsi
rozpocznij naukę
Preferential creditors
wierzyciele z ustalonymi rządaniami
rozpocznij naukę
Creditors with fixed charges
koszty likwidacji
rozpocznij naukę
The costs of winding-up
polecenie likwidacji
rozpocznij naukę
Winding-up order
zlecenie administracyjne
rozpocznij naukę
Administration order
zająć kilka minut na zebraniu
rozpocznij naukę
To take minutes of a meeting
głosować za czymś
rozpocznij naukę
To vote in favour of something
zawiadomić o czymś
rozpocznij naukę
To give notice of something
głosować przez pełnomocnika
rozpocznij naukę
To vote by proxy
osobiście uczestniczyć
rozpocznij naukę
To attend in person
rozpocząć robienie czegoś
rozpocznij naukę
Go ahead with something
być niezdolnym do
rozpocznij naukę
To be unable to

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.