Podróż samolotem

 0    36 fiszek    guest1505177
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Przepraszam, jak dotrę do hali odlotów?
rozpocznij naukę
Excuse me, how do I get to the departure hall?
Proszę iść prosto.
rozpocznij naukę
Go straight
Proszę iść za tym znakiem.
rozpocznij naukę
Follow this sign.
W jakie dni lecą linie brytyjskie do...?
rozpocznij naukę
What days do the British Airlnes fly to ...?
Jaki jest numer lotu?
rozpocznij naukę
What is the flight number?
Czy to jest lot bezpośredni?
rozpocznij naukę
Is it a direct flight?
Czy jest jakieś międzylądowanie?
rozpocznij naukę
Is there any stopover?
O której godzinie przylatuje samolot do...?
rozpocznij naukę
What time does the plane arrive in ...?
O dziesiątej czasu miejscowego
rozpocznij naukę
At ten o’clock of the local time
Lot numer... do... ma 2-godzinne opóźnienie z powodu złej pogody.
rozpocznij naukę
Flight number ... to... has a 2-hour delayed to bad weather.
Chciałbym zarezerwować dwa miejsca na samolot do krakowa...
rozpocznij naukę
I would like to reserve two places for a plane to Krakow...
-na przyszły poniedziałek
rozpocznij naukę
- for next Monday
- na czwartek na 6 rano
rozpocznij naukę
- for Thursday at 6 o'clock
Chciałbym jednocześnie zarezerwować bilet powrotny
rozpocznij naukę
I would like to book a return ticket at once.
Ile kosztuje bilet do...?
rozpocznij naukę
How much is a ticket to ...?
- w klasie turystycznej?
rozpocznij naukę
- in the tourist class?
- w pierwszej klasie
rozpocznij naukę
- in first class
Poproszę bilet w klasie ekonomicznej do...
rozpocznij naukę
I would like a Economy Class ticket to...
Przykro mi, ale lot do... jest już obsadzony.
rozpocznij naukę
I'm sorry, but the flight to ... is fully booked.
Czy mają Państwo jeszcze miejsce na dzisiejszy lot?
rozpocznij naukę
Have you still git seat on today's flight?
Lepiej jest rezerwować lot z wyprzedzeniem.
rozpocznij naukę
It is better to reserve a flight in advance.
Czy może Pan potwierdzić lot do...?
rozpocznij naukę
Can you confirm the flight to ... for me?
Może Pani anulować/zmienić/potwierdzić moją rezerwację?
rozpocznij naukę
Can you cancel / change / confirm my reservation?
Ile wynosi opłata za rezygnację?
rozpocznij naukę
What is the cancellation charge?
O której godzinie mam być na lotnisku?
rozpocznij naukę
What time should I be at the airport?
Stanowisko odprawy.
rozpocznij naukę
Check-in counter/desk.
Ma Pan jakiś bagaż?
rozpocznij naukę
Have you got any luggage?
Jaka jest dopuszczalna waga bagażu?
rozpocznij naukę
What’s the allowed weight of the luggage?
Jaka jest opłata za nadbagaż?
rozpocznij naukę
What is the charge for excess weight?
Ma Pan 5 kilogramów nadbagażu.
rozpocznij naukę
You have 5 kilograms overwieght.
Musi Pan dopłacić.
rozpocznij naukę
You have to pay an excess charge.
Tutaj jest Pana karta pokładowa.
rozpocznij naukę
Here is your boarding card.
Kiedy odlatuje następny samolot do...?
rozpocznij naukę
When is the next flight to ...?
Jak długo musimy czekać na samolot do...?
rozpocznij naukę
How long do we have to wait for the plane to ...?
Mam pokazać swój paszport?
rozpocznij naukę
Should I show my passport?
Gdzie jest hala pasażerów tranzytowych?
rozpocznij naukę
Where is the lounge for transit passengers?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.