North America / Ameryka Północna

 0    50 fiszek    grzegorzp9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Proszę oto moje prawojazdy.
556
rozpocznij naukę
This is my driving license.
dysyz maj drajwin lajsens
To jest moje międzynarodowe prawo jazdy.
557
rozpocznij naukę
This is my International driving license.
dysyz maj interneszynol drajwin lajsens
Mam też moje polskie prawo jazdy.
558
rozpocznij naukę
I also have my Polish driving license.
aj olsoł hew maj poulisz drajwin lajsens
Bez limitu kilometrów i ubezpieczenia na wypadek kradzieży lub wypadku.
559
rozpocznij naukę
Unlimited mileage and insurance with theft and accident coverage.
anlimityd majlydż end inszurens łiw teft eksident kawerydż
Chciałbym/chciałabym zwrócić samochód w innym mieście.
560
rozpocznij naukę
I would like to return the car in another city
aj łud lajk tu ritern de kar yn enader siti
Chciałbym/chciałabym zobaczyć dom Elvisa Presleya.
551
rozpocznij naukę
I would like to see Elvis Presley's house.
aj łud lajk tusi elwis presliz hałs
Gdzie jest skalna rzeźba prezydentów Stanów Zjednoczonych?
552
rozpocznij naukę
Where is the rock sculpture of the presidents of the United States?
łer ys de rok skalpczer ow de prezidents ow di junajted stejts
Kto zrobił tę rzeźbę w skale?
553
rozpocznij naukę
Who made this rock sculpture?
hu mejd dys rok skalpczer
Chciałbym/chciałabym wynająć samochód.
554
rozpocznij naukę
I would like to rent a car.
aj łud lajk tu rent e kar
Potrzebuję pełnego ubezpieczenia.
555
rozpocznij naukę
I need a full insurance coverage.
aj nid e ful inszurens kawerydż
Jedziemy do Las Vegas.
561
rozpocznij naukę
We're going to Las Vegas.
łir gołiń tu las wegas
Zamierzamy wziąć ślub w Las Vegas.
562
rozpocznij naukę
We're going to get married in Las Vegas.
łir gołiń tu get merid yn las wegas
To jest najbardziej romantyczne miejsce na świecie.
563
rozpocznij naukę
This is the most romantic place in the world.
dysyz de mołst rołmentik plejs yn de łerd
Będę jechał/jechała legendarną drogą numer 66.
564
rozpocznij naukę
I'm going to drive the legendary Route 66.
ajm gołiń tu dzrajw de ledżenderi rut siksti siks
Ile metrów wysokości mają te sekwoje?
565
rozpocznij naukę
How many meters tall are these sequoias?
hał meni miters tol ar dis sekuojas
Czy to są najwyższe drzewa na świecie.
566
rozpocznij naukę
Are they the tallest trees in the world?
ar dej de tolest triz yn de łerld
Ile jest lotnisk w Nowym Jorku?
567
rozpocznij naukę
How many airports are there in New York?
hał meni erports ar der yn nju jork
Mam lot z lotniska Kennedy'ego.
568
rozpocznij naukę
I have a flight from the Kennedy Airport.
aj hew e flajt from de kenedi erport
Zawsze chciałem/chciałam zobaczyć te słynne żółte taksówki.
569
rozpocznij naukę
I always wanted to see the famous yellow cabs.
aj olłejs łonted tusi de fejmes jeloł kabs.
Uwielbiam amerykańskie seriale komediowe
570
rozpocznij naukę
I love American comedy series
aj law amerikan komedy siris
Moje ulubione seriale komediowe to Przyjaciele i teoria wielkiego podrywu
571
rozpocznij naukę
My favourite series are Friends and The Big Bang Theory
maj fejwryd siris ar frends end de big beng tiori
W której części Ameryki mieszkali Apacze?
572
rozpocznij naukę
Which part of the America did the Apache live in?
łicz part ow de amerika did di apaczi lyw yn
Czy współcześni Indianie dbają o swoje tradycje?
573
rozpocznij naukę
Do modern Indians care about their traditions?
du modern indians ker about der tradyszyn
Szukam książek o rdzennych Amerykanach.
574
rozpocznij naukę
I'm looking for books about Native Americans.
ajem lukin for buks abaut nejtiw amerikans
Czy ma pan/pani książki z legendami i mitologią rdzennych Indian?
575
rozpocznij naukę
Do you have any books about the legends and mythology of Native Indians?
dujuhew eny buks ebaut de ledżends end mytolodżi ow nejtiw indiens
Każde plemię Indian miało swój totem.
576
rozpocznij naukę
Each Indian tribe had its own totem.
icz indjen czrajb hed yts ołn toutem
Czy tu można spotkać niedźwiedzie?
577
rozpocznij naukę
Can you see any bears here?
ken ju si eny bers hije
Jak mam się zachowywać, jeśli spotkam niedźwiedzia grizzly?
578
rozpocznij naukę
How should I act if I meet a grizzly bear?
hał szud aj akt yf aj mit e grizli ber
Chciałbym/chciałabym wynająć domek w lesie
579
rozpocznij naukę
I would like to rent a cabin in the woods
aj łud lajk tu rent e kabin yn de łuds
Znam to miejsce z książek Jacka Londona
580
rozpocznij naukę
I know this place from Jack London's books
aj noł dys plejs from dżek londonz buks
Czytałem/czytałam dużo literatury amerykańskiej.
581
rozpocznij naukę
I have read a lot of American literature.
aj hew rid e lot ow ameriken litriczer
Jedną z moich ulubionych książek są "Grona gniewu "Johna Steinbecka
582
rozpocznij naukę
One of my favourite books is The Grapes of Wrath by John Steinbeck
łan ow maj fejworyd buks ys de grejps ow rat baj dżon stajnbek
Które miasto jest stolicą muzyki rock'and'rollowej?
583
rozpocznij naukę
Which city is the capital of rock and roll music?
łicz siti yz de kepital ow rakendrol mjuzik
Nashville jest stolicą muzyki country
584
rozpocznij naukę
Nashville is the capital of country music
naszwil ys de kepital ow kantry mjuzik
Chciałbym odwiedzić stan, z którego pochodzi muzyka bluesowa.
585
rozpocznij naukę
I would like to visit the state where the blues music comes from.
aj łud lajk tu wizyt de stejt łer de blus mjuzik kams from
Zawsze marzyłem/marzyłam o tym żeby popłynąć statkiem po Mississippi.
586
rozpocznij naukę
I have always dreamt of going on a boat down Mississippi.
aj hew olłejs dremt ow gołiń on e bołt dałn misisipi
Moi pradziadkowie popłyneli statkiem do Ameryki.
587
rozpocznij naukę
My great-grandparents went by ship to America.
maj grejtgrandperents łent baj szyp tu amerika
Część mojej rodziny wciąż mieszka w Stanach
588
rozpocznij naukę
A Part of my family still lives in the United States
e part ow maj famili styl lywz yn di junajted stejts
A czy wiesz że podobno Krzysztof Kolumb był Polakiem?
589
rozpocznij naukę
Did you know that Christopher Columbus was probably a Polish?
did ju noł det kristofer kolambus łos probabli e poulisz
Chcę wziąć udział w paradzie Mardi Gras w Nowym Orleanie.
590
rozpocznij naukę
I want to take part in the Mardi Gras parade in New Orleans.
aj łont tu tejk part yn de mardi gra perejd yn nju orlienz
Wybieram się na Alaskę, żeby zobaczyć kopalnię złota
591
rozpocznij naukę
I'm going to Alaska to see a gold mine
ajm gołiń tu alaska tusi e gold majn
Zimą na Alasce jest bardzo zimno
592
rozpocznij naukę
It's very cold in Alaska in winter
yts weri kold yn alaska yn łynter
Czy to prawda, że na Alasce w maju pada śnieg?
593
rozpocznij naukę
Is it true that it snows in May in Alaska
isyt czru det yt snołz yn mej yn alaska
593
Na jaką temperaturę powinienem/powinnam się przygotować?
594
rozpocznij naukę
What temperature should I be prepared for?
łot tempriczer szudaj bi priperd for
Będziemy na najgorętszej pustyni na świecie.
595
rozpocznij naukę
We are going to be at the hottest desert in the world.
łi ar gołiń tubi et de hotest dezert yn de łerld
Każdy musi zabrać ze sobą pięć litrów wody.
596
rozpocznij naukę
Everybody needs to bring five liters of water
ewribodi nids tu briń fajf liters ow łoter
Chciałbym/chciałabym zejść aż na dno Wielkiego Kanionu.
597
rozpocznij naukę
I would like to walk down to the very bottom of the Grand Canyon.
aj łud lajk tu łok dałn tu de weri botom ow de gran kenion
Ile godzin trwa wędrówka na dno Wielkiego Kanionu?
598
rozpocznij naukę
How long does the trek to the bottom of the Grand Canyon take?
hał long daz de trek tu de botom ow de gran kenion tejk
Czy w pobliżu Wielkiego Kanionu są jakieś hotele?
599
rozpocznij naukę
Are there any hotels near the Grand Canyon?
ar der eny houtels nije de gran kenion
Jutro wstanę wcześniej bo chcę zobaczyć Wielki Kanion o wschodzie słońca.
600
rozpocznij naukę
I will get up early tomorrow because I want to see the Grand Canyon at sunrise.
aj łyl get ap erli tumoroł bikoz aj łont tusi de grand kenion et sanrajs

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.