moje powtórki

 0    31 fiszek    katarzynaraszka5
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Zadzwoń do mnie, po tym jak dotrzesz do domu.
rozpocznij naukę
Call me after you get home.
Wciąż nie znalazłem tego, czego szukam.
rozpocznij naukę
I still haven't found what I'm looking for.
Moi sąsiedzi zawsze zapraszają swoich przyjaciół po północy.
rozpocznij naukę
My neighbors always invite their friends after midnight.
Ona zawsze zostawia sterty brudnych naczyń w zlewie.
rozpocznij naukę
She is always leaving a piles of dirty dishes in the sink.
Przepraszam. Nie wiem, co we mnie wstąpiło.
rozpocznij naukę
I'm sorry. I don't know what's got into me.
Ona zrobiła przerwę, marszcząc brwi w głębokiej koncentracji.
rozpocznij naukę
She paused, frowning in deep concentration.
Ona przypomina swoją matkę.
rozpocznij naukę
She resembles her mother.
Udawanie jest bardzo męczące.
rozpocznij naukę
Pretending is very tiring.
Zrobię obiad, zanim on wróci do domu.
rozpocznij naukę
I'll make dinner before he comes home.
Zażyjesz lekarstwo, czy ci się to podoba, czy nie!
rozpocznij naukę
You are taking the medicine, whether you like it or not!
Spowolniłam bicie swojego serca do dwóch uderzeń na minute.
rozpocznij naukę
I slowed my heartbeat down to two beats per minute.
Czy możesz pociąć pomidora na plasterki?
rozpocznij naukę
Can you slice the tomato?
Ta wtyczka nie będzie pasować do europejskiego gniazdka elektrycznego.
rozpocznij naukę
This plug won't fit in a European electrical outlet.
Pokrój szynkę cienko na plasterki.
rozpocznij naukę
slice the ham thinly.
On usiadł na torbie i zmiażdżył jej zawartość
rozpocznij naukę
He sat on the bag and crushed its contents
Żebra chronią płuca i serce.
rozpocznij naukę
The ribs protect the lungs and the heart.
Żaden z moich pracowników nie jest dobry.
rozpocznij naukę
None of my workers is good.
Spójrz na te sukienki. Żadna z nich nie jest odpowiednia na taką okazję.
rozpocznij naukę
Look at these dresses. None of them is suitable for this occasion.
Kiedy robimy wdech, nasza klatka piersiowa się unosi.
rozpocznij naukę
When we inhale, our rib cage lifts up.
On myśli, że jest dowcipny, ale nikt się nigdy nie śmieje.
rozpocznij naukę
He thinks he is witty, but nobody ever laughs.
Mike i ja zjedliśmy zupę. Nikt z nas (dwojga) nie zamówił pizzy.
rozpocznij naukę
Mike and I ate the soup. Neither of us ordered a pizza.
Nikt nie jest dobry. Nie mam żadnych dobrych pracowników.
rozpocznij naukę
No one is good. I have no good workers.
W laboratorium biologicznym są trzy szkielety.
rozpocznij naukę
There are three skeletons in the biology lab.
Mam trzy psy, ale jack nie ma żadnego
rozpocznij naukę
I have three dogs, but Jack has none
Ona ma pękniętą miednicę.
rozpocznij naukę
She has a fractured pelvis.
Ona pomasowała mu łopatki.
rozpocznij naukę
She rubbed his shoulders blades.
Lek był wstrzyknięty bezpośrednio w jego kręgosłup.
rozpocznij naukę
The drug was injected directly into his spine.
Posiniaczyłem sobie kolano kiedy upadłem.
rozpocznij naukę
I bruised my knee when I fell down.
Ona chrapie bardzo głośno.
rozpocznij naukę
She snores very loudly.
Wiem, że nawaliłem.
rozpocznij naukę
I know I messed up.
Ona trzęsła się z zimna.
rozpocznij naukę
She was shivering with cold.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.