Najpotrzebniejsze czasowniki - francuski

5  1    76 fiszek    michalkalinowski07
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
habiter
J'habite à Varsovie.
rozpocznij naukę
żyć/mieszkać
Mieszkam w Warszawie.
aimer
J'aime voyager.
rozpocznij naukę
kochać, lubić
Lubię podróżować.
aller
Je dois aller au dentiste.
rozpocznij naukę
iść
Muszę iść do dentysty.
ouvrir
Ouvrez la porte!
rozpocznij naukę
otwierać
Otwórzcie drzwi!
écouter
J'aime écouter du jazz.
rozpocznij naukę
słuchać
Lubię słuchać jazzu.
avoir besoin (de)
rozpocznij naukę
potrzeba (de)
attendre
Je suis désolé mais tu dois attendre un moment.
rozpocznij naukę
czekać
Przykro mi, ale musisz chwilę poczekać.
avoir
Je n'ai pas d'argent.
rozpocznij naukę
mieć
Nie mam pieniędzy.
embrasser
Embrasse-moi!
rozpocznij naukę
całować
Pocałuj mnie!
boire
Tu dois boire beaucoup d'eau.
rozpocznij naukę
pić
Powinieneś pić dużo wody.
tomber
Barbara est tombée et s'est cassée la jambe.
rozpocznij naukę
spadać, upadać
Barbara upadła i złamała nogę.
chanter
Malheureusement, je ne peux pas chanter.
rozpocznij naukę
śpiewać
Niestety nie umiem śpiewać.
entendre
Avez-vous déjà entendu sa nouvelle chanson?
rozpocznij naukę
słyszeć
Słyszeliście już jego nową piosenkę?
prier
Je prie pour la santé de ma mère.
rozpocznij naukę
modlić się
Modlę się za zdrowie mojej matki.
fermer
Peux-tu fermer la fenêtre?
rozpocznij naukę
zamykać
Możesz zamknąć okno?
chercher
Antoine cherche un emploi permanent.
rozpocznij naukę
szukać
Antoine szuka stałej pracy.
commencer
Je commence à parler français.
rozpocznij naukę
zaczynać
Zaczynam mówić po francusku.
connaître
Tu connais Robert?
rozpocznij naukę
wiedzieć
Znasz Roberta?
cuire
Cette viande cuit très longtemps.
rozpocznij naukę
gotować
To mięso gotuje się bardzo długo.
coudre
Ma mère m'a appris à coudre.
rozpocznij naukę
szyć
Mama nauczyła mnie szyć.
croire
Je crois que c'était une bonne décision.
rozpocznij naukę
wierzyć
Myślę, że to była słuszna decyzja.
critiquer
rozpocznij naukę
krytykować
donner
Peux-tu me donner 5 zlotys?
rozpocznij naukę
dawać
Możesz mi dać 5 złotych?
interroger
La police a interrogé le témoin.
rozpocznij naukę
pytanie
Policja przesłuchała świadka.
dormir
Je vais dormir 12 heures.
rozpocznij naukę
spać
Będę spać przez 12 godzin.
oublier
J'ai oublié ton nom, pardon.
rozpocznij naukę
zapomnieć
Zapomniałam twojego imienia, przepraszam.
décider
J'ai décidé de démissionner et de faire un voyage autour du monde.
rozpocznij naukę
zdecydować
Zdecydowałam się rzucić pracę i wyjechać w podróż dookoła świata.
devoir
Je dois partir maintenant.
rozpocznij naukę
musieć
Muszę już iść.
être
Tu es gentil.
rozpocznij naukę
być
Jesteś miły.
faire
Nous faisons la fête.
rozpocznij naukę
robić
Robimy imprezę.
finir
J'ai finalement fini ma thèse de licence.
rozpocznij naukę
wykończenie
Nareszcie skończyłem moją pracę licencjacką.
signer
Tout le monde doit signer la liste.
rozpocznij naukę
Zarejestruj się
Każdy musi podpisać listę.
conduire
Qui va conduire?
rozpocznij naukę
prowadzić
Kto będzie prowadził?
laisser
J'ai laissé mon sac au métro!
rozpocznij naukę
pozostawiać
Zostawiłam torebkę w metrze!
permettre
Mes parents ne me permettent pas de fumer.
rozpocznij naukę
dopuszczać
Rodzice nie pozwalają mi palić papierosów.
travailler
Je voudrais travailler à l'étranger.
rozpocznij naukę
pracować
Chciałbym pracować za granicą.
lire
J'ai lu tous les livres de Paulo Coelho.
rozpocznij naukę
czytać
Przeczytałem wszystkie książki Paulo Coelho.
manger
Tu veux manger quelque chose?
rozpocznij naukę
jeść
Chcesz coś do jedzenia?
mentir
Je sais que tu mens.
rozpocznij naukę
kłamać
Wiem, że kłamiesz.
corriger
Tu peux corriger mon orthographe?
rozpocznij naukę
poprawny
Możesz poprawić moją pisownię?
mourir
Sa femme est morte dans un accident de voiture.
rozpocznij naukę
umierać
Jego żona zmarła w wypadku samochodowym.
nager
Tu sais nager?
rozpocznij naukę
pływać
Umiesz pływać?
parler
J'ai parlé avec mes collègues de travail.
rozpocznij naukę
rozmawiać
Rozmawiałam z koleżankami z pracy.
penser
Qu'est-ce que tu en penses?
rozpocznij naukę
myśleć
Co o tym myślisz?
pleurer
Ne pleure pas, tout ira bien.
rozpocznij naukę
płakać
Nie płacz, wszystko będzie dobrze.
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
rozpocznij naukę
móc
Możesz mi pomóc?
prendre
Prends un pull, il fait froid.
rozpocznij naukę
brać
Weź sweter, jest zimno.
produire
Chaque jour, cette usine produit trois tonnes de chocolat.
rozpocznij naukę
produkować
Ta fabryka codziennie produkuje trzy tony czekolady.
se souvenir
Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés?
rozpocznij naukę
se souvenir po francusku
pamiętać
Pamiętasz dzień, w którym się poznaliśmy?
rester
Le trésor reste sous l'eau.
rozpocznij naukę
zostawać
Skarb pozostaje pod wodą.
remercier
Elle l'a remercié pour le cadeau.
rozpocznij naukę
dziękuję
Podziękowała mu za prezent.
savoir
Tout le monde sait cela.
rozpocznij naukę
wiedzieć
Wszyscy o tym wiedzą.
choisir
Tu dois choisir entre ces deux options.
rozpocznij naukę
wybierać
Musisz wybrać między tymi dwiema opcjami.
oublier
J'ai oublié de faire les courses.
rozpocznij naukę
zapomnieć
Zapomniałam zrobić zakupy.
sentir
Tu sens mon nouveau parfum?
rozpocznij naukę
czuć
Czujesz moje nowe perfumy?
écrire
Je t'ai écrit un message, mais tu n'as pas répondu.
rozpocznij naukę
pisać
Napisałem ci wiadomość, ale nie odpowiedziałaś.
pousser
Pousse la porte plus fort.
rozpocznij naukę
Pchnięcie
Popchnij drzwi mocniej.
rêver
La nuit dernière, j'ai rêvé d'un voyage aux Îles Caraïbes.
rozpocznij naukę
śnić
Zeszłej nocy śniłem o podróży na Karaiby.
souffrir
J'ai souffert beaucoup après sa mort.
rozpocznij naukę
ucierpieć
Bardzo cierpiałem po jego śmierci.
sourire
Mariette m'a souri amicalement.
rozpocznij naukę
uśmiechać się
Mariette uśmiechnęła się do mnie przyjaźnie.
rester
Il a tellement aimé l'hôtel qu'il y est resté deux jours de plus.
rozpocznij naukę
zostawać
Hotel tak bardzo mu się spodobał, że został tam jeszcze dwa dni dłużej.
étudier
J'étudie la médicine.
rozpocznij naukę
studiować, uczyć się
Studiuję medycynę.
jouer
Mon copain joue du piano.
rozpocznij naukę
grać
Mój chłopak gra na pianinie.
tenir
Tiens-toi, nous y arriverons bientôt.
rozpocznij naukę
utrzymać
Trzymaj się, niedługo będziemy na miejscu.
tirer
J'ai tiré la porte au lieu de la pousser.
rozpocznij naukę
ciągnąć
Zamiast pchać, ciągnąłem drzwi.
traduire
Ce livre est traduit de l'allemand.
rozpocznij naukę
przetłumaczyć
Ta książka jest przetłumaczona z niemieckiego.
sortir
Je sors respirer un peu d'air frais.
rozpocznij naukę
wyjdź
Wychodzę, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.
signifier
Qu'est-ce que signifie ce symbole?
rozpocznij naukę
oznaczać
Co oznacza ten symbol?
vouloir
Tu veux aller à la plage avec moi?
rozpocznij naukę
chcieć
Chcesz iść ze mną na plażę?
voir
Je ne vois rien!
rozpocznij naukę
widzieć
Nic nie widzę!
gagner
Il a gagné une voiture à la loterie.
rozpocznij naukę
wygrać
Wygrał samochód na loterii.
vivre
Napoléon Bonaparte a vecu 52 ans.
rozpocznij naukę
żyć
Napoleon Bonaparte żył 52 lata.
payer
Qui paie pour ça?
rozpocznij naukę
płacić
Kto za to zapłaci?
dire
Qu'est-ce que tu as dit?
rozpocznij naukę
powiedzieć
Co powiedziałeś?
laver
Je lave mon cabriolet tous les dimanches.
rozpocznij naukę
umyć
Myję mój kabriolet co niedzielę.
regarder
Aimes-tu regarder les films?
rozpocznij naukę
patrzeć
Czy lubisz oglądać filmy?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.