Unit 25

 0    25 fiszek    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
walczyć
Nie próbuj walczyć z przeznaczeniem.
rozpocznij naukę
to fight
Don't try to fight your destiny.
broń
Odłóż natychmiast broń!
rozpocznij naukę
gun
Put the gun down at once!
poważny
Przestań być taki poważny i uśmiechnij się!
rozpocznij naukę
serious
Stop being so serious and smile!
konsekwencja
Każdy czyn ma swoje konsekwencje.
rozpocznij naukę
consequence
Each deed has its consequences.
kłopot
Mam kłopoty.
rozpocznij naukę
trouble
I'm in trouble.
darmowy, wolny
On dostał bezpłatny bilet do kina.
rozpocznij naukę
free
He got a free ticket to the cinema.
wolność
Konstytucja gwarantuje wolność słowa.
rozpocznij naukę
freedom
The constitution guarantees freedom of speech.
zajęty
Daj mi spokój, jestem zajęta.
rozpocznij naukę
busy
Leave me alone, I'm busy.
żołnierz
Ona codziennie modli się za żołnierzy.
rozpocznij naukę
a soldier
She prays for soldiers every day.
bronić
Kobiety chciały bronić swoich praw.
rozpocznij naukę
to defend
Women wanted to defend their rights.
ilość
Oni sprzedali dużą ilość książek.
rozpocznij naukę
quantity
They sold a large quantity of books.
równo
Musisz pokroić to ciasto równo.
rozpocznij naukę
equally
You have to cut the cake equally.
sędzia
Po rozpoznaniu sprawy sędzia wydał werdykt.
rozpocznij naukę
a judge
After hearing the case the judge passed the verdict.
sąd
Nie miałem innego wyboru, musiałem wnieść sprawę do sądu.
rozpocznij naukę
a court
I had no other choice but to bring the case to court.
pozwać, oddać sprawę do sądu
rozpocznij naukę
take to court
złamać prawo
Staramy się aby ludzie nie łamali praw.
rozpocznij naukę
break the law
We're trying to get people not to break the law.
oświadczenie
Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.
rozpocznij naukę
statement
The school issued a statement to the local press.
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
rozpocznij naukę
cruel
Life can be cruel.
więzień
On jest więźniem politycznym.
rozpocznij naukę
prisoner
He's a political prisoner.
na dożywocie
rozpocznij naukę
for life (in prison)
bawełna
Ta bluzka jest zrobiona z bawełny.
rozpocznij naukę
cotton
This blouse is made of cotton.
roślina
W jej pokoju jest mnóstwo roślin.
rozpocznij naukę
plant
There are lots of plants in her room.
wełna
Ten sweter jest zrobiony z czystej wełny.
rozpocznij naukę
wool
This sweater is made from pure wool.
rosnąć, uprawiać
Mój pies urósł i teraz jest całkiem duży. Uprawiam swoje własne pomidory.
rozpocznij naukę
grow
My dog has grown and it is quite big now. I grow my own tomatoes.
mądry
mądry student
rozpocznij naukę
clever
a clever student

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.