określenia

 0    117 fiszek    angteresa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
sięgać
Jestem zbyt niska by dosięgnąć najwyższej półki.
rozpocznij naukę
to reach
I'm too short to reach the top shelf.
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
rozpocznij naukę
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
do bogatych
rozpocznij naukę
to rich
bogaty
Jestem bogaty, ale i tak jestem nieszczęśliwy.
rozpocznij naukę
rich
I'm rich but I'm still unhappy.
mieć potomstwo
rozpocznij naukę
to bear
znosić
rozpocznij naukę
outwear
znosić / wytrzymywać/ rodzić się
rozpocznij naukę
bear / endure / give birth
nas, nam
rozpocznij naukę
us, us
nasz, nasza, nasze
rozpocznij naukę
our, our, our
wasz, wasza, wasze
na końcu zdania
rozpocznij naukę
yours, yours, yours
spójrzmy prawdzie w oczy!
rozpocznij naukę
let's face it!
Chodźmy na lunch? gdzie idziemy?
rozpocznij naukę
let's have lunch? where are we going?
prawda
Powiedz mi prawdę.
rozpocznij naukę
truth
Tell me the truth.
Przy, w
rozpocznij naukę
At,
wspaniale
To wspaniały pomysł!
rozpocznij naukę
wonderful
It's a wonderful idea!
zastanawiać się
rozpocznij naukę
wonder
chcieć / pragnąć
rozpocznij naukę
to want
iść, poszedł, odszedł
rozpocznij naukę
go, went, gone
schować się / chować się
rozpocznij naukę
to hide
schować
Gdzie schowaliście wszystkie moje słodycze?
rozpocznij naukę
hide - hid - hidden
Where have you hidden all my sweets?
schowek
rozpocznij naukę
closet
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
rozpocznij naukę
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
wysokość
rozpocznij naukę
hight
podczas / w trakcie
rozpocznij naukę
while
dlaczego?
Dlaczego pytasz?
rozpocznij naukę
why?
Why are you asking?
prosić
rozpocznij naukę
ask
pytać o
rozpocznij naukę
ask
prosić o
rozpocznij naukę
ask for
prosić o coś
Nie lubię prosić o przysługi, ale czasem nie mam wyjścia.
rozpocznij naukę
ask for something
I don't like asking for favours but sometimes I don't have a choice.
cudowny, wspaniały
rozpocznij naukę
wonder
bardzo często używane do podkreślenia stwierdzenia
rozpocznij naukę
very much, used to emphasize a statement
zawsze, kiedykolwiek
rozpocznij naukę
very
pojedynczy lub powrót?
rozpocznij naukę
single or return?
pojedynczy lub podwójny lub potrójny lub poczwórny
rozpocznij naukę
single or double or triple or quadruple
normalne lub duże
rozpocznij naukę
normal or large
jak
Jak zamierzasz to zrobić?
rozpocznij naukę
how
How are you going to do that?
wkrótce
rozpocznij naukę
while, soon, shortly
prawdziwy
rozpocznij naukę
true, real
twardy
Ona jest twardą kobietą.
rozpocznij naukę
tough
She's a tough woman.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
rozpocznij naukę
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
między wami dwojgiem
rozpocznij naukę
beetween you two
też/zbyt / zbytnio
rozpocznij naukę
too
inny
Masz jakieś inne pomysły?
rozpocznij naukę
other
Do you have any other ideas?
inny
Porozmawiajmy o tym innym razem.
rozpocznij naukę
another
Let's talk about it another time.
innym razem
rozpocznij naukę
another time
inni
Zaprośmy innych na naszą imprezę.
rozpocznij naukę
others
Let's invite others to our party.
inaczej
rozpocznij naukę
otherwise
pytać o, kwestionować
rozpocznij naukę
ask about, question
pytanie
Mam pytanie.
rozpocznij naukę
question
I've got a question.
złodziej przedmiotów z pojazdu silnikowego /samochodowego
rozpocznij naukę
thief of objects from motor vehicle
wy
rozpocznij naukę
you two
krowa o dwóch twarzach.
rozpocznij naukę
you two-faced cow.
wy dwaj!
rozpocznij naukę
you two!
z uwagą / uważnie / ostrożnie
rozpocznij naukę
carefully
ostrożny
rozpocznij naukę
carefull
ładna/dość-całkiem/, ładniejsza, najładniejsza
rozpocznij naukę
pretty, prettier, the prettiest
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
rozpocznij naukę
dirty
The toilet is very dirty.
całkiem, dość
rozpocznij naukę
quite, pretty
ładny
Nie wszystkie modelki są ładne.
rozpocznij naukę
pretty
Not all models are pretty.
witaj, witajcie
rozpocznij naukę
welcome
ładny, całkiem, dość, brudny
rozpocznij naukę
pretty
brak
Brak jedzenia jest wciąż dużym problemem na świecie.
rozpocznij naukę
shortage
Food shortage is still a big problem in the world today.
brak, deficyt
rozpocznij naukę
lack of, deficit
brak, deficyt, niedobór
rozpocznij naukę
lack, deficit, deficiency
mający szczęście
Jan ma szczęście - wygrał loterię.
rozpocznij naukę
lucky
John is lucky - he's won a lottery.
szczęściarz
rozpocznij naukę
a lucky beggar
zawód / praca zawodowa / praca osoby
rozpocznij naukę
occupation / professional /a person's job
traktujący innych,...
rozpocznij naukę
considerate of others,...
rozważny dla/wzgląd na kogoś
rozpocznij naukę
considerate for
rozważ, rozważnie
rozpocznij naukę
conside, considerate
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
rozpocznij naukę
consider
We'll have to consider all pros and cons.
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
rozpocznij naukę
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
natychmiastowy, szybki (na p)
rozpocznij naukę
instant
tak jakby
On jest tak jakby dziwny.
rozpocznij naukę
sort of
He is sort of strange.
coś w tym rodzaju
rozpocznij naukę
sort of thing
rodzaj śmieci, rodzaj książek
rozpocznij naukę
sort of rubbish, sort of the books
świadomy, świadomy czegoś, bądź świadomy czegoś-zdawać sobie z czegoś sprawę-być czegoś świadom.
rozpocznij naukę
aware, aware of sth, be aware of sth
zaawansowana technologia, zabiegi
rozpocznij naukę
advanced technology, treatments
jakie jest znaczenie pogody „pogoda”
rozpocznij naukę
what is the meaning of the weather "weather"
krok, dążenie, prosperować, więcej.
rozpocznij naukę
stride, strive, trive, more.
brudny, brudny
rozpocznij naukę
mucky, dirty
niegrzeczny, niegrzeczny sposób
rozpocznij naukę
rude, a rude way
dużo i czasami,. mówić dużo a czasami wyrażać opinie intensywnie/ stanowczo i niegrzecznie-pyskaty, wyszczekany
rozpocznij naukę
lot and sometimes, talk lot and sometimes expressing opinions strongly and in lot way-mouthy
niepalący
rozpocznij naukę
non-smoker
cały, kompletny, cały, całkowity, cały, całkowity
rozpocznij naukę
whole, complete, whole, total, entre, entrely
wejdź, wejdź, wyjdź, wyjdź
rozpocznij naukę
entre, go in, go out, leave
potem, później, po
rozpocznij naukę
then, later, after
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
rozpocznij naukę
approach
I have a positive approach to life.
pozostały
rozpocznij naukę
residual
posłuszny / nieposłuszny
rozpocznij naukę
obedient / disobedient
jeszcze
rozpocznij naukę
still, alredy, yet
ogólnie, w środku zdania, na końcu zdania
Przydatny, użyteczny
rozpocznij naukę
Useful, useful
wystarczy, dość; wystarczająco
rozpocznij naukę
enought; enough
ani... ani...
rozpocznij naukę
neither ... nor...
zgasić to
rozpocznij naukę
to put it out
losowy, przpadkowy
rozpocznij naukę
random, accidental
zmierzch, zmierzch
rozpocznij naukę
dusk down, dusk
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
rozpocznij naukę
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
potem
Co się potem stało?
rozpocznij naukę
then
What happened then?
od, niż,
w porównaniach
rozpocznij naukę
from than
towar, oprogramowanie; wojna, nie wojna, antywojenny
rozpocznij naukę
ware, software; war, unwar, antiwar
grzmieć, grzmot
rozpocznij naukę
thunder, the thunder
najmniej, mniej, najmniej
rozpocznij naukę
least, less, the least
Prezent /w postaci białego słonia-dosłownie/ nieudany, nietrafiony.
rozpocznij naukę
A white elephant gift
przyczyna, ostrożność, ostrzeżenie-ostrzec, pouczenie (przez policję)-udzielić piuczenia; przezorność środek ostrożności, środek. zapobiegawczy
rozpocznij naukę
causion, precausion
taktowny, liczący się z innymi, uprzejmy - /... /
rozpocznij naukę
considerate, respectful, polite - / considerate /
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
rozpocznij naukę
consider
We'll have to consider all pros and cons.
postawa, podejście do
rozpocznij naukę
attitude, approach to
na cztery koła. Napęd na cztery koła
rozpocznij naukę
four-wheel. Four-wheel drive
na cztery koła
rozpocznij naukę
four-wheel
bać się, przestraszony; bać się
rozpocznij naukę
be scared; scared; to dread;
umiejętności lub zdolności
rozpocznij naukę
skill or ability
gorszy
Taniej nie znaczy gorzej.
rozpocznij naukę
worse
Cheaper doesn't mean worse.
zły-gorszy-najgorszy
rozpocznij naukę
bad-worse- (the) worst
przechowywany/magazynowany/trzymany, przechowywanie(danych w komputerze), magazyn/ skład/ zapas
rozpocznij naukę
stored, to store, an store
suchy
Moja skóra zawsze jest sucha w zimie.
rozpocznij naukę
dry
My skin is always dry in winter.
na zewnątrz / do wewnątrz; Oddział
rozpocznij naukę
outwards/inwards; Ward

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.