Vocabulary 6

 0    50 fiszek    funfell
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
performance
I was afraid I would be late for the perfomrance.
rozpocznij naukę
przedstawienie
Obawiałem się, że spóźnię się na przedstawienie.
minute
Just a minute...
rozpocznij naukę
minuta
Chwileczkę...
raise
Should the government raise the taxes?
rozpocznij naukę
podnosić
Czy rząd powienien podnieść podatki?
suffer
She suffered from rheumatism.
rozpocznij naukę
cierpieć
Cierpiała na reumatyzm.
shortage
a shortage of food and drinking water
rozpocznij naukę
niedobór
niedobór żywności i wody pitnej
drought
There was a drought last year.
rozpocznij naukę
susza
W zeszłym roku była susza.
airport
Let`s meet directly at the airport.
rozpocznij naukę
lotnisko
Spotkajmy się bezpośrednio na lotnisku.
access
access to the Internet
rozpocznij naukę
dostęp
dostęp do Internetu
excess
You will have to pay for excess luggage.
rozpocznij naukę
nadmiar, nadwyżka
Będzie Pan musiał zapłacić za nadwyżkowy bagaż.
additional
We needed additional information about this project.
rozpocznij naukę
dodatkowy
Potrzebowaliśmy dodatkowych informacji o tym projekcie.
additive
There are no additives in our bread.
rozpocznij naukę
dodatek do żywności
W naszym chlebie nie ma dodatków.
deer
We saw a deer in the forest!
rozpocznij naukę
jeleń, łania
Widzieliśmy jelenia w lesie!
provide
Wild animals should not be provided with food.
rozpocznij naukę
zaopatrywać
Dzikie zwierzęta nie powinny być zaopatrywane w jedzienie.
amount
a large amount of money
rozpocznij naukę
suma, kwota
duża suma pieniędzy
quantity
We sell our product in large quantities.
rozpocznij naukę
ilość
Sprzedajemy nasz product w dużych ilościcach.
quality
the high quality of our products
rozpocznij naukę
jakość
wysoka jakość naszych produktów
advice
My mother gave me a piece of good advice.
rozpocznij naukę
rada, porada
Mama dała mi dobrą radę.
conversation
I had a conversation with my parents about my future plans.
rozpocznij naukę
dialog
Odbyłem rozmowę z rodzicami na temat mojej przyszłości.
overhear
I am sorry but I overheard you conversation.
rozpocznij naukę
podsłuchać, przypadkiem usłyszeć
Przepraszam, ale przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę.
inspire
Picasso inspired many contemporary painters.
rozpocznij naukę
inspirować
Picasso inspirował wielu współczesnych malarzy.
circumstances
You can`t park here udner any circumstances.
rozpocznij naukę
okoliczności
W żadnym przypadki nie wolno tu parkować.
zone
This is a neutral zone.
rozpocznij naukę
strefa
To jest strefa neutralna.
approach
A strager approached us.
rozpocznij naukę
zbliżać się, podchodzić
Jakiś obcy podszedł do nas.
crossroads
Two cars crashed on the crossroads.
rozpocznij naukę
skrzyżowanie dróg
Dwa samochody zderzyły się na skrzyżowaniu.
neighbour
my neighbour from upstairs
rozpocznij naukę
sąsiad
mój sąsiad z górnego piętra
brake
He hit the brake to stop the car before the red light.
rozpocznij naukę
hamulec
contribution
a contribution to the debate about environmental protection
rozpocznij naukę
wkład, przyczynek
przyczynek do debaty o ochronie środowiska
subscribe
I subscribe to a magazine about photography.
rozpocznij naukę
prenumerować, subskrybować
Prenumeruję magazyn o fotografii.
subscription
How can I quit the subscription?
rozpocznij naukę
prenumerata, subskrypcja
Jak mogę przerwać subskrypcję?
obstacle
bureaucratic obstacles
rozpocznij naukę
przeszkoda
przeszkody biurokratyczne
continually
Your son continually comes late to school.
rozpocznij naukę
ciągle, nieustannie
Pana syn ciągle spóźnia się do szkoły.
continuously
She talked to me continuously.
rozpocznij naukę
ciągle, bez przerwy
Mówiła do mnie bez przerwy.
misunderstand
I misunderstood what you wrote in your letter.
rozpocznij naukę
źle zrozumieć, nie rozumieć
Nie zrozumiałem, co napisałeś w swoim liście.
mishear
You must have misheard: this was not an offer but a question.
rozpocznij naukę
źle usłyszeć, przesłyszeć się
Musiałeś się przesłyszeć: to nie była propozycja tylko pytanie.
mistrust
Do you mistrust what I say?
rozpocznij naukę
nie ufać, nie dowierzać
Nie dowierzasz temu co mówię?
insure
Insure your car before you go abroad.
rozpocznij naukę
ubezpieczać
Ubezpiecz samochód zanim wyjedziesz za granicę.
assure
I want to assure you that my intentions are clear.
rozpocznij naukę
zapewnić
Chcę cię zapewnić, że moje intencje są czyste.
require
The shoes require mending.
rozpocznij naukę
wymagać, potrzebować
Te buty wymagają naprawy.
demand
The workers demanded higher wages.
rozpocznij naukę
wymagać, żądać
Robotnicy żądali wyższych płac.
impress
His intelligence impressed me.
rozpocznij naukę
wywierać wrażenie, imponować
Jego inteligencja zaimponowała mi.
possibility
Is there any possibility that you can come later?
rozpocznij naukę
możliwość
Czy jest możliwość, żebyś przyszedł później
concentration
I was impressed by his powers of concentration.
rozpocznij naukę
koncentracja, stężenie, skupienie
Byłem pod wrażeniem jego zdolności koncentracji.
capability
It`s beyond his capabilities.
rozpocznij naukę
zdolność, potencjał
To przerasta jego możliwości.
ability
His ability to see was disturbed by the disease.
rozpocznij naukę
zdolność, umiejętność
Jego zdolność widzenia została zakłócona przez chorobę.
dead end (street)
We were stuck in a dead end.
rozpocznij naukę
ślepa uliczka
Utknęliśmy w ślepej uliczce.
roll
We need a roll of cloth for the curtains.
rozpocznij naukę
rolka
Potrzebujemy rolkę materiału na zasłony.
wallpaper
The wallpaper costs about 1$ a roll.
rozpocznij naukę
tapeta
Tapeta kosztuje 1 dolara za rolkę.
unlucky
13 is an unlucky number.
rozpocznij naukę
nieszczęśliwy, pechowy
13 jest pechowa liczbą.
atrocious
The weather was atrocious.
rozpocznij naukę
okropny
Pogoda była okropna.
advise
Sam advised me not to take this job.
rozpocznij naukę
radzić, doradzać
Sam mi poradził, żebym nie brał tej pracy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.