Unit 31a

 0    27 fiszek    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
potężny
Potężny wojownik pokonał swojego wroga.
rozpocznij naukę
powerful
The powerful warrior defeated his enemy.
mocno, silnie, zdecydowanie
rozpocznij naukę
powerfully
najlepszy czas reklamowy, godziny najlepszej oglądalności
Teraz masz najlepszy czas antenowy.
rozpocznij naukę
prime time
You're on prime time now.
nieruchomości
Rynek nieruchomości.
rozpocznij naukę
real estate
Real estate market.
zachorować
Rozchorował się i nie idzie jutro do pracy.
rozpocznij naukę
to fall ill
He's fallen ill, he's not going to work tomorrow.
zachorować
Amerykański
rozpocznij naukę
get sick
American English
własność prywatna, teren prywatny
Ten komputer jest moją prywatną własnością. To jest teren prywatny.
rozpocznij naukę
private property
This computer is my private property. This is private property.
własność publiczna, własność państwowa
kradzież mienia państwowego
rozpocznij naukę
public property
theft of public property
przedłużać
rozpocznij naukę
lenghten
osłabiać
Używki osłabiają Twoją koncentrację.
rozpocznij naukę
weaken
Drugs weaken your concentration.
poszerzać
rozpocznij naukę
widen
głęboki
Jak głębokie jest to jezioro? Weź głęboki oddech
rozpocznij naukę
deep
How deep is this lake? Take a deep breath.
pogłębiać
rozpocznij naukę
deepen
pogłębiony
rozpocznij naukę
deepened
brak
Nie możemy rozpocząć budowy, ponieważ wystąpił brak materiałów.
rozpocznij naukę
lack
We cannot start the construction, because there is a lack of materials.
praca zespołowa
Praca zespołowa jest kluczem do sukcesu.
rozpocznij naukę
teamwork
Teamwork is the key to success.
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
rozpocznij naukę
shallow
She put the meat in a shallow dish
system zarządzania, zarządzanie
rozpocznij naukę
managerment
odpisać, spisać na straty
rozpocznij naukę
charge off
Prowadzę własną działalność gospodarczą.
rozpocznij naukę
I run my own business.
pantoflarz
rozpocznij naukę
henpecked husband
nosić spodnie
rozpocznij naukę
wear the trousers
druty
do robótek ręcznych
rozpocznij naukę
knitting needles
jako taki
Czy widzę siebie jako takiego czy nie.
rozpocznij naukę
as such
Whether I see myself as such or not.
taki jak
Zawsze mamy pokój dla gościa takiego jak ty.
rozpocznij naukę
such as
We always have room for a guest such as yourself.
brać pod uwagę
Musimy wziąć pod uwagę wszystkie wady i zalety.
rozpocznij naukę
take into consideration
We need to take into consideration all pros and cons.
Do tego kogo może to dotyczyć.
do wszystkich zainteresowanych
Do tego kto może to rozważyć.
rozpocznij naukę
To whom it may concern
To whom it may consider.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.