zwroty

 0    208 fiszek    angteresa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
słuchaj piosenki, radia
rozpocznij naukę
listen to the song, the radio
o co chodzi?
rozpocznij naukę
what's the matter?
jaki jest tytuł... książki?
rozpocznij naukę
what's the title of ... the book?
bułka z masłem
Znalezienie dla Ciebie prezentu to bułka z masłem.
rozpocznij naukę
piece of cake
Finding you a Christmas gift is a piece of cake.
Wiem na pewno, że gdzieś tu to zostawiłem.
rozpocznij naukę
I know for certain I left it somewhere here.
widziałeś
rozpocznij naukę
have you seen
Widziałeś już swoich nowych sąsiadów?
rozpocznij naukę
Have you seen your new neighbours yet?
Widziałeś ostatnio jakieś dobre filmy?
rozpocznij naukę
have you seen any good films recently?
Wpisz poniżej swoje imię i nazwisko, wiek i zawód.
rozpocznij naukę
Please write your name, age and occupation below.
gotówką / kartą kredytową
rozpocznij naukę
in cash / by credit card
w gotówce (zapłać)
rozpocznij naukę
in cash (pay)
zbladnąć
rozpocznij naukę
to blanch
gałąź
rozpocznij naukę
branch
na czas/punktualnie
rozpocznij naukę
on time, punctually
od razu, natychmiast, od razu
rozpocznij naukę
at once, immediately, straightaway
na próbę
rozpocznij naukę
on trial
kusić
rozpocznij naukę
on tempt
próbować
rozpocznij naukę
test
okres próbny
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
rozpocznij naukę
trial period
A trial period is a period of time during which someone or something is tested.
proces sądowy
rozpocznij naukę
trial
próbne zamówienie
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem...
rozpocznij naukę
trial order
We shall place this trial order on condition that...
próba
rozpocznij naukę
atempt
To co powiedziałem to moja...
rozpocznij naukę
What said is my...
to, co powiedziałem, było prawdą, przysięgam!
rozpocznij naukę
what I said was true, I swear!
Cieszę się, że wszyscy Państwo dotarli.
rozpocznij naukę
I'm glad you could all make it today.
Cieszę się, że przyszedłeś mnie odwiedzić
rozpocznij naukę
I'm glad you come to visit me
Zawsze jesteś mile widziany w naszym / moim domu.
rozpocznij naukę
You are always welcome in our/my house.
Zatrudniamy /Zatrudnili tylko uprzejmych ludzi.
rozpocznij naukę
We / They only hire polite people.
Istnieją różne opcje.
rozpocznij naukę
There are various options.
jak jest po angielsku słowo "pogoda"?
rozpocznij naukę
how is the word "weather" in English?
co znacz po angielsku pogoda?
rozpocznij naukę
what does the weather mean in English?
Przepraszam za spóźnienie.
rozpocznij naukę
I'm sorry for being late.
Po prostu szukam.
rozpocznij naukę
I'm just looking.
Żartuję, nie bądź taki poważny
rozpocznij naukę
I'm just kidding, Don't be so serious
Wydaje się być zmęczona / być szczerą.
rozpocznij naukę
She seems to be tired./to be honesty.
W tej okolicy mieszka duża społeczność żydowska.
rozpocznij naukę
There's a large Jewish community living in this area.
z łatwym, z łatwością, bez trudu
Wygrała konkurs pisarski z łatwością.
rozpocznij naukę
with easy
She won the writing competishon with easy.
Z łatwością wygrała konkurs na pisanie.
rozpocznij naukę
She won the writing competishon with easy.
zostać
rozpocznij naukę
become
to kwesta bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
it's a matter of security
szczerze mówiąc
rozpocznij naukę
to be honesty, to be frank
Musisz zmierzyć się z prawdą.
rozpocznij naukę
You have to face the truth.
Nie ma sprawy./Nie ma za co.
rozpocznij naukę
You're welcome.
Musisz zmierzyć się /stawić czoła/ z problemami
rozpocznij naukę
You have to face the problems
Z doświadczenia wiem, że ktoś / on często się spóźnia.
rozpocznij naukę
I know from experirnce that sb/he is often late.
/To jest życie, takie jest życie/samo życie
rozpocznij naukę
That's life, Such is life
Poproszę kawałek ciasta
rozpocznij naukę
I'd like a pice of cake
Porozmawiajmy
rozpocznij naukę
let's talk
Porozmawiajmy o
rozpocznij naukę
let's talk about
porozmawiajmy o / powinniśmy porozmawiać
rozpocznij naukę
let's talk about / shall we talk about
porozmawiajmy o tej sprawie
rozpocznij naukę
let's talk about this matter
Nie w tej chwili.
rozpocznij naukę
Not right now.
być czegoś świadomym
Trzeba być świadomym swojej wartości.
rozpocznij naukę
be aware of something
One should be aware of one's worth.
zgięty w dół /schylić się
Przechodzień schylił się i podniósł papierek po cukierku z ulicy.
rozpocznij naukę
bent down
Przechodzień shylił się i podniósł papierek z ulicy.
The passerby bent down and kick candy wapper up from the Street.
Jego sposób, Jej sposób mówienia jest słodki
rozpocznij naukę
His maner of, Her maner of speaking is cute
Stań w jednym rzędzie
rozpocznij naukę
Stand in one row
odbędzie się
rozpocznij naukę
will take place
włączyć/wyłączyć
rozpocznij naukę
turn on turn off
włączyć/wyłączyć
rozpocznij naukę
turn on/ turn off
włączyć do kontaktu
rozpocznij naukę
to plug in
włączyć TV, Włączyć radio
rozpocznij naukę
turn on TV, turn on radio
włącz / wyłącz
rozpocznij naukę
swith on/off
Swith on/off the TV
nie ma, nie ma prostej odpowiedzi
rozpocznij naukę
there is no, there is no simple answer
jaki, jakie jest
rozpocznij naukę
what, what is it
jaki,jaką jest? /o osobie/
rozpocznij naukę
what... like
Jaki/jaka on/ona jest?
zrobić ręcznie
rozpocznij naukę
make by hand
I love these beautiful toys made by hand
Myśleliśmy, że już skończysz
rozpocznij naukę
We thougt you'd be finished by now
do tej pory (powinieneś go już znać).
rozpocznij naukę
by now (You should know him by now).
na całym świecie
rozpocznij naukę
all over the world
odkąd, od kiedy
rozpocznij naukę
since when
zawartość
rozpocznij naukę
the content of
Jak to jest być/iść
rozpocznij naukę
What is (wat's) it like to be / to go
Ile to czasu. Ile czasu to zajmie? Jak długo to potrwa?
rozpocznij naukę
How much time is it? How much time does it take? How long will it take?
Nie, nie martw się, nie słyszysz mnie?
rozpocznij naukę
Do not, Do not worry, Do not hear me?
Czy mnie słyszysz? Czy mnie sth?
rozpocznij naukę
Can you hear me? Can you sth me?
w samo południe
rozpocznij naukę
at high noon
tom książki
rozpocznij naukę
a volume of the book
zniknęli/ły, minęły
rozpocznij naukę
are gone
minęły dwa lata
rozpocznij naukę
it's been two years
Te dni minęły
rozpocznij naukę
Those the days are gone
oko obserwatora/ patrzącego
rozpocznij naukę
eye beholder
z jakiej przyczyny?
rozpocznij naukę
for what reason?
Po co?
rozpocznij naukę
for what?
coraz bardziej boli
rozpocznij naukę
hurt more and more
chociaż
Zaprosiłem ją, choć wiedziałem, że ​​nie przyjdzie.
rozpocznij naukę
even though
I invited her, even though I knew she won't come.
Kiedy pociąg odjeżdża?
rozpocznij naukę
When the train leave?
Kiedy masz zajęcia z języka angielskiego?
rozpocznij naukę
When do you have English classes?
Proszę, opróżnij zmywarkę
rozpocznij naukę
Please empty the dishwasher
od czasu do czasu
rozpocznij naukę
from time to time
nie potrwa długo, będzie trwać długo, nie potrwa długo
rozpocznij naukę
won't take long, will last long, won't last long
chce znowu, znów
rozpocznij naukę
want/s/ again, again
Pozwólcie, że przedstawię;
rozpocznij naukę
Let me introduce;
samemu, przez ciebie
rozpocznij naukę
by yourself, by you
Nie zdawałem sobie sprawy, że słyszał naszą rozmowę
rozpocznij naukę
I didn't realize he heard our conwersation
Nie zdawałem sobie sprawy, że usłyszał rozmowę.
rozpocznij naukę
I didn't realize he heard a conversation.
Czyje to jest?
rozpocznij naukę
Whose is it?
przynajmniej / co najmniej
rozpocznij naukę
at least
obecnie
rozpocznij naukę
at present, currently, now
obecny
Jestem obecny.
rozpocznij naukę
present
I'm present.
na nas
rozpocznij naukę
at us
dla Was
rozpocznij naukę
for you
dla Twojej informacji
rozpocznij naukę
for your information
słuchać
rozpocznij naukę
listen to
Dla mnie
rozpocznij naukę
to me
ubrany
rozpocznij naukę
dressed
w pełni ubrany
rozpocznij naukę
fully clothed
za późno
rozpocznij naukę
too late
śpij dobrze!
rozpocznij naukę
sleep well!
Szukam możliwości rozwoju.
rozpocznij naukę
I'm looking for the opportunity to progress.
Szukam
rozpocznij naukę
I'm looking for
szukać
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
look for
I'm looking for exit.
opiekować się
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
rozpocznij naukę
look after
I look after my wife whenever she is sick.
Nie dam rady się dzisiaj spotkać. Może jutro?
rozpocznij naukę
I can't make it today. Maybe tomorrow?
Nie potrafię wymówić tego / tego słowa.
rozpocznij naukę
I can't pronounce it/this word.
odbiorę
rozpocznij naukę
pick
sprawdzać
rozpocznij naukę
to check
odbiorę (telefon)
rozpocznij naukę
I will pick up (the phone)
odbiorę cię
rozpocznij naukę
I'll pick you up
wybierać
rozpocznij naukę
pick
na straży
rozpocznij naukę
on guard
w bólu, nieszczęśliwy
rozpocznij naukę
in pain, miserable
Pozwól, że się przedstawię /, że przedstawię mojego mąż
rozpocznij naukę
Let me introduce myself./my husband.
Nikt że mną nie rozmawia.
rozpocznij naukę
Nobody talks to me.
Co to za
rozpocznij naukę
What is this
co to za gość?
rozpocznij naukę
who is this guy? Who's this guy?
Kto to?
rozpocznij naukę
Who's that?
po całej (podłodze)
rozpocznij naukę
all over (the floor)
po całym, przez cały
rozpocznij naukę
all through, all through
monitorowanie prądu różnicowego
rozpocznij naukę
residual current monitorig
przeczenie do "must"
rozpocznij naukę
negative to "must": don't have to; don't need to
must - przymus zewnętrzny
nie wolno, nie wolno
rozpocznij naukę
must not, mustn't
musieć
Muszę już iść.
rozpocznij naukę
must
I must go now.
dostępny w sprzedaży
The store has 2000 tites in stock.
rozpocznij naukę
in stock
egoistyczny
rozpocznij naukę
selfish
data sprzedaży (ważności)
rozpocznij naukę
sell-by date
znów
rozpocznij naukę
once again
Zdalnie
rozpocznij naukę
A remotely operated cleaning machine proved very successful.
zdalnie
Dziś będę pracował zdalnie, bo nie chce mi się iść do biura.
rozpocznij naukę
remotely
I'm going to work remotely today because I can't be bothered going into the office.
Skąd to masz?
rozpocznij naukę
Where did you get it from
czy kiedykolwiek...
rozpocznij naukę
have you ever... /will you ever...
zdjąć
Zdejmij kurtkę, w środku jest gorąco.
rozpocznij naukę
to take off
Take off your jacket, it's hot inside.
zatrudniać
rozpocznij naukę
to take on
Załączamy cennik, o który prosiliście.
rozpocznij naukę
Please find enclosed the price list you requested.
jednostka zamienna do produktu
rozpocznij naukę
a replacement unit for the product
wysłałeś
rozpocznij naukę
you sent in
zawiesiłem to
rozpocznij naukę
hung it up
Poznaj mojego przyjaciela...
rozpocznij naukę
Meet my friend...
zdjąć
Zdejmij kurtkę, w środku jest gorąco.
rozpocznij naukę
to take off
Take off your jacket, it's hot inside.
zabierać/odbierać
rozpocznij naukę
pick up
Nie ma za co
rozpocznij naukę
You 're welcom
nie ma
On nie ma żadnych przyjaciół.
rozpocznij naukę
hasn't
He hasn't got any friends.
Nie ma (czegoś)
Nie ma łatwej/prostej odpowiedzi.
rozpocznij naukę
There is no
There's no easy/simple answer
pogubiłam się
rozpocznij naukę
I'm confused, I got lost
Cała Przyjemność po mojej stronie
rozpocznij naukę
The pleasure is all mine
zapomnieć, zapomnieć zapomnieć/ wybaczyć, wybaczyć, wybaczyć
rozpocznij naukę
forget-forgot- forgotten/ forgive- forgave- forgiven
zapominać
Już zapomniałem hasło, które wymyśliłem wczoraj.
rozpocznij naukę
forget - forgot - forgotten
I've already forgotten the password I came up with yesterday.
wybacz - wybaczył/li - wybaczono
rozpocznij naukę
forgive- forgave- forgiven
Czy kiedykolwiek byłeś samozatrudniony?
rozpocznij naukę
Have you ever been self-employed?
czy kiedykolwiek...
rozpocznij naukę
have you ever...
Zgadnij co (się stało)!
rozpocznij naukę
Guess what!
Zgadnij co?
rozpocznij naukę
Guess what?
Czy kiedykolwiek...?
rozpocznij naukę
Have you ever...?
samotny pasterz
rozpocznij naukę
The lonely sheperd.
kiedy wiatr zmienia kierunek
rozpocznij naukę
when the wind changes its direction
potem wiatr
rozpocznij naukę
then the wind
Od tamtej pory boję się ich
rozpocznij naukę
I'm afraid of them ever since
zbierasz to co zasiałeś (musisz wypić naważone piwo)
rozpocznij naukę
you reap what you sow
Ze względu na córkę
rozpocznij naukę
For daughter's sake
jeszcze raz / jeszcze raz; dawno temu/pewnego razu
rozpocznij naukę
once again / once more; once upon
załóż, zgaś/odłóż, odłóż
rozpocznij naukę
put it on, put it out, put it down
wkurzć kogoś
Jak on mnie wkurza.
rozpocznij naukę
piss someone off/ drive someone nuts
He drive me nuts
w celu zrobienia czegoś
rozpocznij naukę
in order to do sth
aby wyglądać, aby wyglądać bardziej atrakcyjnie
rozpocznij naukę
in order to look, in order to look more atrctive
źródło białka/ źródło radości
rozpocznij naukę
a source of protein/ a source of joy
Pozwól że ci przedstawię kogoś/coś
rozpocznij naukę
Let me introduce you to someone / something
co jakiś czas
rozpocznij naukę
once in a while
pewnego razu..., dawno, dawno temu
rozpocznij naukę
once upon a time ... a long time ago
raz w tygodniu
rozpocznij naukę
once a week
jeszcze raz / jeszcze raz
rozpocznij naukę
once again / once more
nie wymagający wysiłku
rozpocznij naukę
effortless
opierać się, stawiać opór, sprzeciwiwć się, odpierać (atak)
rozpocznij naukę
resist, resist, resist, resist (attack)
rezystor, opornik
rozpocznij naukę
resistor
Wysiłek przynosi korzyści osobom niepełnosprawnym.
rozpocznij naukę
The efford benefits the disabled people.
być trudnym, bolesnym (do zrobienia)
rozpocznij naukę
be difficult, painful (to be done)
być wysiłkiem; być trudnym, bolesnym (do zrobienia)
rozpocznij naukę
be an effort
wysiłek ulgi, wspólny wysiłek
rozpocznij naukę
relief effort
połącz wysiłki, połączone działania
rozpocznij naukę
join effort
wysiłek w czymś, starania w osiągnięciu celu
rozpocznij naukę
effort at sth
Kiedy jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne.
Coś się kończy, a coś zaczyna.
rozpocznij naukę
When one door closes, another opens.
muszę, musieć (mieć), musi
rozpocznij naukę
Gotta, have got to (have got), must
wideokonferencje, zorganizować spotkanie, umówić spotkanie, zaplanować spotkanie, potwierdzić spotkanie, przełożyć spotkanie, przełożyć spotkanie, odwołać spotkanie.
rozpocznij naukę
tzw calls., to arrange a meeting, to set/set up a meeting, to schedule a meeting, to confirm a meeting, to put off a meeting, to reschedule a meeting, to cancel a meeting.
Czy kiedykolwiek...?/Jak zawsze ... Nigdy...
rozpocznij naukę
Hawe you ever... I have never...
Kocham Cię kochanie. Kocham twój miód. Kocham miód.
rozpocznij naukę
I love you honey. I love your honey. I love a honey.
Właśnie skosiłem trawnik.
rozpocznij naukę
I just mowed the lawn.
Już skosiłem trawnik. /upadek/
rozpocznij naukę
I've alredy mown the lawn /lown /
Skonfigurujmy to; rozstawiać, rozkładać
rozpocznij naukę
Let's set it up.; set up
nie odwracaj się
rozpocznij naukę
do not turn around
jestem tuż za tobą
rozpocznij naukę
I'm right behind you.
nie kołysz się
rozpocznij naukę
don't wheel
Nie jechać-odwracaj się. Jestem tuż za tobą
rozpocznij naukę
Don't wheel. I'm right behind you
Obrócił się i uderzył mnie jej torbą, ponieważ pomyślała, że jestem w pobliżu.
rozpocznij naukę
He wheeled and hit me with her bag becous she thouth I was around.
Koło się kręci
rozpocznij naukę
The wheel to revolve
tylko trochę, tylko kawałek
rozpocznij naukę
just a little bit, just a bit
podążajmy, podążajmy za; podążajmy za nim (chodźmy za nim); podążajmy za śladami!/szlakami
rozpocznij naukę
let's follow, let's follow; let's follow him (let's follow him); let's follow the footsteps!/trials
śledźmy próby!
rozpocznij naukę
let's follow the trials!
Przygody; przygody zaczynają się tutaj; ryzykować/podejmować ryzyko; powieść przygodowa
rozpocznij naukę
The adventures of; the adventures starts here; to adventure; an adventure novel
przykryć kogoś kocem
rozpocznij naukę
cover someone with a blanket
Dlaczego postępujesz w ten sposób? Dlaczego zachowujesz się w ten sposób?
rozpocznij naukę
Why are you doing this? Why are you acting this way?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.