The 100 Percent Rule That Will Change Your Life

 0    58 fiszek    piotrkasprzak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
confidence
He has very little confidence of what we’re just talking about.
rozpocznij naukę
zaufanie, pewność
Ma bardzo małe zaufanie do tego, o czym właśnie mówimy.
selfconfidence
rozpocznij naukę
pewność siebie
persistent
He has a very persistent brother.
rozpocznij naukę
wytrwały, uparty
On ma bardzo upartego brata.
persist
Wherever we are in life, the end of history illusion persists: we tend to think that the bulk of our personal change is behind us.
rozpocznij naukę
upierać się, obstawać przyczymś
Gdziekolwiek jesteśmy w życiu, iluzja końca historii obstaje przy tym, że: mamy tendencję do myślenia, że większość naszych osobistych zmian jest za nami.
prod
poke, nudge, prod, biff, jostle, clump
So it is imperative for all of us, in one way or another, to prod and encourage both partners to sit down.
rozpocznij naukę
szturchać, popychać, nagabywać
Dlatego dla nas wszystkich konieczne jest w ten czy inny sposób szturchanie i zachęcanie obu partnerów do usiąść.
After a lot of prodding
After a lot of prodding, Tom finally gets convinced and he goes to this Zig Ziglar motivational conference.
rozpocznij naukę
Po wielu nagabywaniach
Po wielu nagabywaniach Tom w końcu się przekonuje i idzie na tę konferencję motywacyjną Zig Ziglar.
It’s the last place he wants to be
rozpocznij naukę
To ostatnie miejsce, w którym chce być / chciałby być
cheering rah rah
rozpocznij naukę
doping Rah Rah
How you see yourself is how you act.
rozpocznij naukę
To, jak siebie widzisz, tak się zachowujesz.
shell
And a lot of his shells got broken down during those first 90 minutes.
rozpocznij naukę
muszla, granat, pocisk łupia = powłoka ochronna, barriera
I wile jego punktów oporu zostało zniszczonych podczas pierwszych 90 minut.
pretty much
He was pretty much out of a job, just got divorced. His whole life was kind of in shambles.
rozpocznij naukę
właściwie
Właściwie nie miał pracy, właśnie się rozwiódł. Całe jego życie było niczym pobojowisko.
shamble
Rae turned and saw a waiter, dressed in a clean blue uniform, shamble towards their table
rozpocznij naukę
powłóczyć nogami, sunąć
Rae odwrócił się i zobaczył kelnera ubranego w czysty niebieski mundur, który suną w kierunku stołu
outlook
There’s a really good idea that your input shapes your outlook, and your outlook shapes your behavior.
rozpocznij naukę
perspektywa
To jest naprawdę dobry pomysł, kiedy to co przyjmujesz kształtuje twoją perspektywę, a twoja perspektywa kształtuje twoje zachowanie.
retrain
He was just listening to stuff that was completely retraining him to see himself differently.
rozpocznij naukę
przekwalifikować się
bold behavior
Because of this input, he decided to do something very bold. And the bold behavior that he did ultimately led him to having a peak experience.
rozpocznij naukę
odważne zachowanie
Z powodu tego przekazu postanowił zrobić coś bardzo odważnego. I odważne zachowanie, które ostatecznie doprowadził go do szczytowego doświadczenia.
Tom, who are you buying it for?
rozpocznij naukę
Tom, dla kogo to kupujesz?
This is why I am the way I am.
rozpocznij naukę
Właśnie dlatego jestem taki, jaki jestem.
wannabe
I did was studying the difference between wannabe entrepreneurs and actual entrepreneurs, people who had been successful.
rozpocznij naukę
niedoszły
Badałem różnicę między niedoszłymi przedsiębiorcami a rzeczywistymi przedsiębiorcami, ludźmi, którzy odnieśli sukces.
entrepreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca
bunch
I asked them a bunch of questions, trying to figure out what is the difference between these two populations.
rozpocznij naukę
grono, pęczek, wiązanka
Zadałem im kilka pytań, próbując dowiedzieć się, jaka jest różnica między tymi dwiema populacjami.
Have you ever had a point of no return experience?
rozpocznij naukę
Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że znalazłeś się w sytuacji bez odwrotu?
shift
And basically at that moment his identity shifted
rozpocznij naukę
zmiana, zmieniać
I w zasadzie w tym momencie zmieniła się jego tożsamość.
essentially
He put himself in essentially a position where he had to move forward.
rozpocznij naukę
zasadniczo, istotnie
postawił się zasadniczo na pozycji, w której musiał iść do przodu.
A mind stretched by a new experience can never go back to its former dimensions.
rozpocznij naukę
Umysł rozciągnięty przez nowe doświadczenie nigdy nie może wrócić do swoich dawnych wymiarów.
envision
So this episode of Tom led to actually a more profound peak experience that gave him the realization that his identity had shifted, that he was no longer the person he had formerly been but now he was this person who he envisioned himself to be
rozpocznij naukę
wyobrazić sobie
Więc ten epizod Toma doprowadził w rzeczywistości do bardziej głębokiego doświadczenia szczytowego, które dało mu świadomość, że jego tożsamość zmieniła się, że nie był już osobą, którą wcześniej był, ale teraz jest tą osobą, którą sobie wyobrażał.
hint
hint, mention, allude
A lot of them hinted to the idea that they hoped to have that experience one day.
rozpocznij naukę
wskazówka, napomknąć
Wielu z nich nadmieniało, że mają nadzieję na to doświadczenie pewnego dnia.
hang out
Tom was hanging out in a grocery store.
rozpocznij naukę
spędzać czas
Tom spędzał czas w sklepie spożywczym.
hang out with
I was rude to my parents, always stayed out late, never did my homework, hung out with the wrong people and made lots of bad decisions.
rozpocznij naukę
spędzać czas z, trzymać
Byłem niegrzeczny wobec moich rodziców, zawsze zostawałem na uboczu, nigdy nie odrabiałem lekcji, spotykałem się ze złymi ludźmi i podejmowałem wiele złych decyzji.
grocery store
rozpocznij naukę
sklep spożywczy
aisle
He was actually in an aisle looking for food. And he... and a four-year-old girl walked by with her mom. And the four-year-old girl said, “Mom, look there’s a fat man.”
rozpocznij naukę
przejście
Właściwie był w przejściu, szukając jedzenia. A on... i czteroletnia dziewczynka szły razem z mamą. A czteroletnia dziewczynka powiedziała: „Mamo, patrz, tam jest gruby mężczyzna”.
aisle seat
rozpocznij naukę
miejsce przy przejściu
Fast forward 18 months
Fast forward 18 months, Tom Hartman has lost 175 pounds. He now weighs 225 pounds.
rozpocznij naukę
Szybkie przewijanie do przodu o 18 miesięcy
18 miesięcy wcześniej Thom Hartmann zrzucił 175 funtów. Teraz waży 225 funtów.
spiritual
He’s become far more spiritual. He’s changed in every area of his life. He’s a totally different person.
rozpocznij naukę
duchowy
Stał się o wiele bardziej duchowy. Zmienił się w każdej dziedzinie swojego życia. Jest zupełnie inną osobą.
swing - swung - swang
rozpocznij naukę
huśtać (wahadłowo)
swing around
And Tom swung around and he looked, because he wasn’t sure who the girls talked about and he realized that there was no one else on the aisle.
rozpocznij naukę
obrócić się
A Tom obrócił się i patrzył, bo nie był pewien, o kim mówią dziewczyny i zdał sobie sprawę, że nie ma nikogo innego w przejściu.
pop
shoot, fire, launch, blast off, pop, send
And then a second thought popped into his head and that thought was: what would happen if I did this for the rest of my life. Rather than thinking what if I did this for like 30 days or what if I did this for a year.
rozpocznij naukę
wystrzelić, rozerwać
I wtedy do głowy wpadła mu druga myśl: co by się stało, gdybym robił to do końca życia. Zamiast zastanawiać się, co by się stało, gdybym robił to przez 30 dni lub co by się stało, gdybym robił to przez rok.
The question that really seized him was what would happen if I did this for the rest of my life.
rozpocznij naukę
Pytanie, które naprawdę zawładnęło nim, brzmiało: co by się stało, gdybym to zrobił przez resztę życia.
100% commitment is easier than 98% commitment
rozpocznij naukę
100% zaangażowania jest łatwiejsze niż 98% zaangażowania
committed to something
So again the quote is: 100% is easier than 98%. And the reason why this is so important is because if you’re only 98% committed to something, what that means is that you’re not actually truly committed.
rozpocznij naukę
zobowiązany do czegoś, zaangażowany w coś
Więc znów cytat brzmi: 100% jest łatwiejsze niż 98%. Powodem, dla którego jest to tak ważne jest to, że jeśli jesteś tylko w 98% zaangażowany w coś, to znaczy, że tak naprawdę nie jesteś naprawdę zaangażowany.
to play a tug of war in his mind
If Elco was only 98% committed and he was in an environment where his favorite dessert was served, then he would have to play a tug of war in his mind about what he was going to do: Do I eat it this time? Do I not eat it?
rozpocznij naukę
grać w myślach przeciąganie liny
Jeśli Elco byłby zaangażowany tylko w 98% i byłby w środowisku, w którym podawano jego ulubiony deser, musiałby rozegrać przeciąganie liny w myślach o tym, co zamierza zrobić: czy tym razem jem? Czy ja tego nie jem?
tug-of-war
rozpocznij naukę
zawody w przeciąganiu liny
decision fatigue
Basically the idea of decision fatigue is... it’s another word for willpower. But it means you haven’t yet made a choice and you’re not actually sure what you’re going to do. And because you’re not sure what you’re going to do, often the situation wins.
rozpocznij naukę
zmęczenie decyzją
Zasadniczo idea zmęczenia decyzją to... to kolejne słowo określające siłę woli. Ale oznacza to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru i nie jesteś pewien, co zamierzasz zrobić. A ponieważ nie jesteś pewien, co będziesz robić, sytuacja często wygrywa.
Basically
rozpocznij naukę
Zasadniczo
twos
But it’s also easier to do something like that in twos.
rozpocznij naukę
dwójki
Ale łatwiej jest też zrobić coś takiego we dwójke.
epiphany of
And so because of that epiphany, that idea, Nate just sat with his wife, he made a list of the pros and cons of going refined sugar free for the rest of his life.
rozpocznij naukę
objawienie
pros and cons of posessing a car
rozpocznij naukę
zalety i wady posiadania samochodu
profound
So this episode of Tom led to actually a more profound peak experience that gave him the realization that his identity had shifted, that he was no longer the person he had formerly been but now he was this person who he envisioned himself to be.
rozpocznij naukę
głęboki
Więc ten epizod Toma doprowadził w rzeczywistości do bardziej głębokiego doświadczenia szczytowego, które dało mu świadomość, że jego tożsamość zmieniła się, że nie był już osobą, którą wcześniej był, ale teraz jest tą osobą, którą sobie wyobrażał.
And then a second thought popped into his head
And then a second thought popped into his head and that thought was: what would happen if I did this for the rest of my life. Rather than thinking what if I did this for like 30 days or what if I did this for a year.
rozpocznij naukę
A potem w jego głowie pojawiła się druga myśl
I wtedy do głowy wpadła mu druga myśl: co by się stało, gdybym robił to do końca życia. Zamiast zastanawiać się, co by się stało, gdybym robił to przez 30 dni lub co by się stało, gdybym robił to przez rok.
actual
I did was studying the difference between wannabe entrepreneurs and actual entrepreneurs, people who had been successful.
rozpocznij naukę
rzeczywisty
Badałem różnicę między niedoszłymi przedsiębiorcami a rzeczywistymi przedsiębiorcami, ludźmi, którzy odnieśli sukces.
downhill
at that point it would just go all downhill.
rozpocznij naukę
zjazd, spadek
w tym momencie po prostu wszystko zejdzie.
align with
Their mind was completely free and they felt so aligned with who they were that they started doing things that they’d been procrastinating for years.
rozpocznij naukę
dostosować do, dopasować
Ich umysł był całkowicie wolny i czuli się tak dopasowani z tym, kim byli, że zaczęli robić rzeczy, które zwlekali od lat.
alignment with
When you shift your identity first, then the behavior that is up here where your goals are is in alignment with your identity.
rozpocznij naukę
dostosowanie do
Kiedy najpierw zmienisz swoją tożsamość, zachowanie, które jest tutaj, tam, gdzie są twoje cele, jest zgodne z twoją tożsamością.
alter
That peak experience altered his identity
rozpocznij naukę
zmodyfikować, przerobić
To szczytowe doświadczenie zmieniło jego tożsamość
formerly
rozpocznij naukę
niegdyś / dawniej
profound
It led to actually a more profound peak experience that gave him the realization that his identity had shifted, that he was no longer the person he had formerly been but now he was this person who he envisioned himself to be.
rozpocznij naukę
głęboki
Doprowadziło to do głębszego doznania szczytowego, które uświadomiło mu, że jego tożsamość uległa zmianie, że nie był już osobą, którą wcześniej był, ale teraz był tą osobą, którą sobie wyobrażał.
ultimately, finaly
The bold behavior that he did ultimately led him to having a peak experience. And that peak experience altered his identity.
rozpocznij naukę
ostatecznie, w końcu
Odważne zachowanie, które zrobił, doprowadziło go do najwyższego doświadczenia. I to szczytowe doświadczenie zmieniło jego tożsamość.
Seize
Do I get up in the morning determined to "Seize the day"—to get the utmost out of these twenty-four hours?
rozpocznij naukę
Chwycić
utmost care
rozpocznij naukę
najwyższa ostrożność

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.