ROZDZIAŁ 3 CZ 2

 0    104 fiszki    majkakurczynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zdolności
rozpocznij naukę
abilities
wyniki w nauce
rozpocznij naukę
academic results / achievements
poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standards
wszechstronny rozwój
rozpocznij naukę
all-round development
chodzić do szkoly
rozpocznij naukę
attend school
przeciętny
rozpocznij naukę
average
mól książkowy
rozpocznij naukę
bookworm
burza mózgów
rozpocznij naukę
brainstorm
kreatywność
rozpocznij naukę
creativity
wybitny, znakomity
rozpocznij naukę
distinguished
celować w czymś
rozpocznij naukę
excel at sth
uzdolniony
rozpocznij naukę
talented/gifted
omawiać pracę domową
rozpocznij naukę
give feedback on/go over/discuss homework
nauczanie domowe
rozpocznij naukę
homeschooling
mądrala
rozpocznij naukę
know-it-all
trudności w uczeniu się
rozpocznij naukę
learning difficulties
robić postępy
rozpocznij naukę
make progress
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise/ learn by heart
znakomite oceny
rozpocznij naukę
outstanding grades
uważać, słuchać uważnie
rozpocznij naukę
pay attention
wyznaczać cele
rozpocznij naukę
to set targets
umiejętności
rozpocznij naukę
skills
kujon
rozpocznij naukę
swot
sprawdzić listę obecności
rozpocznij naukę
take the register/ attendance
praca zespołowa
rozpocznij naukę
teamwork
nie chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
be off school
prześladować
rozpocznij naukę
bully
prześladowca
rozpocznij naukę
bully
prześladowanie
rozpocznij naukę
bullying
kamera monitoringu
rozpocznij naukę
CCTV camera
oszukiwać
rozpocznij naukę
cheat
ściągać, spisywać (od kogoś)
rozpocznij naukę
copy (from someone)
ściągi
rozpocznij naukę
crib notes/ cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
rozpocznij naukę
do well / badly at school / in exams
dyslekcja
rozpocznij naukę
dyslexia
dyslektyczny
rozpocznij naukę
dyslexic
wydalić kogoś ze szkoły
rozpocznij naukę
expel someone from school
wydalenie
rozpocznij naukę
expulsion
nie osiągnąć czegoś
rozpocznij naukę
fail to achieve something
porażka
rozpocznij naukę
failure
mieć słabe wyniki
rozpocznij naukę
get poor results
mieć problemy, trudności
rozpocznij naukę
have a hard time
beznadziejny z (matematyki)
rozpocznij naukę
hopeless at (mathematics)
indywidualne podejście
rozpocznij naukę
individual approach
zle się zachowywać
rozpocznij naukę
misbehave
przewinienie
rozpocznij naukę
offense
pokonywać problemy
rozpocznij naukę
overcome problems
zajęcia wyrównawcze
rozpocznij naukę
remedial classes
chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip lessons/classes/school
specjalnie potrzeby edukacyjne
rozpocznij naukę
specially educational needs
wsparcie
rozpocznij naukę
support
słabe punkty
rozpocznij naukę
weaker areas
brytyjski odpowiednik matury
rozpocznij naukę
A-levels
ocena, ocenianie
rozpocznij naukę
assessment
egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
rozpocznij naukę
an exam paper
wyniki egzaminu
rozpocznij naukę
exam results
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
a school report
zasady zdawania egzaminu
rozpocznij naukę
examination rules
egzamin zewnętrzny/wewnętrzny
rozpocznij naukę
external / internal exam
nie zdać egzaminu
rozpocznij naukę
to fail an exam
oblać egzamin
rozpocznij naukę
flunk an exam
stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade
średnia ocen
rozpocznij naukę
grade point average
ocena, stopień wyrażony w punktach
rozpocznij naukę
mark
sprawdzać, oceniać
rozpocznij naukę
mark
egzamin próbny
rozpocznij naukę
mock exam
dzienniczek internetowy
rozpocznij naukę
online report
zdać test
rozpocznij naukę
pass an exam
poprzednie arkusze
rozpocznij naukę
past papers
zdawać egzamin ponownie
rozpocznij naukę
resit/retake the exam again
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
rozpocznij naukę
school-leaving exam
otrzymać 100 punktów
rozpocznij naukę
score/get 100 points
przygotowac egzamin
rozpocznij naukę
set an exam
podejść do egzaminu
rozpocznij naukę
sit/take the exam
pisać sprawdzian
rozpocznij naukę
take a test
świetlica szkolna
rozpocznij naukę
afterschool club
chodzić na kurs
rozpocznij naukę
attend a course
być/zostać członkiem
rozpocznij naukę
be / become a member
rozwijać zdolności artystyczne
rozpocznij naukę
develop artistically
rozwijać umiejętności przywódcze/interpersonalne
rozpocznij naukę
develop leadership / interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
rozpocznij naukę
first aid training
zapisać się do klubu/na siłownię
rozpocznij naukę
join a club /the gym
brać udział w
rozpocznij naukę
participate in
chór szkolny
rozpocznij naukę
school choir
orkiestra szkolna
rozpocznij naukę
school orchestra
towarzystwo, stowarzyszenie
rozpocznij naukę
society
kółko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
rozpocznij naukę
sport / drama / chess / photography club
dobrowolny
rozpocznij naukę
voluntary
być nieobecnym w szkole
rozpocznij naukę
be off school
nadrobić zaległości
rozpocznij naukę
to catch up on
dogonić (resztę klasy)
rozpocznij naukę
catch up with (rest of class)
zabrać się do pracy
rozpocznij naukę
get down to work
mieć zaległości w nauce
rozpocznij naukę
fall behind with school work
rzucić szkołę
rozpocznij naukę
to drop out of school
oddac prace domowa
rozpocznij naukę
hand in homework
zapisać, zanotować
rozpocznij naukę
note down
przyswajac (informacje)
rozpocznij naukę
take in (information)
spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late
łatwizna
rozpocznij naukę
a piece of cake
pracować do późna
rozpocznij naukę
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
rozpocznij naukę
feel out of your depth
znać coś na wylot
rozpocznij naukę
to know something inside out
zdać egzamin śpiewająco
rozpocznij naukę
pass an exam with flying colours

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.