word patterns wzorce słów

 0    165 fiszek    MiloszZ
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
accuse sb of something
rozpocznij naukę
oskarżać kogoś o coś
addicted to drugs
rozpocznij naukę
uzależniony od narkotyków
admire for perseverance
rozpocznij naukę
Podziwiaj wytrwałość
an advantage of
rozpocznij naukę
zaleta
advice against studding all night
rozpocznij naukę
rada, aby nie uczyć się przez całą noc
afraid of fire
rozpocznij naukę
boi się ognia
agree (with sb) about that
rozpocznij naukę
zgadzam się (z kimś) w tej sprawie
allergic to pollen
rozpocznij naukę
uczulony na pyłki
amazed at/by tricks
rozpocznij naukę
zdumiony sztuczkami
angry (with sb) about
rozpocznij naukę
zły (na kogoś) o
apologise (to sb) for doing
rozpocznij naukę
przepraszam (do kogoś) za zrobienie tego
apply for a job / position
rozpocznij naukę
ubiegać się o pracę / stanowisko
approve of lying
rozpocznij naukę
aprobować kłamstwo
argue with husband about something so unimportant
rozpocznij naukę
kłócić się z mężem o coś tak nieważnego
an argument with son about how much pocket money he gets
rozpocznij naukę
kłótnia z synem o to, ile kieszonkowego dostaje
arrive at the hotel
rozpocznij naukę
przybyć do hotelu
arrive in London
rozpocznij naukę
przybyć do Londynu
ashamed of body
rozpocznij naukę
wstydzi się ciała
ask sb about sth
rozpocznij naukę
zapytać kogoś o coś
ask for something
rozpocznij naukę
prosić o coś
aware of something
rozpocznij naukę
świadomy czegoś
begin sth with
rozpocznij naukę
zacząć coś od
believe in UFOs
rozpocznij naukę
wierzyć w UFO
belong to somebody
rozpocznij naukę
należeć do kogoś
blame on me
rozpocznij naukę
obwiniać mnie
blame sb for accident
rozpocznij naukę
winić kogoś za wypadek
a book by Dickens about
rozpocznij naukę
książka Dickensa o
bored with watching this film
rozpocznij naukę
znudzony oglądaniem tego filmu
borrow some money from me
rozpocznij naukę
pożycz ode mnie trochę pieniędzy
buy sth from
rozpocznij naukę
kup coś od
capable of holding your breath
rozpocznij naukę
zdolny do wstrzymania oddechu
care about the environment
rozpocznij naukę
dbać o środowisko
careful with the vase
rozpocznij naukę
ostrożnie z wazonem
change sth (from sth) into
rozpocznij naukę
zamiana (z)czegoś w coś
chat (to sb) about
rozpocznij naukę
porozmawaić z kimś o
cheat at/in exam
rozpocznij naukę
oszukiwać na / na egzaminie
choose between
rozpocznij naukę
wybrać pomiędzy
close to home
rozpocznij naukę
blisko domu
combine oxygen with hydrogen
rozpocznij naukę
połączyć tlen z wodorem
comment on match
rozpocznij naukę
skomentuj mecz
communicate with
rozpocznij naukę
komunikować się z
compare sth to/with
rozpocznij naukę
porównaj coś do / z
complain (to sb) about sth
rozpocznij naukę
narzekać na coś
confuse sth with
rozpocznij naukę
pomylić coś z
congratulate sb on doing sth
rozpocznij naukę
pogratulować komuś zrobienia czegoś
connect sth to/with
rozpocznij naukę
podłącz coś do / z
continue with some effort
rozpocznij naukę
kontynuować z pewnym wysiłkiem
cope with something
rozpocznij naukę
radzić sobie z czymś
covered in/with something
rozpocznij naukę
pokryty czymś
crazy about sth
rozpocznij naukę
szaleć za czymś
criticise sb for doing sth
rozpocznij naukę
krytykować kogoś za robienie czegoś
a cure for cancer
rozpocznij naukę
lekarstwo na raka
damage to property
rozpocznij naukę
uszkodzenie mienia
deal with people
rozpocznij naukę
radzić sobie z ludźmi
decide for
rozpocznij naukę
zdecydować się na
depends on the weather
rozpocznij naukę
zależy od pogody
describe him as tall
rozpocznij naukę
opisać go jako wysokiego
die from/of a cold
rozpocznij naukę
umrzeć z / na przeziębienie
a difference between males and females
rozpocznij naukę
różnica między mężczyznami i kobietami
different from/of
rozpocznij naukę
różni się od
disappointed with
rozpocznij naukę
rozczarowany
disconnect sth from
rozpocznij naukę
odłączyć coś od
embarrassed about
rozpocznij naukę
zawstydzony
enthusiastic about something
rozpocznij naukę
entuzjastycznie do czegoś
escape from prison
rozpocznij naukę
uciec z więzienia
explain sth to
rozpocznij naukę
wyjaśnić coś
familiar with
rozpocznij naukę
zaznajomiony z
famous for sth
rozpocznij naukę
znany z czegoś
a fan of
rozpocznij naukę
fan czegoś
far from / near
rozpocznij naukę
daleko od / blisko
fed up with
rozpocznij naukę
mieć dość
feel like a fish out of water
rozpocznij naukę
czuć się jak ryba bez wody
fight against
rozpocznij naukę
walczyć przeciwko
fill sth with
rozpocznij naukę
wypełnić coś
fond off my mam
rozpocznij naukę
lubił moją mamę
forget about everything
rozpocznij naukę
zapomnieć o wszystkim
frightened of flying
rozpocznij naukę
przestraszony lataniem
full of energy
rozpocznij naukę
pełen energii
a game against
rozpocznij naukę
gra przeciwko
glance at somebody
rozpocznij naukę
zerknąć na kogoś
good at communication
rozpocznij naukę
dobry w komunikacji
guilty of murder
rozpocznij naukę
winny morderstwa
happen to
rozpocznij naukę
stało się
happy about/with/for
rozpocznij naukę
zadowolony z / dla
help sb with sth
rozpocznij naukę
pomóc komuś z czymś
hide sth from sb
rozpocznij naukę
ukryć coś przed kimś
an idea about
rozpocznij naukę
pomysł na temat
an increase in sth
rozpocznij naukę
wzrost czegoś
an influence on something
rozpocznij naukę
wpływ na coś
inform sb about
rozpocznij naukę
poinformować kogoś o
information about products
rozpocznij naukę
informacje o produktach
insist on doing sth
rozpocznij naukę
nalegać na zrobienie czegoś
interested in law
rozpocznij naukę
zainteresowany prawem
invite sb to
rozpocznij naukę
zaprosić kogoś do
involved in crime
rozpocznij naukę
zaangażowany w przestępstwo
jealous of Nadia
rozpocznij naukę
zazdrosny o Nadię
a joke about
rozpocznij naukę
żart o
keen on spicy food
rozpocznij naukę
lubi ostre potrawy
kind to somebody
rozpocznij naukę
uprzejmy dla kogoś
know about math
rozpocznij naukę
wiedzieć o matematyce
late for school
rozpocznij naukę
spóźniony do szkoły
laugh at somebody/something
rozpocznij naukę
śmiać się z kogoś/czegoś
learn about other cultures
rozpocznij naukę
dowiedzieć się o innych kulturach
lend 100 euro to Gosia
rozpocznij naukę
pożycz Gosi 100 euro
a letter (from sb) about
rozpocznij naukę
list (od kogoś) o
listen to music / to the radio
rozpocznij naukę
słuchać muzyki / radia
look at somebody / something
rozpocznij naukę
spójrz na kogoś / coś
married to sb
rozpocznij naukę
żonaty z kimś
nervous about something
rozpocznij naukę
zdenerwowany z powodu czegoś
a number of people
rozpocznij naukę
Liczba ludzi
an opinion about/of classical music
rozpocznij naukę
opinia o muzyce klasycznej
take part in a talent contest
rozpocznij naukę
wziąć udział w konkursie talentów
pay for
rozpocznij naukę
zapłacić za
a picture of
rozpocznij naukę
zdjęcie
pleased with your exam results
rozpocznij naukę
zadowolony z twojego wyników egzaminu
popular with teenagers
rozpocznij naukę
popularny wśród nastolatków
prepare for an exam
rozpocznij naukę
przygotować się do egzaminu
prevent sb from
rozpocznij naukę
uniemozliwić/zapobiec czemuś
proud of
rozpocznij naukę
dumny z
provide sb with books
rozpocznij naukę
dostarczyć komuś książki
punish sb for something
rozpocznij naukę
ukarać kogoś za coś
a question about the biology test
rozpocznij naukę
pytanie o test biologiczny
ready for departure
rozpocznij naukę
gotowy do wyjazdu
reason for loan
rozpocznij naukę
powód pożyczki
receive sth from
rozpocznij naukę
otrzymać coś od
a recipe for cheesecake
rozpocznij naukę
przepis na sernik
recover from an illness
rozpocznij naukę
wyleczyć się z choroby
refer to
rozpocznij naukę
odnosić się do
a relationship with
rozpocznij naukę
związek z
rely on somebody
rozpocznij naukę
polegać na kimś
remind sb of/about
rozpocznij naukę
przypomnieć komuś o czymś
remove sth from
rozpocznij naukę
usunąć coś z
reply to an email
rozpocznij naukę
odpowiedz na e-mail
responsible for
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za
result in something
rozpocznij naukę
skutkować czymś
save from extinction
rozpocznij naukę
ocalić od wyginięcia
scared of
rozpocznij naukę
wystraszony
send to sb
rozpocznij naukę
wysłać do kogoś
serious about
rozpocznij naukę
poważnie o
share sth with
rozpocznij naukę
dzielić się czymś
sort of rubbish
rozpocznij naukę
rodzaj śmieci
similar to something
rozpocznij naukę
podobny do czegoś
smell of flowers
rozpocznij naukę
zapach kwiatów
smile at somebody
rozpocznij naukę
uśmiechać się do kogoś
a solution to a problem
rozpocznij naukę
rozwiązanie problemu
sorry about/for
rozpocznij naukę
przepraszam za
spend money on
rozpocznij naukę
wydawać pieniądze na
succeed in your career
rozpocznij naukę
odnieść sukces w swojej karierze
suitable for children
rozpocznij naukę
odpowiedni dla dzieci
sure about / of the answer
rozpocznij naukę
pewny / a odpowiedzi
surprised at/by something
rozpocznij naukę
zaskoczony przez / przez coś
talented at singing
rozpocznij naukę
utalentowany w śpiewaniu
talk about yourself
rozpocznij naukę
mów o sobie
tell sb about sth
rozpocznij naukę
powiedzieć komuś o czymś
think about carefully
rozpocznij naukę
pomyśl dokładnie
tired of helping people
rozpocznij naukę
zmęczony pomaganiem ludziom
translate from (language) into
rozpocznij naukę
przetłumacz z (język) na
a type of music
rozpocznij naukę
rodzaj muzyki
wait for
rozpocznij naukę
Poczekaj na
work as an engineer
rozpocznij naukę
pracować jako inżynier
work for a company
rozpocznij naukę
pracować dla firmy
worry about
rozpocznij naukę
martwić się o
write to sb about
rozpocznij naukę
napisz o kimś
wrong about sth/sb
rozpocznij naukę
źle o czymś / kimś
wrong with you
rozpocznij naukę
źle z tobą

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.