Friends❤

 0    89 fiszek    karla16
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Czy on ma garb?
rozpocznij naukę
Does he have a hump?
Okazuje się, że to moja mama.
rozpocznij naukę
It turns out it's my mother.
Muszę znaleźć mieszkanie i się wyprowadzić.
rozpocznij naukę
I have to find an apartment and move out.
Czasami chciałbym być lesbijką.
rozpocznij naukę
Sometimes I wish I was a lesbian.
kawa bezkofeinowa
rozpocznij naukę
decaf
Wszyscy wiemy, jak okrutny potrafi być rodzic.
rozpocznij naukę
We all know how cruel a parent can be.
Jesteś słodka ale może innym razem.
rozpocznij naukę
You're cute, but maybe another time.
Miłość nie zna rasy, wyznania ani płci.
rozpocznij naukę
Love knows no race, creed or gender.
słuchawki
rozpocznij naukę
headphones, headset
chichotać
rozpocznij naukę
to giggle, to chuckle
Zapraszam do siebie dzisiaj przyjaciela.
rozpocznij naukę
I'm having a friend over today.
Zajmij się tym.
rozpocznij naukę
Deal with this.
namaluj coś mniej gejowskiego
rozpocznij naukę
paint something less gay
adoptować dziecko
rozpocznij naukę
adopt a baby
Tak mi ulżyło, że to rozumiesz.
rozpocznij naukę
I'm so relieved you understand.
chrząkać, odchrząkiwać, odkaszliwać
rozpocznij naukę
to clears throat
mamrotać, mruczeć pod nosem
rozpocznij naukę
to mutter
Przestań być jak ponura gęś.
rozpocznij naukę
Stop being a gloomy goose.
Czy możesz zamknąć drzwi?
rozpocznij naukę
Can you shut the door, please.
cierpliwość
rozpocznij naukę
patience
przerażający, dziwny
rozpocznij naukę
creepy
Wylał napój gazowany na mój komputer.
rozpocznij naukę
He spilled a soda on my computer.
odpowiedzialność
rozpocznij naukę
responsibility
Możemy to pominąć.
rozpocznij naukę
We can skip that.
poważny uraz, obrażenie
rozpocznij naukę
serious injury
Przed chwilą poraził mnie prąd.
rozpocznij naukę
I just got a shock.
Pewnego razu mojego tatę uderzył piorun.
rozpocznij naukę
One time my dad was struck by lightning.
Czy ona mi się podoba?
rozpocznij naukę
Am I attracted to her?
wymuszony śmiech
rozpocznij naukę
forced laugh
Ostrzegałam Cię.
rozpocznij naukę
I warned you.
śrubokręt
rozpocznij naukę
screwdriver
warczeć
rozpocznij naukę
to growl
Będę Twoją przybraną siostrą.
rozpocznij naukę
I will be your stepsister.
Źle go oceniłem.
rozpocznij naukę
I misjudged him.
Zrobiłeś to celowo.
rozpocznij naukę
You did it on purpose.
Chyba coś nadwyrężyłem.
rozpocznij naukę
I think I strained something.
oczekiwać na ratunek
rozpocznij naukę
to awaits rescue
Pewnego dnia będziecie żałować.
rozpocznij naukę
Someday you'll be sorry.
prawowity król
rozpocznij naukę
rightful king
godność
rozpocznij naukę
dignity
spadkobierca, następca
rozpocznij naukę
heir
Jesteśmy bardziej do siebie podobni, niż myślisz.
rozpocznij naukę
We are more alike than you think.
Będziesz ojcem.
rozpocznij naukę
You will be a father.
Czy kiedykolwiek słyszałeś zdanie...
rozpocznij naukę
Have you ever heard the phrase...
Jestem skazany na porażkę.
rozpocznij naukę
I am doomed.
Moje dłonie się pocą.
rozpocznij naukę
My palms are sweating
doskonała zdolność
rozpocznij naukę
superb ability
jeden z was
rozpocznij naukę
either of you
ściśle tajne
rozpocznij naukę
top secret
Pozdrowienia, Wasza Wysokość.
rozpocznij naukę
Greetings, Your Majesty.
Przesadziłeś.
rozpocznij naukę
You overdid it.
rozstępy
rozpocznij naukę
stretch marks
I żyli długo i szczęśliwie.
rozpocznij naukę
And they lived happily ever after.
Pozbądź się tego nowego króla.
rozpocznij naukę
Get rid of this new king.
żyć w luksusie
rozpocznij naukę
to live in the lap of luxury
poświęcenie, oddanie
rozpocznij naukę
sacrifice, devotion
Całe królestwo będzie oczekiwać od ciebie mądrości i pomocy.
rozpocznij naukę
The whole kingdom will look to you for wisdom and guidance.
głód
rozpocznij naukę
famine, hunger
rana
rozpocznij naukę
sore, wound
ropiejąca rana
rozpocznij naukę
festering wound
Wracaj tu, młody człowieku, mówię poważnie.
rozpocznij naukę
Get back here, young man, and I mean it.
Poza tym, nie lubię Twojego psa.
rozpocznij naukę
Besides, I don't like your dog.
wszechświat
rozpocznij naukę
the universe
załamanie nerwowe
rozpocznij naukę
nervous breakdown
Na prośbę mojego terapeuty
rozpocznij naukę
At the request of my therapist
boski cel
rozpocznij naukę
divine purpose
ptak w gnieździe
rozpocznij naukę
bird in a nest
On mnie porzucił
rozpocznij naukę
He dumped me
sapnąć, stęknąć
rozpocznij naukę
to gasp
Straciłem nieco wprawę.
rozpocznij naukę
I am a little rusty.
Mam coś w zębach?
rozpocznij naukę
Is something in my teeth?
odsłonięty
rozpocznij naukę
exposed
emocjonalny stan
rozpocznij naukę
emotional state
On mnie szturcha kiedy ma ochotę na seks.
rozpocznij naukę
He pokes me when he wants sex.
drapieżnik z ostrym wózkiem na kółkach
rozpocznij naukę
predator with a sharp wagon
Dlaczego wszyscy myślą, że potrzebuję porządnego faceta?
rozpocznij naukę
Why does everyone think I need a decent fella?
Tak właściwie to jestem gadem.
rozpocznij naukę
I'm a reptile, actually.
częsty, powszechny błąd
rozpocznij naukę
common mistake
Nie myśl, że jestem wścibski.
rozpocznij naukę
Don't think I am prying.
Wypełniamy kłodę.
rozpocznij naukę
We fill the log.
gromadzić
rozpocznij naukę
to gather
To nie jest znamię.
rozpocznij naukę
This is not a birthmark.
Rzuć mi jedną z nich.
rozpocznij naukę
Toss me one of those.
Jeśli ktoś zostanie ranny
rozpocznij naukę
If anybody gets hurt
szop
rozpocznij naukę
raccoon
To jest ołtarz, na którym oddają cześć jedzeniu.
rozpocznij naukę
That is the altar where they worship food.
brudne szkodniki
rozpocznij naukę
filthy vermin/pests
Drobnostka/Nic wielkiego.
rozpocznij naukę
No biggie.
Częstujcie się!
rozpocznij naukę
Dive in!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.