Zaawansowany 7

 0    105 fiszek    badyl35
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wątpliwy, wątpiący
rozpocznij naukę
doubtful
krytykować
rozpocznij naukę
criticize
opozycja, sprzeciw
rozpocznij naukę
opposition
Udziela się jej pierwszej pomocy.
rozpocznij naukę
She's being given first aid.
zapewniać, dostarczać
rozpocznij naukę
provide
nie udało się im
rozpocznij naukę
they failed to...
lokalizować, ulokować, umiejscowić, osiedlić.
rozpocznij naukę
locate
powodzenia, szczęścia
rozpocznij naukę
good luck
nurkować
rozpocznij naukę
dive
zaufanie, pewność siebie
rozpocznij naukę
confidence
praktyczny
rozpocznij naukę
practical
rodzaj
rozpocznij naukę
sort of
porzucić, zrezygnować
rozpocznij naukę
abandon
uciekli
rozpocznij naukę
they got away
wymagać, zarządać
rozpocznij naukę
require
zmęczony, znużony
rozpocznij naukę
tired
Nie będę w stanie tego zrobić
rozpocznij naukę
I won't be able to make it
Okazało się, że jest znacznie starszy.
rozpocznij naukę
It turned out he was much older.
czyje to są rękawiczki?
rozpocznij naukę
whose gloves are these?
jeśli nie masz nic przeciwko
rozpocznij naukę
if you don't mind
są chętni
rozpocznij naukę
are keen
wolność słowa
rozpocznij naukę
freedom of speech
przemówienie, mowa, przemowa
rozpocznij naukę
speech
całkowicie, w pełni
rozpocznij naukę
fully
szczepionka
rozpocznij naukę
vaccine
kaszel, kaszleć
rozpocznij naukę
cough
wierny, lojalny
rozpocznij naukę
loyal
terytorium, obszar
rozpocznij naukę
territory
widok, pogląd, wgląd, widzenie
rozpocznij naukę
view
punkt widzenia
rozpocznij naukę
point of view
zajęty, okupowany
rozpocznij naukę
occupied
żywy, żyjący
rozpocznij naukę
alive
sesja, posiedzenie
rozpocznij naukę
session
pole, dziedzina, obszar, zakres
rozpocznij naukę
field
morski
rozpocznij naukę
maritime
łagodny
rozpocznij naukę
mild
winogrono
rozpocznij naukę
grape
pycha, duma, hluba
rozpocznij naukę
pride
dochód, przychód
rozpocznij naukę
income
zrelaksować się, odprężyć się, rozluźniać
rozpocznij naukę
relax
zmienić się w
rozpocznij naukę
turn into
spadek, ubytek, zmniejszać, maleć
rozpocznij naukę
decrease
wyrazić, wypowiadać, sformułować, wysłowić
rozpocznij naukę
express
pozbyć się (kogoś, czegoś)
rozpocznij naukę
get rid of
statek, naczynie
rozpocznij naukę
vessel
czy nakryjesz do stołuna śniadanie?
rozpocznij naukę
will you set the table for breakfast?
równowaga, równoważyć, saldo
rozpocznij naukę
balance
przeciwko, przed, przeciw, na, wbrew, o (coś)
rozpocznij naukę
against
brzeg, krawędź, kant, ostrze
rozpocznij naukę
edge
świadomość, przytomność
rozpocznij naukę
consciousness
odzyskać
rozpocznij naukę
regain
po przyjściu do siebie
rozpocznij naukę
after coming round
nieprzytomny, nieświadomy
rozpocznij naukę
unconscious
pęknięcie, złamanie
rozpocznij naukę
fracture
czaszka
rozpocznij naukę
skull
podejrzany, podejrzewał
rozpocznij naukę
suspected
Co zrobią władze?
rozpocznij naukę
What will the authorities do?
Jak go odebrać?
rozpocznij naukę
How to pick him up?
ratownicy
rozpocznij naukę
rescuers
drużyna, zespół, ekipa
rozpocznij naukę
team
wszystko inne będzie względnie łatwe.
rozpocznij naukę
everything else will be relatively easy.
poza, precz, nieopodal
rozpocznij naukę
off
ważący, ważenie
rozpocznij naukę
weighting
dosyć, wystarczająco
rozpocznij naukę
enough
tylko, jedynie, wyłącznie, dopiero wtedy
rozpocznij naukę
only then
Ledwie, ledwo, prawie nie, raczej nie, z pewnością nie
rozpocznij naukę
Hardly
znalezienie,
rozpocznij naukę
finding
całkowicie, zupełnie
rozpocznij naukę
entirely
chcieli żebyśmy zapewnili.
rozpocznij naukę
they wanted us to provide
dobrze wychowany
rozpocznij naukę
well behaved
medycyna, lekarstwo, lek
rozpocznij naukę
medicine
wielokrotnie, wciąż
rozpocznij naukę
again and again
Darmowa przejażdżka
rozpocznij naukę
free ride
między innymi
rozpocznij naukę
among others things
Nie musiałbym
rozpocznij naukę
I wouldn't have to
Przystąpić, wstąpić, przyłączyć, złączyć
rozpocznij naukę
join
pogłoska, plotka
rozpocznij naukę
rumor
nakład, krążenie, obieg, cyrkulacja
rozpocznij naukę
circulation
najdziwniejsze
rozpocznij naukę
strangest
zręczność, umiejętność, wprawa
rozpocznij naukę
skill
Nie trzeba ddodawać...
rozpocznij naukę
Needless to say...
opłacalny, zyskowny
rozpocznij naukę
profitable
To odeszło, to przeszło
rozpocznij naukę
It went away
perspektywa,
rozpocznij naukę
prospect
wprost przeciwnie
rozpocznij naukę
quite the contrary
Co więcej, on nie ma głosu
rozpocznij naukę
What is more, he has no voice
w kierunku, wobec, ku
rozpocznij naukę
towards
pozycja, stanowisko, położenie
rozpocznij naukę
position
niespokojny
rozpocznij naukę
uneasy
sugerować, proponować
rozpocznij naukę
suggest
Bądźmy szczerzy.
rozpocznij naukę
Let's be honest
realistyczny
rozpocznij naukę
realistic
podpis, znak
rozpocznij naukę
sign
Musisz się zdecydować.
rozpocznij naukę
You have to make up your mind
szkodliwy
rozpocznij naukę
damaging
Nie mam nic przeciwko, jest mi obojętne.
rozpocznij naukę
I don't mind
sporo
rozpocznij naukę
quite a few
kopia, egzemplarz, kopiować
rozpocznij naukę
copy
w całym, na całym, po całym
rozpocznij naukę
w całym, na całym, po całym po angielsku
throughout
to znaczy, to jest
rozpocznij naukę
that is
wywarł ogromny wpływ jako magazynier.
rozpocznij naukę
He made a tremendous impact as a warehouseman.
Jak zrobić użytek z kolei?
rozpocznij naukę
How to make use of the railway?
szukam cię od dwóch godzin!
rozpocznij naukę
I've been looking for you for two hours!
regularny, stały, normalny
rozpocznij naukę
regular
dół, szyb, kopalnia
rozpocznij naukę
pit

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.