TOLES Foundation 4A (authentic contract)

 0    69 fiszek    kkkzzz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
umowa jest zawarta
rozpocznij naukę
the agreement is signed / the agreement is made / the agreement is entered into / the agreement is concluded
określać/ stanowić
rozpocznij naukę
set out / *set forth / *stipulate /*state /*provide
warunki
rozpocznij naukę
terms and conditions!
na podstawie/na mocy
rozpocznij naukę
under /*according to / *in accordance with / *pursuant to / *by virtue of / *in light of
rozpoczęcie
rozpocznij naukę
commencement
rozpocząć
rozpocznij naukę
*commence
na stanowisku
rozpocznij naukę
in the capacity of
ta umowa stanowi część
rozpocznij naukę
this agreement forms part of
stanowić
rozpocznij naukę
to form
okresowo
rozpocznij naukę
from time to time
zaspokoić potrzeby
rozpocznij naukę
meet the needs
rata
rozpocznij naukę
instalment
z dołu
rozpocznij naukę
in arrears
z góry
rozpocznij naukę
*in advance
po stawce za nadgodziny
rozpocznij naukę
at an overtime rate
za pełnym wynagrodzeniem
rozpocznij naukę
at full pay
uprawniony
rozpocznij naukę
entitled to
uprawnienie, prawo
rozpocznij naukę
entitlement
pod warunkiem, że
rozpocznij naukę
provided that = on condition that
przedstawić, wręczyć pracodawcy
rozpocznij naukę
provide the employer with
zwolnienie lekarskie l4
rozpocznij naukę
medical certificate
świadczenie chorobowe z ubezpieczenia społecznego
rozpocznij naukę
social security sickness benefit
będzie pomniejszone o kwotę
rozpocznij naukę
it will be less the amount
układy zbiorowe
rozpocznij naukę
collective agreements
umowy w mocy/obowiązujące
rozpocznij naukę
agreements in force
będzie uważane za/uznane za
rozpocznij naukę
it shall be deemed
plan emerytalny
rozpocznij naukę
pension scheme
który stosuje się/mający zastosowanie
rozpocznij naukę
applicable
stosować
rozpocznij naukę
*apply
na żądanie
rozpocznij naukę
on request
dotyczący
rozpocznij naukę
in respect of
z tygodniowym wypowiedzeniem
rozpocznij naukę
with one week’s notice
za 12 tygodniowym wypowiedzeniem
rozpocznij naukę
with twelve weeks’ notice
bez wypowiedzenia
rozpocznij naukę
without notice
‘zwolnienie ze świadczenia pracy za wynagrodzeniem’
rozpocznij naukę
payment in lieu of notice
za tygodniowym pisemnym wypowiedzeniem
rozpocznij naukę
by one week’s written notice
wypowiedzenie = zawiadomienie
rozpocznij naukę
notice
naruszenie (obowiązków pracowniczych)
rozpocznij naukę
misconduct
poważne naruszenie
rozpocznij naukę
a major breach
ujawnić
rozpocznij naukę
disclose
dopuścić do ujawnienia
rozpocznij naukę
allow the disclosure of
z wyłączeniem (sytuacji ujawniania informacji) w ramach zatrudnienia)
rozpocznij naukę
except in the proper course of his employment
tajemnica przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
trade secret
stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
rozpocznij naukę
amount to a trade secret
nakaz/zakaz/ postanowienie o zabezpieczeniu
rozpocznij naukę
injunction
środek ochrony prawnej
rozpocznij naukę
remedy
naprawa szkody
rozpocznij naukę
recovery of damages
poprzedzający
rozpocznij naukę
preceding
istotne interesy
rozpocznij naukę
material dealings
na piśmie
rozpocznij naukę
in writing
odpowiednio na adresy stron
rozpocznij naukę
to the parties respective addresses
tutaj: korespondencja
rozpocznij naukę
notices
gdyby miało zostać orzeczone niewaznym
rozpocznij naukę
if it should be held invalid
klauzula salwatoryjna
rozpocznij naukę
severability
w tym zakresie zostanie usunięta/odcięta
rozpocznij naukę
to that extent be severed
pełna moc prawna
rozpocznij naukę
full force and effect
całość postanowień umowy/integralność umowy
rozpocznij naukę
entire agreement
zastępować/ wchodzić w miejsce
rozpocznij naukę
supersede
wszelkie wcześniejsze ustalenia
rozpocznij naukę
all prior arrangements
w stosunku do przedmiotu niniejszej (umowy)
rozpocznij naukę
with respect to the subject matter hereof
nie może być zmieniona
rozpocznij naukę
it may not be varied
zmieniać
rozpocznij naukę
*to vary
prawo właściwe
rozpocznij naukę
governing law
umowa będzie interpretowana
rozpocznij naukę
this agreement shall be construed
interpretować/wykładać
rozpocznij naukę
to construe
interpretacja/wykładnia
rozpocznij naukę
*construction
podlegać
rozpocznij naukę
be subject to
być podmiotem czegoś
rozpocznij naukę
*be the subject of
właściwość (sądu)
rozpocznij naukę
jurisdiction

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.