ang

 0    238 fiszek    kasiam10
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
I'm sure he has an ulterior motive.
rozpocznij naukę
Jestem pewien, że ma ukryty motyw.
I'm not falling for that.
rozpocznij naukę
Nie nabieram się na to.
What's the catch?
rozpocznij naukę
Gdzie jest haczyk?
You have to blurt out the answers.
rozpocznij naukę
Musisz wyrzucać odpowiedzi.
You blurted!
rozpocznij naukę
Wypaliłeś!
bloated feeling
rozpocznij naukę
uczucie wzdęcia
It's one of a kind!
rozpocznij naukę
Jest jedyny w swoim rodzaju!
Where might one get one of these?
rozpocznij naukę
Gdzie można dostać jeden z nich?
you're an addball!
rozpocznij naukę
jesteś dziwakiem
I'm not even tunning in for that.
rozpocznij naukę
Nawet się na to nie nastawiam.
Don't let it faze you.
rozpocznij naukę
Nie pozwól, by cię to zniechęciło.
faze me
rozpocznij naukę
zaskocz mnie
I can make it right.
rozpocznij naukę
Potrafię to naprawić.
Where did you say you were calling from?
rozpocznij naukę
Skąd mówiłeś, że dzwonisz?
What did you say that for?
rozpocznij naukę
Po co to powiedziałeś?
What did you say you were from?
rozpocznij naukę
Skąd powiedziałeś, że jesteś?
distant relativ, from distant places
rozpocznij naukę
daleki krewny, z odległych miejsc
He's not even here a whole lot.
rozpocznij naukę
Nawet go tu nie ma.
Please, bear it in mind.
rozpocznij naukę
Proszę o tym pamiętać.
It doesn't look or sound anything like
rozpocznij naukę
W niczym nie wygląda ani nie brzmi
It really does get to my senses.
rozpocznij naukę
To naprawdę oddziaływuje na moje zmysły.
affect the senses
rozpocznij naukę
oddziaływać na zmysły
sometimes it takes the wind out of my sail
rozpocznij naukę
czasami zabiera to wiatr z mojego żagla
You have me thinking of you all the time.
rozpocznij naukę
Ciągle o tobie myślę.
Stop being a good person at the expense of your heart.
rozpocznij naukę
Przestań być dobrym człowiekiem kosztem swojego serca.
Is there anything we should pay super close attantion to?
rozpocznij naukę
Czy jest coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
It just grew on me.
rozpocznij naukę
To po prostu wyrosło na mnie.
The problem was mainly his attitude.
rozpocznij naukę
Problem polegał głównie na jego postawie.
You can find me on facebook if you want to stay in touch.
rozpocznij naukę
Możesz mnie znaleźć na facebooku, jeśli chcesz pozostać w kontakcie.
She is easy to deal with.
rozpocznij naukę
Jest łatwa w obejściu.
She eccepts other people as equals.
rozpocznij naukę
Traktuje innych ludzi jako równych.
Down to earth means being open and honest.
rozpocznij naukę
Przyziemny oznacza bycie otwartym i uczciwym.
She is pleasant to be around.
rozpocznij naukę
Miło jest być w jej pobliżu.
It's on me to do this.
rozpocznij naukę
To ja muszę to zrobić.
No need to overreact.
rozpocznij naukę
Nie musisz przesadzać.
I think you're responding too emotionally.
rozpocznij naukę
Myślę, że reagujesz zbyt emocjonalnie.
I pranked you!
rozpocznij naukę
Zrobiłem ci kawał!
I want to sit this one out.
rozpocznij naukę
Chcę to przesiedzieć.
I'm not getting involved.
rozpocznij naukę
Nie angażuję się.
I don't want to participate in this.
rozpocznij naukę
Nie chcę w tym uczestniczyć.
And last but not least
rozpocznij naukę
Ostatni ale nie mniej ważny, i na koniec
It's enough to knock anybody off their feet.
rozpocznij naukę
Wystarczy by powalić każdego z nóg.
That was a slip of the tongue.
rozpocznij naukę
To było przejęzyczenie.
I let her into my bed, and she fell asleep purring loudly.
rozpocznij naukę
Wpuściłam ją do łóżka i zasnęła głośno mrucząc.
I let it slip that her parents were organizing a surprise birthday party for her.
rozpocznij naukę
Wymknęło mi się, że jej rodzice zorganizowali dla niej przyjęcie urodzinowe-niespodziankę.
I'm sorry I'm in such a mess right now.
rozpocznij naukę
Przepraszam, że jestem teraz w takim bałaganie.
I let it slip that
rozpocznij naukę
Wymsknęło mi się, że
come off it!
rozpocznij naukę
daj spokój!
I said it might rain.
rozpocznij naukę
Powiedziałem, że może padać.
I said it wasn't a big deal and it's not.
rozpocznij naukę
Powiedziałem, że to nic wielkiego i tak nie jest.
I said it impulsively.
rozpocznij naukę
Powiedziałem to pod wpływem impulsu.
You always have to blurt out something bad in the wrong time.
rozpocznij naukę
Zawsze musisz wygadać coś złego w niewłaściwym czasie.
It can result in you blurting out something bad in the wrong time.
rozpocznij naukę
Może to spowodować, że wypalisz coś złego w niewłaściwym czasie.
It can result in people losing jobs.
rozpocznij naukę
Może to spowodować utratę pracy przez ludzi.
I'm a bit out of sorts.
rozpocznij naukę
Jestem trochę nieswoja.
You're getting under my skin.
rozpocznij naukę
Irytujesz mnie.
I told her a joke the other day but she didn't even laugh or anything.
rozpocznij naukę
Opowiedziałem jej dowcip pewnego dnia, ale nawet się nie śmiała ani nic.
You just sit there sulking.
rozpocznij naukę
Siedzisz tam i dąsasz się.
and rarely if ever...
rozpocznij naukę
i rzadko, jeśli w ogóle...
and rarely if ever expressed any appreciation
rozpocznij naukę
i rzadko, jeśli w ogóle, wyrażał jakiekolwiek uznanie
He's also having problems with getting along with other children.
rozpocznij naukę
Ma też problemy z dogadywaniem się z innymi dziećmi.
get along with sb
rozpocznij naukę
dogadać się z kimś
hang out with sb
rozpocznij naukę
spędzać czas z kimś
She's petulant, moody and often sullen.
rozpocznij naukę
Jest rozdrażniona, kapryśna i często posępna.
I seem to be having a bad hair day.
rozpocznij naukę
Wygląda na to, że mam zły dzień z włosami.
unsuspecting foreigners
rozpocznij naukę
niczego niepodejrzewający cudzoziemcy
A Simple act of Caring create an endless ripple.
rozpocznij naukę
Prosty akt troski tworzy niekończącą się falę.
Immerse yourself in a foreign culture.
rozpocznij naukę
Zanurz się w obcej kulturze.
People tend to generalize.
rozpocznij naukę
Ludzie mają tendencję do generalizowania.
The more I get to know her, the more I like her.
rozpocznij naukę
Im bardziej ją poznaję, tym bardziej ją lubię.
Liberating experience
rozpocznij naukę
Wyzwalające doświadczenie
I'm getting more and more fond of her.
rozpocznij naukę
Coraz bardziej ją lubię.
I'm getting more and more fond of the Netherlands.
rozpocznij naukę
Coraz bardziej lubię Holandię.
I'm feeling little under the weather.
rozpocznij naukę
Nie czuję się najlepiej.
I caught a bug.
rozpocznij naukę
Złapałem bakcyla.
I caught a bug/ I got sick.
rozpocznij naukę
Zachorowałem.
Do you know who came up with this saying?
rozpocznij naukę
Czy wiesz, kto wymyślił to powiedzenie?
I'm in a slump.
rozpocznij naukę
Mam kryzys.
You're falling Apart.
rozpocznij naukę
Rozpadasz się.
I couldn't agree more.
rozpocznij naukę
Zgadzam się.
I'm obliged to give a month long notice period.
rozpocznij naukę
Jestem zobowiązany do zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia.
I'm obliged to accompany you.
rozpocznij naukę
Jestem zobowiązany ci towarzyszyć.
Can you give me a hand with this?
rozpocznij naukę
Czy możesz mi w tym pomóc?
You don't seem the kind to make friends easily.
rozpocznij naukę
Nie wydajesz się być osobą, która łatwo nawiązuje przyjaźnie.
Well, I think your remarks are legitimate.
rozpocznij naukę
Cóż, myślę, że twoje uwagi są uzasadnione.
Well, I think that's about it.
rozpocznij naukę
Cóż, myślę, że o to chodzi.
Is that what this is about?
rozpocznij naukę
Czy to o to właśnie chodzi?
We've been together ever since we met at the university.
rozpocznij naukę
Jesteśmy razem odkąd poznaliśmy się na uniwersytecie.
ever since then
rozpocznij naukę
od tamtej pory
I'm just gonna pop out for a second.
rozpocznij naukę
Po prostu wyskoczę na chwilę.
I'm just gonna Ask you this once and I want a straight answer.
rozpocznij naukę
Zapytam cię tylko raz i chcę prostej odpowiedzi.
I was in here the whole time.
rozpocznij naukę
Byłem tu cały czas.
I intentionally turned it off and went back asleep again.
rozpocznij naukę
Celowo go wyłączyłem i ponownie zasnąłem.
Clearly I gave you too much credit.
rozpocznij naukę
Najwyraźniej dałem ci za dużo uznania.
Back then everything seemed so real.
rozpocznij naukę
Wtedy wszystko wydawało się takie realne.
You may have heard the news.
rozpocznij naukę
Być może słyszałeś wiadomości.
It would have been a huge waste of time.
rozpocznij naukę
Byłaby to ogromna strata czasu.
That second spoonfull may have been too much.
rozpocznij naukę
Ta druga łyżka mogła być za dużo.
It's absolutely to Die for.
rozpocznij naukę
To jest absolutnie warte śmierci.
This food is absolutely to die for.
rozpocznij naukę
To jedzenie jest absolutnie boskie.
What else could I do to make you be quiet?
rozpocznij naukę
Co jeszcze mógłbym zrobić, żebyś był cicho?
You know what would that be like?
rozpocznij naukę
Wiesz, jak by to było?
She has no clue what I do for living.
rozpocznij naukę
Nie ma pojęcia, czym się zajmuję.
Do you see what I have to deal with?!
rozpocznij naukę
Widzisz z czym mam do czynienia?!
Who are you in the club with?
rozpocznij naukę
Z kim jesteś w klubie?
Shush yourself.
rozpocznij naukę
Sam się ucisz.
Well, mr know-it-all.
rozpocznij naukę
Cóż, panie wszystkowiedzący.
And then our relationship begun to deteriorate.
rozpocznij naukę
A potem nasz związek zaczął się pogarszać.
Make her your number one priority.
rozpocznij naukę
Uczyń ją swoim priorytetem numer jeden.
I'd like to thank you for your support and your comforting words.
rozpocznij naukę
Dziękuję za wsparcie i pocieszające słowa.
It takes a huge chunk out of my day.
rozpocznij naukę
Zajmuje mi to dużo czasu.
In the end it all comes down to this:
rozpocznij naukę
W końcu wszystko sprowadza się do tego:
Be like fire, no one will have guts to play with you.
rozpocznij naukę
Bądź jak ogień, nikt nie będzie miał odwagi się z tobą bawić.
I'm delighted that so many of you could make it today.
rozpocznij naukę
Jestem zachwycony, że tak wielu z was mogło przyjść dzisiaj.
delightfully
rozpocznij naukę
uroczo
I lost the habit
rozpocznij naukę
odzwyczaiłam sie
Ultimately, there's only one thing that creates tension: wanting things to be different than they are.
rozpocznij naukę
Ostatecznie jest tylko jedna rzecz, która tworzy napięcie: pragnienie, aby rzeczy były inne niż są.
children are great companions
rozpocznij naukę
dzieci są świetnymi kompanami
it is a nice escape from everyday life
rozpocznij naukę
to jest miła odskocznia od codzienności
supress
rozpocznij naukę
stłumić
suppress, cover up
rozpocznij naukę
tlumić, zatuszować
I wouldn't even dare to oppose you.
rozpocznij naukę
Nawet nie odważyłbym się ci się sprzeciwić.
It's easy to get used to things that make our life more pleasant.
rozpocznij naukę
Łatwo jest przyzwyczaić się do rzeczy, które sprawiają, że nasze życie jest przyjemniejsze.
It's easy to get blase about being alive.
rozpocznij naukę
Łatwo się zblazować, że żyjemy.
Intensions and actions may not always align.
rozpocznij naukę
Intencje i działania nie zawsze są ze sobą zgodne.
refrain from something
rozpocznij naukę
powstrzymywać się od czegoś
be reluctant to do something
rozpocznij naukę
mieć opory aby coś zrobić
reluctance to attend classes
rozpocznij naukę
niechęć do uczestnictwa w zajęciach
I am reluctant to speak English
rozpocznij naukę
mam opory przed mówieniem po angielsku
resistance
rozpocznij naukę
opór
images of Fr.
rozpocznij naukę
wyobrażenia o
confront sth
rozpocznij naukę
skonfrontować coś
he tried to talk me into going to the club
rozpocznij naukę
próbował mnie namówić na pójście do klubu
neglect
rozpocznij naukę
zaniedbywać
devour
rozpocznij naukę
pożerać
undermine, question
rozpocznij naukę
podważać, kwestionować
underestimated, underrated
rozpocznij naukę
niedoceniany, niedoceniany
underrate
rozpocznij naukę
nie doceniać
I'm not questioning what you say.
rozpocznij naukę
nie podważam tego co mówisz.
This undermines my perception of the world so far.
rozpocznij naukę
To podważa moje dotychczasowe postrzeganie świata.
It's amazing how eager we are to take a hit on
rozpocznij naukę
To niesamowite, jak bardzo jesteśmy chętni, by się poderwać
take over control
rozpocznij naukę
przejąć kontrolę
And then it's me who takes over control.
rozpocznij naukę
I wtedy to ja przejmuję kontrolę.
take over duties from sb
rozpocznij naukę
przejąć obowiązki od kogoś
We've been waiting for a very long time for this to happen.
rozpocznij naukę
Na to czekaliśmy bardzo długo.
I'm gonna go to make a phone call.
rozpocznij naukę
Pójdę wykonać telefon.
I really want my mum to meet you.
rozpocznij naukę
Naprawdę chcę, żeby moja mama cię poznała.
Feel free to call me anytime, you've got my number.
rozpocznij naukę
Zadzwoń do mnie w każdej chwili, masz mój numer.
Cause you're really prickly when you're sad.
rozpocznij naukę
Bo jesteś naprawdę kłujący, kiedy jesteś smutny.
For some inexplicable fucking reason
rozpocznij naukę
Z jakiegoś niewytłumaczalnego pieprzonego powodu
For some inexplicable reason...
rozpocznij naukę
Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu...
backup plan
rozpocznij naukę
plan zastępczy
backup copy
rozpocznij naukę
kopia zapasowa
to get mired
rozpocznij naukę
ugrzęznąć
Are you calling to check it on me?
rozpocznij naukę
Dzwonisz, żeby mnie sprawdzić?
I'd be more than happy to do it.
rozpocznij naukę
Byłbym bardziej niż szczęśliwy mogąc to zrobić.
Anyhow, I won’t be able to make it today.
rozpocznij naukę
Zresztą dzisiaj nie dam rady.
Anyhow, as recently mentioned, there's someone qt the door.
rozpocznij naukę
W każdym razie, jak ostatnio wspomniałem, ktoś stoi przed drzwiami.
intimidated
rozpocznij naukę
zastraszony
to Play tonsil hockey
rozpocznij naukę
grać w hokeja na migdałkach
Give it another go with her.
rozpocznij naukę
Spróbuj z nią jeszcze raz.
I'm down to be here for you but I'm not down to be lied to.
rozpocznij naukę
Jestem tu dla ciebie, ale nie chcę być okłamywany.
I'm down here for you.
rozpocznij naukę
Jestem tu dla ciebie.
You're tripping over your own lackluster communication skills.
rozpocznij naukę
Potykasz się o własne słabe umiejętności komunikacyjne.
lackluster
rozpocznij naukę
flaki z olejem
lackluster communication skills
rozpocznij naukę
słabe umiejętności komunikacyjne
tripp over something
rozpocznij naukę
potknąć się o coś
receptacle
rozpocznij naukę
pojemnik mocowany
I'm getting a little turned on...
rozpocznij naukę
Trochę się podniecam...
Dani marvels at Gigi's ability to get Dani talk about her emotions.
rozpocznij naukę
Dani zachwyca się zdolnością Gigi do skłonienia Dani do mówienia o swoich emocjach.
I marvel at your ability to get me to talk about my emotions.
rozpocznij naukę
Podziwiam twoją zdolność skłonienia mnie do mówienia o moich emocjach.
I'm sick of it
rozpocznij naukę
Mam tego dość
Unlike you, people aint inclined to hold me when I need them the most.
rozpocznij naukę
W przeciwieństwie do ciebie ludzie nie mają ochoty przytulać mnie, kiedy najbardziej ich potrzebuję.
I don't think I'm gonna make it.
rozpocznij naukę
Myślę, że nie dam rady.
I understand that you're going through a lot right now and I've told you many times that I'm more than happy to support you.
rozpocznij naukę
Rozumiem, że teraz wiele przechodzisz i wiele razy Ci mówiłem, że z radością Cię wesprę.
But I'm not gonna let you take your shit out on me just because of you're in pain.
rozpocznij naukę
Ale nie pozwolę ci wyładowywać się na mnie tylko dlatego, że cierpisz.
Everything ok? Better than ok.
rozpocznij naukę
Wszystko w porządku? Lepiej niż w porządku.
Not unless you need to.
rozpocznij naukę
Nie, chyba że musisz.
What was like seing her?
rozpocznij naukę
Jak to było ją widzieć?
self preservation instinct
rozpocznij naukę
instynkt samozachowawczy
You're so easy to talk to.
rozpocznij naukę
Świetnie się z tobą rozmawia.
Who are you chasing because I can clearly see it's not Gigi.
rozpocznij naukę
Kogo ścigasz, bo wyraźnie widzę, że to nie Gigi.
You touch my mind when you talk to me.
rozpocznij naukę
Dotykasz mojego umysłu, kiedy do mnie mówisz.
If Gigi were not so much into healthy relationship they would be running with Dani plenty of problems already.
rozpocznij naukę
Gdyby Gigi nie była tak bardzo w zdrowym związku, mieliby już wiele problemów z Dani.
She has to be the one to clarify and sort the things out.
rozpocznij naukę
To ona musi wyjaśnić i uporządkować sprawy.
If Gigi wasn't so into an open and healthy communication her and Dani would've be running many problems already.
rozpocznij naukę
Gdyby Gigi nie była tak w otwartej i zdrowej komunikacji, ona i Dani mieliby już wiele problemów.
I had a lunch with Gigi the other day and I haven't seen her like this for a long time.
rozpocznij naukę
Jednego dnia jadłem lunch z Gigi i dawno jej nie widziałem.
I'm more than happy to support you.
rozpocznij naukę
Cieszę się, że mogę cię wesprzeć.
Pleasure is all mine.
rozpocznij naukę
Cała przyjemność po mojej stronie.
It really came out of nowhere.
rozpocznij naukę
To naprawdę wzięło się znikąd.
This is a raided premises.
rozpocznij naukę
To jest nalot.
I have no plans except that I am working on a Sunday.
rozpocznij naukę
Nie mam planów poza tym, że pracuję w niedzielę.
It was a whirlwind.
rozpocznij naukę
To była trąba powietrzna.
I succumbed to the temptation and drank a glass of wine.
rozpocznij naukę
uległam pokusie i wypiłam lampkę wina.
give in to something (e.g. temptation)
rozpocznij naukę
ulegać czemuś (np. pokusie)
to push the luck
rozpocznij naukę
kusić los
Price is no indication of quality so think before you leap.
rozpocznij naukę
Cena nie jest wskaźnikiem jakości, więc zastanów się, zanim zrobisz skok.
grumpy
rozpocznij naukę
gderliwy
grumpy, grumpy
rozpocznij naukę
marudny, zrzędliwy
I have to pee
rozpocznij naukę
muszę sisiu
I've always wanted to be very in touch with nature.
rozpocznij naukę
Zawsze chciałem mieć kontakt z naturą.
You have to give in to the process.
rozpocznij naukę
Musisz poddać się procesowi.
strip of
rozpocznij naukę
pas
strip off
rozpocznij naukę
rozebrać się
centerpieces
rozpocznij naukę
ozdoby na środek stołu
hum along
rozpocznij naukę
nucić
mossy
rozpocznij naukę
omszony
a moss lining around the outside
rozpocznij naukę
podszewka z mchu na zewnątrz
foliage
rozpocznij naukę
listowie
I try to keep incorporated a meditation practice into my daily life.
rozpocznij naukę
Staram się, aby praktyka medytacyjna była włączana do mojego codziennego życia.
to incorporate sth into sth
rozpocznij naukę
włączyć coś do czegoś
the focal point
rozpocznij naukę
centralny punkt
I don't get to use my bicycle everyday.
rozpocznij naukę
Nie jeżdżę codziennie na rowerze.
We think that thoughts are confusing, forgetting that it is thought itself which is thinking that.
rozpocznij naukę
Myślimy, że myśli są zagmatwane, zapominając, że to sama myśl o tym myśli.
seamless
rozpocznij naukę
bez zakłóceń
seamlessly
rozpocznij naukę
płynnie
I made my amends.
rozpocznij naukę
Zadośćuczyniłem.
I made my amends. I owned my part. And your wife made her own bed.
rozpocznij naukę
Zadośćuczyniłem. Miałem swoją część. A twoja żona sama ścieliła sobie łóżko.
Cinnamon, sweet and pungent taste and an amazing smell.
rozpocznij naukę
Cynamon, słodki i ostry smak i obłędny zapach.
insane, sensational
rozpocznij naukę
obłędny, rewelacyjny
sensational
rozpocznij naukę
rewelacyjny
I thought most things can be fixed with beef noodles. 😊
rozpocznij naukę
Myślałem, że większość rzeczy można naprawić za pomocą makaronu wołowego. 😊
Is this your way of apologizing? I thought most things can be fixed with beef noodles. 😅
rozpocznij naukę
Czy to twój sposób na przeprosiny?
ratter
rozpocznij naukę
donosiciel
report on someone, give up someone
rozpocznij naukę
donosić na kogoś, wydać kogoś
turn somebody in
rozpocznij naukę
donosić na kogoś
to denounce
rozpocznij naukę
donosić
I'm in the neighborhood
rozpocznij naukę
jestem w okolicy
go to some lengths to
rozpocznij naukę
dołożyć wszelkich starań, aby
non-negotiable and inviolable
rozpocznij naukę
niepodlegający negocjacji i nienaruszalny
impairs blood sugar balance
rozpocznij naukę
zaburza równowagę cukru we krwi
skimpy on sleep
rozpocznij naukę
skąpiący snu
skimping on sleep
rozpocznij naukę
skąpiący snu
non-negotiable
rozpocznij naukę
niepodlegający negocjacji
satiety
rozpocznij naukę
sytość
Some fiber-rich foods to consider adding to your diet include
rozpocznij naukę
Niektóre pokarmy bogate w błonnik, które warto dodać do swojej diety, obejmują
chickpeas
rozpocznij naukę
ciecierzyca
leafy green vegetable
rozpocznij naukę
zielone warzywa liściaste

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.