Angielski - lekcja 1, 19 marca 2022r.

 0    221 fiszek    fatalpl
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Zwróć się do mojego kolegi, podejdź do mojego kolegi
rozpocznij naukę
Approach my colegue
A nie miałeś przynieść mi kawy?
rozpocznij naukę
Aren't you supposed to get me coffee?
odpowiedni
rozpocznij naukę
adequate, suitable
Dzięki, doceniam to.
rozpocznij naukę
Thanks, I appreciate it.
W tym okresie czasu, dość często grałem w gry komputerowe
rozpocznij naukę
During this time period, I played computer games quite often, quite bit.
Niestety nigdy nie byłem za granicą.
rozpocznij naukę
Unfortunately i've never been abroad.
Na szczęście udało mi się dostać do nowej firmy.
rozpocznij naukę
Fortunately, I was able to get into a new company.
Nie bardzo rozumiem o co tak naprawdę ci chodzi
rozpocznij naukę
I don't really understand what you really mean
Na szczęście dzisiaj mamy już ostatni dzień pracy.
rozpocznij naukę
Fortunately, today is our last working day.
Moje mieszkanie ma trzy pokoje, balkon, łazienkę i toaletę
rozpocznij naukę
My apartment (flat) has three rooms, a balcony, a bathroom and a toilet
Informujemy, że w celu przetworzenia biletu należy skontaktować się z nami telefonicznie.
rozpocznij naukę
Please be advised, that in order to process your ticket you need to contact us via call.
Przykro mi ale nie jestem zbyt dobry z języka angielskiego
rozpocznij naukę
I'm sorry, but I'm not very good at English
Przepraszam ale język angielski nie jest moją najmocniejszą stroną, ale mimo wszystko zrobię co w mojej mocy żeby Ci jakoś pomóc.
rozpocznij naukę
Sorry, English is not my strongest point, but I'll do my best to help you somehow.
Kiedy wyświetli się komunikat, proszę kontynuować proces logowania.
rozpocznij naukę
When prompted, please continue the login process.
Proszę o chwilę cierpliwości podczas gdy tworzę dla ciebie ticket.
rozpocznij naukę
Please be patient while I'm making a ticket for you.
Uprzejmie informuję, że aby zresetować Ci hasło, musimy ustalić słowo weryfikacji i wtedy do ciebie oddzwonię
rozpocznij naukę
Please be informed, that in order to reset your password, we need to set the validation word and then I'll call you back.
odnośnie czegoś, na przykład odnośnie mojego pytania
rozpocznij naukę
regarding something, for example, regarding my question
oświadczenie, instrukcja
rozpocznij naukę
statement
stworzyć, ustanowić
rozpocznij naukę
create, rase
wydawać, emitować
Jeszcze nie wiem jak wydam moje pieniądze
rozpocznij naukę
spend
I dont know yet how to spend my money
oznacza
IP oznacza protokół internetowy
rozpocznij naukę
stands for
IP stands for internet protocol
obowiązkowy
rozpocznij naukę
mandatory
mandatory
nawiązać połączenie zdalne
rozpocznij naukę
establish a remote connection
Użytkownik twierdził, że powiedziano mu, że zostanie ponownie dodany do grupy w tę środę
rozpocznij naukę
The user claimed that he was told he would be re-added to the group this Wednesday
Użytkownik twierdził że powiedziano mu, że zostanie ponownie dodany do grupy w tę środę, 02.03.2022
rozpocznij naukę
The user claimed to has been told he would be re-added to the group this Wednesday, 3/2/2022
odrzucić połączenie
rozpocznij naukę
reject the call
przerwać połączenie
rozpocznij naukę
drop the call
w celu przetworzenia twojego ticketu
rozpocznij naukę
in order to process your ticket
zauważ że jeśli hasło w ogóle nie jest pokazane
rozpocznij naukę
note that if no password is shown at all
Przed tym okresem czasu
rozpocznij naukę
Prior to this time period
Dostęp do konta jest ograniczony zgodnie ze wspieraną grupą
rozpocznij naukę
Access to the account is restricted according to supported group
możliwym powodem może być ze próbujesz odebrać hasło od klienta poza nasza odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
a possible reason could be that you are trying to receive a password from a client beyond (outside) our responsibility
wyjaśniać
rozpocznij naukę
clarify, explain
Informujemy, że w celu przetworzenia twojego ticketu należy skontaktować się z nami telefonicznie
rozpocznij naukę
Please be advised, that in order to process your ticket you need to contact us via call
Agent założył, że nie jest w stanie przeprowadzić procesu zmiany hasła bez zgody menadżera.
rozpocznij naukę
The agent assumed that he is unable to complete the password reset process without the manager approval.
rosyjscy żołnierze twierdzili, że zestrzelili ukraiński odrzutowiec
rozpocznij naukę
russian soldiers claimed that they shot down an ukrainian jet
dowiedziano się, że
rozpocznij naukę
it was learned that
zwrócili się do Komendanta z prośbą o medal
rozpocznij naukę
they applied to the Commander requesting a medal
Wygląda na to, że rosyjskie wojsko powstrzymywało znaczną część swojej siły ognia
rozpocznij naukę
russian military appeared to hold back much of its firepower
być może zakładając
rozpocznij naukę
perhaps assuming
bezzałogowy pojazd powietrzny, zwany "UAV"
rozpocznij naukę
unmanned aerial vehicle, called UAV
obrazy, które wydawały się przedstawiać niszczenie rosyjskich pojazdów
rozpocznij naukę
images that appeared to show destroying of russian vehicles
Przewaga powietrzna
rozpocznij naukę
Air superiority
twierdził, że nie jest zaangażowany
rozpocznij naukę
claimed, that he is no involved
angażujący
rozpocznij naukę
involving
próba
rozpocznij naukę
attempt
rozważać
rozpocznij naukę
to consider (doing)
zamiast
rozpocznij naukę
instead of
W międzyczasie
rozpocznij naukę
In the meanwhile
zaniepokojony
rozpocznij naukę
concerned
wymagać
rozpocznij naukę
to demand
natychmiast
rozpocznij naukę
straightaway
zawierać
rozpocznij naukę
to contain
dokładny
rozpocznij naukę
exact
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
zapewniać
rozpocznij naukę
to assure
podejście
rozpocznij naukę
approach
przyznać
rozpocznij naukę
to admit
chociaż
rozpocznij naukę
although
żeby upewnić się że hasło jest właściwie wpisane i aktualne
rozpocznij naukę
to ensure that the password is entered correctly and up to date
Nasi pracownicy oczekują podwyższenia pensji. Niewielka podwyżka jest spodziewana w kolejnych miesiącach.
rozpocznij naukę
Our employees expect an increase in salaries. A slight increase is expected in the coming months.
Mój pracodawca jest bardzo życzliwy i odpowiedzialny
rozpocznij naukę
My employer is very kind and responsible
Niezawodność, wydajność. Karty graficzne z serii GeForce są bardzo wydajne i dość niezawodne.
rozpocznij naukę
Reliability, efficiency. GeForce series graphics cards are very efficient and quite reliable.
Bądź świadomy
Bądź świadomy, że jeśli nie zdążysz na czas ukończyć wszystkich niezbędnych kursów, możesz mieć problemy w pracy.
rozpocznij naukę
Be aware
Przyznać dostęp do bazy danych
Aby przyznać Ci dostęp do tego konta, muszę uzyskać zgodę twojego line managera.
rozpocznij naukę
Grant access to the database
Dokładny
rozpocznij naukę
Exact
The exact details were still being worked out.
Dostęp został przyznany
rozpocznij naukę
Access has been granted
Męczyć, zanudzać, naprzykrzac się, niepokoić
Już cię więcej nie męczę.
rozpocznij naukę
Bother
I won' bother you anymore.
Wykluczyć, wyłączyć
rozpocznij naukę
Exclude
Drug users are subject to exclusion from the military. Synonimy:
Postęp
rozpocznij naukę
Progress
odpowiedni
rozpocznij naukę
appropriate
Odpowiedni, właściwy, istotny
Powinieneś przekazać sprawę do odpowiedniego zespołu.
rozpocznij naukę
Relevant
You should pass the issue to the relevant team
skierować, przekazać do
Muszę skierować sprawę do odpowiedniej drużyny
rozpocznij naukę
forward, pass
I need to forward, pass the matter, to the relevant team.
rozważać
rozpocznij naukę
consider
w samym centrum miasta
rozpocznij naukę
in the very center of the city
przypomnienie, monit
rozpocznij naukę
reminder
Wystąpił. pojawił się
rozpocznij naukę
Occured
Żądanie
Żądanie zostało złożone przed wystąpieniem problemu
rozpocznij naukę
Request
The request was made before the problem occurred
napotykać, doświadczać
Jeśli nadal napotykasz jakieś problemy, proszę skontaktuj się z naszym deskiem.
rozpocznij naukę
facing
If you still facing any issues, please contact our Desk.
ważny (np. o haśle, o paszporcie)
ważny do, ważny od
rozpocznij naukę
valid
valid until, valid from
odpowiedni / odpowiednia
rozpocznij naukę
appropriate
ledwo, zaledwie
Przepraszam ale ledwo cie słyszę
rozpocznij naukę
barely
I'm sorry, but I can barely hear you
zastosować
Zastosować procedurę resetu hasła, dla domeny G03.
rozpocznij naukę
apply
Apply the password reset procedure, for the G03 domain.
Bankomat
Muszę wypłacić pieniądze z bankomatu
rozpocznij naukę
ATM
I need to withdraw money from an ATM
Park rozrywki
rozpocznij naukę
amusement park
uprawnienia
Czy posiadasz uprawnienia do zarządzania tym kontem?
rozpocznij naukę
permissions
Do you have permission to manage this account?
zwyczajny
rozpocznij naukę
ordinary
Jak zwykle
Proszę postępować jak zwykle
rozpocznij naukę
As usuall
Please proceed as usuall
Odmówić
Odmówiłem odpowiedzi
rozpocznij naukę
refuse
I refused to ansWer
wyspany | niewyspany
Czy wyspałeś się dzisiaj?
rozpocznij naukę
well-rested | sleepy
Are you well rested today?
zaimprowizowany
Czy moglibyśmy przeprowadzić improwizowaną rozmowę telefoniczną gdzie ja jestem agentem a ty użytkownikiem?
rozpocznij naukę
improvised
Could we make an improvised phone call where I am the Agent and you are the user?
postęp
Postęp w sprawie
rozpocznij naukę
progress
Progress on the case
randka
miałem wczoraj randkę w ciemno
rozpocznij naukę
date
I had a blind date yesterday
od razu / natychmiast
Możemy załatwić sprawę od razu
rozpocznij naukę
straight away / immediately
We can get things done stright away / immediately
jednak
A jednak działa, A jednak się udało
rozpocznij naukę
yet
And yet it works, And yet it worked.
ponad
ponad 1000
rozpocznij naukę
over
Over 1000
Dowiedzieć się czegoś
Czy dowiedziałeś się na czym polegał problem?
rozpocznij naukę
Find out something
Did you find out what the problem was?
dopasować się do
Postaram się dopasować do ciebie
rozpocznij naukę
fit in with
I will try to fit in with you
jeszcze nie
Jeszcze nie skończyłem pracy.
rozpocznij naukę
not yet
I'm not done with my work yet.
przekazać dalej
Przekazać ticket odpowiedniej drużynie
rozpocznij naukę
to pass along
Pass the ticket to the appropriate/relevant team
Zwężony
Widziałeś to wszystko normalnie? Bo dla mnie było bardzo zwężone
rozpocznij naukę
Narrow
Did you see it all normally? Because for me it was very narrow
podejrzewać o coś
Co podejrzewasz?
rozpocznij naukę
suspect of something
What do you suspect?
dotyczyć czegoś
Sprawa dotyczy problemu z drukarką
rozpocznij naukę
to concern something
The case concerns a problem with the printer
odnosi się do czegoś
Mój manager odniósł się do tej sprawy i powiedział że...
rozpocznij naukę
refers to something
My manager referred to the matter and said that...
Zajęty, pracowity
mój manager jest bardzo zapracowanym człowiekiem
rozpocznij naukę
Busy, Hard-working
my manager is a very busy man
podobnie
Postępujemy podobnie
rozpocznij naukę
similarly
We progres it similarly
rozwiązany
Problem wydaje się rozwiązany
rozpocznij naukę
resolved
The problem seems, appears, to be resolved
Odłożyć słuchawkę
rozpocznij naukę
Hang up
zorientować się
Doszedłem do wniosku, że potrzebuję hasła, aby uzyskać dostęp do konta administratora
rozpocznij naukę
figure out
I figured out that I needed a password to access the admin account
Wysyłka
rozpocznij naukę
Dispatch
cel
Muszę do Ciebie oddzwonić w celu weryfikacji
rozpocznij naukę
purpose of
I need to call you back in purpose of verification
Szkoda że...
Szkoda że tak daleko mieszkasz
rozpocznij naukę
Its a pity that...
It's a pity you live so far away
społeczeństwo
rozpocznij naukę
society
Wyjątkowo
rozpocznij naukę
Exceptionally
wytrzymać
Proszę wytrzymaj ze mną chwilę. Proszę o wyrozumiałość przez chwilę
rozpocznij naukę
bear
please bear with me for a while
Przypadkowo
Przypadkowo wcisnąłem przycisk
rozpocznij naukę
Accidentally
I accidentally pressed a button
minął
Właśnie minęły dwie godziny
rozpocznij naukę
passed
Two hours have just passed
Minęły już dwie godziny odkąd zaczęliśmy pracę
rozpocznij naukę
It's been two hours since we started working
miejmy nadzieję
Miejmy nadzieję że zadziała
rozpocznij naukę
hopefuly
Hopefuly it works
opisać
Możesz opisać ta sprawę?
rozpocznij naukę
describe
Can you describe this case?
Odpowiadać
On nie odpowiedział
rozpocznij naukę
Reply
He didn't reply
Wybierz niewłaściwą odpowiedź
rozpocznij naukę
Choose the inappropriate answer
Uporządkować
Aby to rozwiązać, uporządkować
rozpocznij naukę
Sort out
To sort things up
Pod względem
rozpocznij naukę
In terms of
dogodny
Skontaktuj się z nami w dogodnym dla Ciebie czasie
rozpocznij naukę
convenient
Please contact us at your convenience
w ciągu
Powinno zadziałać w ciągu kilku minut
rozpocznij naukę
within
It should work within minutes
odezwij się do mnie
rozpocznij naukę
ping me
z powodu
rozpocznij naukę
due to
chociaż, jednak
Mogę się zalogować ale nie mogę wylogować
rozpocznij naukę
though
I can login, i cannot logout though
Zgodnie z
Poinformowałem użytkownika zgodnie z instrukcją/według KB
rozpocznij naukę
As per
Advised the user as per instruction/ as per KB
czekać/wytrzymywać
Proszę zaczekać na linii
rozpocznij naukę
hold on
Please wait on the line
przejść na
Próbowałem przejść na najnowszą wersję aplikacji
rozpocznij naukę
move over
I tried to move over to the latest version of application
pokierować
Jak prawidłowo pokierować incydentem
rozpocznij naukę
route
How to route incident properly
pole
W polu „do” Agent sprawdza, na którą skrzynkę pocztową został zaadresowany incydent i porównuje szczegóły z poniższą tabelą
rozpocznij naukę
field
Within "to" field, Agent checks which mailbox the incident was addressed to and compares the details with the table below
Dowód, dane
oczekiwanie na dowody, dane
rozpocznij naukę
evidence
Awaiting evidence
odwołać, odrzucić
odrzuciła taxi na rogu drogi
rozpocznij naukę
dismiss
she dismissed the taxi at the cór er of the road
pomimo tego że; pomimo faktu że
rozpocznij naukę
despite that, despite the fact that
oprócz
rozpocznij naukę
besides
według
rozpocznij naukę
according to
mimo że / chociaż
rozpocznij naukę
although
wystąpił nieoczekiwany błąd
rozpocznij naukę
an unexpected error occured
po którym następuje
rozpocznij naukę
followed by
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
rozpocznij naukę
Is there anything else I can help you with?
Zgoda menedżera
rozpocznij naukę
manager aproval
Twoje hasło właśnie zostało zresetowane i możesz już zalogować się przy użyciu nowego hasła
rozpocznij naukę
Your password has just been reset, and you can now login using a new one.
Pod względem
Pod względem wydajnosci, procesory Intela są najlepsze
rozpocznij naukę
In terms of
In terms of performance, Intel processors are the best
Aby załatwić sprawę
rozpocznij naukę
To get things done
zakup
rozpocznij naukę
purchase
Czy możesz spróbować zmienić usługę z Niemiec na Wielką Brytanię lub odwrotnie?
rozpocznij naukę
Can you please try changing the service from Germany to the UK or opposite?
Rozszerzać
Rozszerzyć Twoje konto email
rozpocznij naukę
Expand
Expand your email account
zmodyfikowac
rozpocznij naukę
modify
Czy dobrze zrozumiałem? Potrzebujesz by twoje hasło domeny G03 zostało zresetowane?
rozpocznij naukę
Did I understand correctly? You need to have your G03 domain password to be reset?
Tak przy okazji, żeby upewnić się że dobrze cie zrozumiałem
rozpocznij naukę
By the way, just to make sure I understood you correctly.
Czy chcesz żeby twoje hasło zostało zresetowane?
rozpocznij naukę
Do you want your password to be reset?
Hasło pisane z dużej litery
rozpocznij naukę
The password is written with a capital letter
Czy nie masz nic przeciwko temu?
rozpocznij naukę
Don't you mind? Are you ok with that?
Dziękuję za cierpliwość. Dziękuję że byłeś cierpliwy.
rozpocznij naukę
Thank you for your patience. Thank you for being patient
Proszę pozostać na linii podczas kiedy tworzę dla ciebie tiket
rozpocznij naukę
Please hold on the line, while I'm creating a ticket for you.
Wypełniam/aktualizuje twój ticket
rozpocznij naukę
I'm filling in / updating your ticket
Aby kontynuować, muszę skontaktować się z moim przełożonym
rozpocznij naukę
In order to proceed, I need to contact my supervisor
alfabet: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l m n o p r s t u w x y z
rozpocznij naukę
alphabet: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, x, y, z
A, I, S, C, J, K, Y, X, Z
rozpocznij naukę
A, I, S, C, J, K, Y, X, Z
Unfortunately, I am not authorized to know your password
rozpocznij naukę
Unfortunately, I am not authorized to know your password
A jak alfa, E jak Echo, I jak India, J jak Joe, K jak Key, Y jak wczoraj, X jak xbox
rozpocznij naukę
A for alpha, E for Echo, I for India, J for Joe, K for Key, Y for yesterday, X for xbox
I for India, A for Alpha, E for Echo
rozpocznij naukę
I for India, A for Alpha, E for Echo
Aby upewnić się, że dobrze Cię zrozumiałem, musisz zresetować hasło, prawda?
rozpocznij naukę
Just to ensure that I understood you correctly, you need your password to be reset, right?
Upoważnienie
rozpocznij naukę
Authorization
Niestety nie mam uprawnień do poznania Twojego hasła.
rozpocznij naukę
Unfortunately, I'm not authorized to know your password.
Dziękuję za cierpliwość i życzę miłego dnia, pa!
rozpocznij naukę
Thank you for being patient and have a nice day, bye!
Dzwonię w sprawie zresetowania hasła dla pracownika Davida Novaka
rozpocznij naukę
I'm calling you regarding a password reset for your employee David Novak
Nie jestem pewien, kiedy dokładnie, ale działają bardzo szybko i zajmą się tym tak szybko, jak to możliwe / jak najszybciej
rozpocznij naukę
I'm not sure when exactly, but they act really quick and will take care of it as soon as possible/ asap
Czy mógłbyś ponownie opisać problem?
rozpocznij naukę
Could you please describe the problem again?
W każdej chwili dziękuję, pa!
rozpocznij naukę
Anytime, thank you, bye!
Czy mógłbyś sprecyzować, na czym dokładnie polega problem?
rozpocznij naukę
Could you please specify what exactly is the problem?
Przepraszam, ale w tej chwili nie mogę ci pomóc.
rozpocznij naukę
I apologise, but I cannot help you at the moment.
Pisane z dużej litery
rozpocznij naukę
Capitalized
Spróbuj ustawić to w przeciwieństwie do tego, co robiłeś wcześniej.
rozpocznij naukę
Try to set it the opposite of what you did before.
Aby zmodyfikować swoje konto, wejdź na Ask AJ Ti portal i zgłoś odpowiednią prośbę
rozpocznij naukę
In order to modify your account, please enter Ask IT portal and raise the appropriate request
Czy mogę prosić o twoją nazwę użytkownika?
rozpocznij naukę
Can I have your username please?
Dziękuję za te informacje, właśnie znalazłam Cię w naszej bazie
rozpocznij naukę
Thank you for that informations, I just found you in our database
Mógłbyś proszę dać mi chwilę czasu na utworsenie/ wypełnienie/zaktualizowanie dla ciebie tiketu?
rozpocznij naukę
Could you please give me a moment to raise/update/fill out, the ticket for you?
Aby kontynuować, musimy mieć sesję zdalną. Czy możemy to zrobić teraz?
rozpocznij naukę
To proceed, we need to have a remote session. Can we do it right now?
Przepraszam, ale to jest osobny zespół i zwykle pracują szybko, ale nie mogę zapewnić, kiedy dokładnie to się skończy.
rozpocznij naukę
Sorry but this is a separate team and they usiay work quick, but I cannot assure when exactly it's done.
Informujemy, że Twój bilet jest teraz w zespole resolwerskim, który jak najszybciej odblokuje Twoje konto.
rozpocznij naukę
Please be informed, that your ticket is now in resolver team, and they will unlock your account asap.
Aby rozpatrzyć Twój problem, muszę przekazać sprawę do odpowiedniego zespołu.
rozpocznij naukę
In order to process your issue, I need to pass, forward, the matter to the relevant team.
Duża litera I
rozpocznij naukę
Capitalised letter I
Słowo "Okna", pisane przez duże "Wu", na początku słowa, zdania
rozpocznij naukę
A word "Windows", written with a capital W, at the beginning of a word, sentence
Znaki
W zdaniu występują różne znaki, w tym litery i cyfry
rozpocznij naukę
Characters
There are various characters in a sentence, including letters and numbers
Wygaśnięcie hasła
rozpocznij naukę
Password expiration
prześać dalej, przekazać do
rozpocznij naukę
forward to
dalszy
Twój ticket został przekazany do drużyny resolwerskiej w celu dalszego dochodzenia.
rozpocznij naukę
further
Your ticket has been passed to the resolver team, for further investigation
zezwolenie na coś
rozpocznij naukę
permission for something
wykonać
rozpocznij naukę
perform
Data wygaśnięcia
Twoje konto zostało zablokowane z powodu wygaśnięcie hasła
rozpocznij naukę
expiry date
Your account was locked due to password expiry
zakończone, zakończone
Twoje żądanie utworzenia konta zostało zakończone
rozpocznij naukę
terminated, completed
Your account creatiin request has been terminated
Czy mógłbyś sprecyzować, o co dokładnie chodzi?
rozpocznij naukę
Could your please specify whats exactly is the issue about?
Zawsze do dyspozycji. Cała przyjemność po mojej stronie.
rozpocznij naukę
Anytime. The pleasure is all mine.
osiągać
rozpocznij naukę
to achieve
w kwestii zrozumienia ze
rozpocznij naukę
in terms of u understanding
zapoznać się z
Proszę o chwilę cierpliwości żebym mógł zapoznać się ze sprawą
rozpocznij naukę
to familiarize with
Please be patient for a while so I can familiarise with the ticket.
dowiedzieć się, odkryć
Najpierw musimy się dowiedzieć jakiej wersji Outlooka potrzebujesz
rozpocznij naukę
find out
First, we need to find out what version of Outlook you need.
chyba że
Chyba że zrobimy inaczej i odłożymy sprawę do jutra.
rozpocznij naukę
unless
Unless we do otherwise and suspend the ticket until tomorrow.
właściwie to
Właściwie to twój menedżer powinien zgłosić prośbę o usunięcie lub przedłużenie konta
rozpocznij naukę
actually, in fact
Actually, your manager should raise an appropriate request for account deletion or extension
Nalegać
Jeśli użytkownik nalega by przejść bezpośrednio z chata na sesję zdalną, proszę wysłać mu poniższą wiadomość.
rozpocznij naukę
Insist
If the user insists on moving directly from chat to Teams, please send them following message.
wpływ
rozpocznij naukę
impact
Inaczej
Inaczej się nie da
rozpocznij naukę
otherwise
It cannot be otherwise
szczegółowo
Czy mógłbyś szczegółowo opisać problem?
rozpocznij naukę
in detail
Could you describe the problem in detail again
odpowiedź
Dziękuję za twoją odpowiedź
rozpocznij naukę
response
Thank you for your response
poprawnie, prawidłowo
Proszę nas poinformować, czy wszystko działa już poprawnie.
rozpocznij naukę
correctly
Please provide us with information, if everything works correctly now.
W której to jest drużynie?
rozpocznij naukę
Which team is it on?
zatem
Brzmi dobrze, ale tiket nie jest zalogowany na mnie, dlatego nie widzę go przez Ask AjTi portal.
rozpocznij naukę
therefore
Sounds good, but the ticket is not logged on my name, therefore I don't see it via Ask IT portal.
przekazać
Dobrze, przekażę to jej.
rozpocznij naukę
forward
Ok, I'll forward it to her.
oswajać
rozpocznij naukę
familiarise
spojrzeć na coś
rozpocznij naukę
take a look at something
na / od
rozpocznij naukę
upon
dalej
rozpocznij naukę
further
uwierzytelnić cię
rozpocznij naukę
authenticate you
udało się zalogować do komputera
rozpocznij naukę
successfully logged into the computer
doradziłem użytkownikowi, poi formowałem użytkownika
rozpocznij naukę
advised the user
proszę czekać na informacje
rozpocznij naukę
please await informations
w celu zweryfikowania twojej tożsamości muszę porównać numer telefonu z którego dzwonisz z tym który widnieje w naszym systemie
rozpocznij naukę
in order to verify your identity, I have to compare the telephone number you are calling from with the one in our system

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.