Lekcja Giulia 7

 0    35 fiszek    karoltabaka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Nie mogłem uwierzyć, ile śmieci zgromadził w swoim garażu.
rozpocznij naukę
I couldn't believe how much junk he has accumulated in his garage.
Ma problem ze spłatą długu.
rozpocznij naukę
He's having trouble paying off his debt.
Musi wykonać dwie prace, żeby wyjść z długów.
rozpocznij naukę
He has to work two jobs so that he can get out of debt.
Staram się unikać tłustych potraw, ponieważ właśnie zaczęłam nową dietę.
rozpocznij naukę
I'm trying to avoid fatty foods because I just started a new diet.
Pielęgniarki noszą rękawiczki, aby uniknąć fizycznego kontaktu z pacjentami
rozpocznij naukę
Nurses wear gloves to avoid physical contact with their patients
Jestem dość zmęczona, więc ucinam sobie krótką drzemkę.
rozpocznij naukę
I'm quite tired, so I'm going to take a short nap.
Moje wzorce snu nie zmieniły się zbytnio odkąd byłam nastolatką.
rozpocznij naukę
My sleeping patterns haven't changed very much since I was a teenager.
Czujesz się zmęczonym? „Deficyt snu” może być temu winny.
rozpocznij naukę
Feeling Tired? 'Sleep Debt' May Be to Blame
Większość dorosłych potrzebuje od siedmiu do dziewięciu godzin snu na dobę.
rozpocznij naukę
Most adults need seven to nine hours of sleep a night.
Czy otrzymujesz odpowiednią kwotę — czy może gromadzisz „dług snu”?
rozpocznij naukę
Are you getting the right amount — or could you be accumulating "sleep debt"?
Według Sleep Foundation, dług snu to różnica między ilością snu, której potrzebujesz, a ilością, którą otrzymujesz.
rozpocznij naukę
According to the Sleep Foundation, sleep debt is the difference between the amount of sleep you need and the amount you get.
Tak więc, jeśli twoje ciało potrzebuje dziewięciu godzin snu każdej nocy, a ty śpisz tylko sześć, masz dług na trzy godziny snu.
rozpocznij naukę
So, if your body needs nine hours of sleep every night and you only get six, you have three hours of sleep debt.
Podobnie jak zwykły dług, dług snu może się kumulować.
rozpocznij naukę
Much like regular debt, sleep debt can accumulate.
Tak więc, nawet jeśli kładziesz się spać zaledwie 30 minut później niż zwykle na kilka dni, może to szybko się zsumować.
rozpocznij naukę
So, even if you go to sleep just 30 minutes later than usual for a few days, it can quickly add up.
Wiele osób próbuje spać w weekend, aby odzyskać dług. Ale nie jest jasne, czy te dodatkowe godziny pomogą.
rozpocznij naukę
Many people try to sleep on the weekend to recover from sleep debt. But it's not clear if those extra hours help.
Dodatkowy odpoczynek może nawet wywołać fałszywe wrażenie, że się zregenerowałeś, gdy naprawdę pozostało Ci więcej niedoboru snu.
rozpocznij naukę
The extra rest could even give you a false feeling that you've recovered when you really have more sleep debt left.
Badanie z 2016 roku wykazało, że powrót do swojego cyklu snu po zaledwie 60 minutach straconego snu może zająć do czterech dni.
rozpocznij naukę
A 2016 study found that it can take up to four days to recover from just 60 minutes of lost sleep.
Co więc możesz zrobić, aby odzyskać dług snu?
rozpocznij naukę
So, what can you do to recover from sleep debt?
Fundacja Sleep w pierwszej kolejności zaleca kładzenie się do łóżka i wstawanie o tej samej porze każdego dnia, nawet w weekendy. Pomaga to również przede wszystkim uniknąć zadłużenia snu.
rozpocznij naukę
The Sleep Foundation first recommends trying to go to bed and get up at the same time every day, even on weekends. This also helps avoid sleep debt in the first place.
Możesz także spróbować powoli wydłużać czas snu, o 15-30 minut dziennie, aż uzyskasz odpowiednią ilość.
rozpocznij naukę
You might also try increasing your sleep time slowly, by 15-30 minutes a night, until you get the right amount.
Pomocne mogą być również popołudniowe drzemki, zwłaszcza jeśli praca utrudnia spanie każdej nocy o tej samej porze.
rozpocznij naukę
Afternoon naps may also help, especially if your work makes it difficult to sleep at the same time each night.
Prowadzenie dziennika snu może również pomóc w odnalezieniu wzorców wpływających na sen.
rozpocznij naukę
Keeping a sleep diary might also help you find patterns that are affecting your sleep.
A jeśli naprawdę potrzebujesz pomocy, powinieneś porozmawiać z lekarzem.
rozpocznij naukę
And if you really need help, you should talk to your doctor.
Co to jest dług snu?
rozpocznij naukę
What is sleep debt?
Czy spanie w weekendy to skuteczny sposób na odzyskanie długu do snu?
rozpocznij naukę
Is sleeping in on weekends an effective way to recover from sleep debt?
Jak długo może potrwać powrót do zdrowego cyklu spania po 60 minutach utraconego snu, zgodnie z badaniem z 2016 roku?
rozpocznij naukę
How long can it take to recover from 60 minutes of lost sleep, according to a 2016 study?
Jakie są twoje przemyślenia na temat koncepcji zadłużenia snu?
rozpocznij naukę
What are your thoughts on the concept of sleep debt?
Ile snu potrzebujesz, aby czuć się wypoczętym? Jak często śpisz w takiej ilości?
rozpocznij naukę
How much sleep do you need to feel rested? How often do you get this amount of sleep?
Czy kiedykolwiek prowadziłeś pamiętnik snu? Jeśli tak, czy uznałeś to za pomocne? Jeśli nie, czy rozważyłbyś zachowanie jednego?
rozpocznij naukę
Have you ever kept a sleep diary? If so, did you find it helpful? If not, would you consider keeping one?
Jak z biegiem czasu zmieniły się twoje wzorce snu?
rozpocznij naukę
How have your sleeping patterns changed over time?
Jaki był najdłuższy czas bez snu?
rozpocznij naukę
What's the longest you've ever gone without sleeping?
Czy znasz kogoś, kto często narzeka na zmęczenie?
rozpocznij naukę
Do you know anyone who often complains about being tired?
O której byś wstał, gdybyś nie musiał iść do pracy lub szkoły?
rozpocznij naukę
What time would you get up if you didn't have to go to work or school?
Jak często drzemię? O jakiej porze dnia wolisz to robić?
rozpocznij naukę
How often do you nap? What time of day do you prefer to do it?
Szczęście polega na wystarczającej ilości snu. — Robert A. Heinlein. Co sądzisz o tym stwierdzeniu?
rozpocznij naukę
Happiness consists of getting enough sleep. — Robert A. Heinlein. What do you make of this statement?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.