psychologia rozwojowa dorośli

 0    401 fiszek    kamilagierat
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
elementy dyskursu zdaniowego Matalona
rozpocznij naukę
5 etapów 1 dokonanie podziału na jednostki analizy 2 wyszukiwanie słów kluczy 3 zastosowanie doznań schematów predyktywnych 4 delinearyzacja tekstu 5 interpretacja której sposób zależy od analizy
analiza frekwencyjna i pól semantycznych
rozpocznij naukę
wyszukiwanie słów kluczy można skorzystać z dwóch technik dotyczących poziomu słownego
etos rodzinny
rozpocznij naukę
odnosi się do społeczności prądu intelektualnego rodu Jest to system zasad i wartości regulujących stosunki międzyludzkie a jednocześnie tworzy duchaczy klimat grupy z greckiego mieszkania ojczyzna czyli coś bardzo osobistego czego się wyrasta
Praszkier Regulator systemu rodzinnego
rozpocznij naukę
jest epistemologia epistemologia można porównać do księgi pisanej przez rodzinę zawiera ona szereg ocena opinii charakterystyki fragmentów historii rodziny i rody uniwersalnych zasad i tym podobne
tworzenie się etosu
rozpocznij naukę
tworzy się w toku codziennego komunikowania się bliskich osób rodzinę zakładają ludzie dorośli budują wspólnotę muszę uzgodnić pds założenia treści wartość interpretacji ważniejszych wydarzeń i procedury poznawcze za pomocą księga dalej opr
negocjowanie znaczen
rozpocznij naukę
pdst znaczenia w rodzinie to treść i procedury poznawcze wywołuje jego zachowanie własne sprawy członków rodziny ale też sprawy zewnętrzne plotki ogólnospołeczne każdy z opisów prawa i obowiązki każdy otrzymuje jakąś etykietę
wojny epistemologia
rozpocznij naukę
trudne negocjacje które nie doprowadzają do porozumienia ich przyjęcia wspólnej interpretacji zdarzeń
samo spełnianie się oczekiwań
rozpocznij naukę
podstawowy mechanizm wyjaśniający funkcjonowania etosu jako czynnika kreując tego zachowania członków rodziny
etos rodziny
rozpocznij naukę
to system językowy za pomocą którego porozumiewa się rodzina
schemat poznawczy według Trzebińskiego
rozpocznij naukę
potoczne rozumienie schemat usztywnia myślenia i spostrzegania jest pewnym Story typem nawykiem który sposób dialektyczny ukierunkowuje naszą uwagę i nasze myślenie
schemat poznawczy jako model
rozpocznij naukę
model pewnego elementu rzeczywistości pełniący wobec tej rzeczywistości dwie podstawowe nierozdzielne powiązane ze sobą funkcje 1 funkcja reprezentacji rzeczywistości 2 funkcje procedury orzecznictwa informacji o tej rzeczywistości
schemat poznawczy
rozpocznij naukę
zespół procesów poznawczych operowanie informacjami zgromadzonymi w ramach schemat klub a symulowanych z zewnątrz przez ten schemat jest to zespół procesu rozpoznawania kiedyś opiekuna przed konia oraz wyobrażenia sobie konia fantazjowania na jego temat
schemat jako aktywna struktura poznawcza
rozpocznij naukę
to znaczy gdy w procesie spostrzegania schemat zostanie zaktualizowany przez napływające wstępne dane to wiedza zawarta w tym schemacie reguluje autonomię czyli niezależnie od naszej woli strukturyzowania naszych napływających danych
aktywizacja schematów Co oznacza
rozpocznij naukę
wzbudzanie w umyśle jednostki określonych oczekiwań które automatycznie dążą do potwierdzenia poprzez znalezienie w rzeczywistości odpowiednich informacji
umysł jednostki
rozpocznij naukę
szuka określonych info. jest szczególnie wrażliwe na info napływające interpretuje te infow szczegól sposób, uzupełnia napływające info, zniekształca inf, tak aby była zgodna z powyższym oczekiwaniami, ten sam obok może być różnie spostrzegane i rozumiany
rodzaje schematów poznawczych
rozpocznij naukę
1schematy obiektów przestrzennych 2 schematy następstwa czasu 3 schematy przyczynowo-skutkowe celowościowe
schemat obiektów przestrzennych
rozpocznij naukę
rodzaj schematu poznawczego opisuje głównie relacje przestrzenne łączące ich elementy na przykład stół ptak Góra
schematy następstwa czasu
rozpocznij naukę
rodzaje schematów poznawczych schematy zjawisk przyrodniczych i technicznych na przykład burza wybuch wulkanu start samolotu prostych zjawisk ze świata społecznego kolejka po bilety obiad
schematy przyczynowo-skutkowe calosciowe
rozpocznij naukę
rodzaj schematów poznawczych wizyta w restauracji wybory prezydenckie procesy sądowe
8 założeń perspektywy Life span
rozpocznij naukę
1 w ciągu całego życia 2 wykazuje zarówno wzrosty i spadki3 plastyczność 4 zachodzą w ontogenetycznym historycznym 5 Multi dyscyplinarnej 6 biologia jednostki maleje z wiekiem 7 rozwój na trzy ogólne funkcje i 8 rozwój ma 3 uzupełniające się strategie
rozwój trzy ogólne funkcje
rozpocznij naukę
f. wzrostu f. utrzymania, funkcja regulowania spadku według baltsa te trzy funkcje reprezentują systemową całość indywidualnego rozwoju wraz ze zmniejszaniem się ogół zasobów jednostki w ciągu życia zmienia się Alokacja zasobów na tych trzech funkcjach
trzy uzupełniające się strategię rozwoju
rozpocznij naukę
selekcji przeciw optymalizacji oraz kompensacje każdy rozwój jest według walca kompozycją tych trzech strategii walc zaproponował te strategii jako meta teorie rozwoju
stadia rozwoju psychicznego Erik Erikson
rozpocznij naukę
8 funkcji psych 8 kryzysów psych rozwiązanie kryzysu dokonywane są przez ego pozostają pod wpływem społ otoczenie rodzina i społeczeństwo negatywne rozwiązanie jednego z kredytów rzutuje na sposób w jaki jego rozwiązuje następne ale nie blokuje rozwoju
erikson koncepcja epigenetyczna i psychospołeczna
rozpocznij naukę
składowe części funkcjonalne i całości kolejno Wyłaniają się dominują i ustępują następnym i psychospołeczna
Erikson trzy okresy w życiu dorosłym
rozpocznij naukę
1 intymność- wczesna dorosłych, 2 generatywność- Środkowa dorosłaś 3 integracja- pozna dorosłość
levinson podział na ery 4
rozpocznij naukę
1 dzieciństwo i wiek młodzieńczy 0,17 lat 2. wczesna dorosłość 22,40,3. Środkowa dorosłaś 4560 4późna dorosłość 65 Plus
luki u levinsona są 3
rozpocznij naukę
5 letnie luki między Era to okresy przej potencjalne kryz w których strukturach życia podmiotu ulega zasadniczym zmianom każda era ma własną wew strukturę życia nie musi być kontynuacja poprzedniej i nie ma charakteru progressive żadnych oczywisty sposób
levinson ery
rozpocznij naukę
każdemu okresowi przypisana jest zadanie rozwojowe lewison opisuje nie tylko psychika człowieka ale rozwój jego aktywności życiowej
osobowość dojrzała według Allporta
rozpocznij naukę
1 rozszczepienie sensu samego siebie dwa serdeczny stosunek do siebie i do innych trzy emocjonalna pewność 4 realistyczna percepcja 5 samoobiektywiazacja wgląd i humor 6 unifikujaca filozofia życia
ludzie samo realizujący się według piechowskiego i Dąbrowskiego
rozpocznij naukę
1autonomia i wyższa percepcja rzecz 2 sprawniejsza perc rzei 3 akcep siebie i innych 4wyodrębnienia potrzeba odosobnienia 5 autonomia 6opór przeciwko ukulturo7 skonce na prob 8 spontaniczność ciągła świeżość oceny kreaty przeżycia mistyczne poczucie więzi
pojęcie potencjału rozwojowego formy wzmożonej pobudliwości psychicznej Piechowski
rozpocznij naukę
potencjał rozwojowy jest podst wyposażeniem które decyduje o tym jaki poziom rozwoju może osiągnąć jednostka w optymalnych warunkach fizycznych i środowiskami cechami charakterystycznymi są formy wzmożonej pobudliwości daltonizmu rozwoju
dynamizm potencjał rozwojowy
rozpocznij naukę
wewnątrz psychiczne procesy dezintegracji pozytywnej kształtujące rozwój i przejawy zachowania każdy poziom rozwoju ma inny zestaw dynamizmu w formy wzmożonej potliwości psychicznie to sposoby lub wymiary funkcjonowania psychicznego
potencjał rozwojowy co to
rozpocznij naukę
to suma na siłę dynamizmu i form smażonej pobudliwości dających się w wykryciu danej jednostki
bunt młodzieńczy
rozpocznij naukę
doświadczana w jednostkowym przeżyciu wyraźna potrzeba i chęć sprzeciwiania się i wycofania dalszej zgody na fizyczne społe i psych stany rzeczy których jednostka subiektywnie spostrzega jako ograni, niezgodny z jej idealistyczny mi oczekiwaniami i wyobra
McKinney bunt młodych
rozpocznij naukę
bunt młodych wobec autorytetów w rozpatrywany w kontekście rozwoju moralnego może być przejawem trudności osobowościowych
Logan bunt
rozpocznij naukę
jako jeden z krótkoterminowych mechanizmów obronnych biorących udział w procesie formowania się tożsamości
Gordon bunt
rozpocznij naukę
bunt jako forma obrony którą stanowią dzieci wobec władzy rodzicielskiej
bunt Tyszkowa
rozpocznij naukę
gdy Zagrożenie dotyczy osobistej godności swobody czy możliwości osobistego rozwoju lub innych cenionych wartości reakcja jest poczucie krzywdy błąd lub jawna agresja
gurycka bunt
rozpocznij naukę
związek buntu z błędami wychowawczymi na przykład hamowanie aktywności dziecka skutkiem takich błędów jest sytuacyjny wzrost orientacji podmiotowej wyrażający się buntem agresją obrażaniem się
istota buntu sprzeciw
rozpocznij naukę
1. subiektywna spostrzeganie ograniczenia, 2subiektywne spostrzeganie zagrożenia dotykające takich wartości jak godność osobista prawo do bycia sobą własnej drogi życiowej,
bunt egzystencjonalny problem
rozpocznij naukę
młody człowiek staje przed egzystencjonalny problemu kształtowania własnej tożsamości Poszukuję nowych znaczeń dla swojej odrębności indywidualności pomaga mu w tym odkrycie uświadomienie sobie swojej równości z ludźmi dorosłymi
selekcja optymalizacja i kompensacja Baltes
rozpocznij naukę
rozwój podporządkowany jest na zasadzie maksymalizowania zysku i minimalizowania strat są daje się opisać jako procesy selektywny optymalizacji z kompensacją procesy które mają służyć
selekcja optymalizacja kompensacja
rozpocznij naukę
selekcja wybór celów i dążeń do ich realizacji przeciągły eliminacji celów alternatywnych oraz konkretności form aktywności, optymalizacja podtrzymywanie nożownika nierozpoznania zmiany środków trzy kompensacja proces radzenia sobie z koniecznymi stratami
rozbój Jaki ma charakter
rozpocznij naukę
ma charakter procesu wielowymiarowego zindywidualizowane oraz zachodzi w kontakcie normatywnych i poza normatywnych wpływów ze strony czynników biolog i społeczno-kulturowych ich wyrazem są normatywne i nienormatywne wydarzenia życiowe i historyczne
procesy optymalizacji i selekcji
rozpocznij naukę
dookreślaja bieg życia - zgodnie z teorią wzajemnego determinizmu według bandury nie tylko przyczyniają się do rozwoju umiejętności ale też hartują lub osłabienia boli i kształtują typowe dla charakterystycznych przystosowań
optymalizacja proces społeczny Ops ujęcie HECKHAUSENA
rozpocznij naukę
proces optymalizacji istotną rolę pełnią porównania społeczne które spełniają trzy funkcje 1 oceną siebie przez porównanie z innymi 2samodoskonalenie poprzez porównanie z innymi 3umacnia jej siebie poprzez porównanie z innymi
czynniki ograniczające uniemożliwiające stanie się dorosłym
rozpocznij naukę
1 zależność uniemożliwiający wolność wyboru dwa paraliżująca lęk w obliczu nowych zadań 3 Skrajna nieodpowiedzialność za siebie i za innych
determinanty sposobu rozwoju emocjonalnego człowieka
rozpocznij naukę
1 klimat emocjonalny w domu rodzinnym 2 rodzaj przywiązania dziecko do opiekuna 3 jakość relacji uczuciowej łączącej rodzica z dzieckiem 4 uwarunkowania biologiczne o podłożu temperamentalny
funkcje emocji
rozpocznij naukę
1 informacyjno kierunkujaca 2. mobilizująco- organizująca 3. komunikacyjno- interpersonalna
dojrzałość emocji
rozpocznij naukę
pełnienie prawidłowych funkcji adaptacyjnych 1. informują o subiektywnym znaczeniu obiektów wew i zew 2 dynamizują i organizują funkcjonowanie człowieka 3 umożliwiają skuteczną komunikację interpersonalna
Marczak główne kierunki rozwoju emocji
rozpocznij naukę
1 interioryzacja źródeł emocji 2 różnicowanie emocji oraz ich integracja 3 Wzrost trwałości i stabilności emocji 4 wzrost samokontroli emocjonalnej
interioryzacja źródeł emocji
rozpocznij naukę
główny kierunek w rozwoju emocji wzrastanie znaczenia wtórnych i poznawczych bodźców emocjonalnych
wzrost samokontroli emocjonalnej Matczak podziału
rozpocznij naukę
wzrost świadomości emocji, dostosowanie ekspresu do wymagań społecznych, względnie zmniejszenie się wpływa emocji na działanie oraz funkcjonowanie poznawcze
jednostka emocjonalnego dojrzała
rozpocznij naukę
Osoba u której istotną rolę odgrywają wewnętrzne źródła emocji, o zróżnicowanym bogatym życiem racjonalnym, której emocje są względnie trwałe brak emocjonalnej labilności samou kontrola wysoka
rozwój emocjonalny na czym polega
rozpocznij naukę
na zmianach w zakresie 1reaktywności tak w zakresie warunków wzbudzających i jakiej repertuaru emocji oraz 2samoregulacji emocjonalnej i przebiegu dwóch podstawowych kierunkach wzrastającego i zróżnicowania
kryteria dojrzałości emocjonalnej Hollingworth (starsze ujęcie)
rozpocznij naukę
1 zdolność stopniowania przede wszystkim zmniejszania i siły reakcji emocjonalnej 2 zdolność opóźniona tej reakcji w przeciwieństwie 2 impulsów małego dziecka 3 zdolność panowanie nad skłonnością do roztkliwiana
rozwój emocjonalny Bridges -stare podejście
rozpocznij naukę
przebiega pod wpływem środ społ kształtuje charakter reakcji afektywnych jednostki i w kierunku rzadszego wyst silnych impulsów reakcji emoc większej ilości pozytywnych reakcji emoc, mniejszy częstości reakcji objawów na zewnątrz, rezultatem wychowania
kryteria dojrzałości emocjonalnej Saul -psychoanaliza
rozpocznij naukę
1emocjonalnie niezależność środ 2 umiejętność udzielania się w otoczeniu 3 brak poczucia niższości 4 umiejętności emoc przystosowania się do grupy 5 doj uczuć seksualne 6 brak agresywności 7 poczucia rzeczywistości 8 zdolność przystosowania się do środ
Jarsil dojrzałość emocjonalna
rozpocznij naukę
jest ona względna a nie ostateczna czy app-root na dojrzała można być w każdym wieku ale wskazuje się zdolność do zachowania emocjonalnego odpowiadających swojej fazie rozwoju jednak sam proces osiągania dojrzałości nie jest Nigdy zakończony
kryteria dojrzałości emocjonalnej Allprt
rozpocznij naukę
brak nadmiernej reakcji na bodźce wypływające z popędów, brak nadmiernej reakcji na syt wywołująca wcześniak tolerancja na frustracje, akceptacja swoich słabości porażek wcześniak równowagę emocjonalna wpływające z poczucia bezpieczeństwa psychicznego
dojrzałość emocjonalna polscy autorzy
rozpocznij naukę
na odpowiednim modyfikacji popędowe emoc mechan reg co związane jest wykonującą się pod wpływem oddziaływań wych socjalizacja i pierwotnej impulsów emocjo dojrz mechanizmu pędowa emocjonalnej jest warm efektywnej samokontroli oznacza podpo ich sys pozna
cechy dojrzałości emocjonalnej Skrzynski
rozpocznij naukę
jeden zróżnicowania emocjonalna 2 umiejętność przeżywanie sytuacji trudnych 3 panowania nad impulsami emocjonalnymi 4 Kontrola procesu uzewnętrzniania emocji 5 zdolność do odraczania reakcji 6 zdolność do rezygnacji uwarun emocjami 7ozwój uczuć wyższych
Szewczuk zestaw cech charakteryzujących dojrzałą uczuciowo osobę
rozpocznij naukę
opanowanie zachowania emocjonalnego w sensie świadomego kierowania nim oraz ogólnego zrównoważenia, przewaga uczuć hetero apatyczny skierowanych na innych rozumienie społecznego znaczenia własnych uczuć odpowiedzialności za nie, samokształcenie uczuciowe
inteligencja emocjonalna Gardner
rozpocznij naukę
wiedza o wewnętrznych aspektach samego siebie odczuwanych przez siebie emocje oraz zdolności różnicowania Ich przez niego Określanie i nazywanie, a wreszcie zrozumienie na nich w podstawie własnych zachowań i kierowania nimi
stadia umierania Kubler -Ross 7
rozpocznij naukę
faza pierwsza nieświadomość faza druga niepewność faza trzecia zaprzeczenie Faza 4 błąd gniew faza 5 targowanie się faza 6 depresja faza 7 pogodzenie się ze śmiercią
stadia umierania pięcio etapowa
rozpocznij naukę
1 zaprzeczenie 2 gniew 3 targowanie się 4 depresję 5 akceptacja
narząd zmysłu późna dorosłość
rozpocznij naukę
w wieku 40 i 50 lat wyraźnie Pokaż się zdolność widzenia przedmiotów które są blisko starczowzroczność zgrubienie soczewki
starczowzroczność
rozpocznij naukę
pogarsza się zdolność ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się blisko przed tym jak różne zajęcia mogą stać się stresujące na przykład prowadzenie samochodu zdolność dostosowania się do szybkiej zmiany natężenia światła i błysków
starcze przytępienie słuchu
rozpocznij naukę
nerwy słuchowe i struktury ucha ulegają stopniowemu zwyrodnieniu w wyniku zużycia ograniczenie dźwięków o wysokiej i niskiej częstotliwości utrata słuchu występuje dopiero po 55 roku życia
zmiany w mózgu Na starość 4
rozpocznij naukę
1 redukcja masy mózgu 2 utrata istoty szarej 3. przerzedzenie dendrytów 5 spowolnienie przewodzenia synaps
najważniejsza zmiana w mózgu Na starość
rozpocznij naukę
przerzedzanie siedzi dendrytów
średnia dorosłość Zmiany fizyczne
rozpocznij naukę
lekkie obniżenie wzrostu, e się liczby włókien mięśniowych, naskórek zwiotczały, zmarszczki, mniej ilość potu łoju, wiersza cera po pięćdziesiątce siwe włosy, ma na elastyczność, krew mnieji, ubytek neuronów w korze mózgu, wolniejszy oddech, gorszy wzrok
zmiany umysłowe w średniej dorosłości
rozpocznij naukę
1 intelektualna stabilizacja 2 pogorszenie czasu reakcji inteligencji płynnej 3 pogorszenie pamięci krótkotrwałej 4 inteligencja skrystalizowana zachowana
teoria Erika eriksona produktywność versus stagnacja
rozpocznij naukę
w średniej dorosłości
teoria Roberta Pecka średnia dorosłość
rozpocznij naukę
zadania i przystosowania 1c niemądrości lub siły fizycznej 2 socjalizacja lub seksualność w relacjach 3 katechetyczna giętkość lub zubożenie 4 giętkość sztywność umysłowa
teoria Daniela levinsona średnia dorosłość
rozpocznij naukę
trzy zadania ocena przyszłości dwa podjęcia kroków w kierunku inicjacyjna etapu życia 3 indywidualizacja
Daniel levinson etapy średnia dorosłość
rozpocznij naukę
1 przejście do średniej dorosłości 4045 2 wchodzenie w średnią dorosłość 4550 3. przekroczenie 50 roku życia kulminacja struktury życia w średniej dorosłości 5560
teoria Roberta gardla średnia dorosłość irracjonalne przekonania
rozpocznij naukę
jeden bezpieczeństwo może trwać wiecznie dwa śmierć nie może spotkać mnie ani moich bliskich czy niemożliwe jest życie bez partnera 4 nie ma alternatywy dla życia w rodzinie 5 jestem niewinny
kryzys połowy życia
rozpocznij naukę
to proces intens i subiektywnie trudnych przemian osobowości dotyczą koncepcji siebie świata i wartości oraz zadań życiowych a mogą wynikać z konfrontacji z faktem ogranicz życia realizacji dotychczas realizowanyc życiowych konieczności adaptacji ról typ
kryzys połowy życia 5
rozpocznij naukę
jeden osobiste konfrontacja ze śmiercią dwa konieczność zmian w życiu 3 obniżona satysfakcja z życia 4 negatywna ocena przeszlosci 5 lęk przed przyszłością
kryzys wieku średniego WITEBOURN
rozpocznij naukę
kryzys to radykalna zmiana osobowości człowieka dorosłego związane z przewartościowanie celów zasad o dokonanych życiowych
cechy specyficzne kryzysu Sęk
rozpocznij naukę
pytanie o sens cele wartości porównywanie sukcesów i porażek marzeń i rzeczywistości planowanie zmian i zadań
kobiety w kryzysie wieku średniego
rozpocznij naukę
fakty biologiczne i rodzinne, trudności puste gniazdo, samoocena uzależniona od sytuacji rodzinnej i powodzenia dzieci, quad autonomii dąży, przeżywają Zmiany fizyczne, Korzystając ze wsparcia społecznego
mężczyźni kryzys wieku średniego
rozpocznij naukę
wiek, trudności zmiana relacji z dorastającymi dziećmi, samoocena uzależniona od sukcesów zawodowych, afiliacji, przeżywają pracy, trochę i konfrontacyjne wprowadzenia zmian
zespół wypalania wiek średni
rozpocznij naukę
jeden wyczerpanie emocjonalne dwa poczucie depersonalizacji w kontaktach z ludźmi 3 brak zadowolenia i motywacji do pracy
kryzys wieku średniego ważne
rozpocznij naukę
na kredyt wpływa wykształcenie i status społeczny
teorie rozwoju zawodowego Eli Ginzberg
rozpocznij naukę
1 faza fantazjowania 6-11 rok życia 2 niepewność dyskusja rozważanie 12-17 3 realizm powyżej 18
Donald Super wybór zawodu
rozpocznij naukę
wybór zawodu równa się spełnienie koncepcja
John Holland rodzaje zawodów od typów osobowości
rozpocznij naukę
1 realistyczna 2 intelektualne 3 społeczne 4 konwencjonalne 5 przedsiębiorcze 6 artystyczne
trzy komponenty miłości Robert Stenberg
rozpocznij naukę
namiętność intymność zobowiązanie
rodzaje miłości John Lee
rozpocznij naukę
1 Eros 2 ludus 3 storage 4 maniakalna 5 Agape 6 pragmatyczna
kołowy model miłości Reiss
rozpocznij naukę
jeden zrozumienie dwa ujawnianie siebie czy wzajemne uzależnienie 4 spełnienie się osobowości i realizacja potrzeb
wczesna dorosłość Rozwój fizyczny
rozpocznij naukę
1 maksimum możliwości mięśni organy wewnętrzne 2 dojrzałe układy nerwowe 3 oddychanie staje się wolniejsze i głębsze cztery soczewki oczu tracą swoją elastyczność 5 początek twojego osadzenia i kręgów 6 lekki obniżenie wzrostu
wczesna dorosłość rozwój umysłowy
rozpocznij naukę
1 zdolność przyswajania i stosowania wiedzy zbliża się do szczytu możliwości 2 zmiany jako rozwijają się zdolności poznawcze dające giętkość umysłową i adaptacje 3 zmiany iloś umysłowe zdolności stają się bardziej zróżni wzbogacone sprawności
teoria rozwoju osobowości wczesna dorosłość Erik Erikson
rozpocznij naukę
Erik erikson intymność versus samotność
teoria Daniela levinsona wczesna dorosłość
rozpocznij naukę
1 okres przejścia do wczesnej dorosłości 17-22 2. wejście struktury życia we wczesną dorosłych 22- 28 3 przekroczenie 30 roku życia 4 kulminacja struktury życia wczesnej dorosłości 33-40
teoria Roberta Gaulda wczesna dorosłość
rozpocznij naukę
1. Opuszczam świat moich rodziców 15 22. 2 nie jestem teraz niczyją dzieckiem 22-28 3. otwarcie na to co jest dla mnie 28/34
trzy podejścia do problematyki mądrości
rozpocznij naukę
1 mądrość jako aspekty rozwoju osobowości w wieku dorosłym 2 mądrość jako postformalne myślenie dialektyczne 3 mądrość jako rozwinięta forma inteligencji a zwłaszcza eksperci kompetencji poznawczych emocjonalnych
komponenty mądrości według Baltesa
rozpocznij naukę
1odnosi się do problemów i sensu i ukier żyć 2repre nadzwyczajną wiedzę 3dos połączeniem wiedzy i charakteru 4 koordynuje wspo indywie i społ rozwój 5 łączy się z równowagą umiarkowanie 6 obejmuje świad ograniczeń wiedzy 7 trudno osiągnąć łatwo rozpoznać
mądrość co to
rozpocznij naukę
system wiedzy eksperckiej w dziedzinie podstawowej pragmatyki życia na przykład promieniowanie życia kierowania życiem bilans życia
mądrość obejmuje 5 koniecznych elementów
rozpocznij naukę
1bogata i trafna wiedzę o ludzkiej naturze i biegu życia 2 bogata wiedza proceduralna dotycząca sposób postępowania 3 konstytucjonalizm biegu życia 4 relativist wartości tolerancji 5 wiedza utrzymaniu niepewności włączając w to ograniczenia własnej wiedzy
czynniki sprzyjające nabywaniu mądrości
rozpocznij naukę
1motywacja do uczenia się na pod doświ życiowych 2 integracja intel i charakteru 3 synteza zdolności intelektualnych 4 dostępny mentorów 5 opanowanie krytycznych doświadczeń życiowych 6 otwartość na nowe doświadczenia i wartości 7 życzliwość i tolerancja
Zbigniew pietrasiński dwuelementowa koncepcja mądrości
rozpocznij naukę
wiedza i kultura poznawcza
kultura poznawcza pietrasiński
rozpocznij naukę
umiejętność stosowania wiedzy w tym wychodzenia poza nią metody procedury i programu oraz refleksje dzięki którym człowiek jest w stanie inicjować działania zmierzające do rozwiązywania problemów wysokojakościowych sposobach
mądrość bywa pojmowana jako suma trzech komponentów
rozpocznij naukę
jeden poznawcza zdolność dociekania prawdy i postrzegania rzeczywistości taką jaką jest dwa refleksyjna dzięki której człowiek uświadamia sobie subiektywność trzy nastawieniem oceanu uczuciowe względem innych
koncepcja mądrości Robert Stenberg
rozpocznij naukę
oparta na powiązaniu inteligencji teoretycznej i praktycznej istotą jest to mądrość jest takie używanie zdolności które polega na równowadze między interesem własnym i innych a troską wspólną dobre
koncepcja mądrości sternberg komponenty
rozpocznij naukę
inteligencja teoretyczna pomaga analizować doświadczenia sposób logicznej racjonalny + inteligencja praktyczna pozwala skutecznie działać + musi być motywacja prospołeczna
właściwości mądrości baltes
rozpocznij naukę
1n relatywizm wiedza Rozmaitości wartości ludzkich oraz umiejętności giętkiego wnoszenia wartości do sytuacji 2 oryginalne pogłębienie nieszablonowe rozumienie wartości
cechy blokujące rozwój w kierunku mądrości
rozpocznij naukę
jeden jechać do myślenia 2 egocentryzm 3 niedojrzałość emocjonalna 4 nadmierna pewność własnych sądów 5 niskie krytycyzmu 6 brak ciekawości poznawczej 7 Niska otwartość 8 mała wrażliwość 9 przewlekly leki negatywne emocje
usztywnienie osobowości
rozpocznij naukę
1. ednoznaczna inter wartości podstawowych 2 znaczne ograniczenie zdolności odmiennego punkt widzenia 3 zawężenie zainter 4 znaczące ograniczenie elastyczności myślenia 5 skłonność radykalnych 6 przyjmowania uproszczonych i jednoznacznej interpretacji
wspólne właściwości osoby mądry i dojrzałej
rozpocznij naukę
jeden realistyczne postrzeganie świata dwa samokrytycyzm 3 otwartość na nowe doświadczenia 4 tolerancja 5 zdolność dalekowzroczne go przewidywania
pietrasiński i mądrość
rozpocznij naukę
podstawą mądrość jest refleksja i kultura poznawcza to mądrość rozwija się na kompie osobowości dojrzałej mądrość jest Właściwością globalną charakteryzuje całą osobowość
koncepcje mądrości odnoszące się do ja Standinger, Sorbet, Mickler
rozpocznij naukę
jeden bogata samowiedza dwa heurystyki wzrostu i samoregulacji trzy odniesienie do siebie cztery krytycznym Dystans W odniesieniu do siebie 5 tolerowanie niejasności
wiedza auto kreacyjna
rozpocznij naukę
infor ułatwiające jednostce stawienie się ekspertem w kierowaniu własnym życiem rozwojem 1 źródłem tej wiedzy są dla młodego człowieka osoby z jego okręgu oraz pośrednie instytucje ideologię pod wpływem których osoby to się znajdują liczne źródła pisane
autokreacja człowieka dlaczego
rozpocznij naukę
Szuka nowej wiedzy pod wpływem problemów trudności życiowych
klasa aktywności człowieka
rozpocznij naukę
1 działania przedmiotowe celem uzyskania wyniku zlokalizowanego poza podmiotem działania w jego otoczeniu 2 działanie podmiotowe eudajmonistyczne i osobo twórcze i wspomagające
Claas aktywności człowieka działania eudajmonistyczne
rozpocznij naukę
działanie podmiotowe Głównym celem dostarczanie przyjemności redukcja napięcia
klasy aktywności człowieka osobo twórcza
rozpocznij naukę
działanie podmiotowe Ich celem jest dokonywanie przez podmiot względnie trwały zmiany własnej osobie i własnym zachowaniu
do działań podmiotowych w klasie aktywności człowieka
rozpocznij naukę
działania eudajmonistyczne osobo twórcze i wspomagające
dwie postaci autokreacji jednostki
rozpocznij naukę
1 intencjonalne świadomej co do pływania wpływania na własną drogę życiową i rozwój dwa spontaniczne oddziaływania na własny rozwój w Następnie różnorodnych właściwości indywidualnych preferowanych pod wpływem pewnych zachowań kosztem innych
główna funkcja kompetencji biograficznej
rozpocznij naukę
polega na zwiększaniu szans na osiągnięcie lub utrzymania określonej jakości życia z wykorzystaniem gdy trzeba rezerwy rozwoju jednostki lub grupy wyraża się w samodzielnych sądach lecz także w poszukiwaniu rady i pomocy u innych osób
podstawowe składniki kompetencji biograficznej
rozpocznij naukę
1wiedza auto kreacyjna wspomagająca rozwój i kierowanie życiem 2 myślenie biograficzne podporządkowane problematyce kierowanych życiem i rozwojem
wiedza auto kreacyjna wspomagające rozwój kierowanie życiem (w podsta składnikach kompetencji biograficznej)
rozpocznij naukę
1 społeczna w formie wiedzy zarówno naukowej jak i potocznie przechodzącej z rodziców na dzieci 2 indywidualna w postaci spostrzeżenia uogólnień czynionych przez każdego Na podstawie własnych doświadczeń
kompetencje biograficzne jak się wyrażają
rozpocznij naukę
wyraża się w myśleniu oraz działaniu mającym przedmioty przypisywane mądrości
Erikson główne zadania rozwojowe wczesnej dorosłości
rozpocznij naukę
wchodzenie w intymne angażująca całą osobowość stosunki z innymi ludźmi
dylematy rozwoju kobiet 6 typów biografii kobiety z uwagi na różne kombinacje zajęć domowych i zawodowych
rozpocznij naukę
1 praca wyłącznie w roli pani domu dwa praca w domu poprzedzona krótkim okresem pracy 3 kariera wyłącznie profesjonalna 4 kariera dwutorowa 5 przerywana kariera zawodowa 6 kariera niestabilna
nadrzędne zadanie młodego mężczyzny
rozpocznij naukę
uformowanie takich więzi osobistych które pomogą nadać jego życiu pożądana jakość i pełni osiągają Dzięki czerpanie osobistych korzyści z pośrednictwem korzyści z dostarczonych innych
czynniki wpływające na ukierunkowanie zawodowe Schein
rozpocznij naukę
jeden ukierunkowanie na zarządzanie dwa ukierunkowanie techniczne funkcjonalne trzy ukierunkowanie na bezpieczeństwo cztery ukierunkowanie twórcze 5 nastawieni na autonomii i niezależności
sześć nastawieniu orientacji życiowych które przejawiają się w sferze zawodowej Lievegoed
rozpocznij naukę
1 badawcze 2 refleksyjne 3 organizacyjne 4 opiekuńcze 5 innowacyjne 6 utrwalające
co wyróżnia myślenie dorosłych Basdeches
rozpocznij naukę
pojawienie się tak zwanych schematów czy też regulacji dialektycznych NIE OPERACJI
operacje formalne Arlin
rozpocznij naukę
nie wyjaśniają twórcze aspektów myślenia dotyczą jedynie tej fazy myślenia które określa się jako faza rozwiązywania problemów
arlin rozwiązywanie problemów
rozpocznij naukę
opanowanie operacji formalnych jest warunkiem nieodzowny umiejętności dostrzegania problemów zgodnie z oczekiwaniem oraz operacje formalne okazało się niezbędne do opanowania umiejętności dostrzegania problemów
trzy postformalne etapy w rozwoju myślenia w dorosłości Model commonsa i Richardsa
rozpocznij naukę
operacji systemowych operacji meta systemowych oraz operacji cross- paradygmatyczny
operacje Formalne czym zastępuje Sinnot
rozpocznij naukę
myśleniem relatywistycznym zastępuje w sposób szczególny myślenie tego typu uwidacznia się w odniesieniu do problemów dotyczących stosunków społecznych interpersonalnych dla myślenia relatywistyczne go niezwykłe znaczenie ma niezbędny subiektywizm
model sądu refleksyjnego Kitchner i King
rozpocznij naukę
opisuje sekwencje 7 stadiów strukturalnych przedstawiających rozwój założeń na których człowiek opiera swoje sądy dotyczące rzeczywistości i wiedzy o niej
etapy rozwoju perspektywy poznawczej dorosłych (perspektywa intelektualno etyczna) Perry
rozpocznij naukę
1 perspektywa dualistyczna- 1 rozwiazanie 2 akceptacja subiektywności doświadczenia względności wiedzę oraz systemów wartości 3 rozwiązywanie problemów względności wiedzy i wartości poprzez akceptację jednego z możliwych punktu widzenia
teoria postformalne
rozpocznij naukę
nie kwestionuje treści istoty teorii Piageta uzupełnia się etap operacji formalnych o kolejne etapy w rozwoju inteligencji które są typowe dla dorosłości
teoria neopiagetowskie
rozpocznij naukę
postformalne etapy w rozwoju inteligencji i umieszczone są w kontekście odmiennychh koncepcji rozwoju inteligencji
Alvin i Piageta
rozpocznij naukę
operacje formalne nie wyjaśniają twórczego aspektu myślenia który wyraża się nie tyle w umiejętności rozwiązywania problemów co umiejętności ich rozpoznawania i formułowania
operacje formalne
rozpocznij naukę
zakładają istnieje tylko jednego poprawnego rozwiązania problemu wody z których są stosowane
Paiaget do cech myślenia pochodnych od operacji formalnych można zaliczyć
rozpocznij naukę
1. werbalne charakter myślenia hipotetyczna dedukcyjnego 2. kombinatoryczne charakter myślenia 3 występowanie operacji drugiego rzędu
regulacja emocji
rozpocznij naukę
1 regulacja emocji często nie jest wolicjonalna i leży należy do samych mechanizmów emocj
regulacja emocji Dąbrowski
rozpocznij naukę
kontrola psychiczna jest raczej procesem Intra emocjonalnym dyktowane jest przez uczuciowość wyższą oraz sprawowany przez uczucia i popędy wyższe względem niższych
kształtowanie się samokontroli
rozpocznij naukę
jeden mają zarówno właściwości konstytucjonalne jaki czynniki społeczno-kulturowe w tym przyswajane przez jednostkę dwa świadomość oraz mechanizmy językowe mają podstawowe znaczenie dla procesów samokontroli 3 obiekt i uświadomić sobie
aspekt treściowy kontroli
rozpocznij naukę
samokontrola emocjonalna jako cecha osobowości stanowi skłonność jednostki do panowania nad emocjami która uwarunkowana jest posiadanymi przez nią zdolnościami regulacji emocji oraz u wewnętrznymi standardami emocjonalnymi
standardy emocjonalne
rozpocznij naukę
jeden odnoszą się do pożądanych lub niepożądanych emocji oraz ich natężenia 2hy Podstawową funkcją jest dostarczanie wewnętrznego układu odniesienia 3 w przypadku stwierdzenia w tym obszarze niezgodności podmiot insynuuje czynności samokontroli
samokontrola Kofta
rozpocznij naukę
inicjowany przez samą jednostkę proces za pośrednictwem którego osiąga ona zbieżność między własnymi zachowaniem a standardami wewnętrznymi osobistymi lub zewnętrznymi nie osobistymi
komponenty samokontroli
rozpocznij naukę
1. komponent sprawnościowy dotyczy zdolności umiejętności do kontrolowania się 2 komponent spraw stanowi składnik inteligencji 3 natężenie i efektywność samokontroli zależy od obu komponentów 4 źródłem motywacji do samokontroli są standardy regulacyjne
standardy regulacyjne Kofta - źródło motywacji do samokontroli
rozpocznij naukę
jeden osobisty zasady uznane za własne 2 zewnętrzne postrzegane i przynajmniej częściowo akceptowane trzy behawioralne 4 emocjonalne
kontrola ogólnie
rozpocznij naukę
mechanizm proces, zachowania techniki i kontroli oraz właściwości osobowości
kontrola pozytywna i negatywna
rozpocznij naukę
pozytywna włączanie do repertuaru osobiście pożądanej formy reagowanie lub zwiększanie jej nasilenia Czy prawdopodobieństwo wystąpienia negatywne tłumienie porządnej formy reakcji albo zmniejszenie prawdopodobieństwa że taka reakcje się pojawi
kontrola emocjonalna zjawisko niejednorodne
rozpocznij naukę
jeden można je rozumieć jako modulowanie pobudzenia emocjonalnego przez sterowanie uwagą oraz jako kontrolowanie zachowań emocjonalnych 2 kontrola przebiega w trzech aspektach emocji gdzie najmniej podatny na kontrolę jest aspekt neurofizjologiczny
najmniej podatny aspekt na kontrolę emocjonalną
rozpocznij naukę
aspekt neurofizjologiczne
kontrola emocjonalna wy Jersilda
rozpocznij naukę
jeden potrafi panować nad emocjami 2 niedługa wahania nastroju 3 charakteryzuje się dużą tolerancją emocjonalną 4 ma umiarkowany sposób ekspresji 5 nie daje się ponieść własnym emocjom sześciu mnie cierpieć w milczeniu 7 nie jest zmienny
emocjonalne cechy osobowości - dyspozycje dojrzałości emocjonalnej 4
rozpocznij naukę
1 kontrola emocjonalna 2 stabilność nam ocena 3 umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych 4 zróżnicowania emocjonalne
inteligencja emocjonalna a dojrzałość emocjonalna
rozpocznij naukę
jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej z kraj niski poziom inteligencji emocjonalnej blokuje proces dojrzewania emocjonalnego
węższe rozumienie inteligencji emocjonalnej
rozpocznij naukę
zbiór zdolności do przetwarzania informacji emocjonalnych
dwie grupy modeli inteligencji emocjonalnej Salovey i Mayer
rozpocznij naukę
model własny i model mieszany
model własnej inteligencji emocjonalnej
rozpocznij naukę
podkreśla sprawnościowy charakter i inteligencji emocjonalnej a więc to że jest składnikiem są zdolności czyli dyspozycje instrumentalne sprawnościowe
model mieszany w modelu inteligencji emocjonalnej S iM
rozpocznij naukę
włączają zakres inteligencji emocjonalnej także dyspozycje i motywacyjne cech osobowości
inteligencja emocjonalna
rozpocznij naukę
to zespół zdolności intelektualnych umożliwiających opanowanie konkretne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach związanych z przeżywaniem emocji przez podmiot i osoby z jego otoczenia umiejętności składają się z kolei na kompetencje emocjonalno
kompetencja emocjonalna
rozpocznij naukę
to wymierne umiejętności zdobyte w toku oddziaływań społecznych efektywność tych oddziaływań w kształtowaniu kompetencji zależy od posiadanych przez jednostkę bardziej ogólnych i podstawowych zdolności a więc do inteligencji emocjonalnej
Skrzyński cechy dojrzałości emocjonalnej
rozpocznij naukę
1 zrównoważenie emocjonalne 2 umiejętności z przeżywania sytuacji trudnych 3 panowanie nad impulsamii 4 Kontrola procesu zewnętrzny nie emocji 5 zdolność do odraczania reakcjii 6 zdolność do reakcji dążeń uwarunkowanych 7 rozwój uczuć wyższych
polscy autorzy dojrzałość emocjonalna
rozpocznij naukę
Skrzyński Szewczuk i gerstmann
gerstmann dojrzałość emocjonalna
rozpocznij naukę
zwraca uwagę na brak nadmiernej więzi emocjonalnej z najbliższymi osobami brak postawy konsumpcyjnej i egocentryzm uczuciowego jako kluczowych elementów dojrzałości emocjonalno-społecznej
Szewczuk zestaw cech charakteryzujących dojrzałą uczuciowo osobę
rozpocznij naukę
jeden opanowanie zachowania emocjonalnego w sensie świadomego kierowania nim 2 przewaga uczuć terapeutycznych 3 rozumienie społecznego znaczenia własnych uczuć 5 samokształcenia uczuciowe
inteligencja intrapersonalna Gardner
rozpocznij naukę
wiedza o wewnętrznych aspektach samego siebie i odczuwanych przez siebie emocje oraz zdolność rozróżniania ich określania i nazywania a wreszcie zrozumienia Na ich podstawie własnego zachowania i kierowania nimi
inteligencja emocjonalna Solovey i Mayer
rozpocznij naukę
zdolność do śledzenia cudzych oraz własnych uczuć emocji rozróżniania ich wykorzystywania do tego rodzaju informacji w kierunkowa New własny myślenie i działanie zdolność do spostrzegania do emocjonalnego do rozumienia i refleksji
pięć składników inteligencji emocjonalnej goleman
rozpocznij naukę
jeden samoświadomość dwa samoregulacja trzy samomotywacja 4 empatia 5 umiejętności społeczne
Bar-on 15 komponentów inteligencji emocjonalnej
rozpocznij naukę
ułożona jest 5 głównych grup 1 kompetencja intrapersonalna 2. kompetencja interpersonalna 3. kompetencje przystosowawcze 4. zdolności do radzenia sobie ze stresem i 5. składniki związane z ogólnym nastrojem
Saari Kompetencja emocjonalna
rozpocznij naukę
skuteczność przeprowadzeniu wywołujące emocje transakcji społecznych na kompetencje składają się 8
wczesna dorosłość lata
rozpocznij naukę
18 -35
dorosłość
rozpocznij naukę
1 podejmowanie odpowiedzialnych działań 2 akceptowanie ról społecznych trzy uporządkowany system wartości 4 Umiejętność logicznego myślenia 5 stabilność emocjonalna idealistyczna 6 koncepcję siebie oraz możliwości radzenia sobie z trudnościami
dojrzałość
rozpocznij naukę
osiągnięcie dojrzałości z którą wiąże się fizyczne i psychiczne dobrostan wellbeing
podstawowy wyznacznik wczesnej dorosłości
rozpocznij naukę
modyfikacja życia kierowanego przez autorytety dorosłych na samodzielne zarządzanie własnym życiem
teoria pór roku levinsona
rozpocznij naukę
ze względu na rodzaj relacji między jednostką i otoczeniem wyróżniony podstawę wzorzec życia człowieka struktury pór roku metafora lata 17-45
Era wczesnej dorosłości
rozpocznij naukę
zaczyna się okresem przejścia 17-22 dążenie młodych do niezależności od rodziców i autorytetów oraz budowanie koncepcji przyszłego życia w okresie 22-28 podejmowane próby realizacji marzeń i zamierzeń zderzenie z oczekiwaniami
przekraczanie 30 roku życia
rozpocznij naukę
przeformułowanie marzeń systematycznie realizowane poprzez wybór partnera miejsca pracy w stylu życia warunki dla podjęcia kolejnych zadań życiowych określenie własnego miejsca w społeczeństwie oraz twórcze uczestniczenie
kulminacyjna struktura życia wiek 33-40
rozpocznij naukę
okres przejściowy dla wieku średniego ostatnie 5 lat
kryzys intymności
rozpocznij naukę
izolacja jako podstawowe wezwanie we wczesnej dorosłości koncepcja eriksona
stadion wczesnej dorosłości kryzys
rozpocznij naukę
intymność a izolacja i kształtowanie cnoty miłości
cnota miłości
rozpocznij naukę
rozwija głównie związkach małżeńskich według eriksona wczesna dorosłość to najbardziej korzystny czas do zakładania rodziny nacisk położony jest na wspólnotę
zadania rozwojowe w okresie wczesnej dorosłości
rozpocznij naukę
wybór małżonka przecinak uczenie się współżycia z nimi, założenie rodziny i wychowywanie dzieci, prowadzenia domu, rozpoczęcie pracy zawodowej, podjęcie obowiązków obywatelskich, znalezienie pokrewnych grupy społecznej
maksymalne napięcie i siła mięśni
rozpocznij naukę
najwyższy poziom sprawności fizycznej do około 30 roku życia między 25 i 35 maksymalna napięciu siła mięśni
rozwój motoryczny szczyt
rozpocznij naukę
2030 rok życia
układy wewnętrzne
rozpocznij naukę
biologiczna dojrzałość mózgu uzyskuje maksymalna wielkość i ciężar około 20 roku życia pojawiają się dojrzałe formy przebiegu fal mózgu w tym okresie życia maksymalna sprawność w zakresie funkcjonowania systemu zmysłów
najwyższa sprawność rozrodcza wczesna dorosłość
rozpocznij naukę
optymalne warunki dla prawidłowego przekazywania informacji genetycznej u kobiet w wieku 25-30 a u mężczyzn 30 35
niekorzystne zmiany po 30
rozpocznij naukę
utrata masy mięśniowej, spadek wrażliwości oka na światło, zmiany w obrębie skóry, stopniowa utrata wilgotności elastyczności
rozwój poznawczy rozumowanie dorosłych
rozpocznij naukę
praktyczne, relatywistyczne, dialektyczne
praktyczne rozumowanie dorosłych
rozpocznij naukę
związane z kontekstami treściowy mi
relatywistyczne rozumowanie dorosłych
rozpocznij naukę
Dzięki uwzględnieniu różnych perspektyw
dialektyczne rozumowanie dorosłych
rozpocznij naukę
pozwalające syntetyzować sprzeczności i umowa i dynamikę zjawisk oraz uwzględniające złożoność systemów i ich zależności
5 stadium rozwoju poznawczego
rozpocznij naukę
stadion postformalne czyli rozwiązywanie
rozwój myślenia postformalnego 2
rozpocznij naukę
pragmatyzm e-sąd refleksyjne
pragmatyzm
rozpocznij naukę
typ myślenia który obejmuje adaptację myślenia logicznego do praktycznych ograniczeń sytuacji dnia codziennego
sąd refleksyjny
rozpocznij naukę
zdolność do oceny adekwatności i logicznej koherencji dowodów i argumentów
samo odniesienia
rozpocznij naukę
świadomość istnienia granic systemu naszej wiedzy
porządkowanie Piastowskich operacji formalnych
rozpocznij naukę
zdolność wyboru systemu logicznego najbardziej odpowiedniego do zadania
myślenie relatywistyczne
rozpocznij naukę
Simnot
myślenie dialektyczne
rozpocznij naukę
Basdeches
odkrywanie problemów
rozpocznij naukę
Arlin
myślenie systemowe
rozpocznij naukę
Coomons, Richards i Armin
myślenie zintegrowane
rozpocznij naukę
Labouvie Vief
myślenie relatywistyczne Sinnot
rozpocznij naukę
efekt akomodacji struktur formalna operacyjny w trakcie rozwiązywania typowych dla dorosłości codziennych zadań, struktura postformalne to system porządkujący relacje między podsystemami
rozwiązywanie problemów sposób postformalne
rozpocznij naukę
analizować kwestie w ramach różnych perspektyw a następnie je integrować
formalnie myślące rozwiązywanie problemów
rozpocznij naukę
porusza się wyłącznie w obrębie jednego systemu
operacje relatywistyczne opisują aspekty złożonego procesu myślenia
rozpocznij naukę
1 metra teoretyczne przemieszczenie 2 definiowanie problemu
1 meta teoretyczne przemieszczenie
rozpocznij naukę
zdolność do spostrzegania rzeczywistości z wielu perspektyw abstrakcyjna + praktyczna fenomenologiczna + eksperymentalna
definiowanie problemów operacjach relatywistycznych
rozpocznij naukę
zrozumienie że istnieje więcej niż jeden sposób definiowania problemu każdy musi zdefiniować problem żeby go rozwiązać problem z postrzegany przez indywidualne zwierciadło
przesunięcie proces produkt
rozpocznij naukę
zrozumienie że można docierać do treściowego rozwiązywania problemu lub i do rozwiązania które dostarcza heurystyk przydatne do rozwiązywania wielu innych problemów jak się uczę i po co z ludźmi
ustawienie parametrów
rozpocznij naukę
konieczne jest wybranie aspektów kontekstu problemu które są uwzględniane lub ignorowane na przykład Postanawiam ograniczyć czas czytania do dwóch godzin dziennie stawiam jednocześnie pytanie Jak mogę zrealizować to zadanie
wielokrotność rozwiązań
rozpocznij naukę
możliwość generowania kilku rozwiązań opartych na różnych ujęciach problemu problem jak być osobą rozwiązującym się duchowo możliwe rozwiązania więzi z kościołem pełnienia dobrych czynów codziennych medycyny medytacji
złożona przyczynowość
rozpocznij naukę
zrozumienie że dowolne zdarzenie może być rezultatem kilku przyczyn na przykład jeśli Przyjaźń się załamała to w wyniku zbyt wielu obowiązków brakło wspólną zainteresowań trudności w rozumieniu potrzeb przyjaciela
pragmatyzm
rozpocznij naukę
możliwość ewaluacji tworzonych rozwiązań i wyborów ze względu na określone kryteria najbardziej odpowiedniego
złożoność metody Poznania
rozpocznij naukę
świadomość istnienia wielu dróg dojścia do rozwiązania
paradoks
rozpocznij naukę
zrozumienie że sprzeczność jest właściwa w świecie a szersze spojrzenie na zderzenie może Eliminować sprzeczność
Sinnot powiedział
rozpocznij naukę
tylko postformalne reprezentacja poznawcza selfie umożliwia integrację selfie z interpersonalnymi relacjami oraz związkami z tendencją
jak myślenie postformalne może pomagać w utrzymaniu stałych intymnych związków
rozpocznij naukę
1 pomaga syntetyzować logiczne światy partnerów 2 może wprowadzić nowy porządek skonfliktowane światy partnerów przyjęcia bardziej złożonej perspektywy 3 pozwala opierać się na większej liczbie informacji
adaptacja do zmian w intymnych związkach
rozpocznij naukę
pos formalnie myśląc ułatwi adaptuje się do zmian w intymnych związkach żadna z pojedyncze vlogi nie musi być odrzucona dla dalszego rozwoju związku
w postfrmalnym związku
rozpocznij naukę
podzielona historia od zwierciadla syntezy życia w każdej z jednostek ale nie alternatywną dominacji jednej strony gdy jedna osoba jest mniej zaawansowana w rozwoju druga postformalne myśląca może ją stymulować
postformalne myślenie może być narzędziem do podtrzymywania związku
rozpocznij naukę
poziom małżeńskiego przystosowania nie Koralowa z wynikami operacji formalnych ale kolorowa ze stosowaniem przez małżonków operacji formalnych
podtrzymywanie związku z czym mu koreluje
rozpocznij naukę
zastosowanymi przez małżonkami operacjami formalnymi
postformalne myślenie Co wytwarza wynik badań Rogers
rozpocznij naukę
wytwarza więcej kooperacyjnych i mniej unikających zachowań. poz formalnie myślący w większym stopniu niż normalnie myślący poleruje inne niż własne sposoby ujmowania rzeczywistości żeby ostatecznie angażować się w najlepsze rozwiązania
myślenie postformalne podsumowanie
rozpocznij naukę
jest oparty na formalne operacyjny w strukturach umysłowych, 5 stadium rozwoju inteligencji Piageta brak spójny chirurgicznie dowodów przemyślenie Co rozwija się dopiero po ukształtowaniu myślenia formalne operacyjnego
myślenie relatywistyczna dialektyczna kiedy
rozpocznij naukę
wcześniej niż w dorosłości
myślenie zintegrowane E. Kalio
rozpocznij naukę
1 integracja osób dziedzin psychiki woli afektu myślenia 2 integracja dziedzin związków interpersonalne i życia zawodowego 3 integracja pragmatyki i wiedzy teoretycznej
integracja Na czym polega
rozpocznij naukę
polega na zdolności przekraczania sprzecznych elementów i tworzenia syntezy na wyżej uporządkowanym poziomie Poznania
znaczenie wiedzy w życiu człowieka
rozpocznij naukę
sukces w dorosłym życiu człowieka wymaga rozwoju złożone sposobu nadawania znaczeń które pozwolą jednostce radzić sobie z wymogami współczesnego nowoczesnego życia
wymiary wiedzy
rozpocznij naukę
wymiar epistemologiczny 2 intrapersonalny 3 wymiar interpersonalny
wymiar wiedzy epidemiologiczny
rozpocznij naukę
dotyczy tego jakie założenia ludzie przyjmują i stosują odnośnie do natury ograniczeń i pewności wiedzy w procesie nabywania tworzenia wiedzy
wymiar wiedzy intrapersonalny
rozpocznij naukę
to tyczy tego jak Ludzie widzą samych siebie i jak konstruują swoją tożsamość
wymiar wiedzy interpersonalny
rozpocznij naukę
to jak ludzie widzą siebie w relacjach z innymi i w jaki sposób konstruują związki
podejmowanie dojrzałych decyzji Czego wymaga
rozpocznij naukę
ujmowania wiedzy jako kontekstualny i konstruowany przy użyciu odpowiednich dowodów w konkretnym kontekście
kontekstualne ujęcie wiedzy pozwala
rozpocznij naukę
rozpoznać że istnieją złożone perspektywy w zależności od tego jak ludzie strukturą wymagania wiedzy
kluczowe zadanie wczesnej dorosłości i edukacji
rozpocznij naukę
uwolnienie się od bezkrytycznie asymilowanie ich znaczeń pochodzących od innych osób w kierunku samodzielnego konstruowania znaczenia swojego życia
podejmowanie dojrzałych decyzji Od czego zależy
rozpocznij naukę
o zdolności epistemologicznych czyli zrastająca dojrzałość w konstytuowania wiedzy prowadzi do ukształtowania wewnętrznego systemu przekonań które rządzą w Myślenicach i zachowaniem
najwięcej negatywnych emocji
rozpocznij naukę
ujawniają młodzi dorośli wynik stresów związanych z podejmowaniem u progu dorosłości nowych zadań wynikających z ich obowiązków
wyraźny spadek negatywnych emocji
rozpocznij naukę
18-34
koncepcja rozwoju funkcjonalizmu (Mechanizmy rozwoju emocji)
rozpocznij naukę
wyróżnia się trzy zjawiska uwikłane w rozwojową zmiany w obrębie emocji 1 zmiany rozwojowe W zderzeniu z zadaniami rozwojowymi 2 zmiana funkcji emocji 3 zmieniające się Zdolności organizmu
ważne wyzwania dla młodych dorosłych
rozpocznij naukę
dokonanie właściwego wyboru intymnego partnera, zainteresowania jego własną osobą utrzymanie związku, posiadania potomka, zadania te stanowią jeden z mechanizmów prowadzących do ukształtowania takich cech emocjonalności które pozwolą nawiązać
model związków intymnych
rozpocznij naukę
teoria Kołowa Iry Reiss i model sternberga
teoria Kołowa Iry Reiss 4 komponenty
rozpocznij naukę
miłość charakteryzowana jest jako proces złożony z czterech wzajemnie powiązanych komponentów zrozumienia ujawnienia siebie wzajemnego uzależnienia i spełnienia się osobowości
Model związków intymnych Sternberga
rozpocznij naukę
typy miłości: 1partnerska zobowiązanie intymność bez namiętności 2 doskonała obejmująca zobowiązanie intymność namiętność 3romantyczna intymność namiętność bez zobowiązań
średnia dorosłość poziom zadowolenia z małżeństwa
rozpocznij naukę
wyraźnie się obniża
najwięcej rozwodów
rozpocznij naukę
pierwsze 10 lat życia małżeńskiego
spadki w małżeństwie
rozpocznij naukę
pierwszy po urodzeniu pierwszego dziecka 2 wraz z wejściem Dziecka w adolescencji a po opuszczeniu domu przez dziecko wyrasta satysfakcja
mężczyźni czy kobiety satysfakcja w małżeństwie
rozpocznij naukę
mężczyźni czerpią więcej satysfakcji
predyktory jakości małżeństwa czynniki demograficzne
rozpocznij naukę
1 wiek 2 edukacja 3 aktywność zawodowa 4 wcześniejsze negatywne doświadczenia małżeńskie
intrapersonalna zmienne w małżeństwie
rozpocznij naukę
cechy temperamentu odgrywają większą rolę w doświadczeniu satysfakcji this satysfakcji w na początku trwania małżeństwa nieistotną w dalszym okresie trwania małżeństwa
zmienne interpersonalne a małżeństwo
rozpocznij naukę
dobre zdolności komunikacyjne ważniejsze niż seks małżeński czyli jest ważniejszy niż podstaw czas spędzony razem podzielone aktywności
rozwój tożsamości pierwsze próby
rozpocznij naukę
pierwsze systematyczne próby określenia własnej tożsamości w okresie adolescencji a dalsze modyfikacje we wczesnej dorosłości
pojęcia tożsamości Erikson
rozpocznij naukę
to konfiguracja stopniowego integrowania cech konstytucjonalnych specyficznych potrzeb po pędowych, natenczas w identyfikacji skutecznych obron oraz udanych sublimacji i ich spójności roll Ericsson
tożsamość kształtuje się pod wpływem
rozpocznij naukę
1 właściwości biologicznych płeć wygląd 2 psychicznych jednostkowych potrzeb trzy środowiska kulturowego
psychologii poczucie tożsamości cztery podstawowe aspekty
rozpocznij naukę
poczucie odrębności od otoczenia 2 poczucie ciągłości własnego ja 3 poczucie posiadania wewnętrznej spójności 4 poczucie posiadania wewnętrznej treści
operacjonalizacja pojęcia tożsamości wg. Marcii
rozpocznij naukę
tożsamość to wewnętrzne samodzielnie skoncentrowana dynamiczna organizacja popędów zdolności przekonań i zdarzeń z historii życia jednostki
Marcia wyróżnia 4 statusy tożsamości
rozpocznij naukę
osiągnięto na daną rozproszoną oraz moratorium zdefiniowane za pomocą dwóch wymiarów eksploracji kryzysu i zobowiązania wyboru sposobu realizowania siebie i zadań rozwojowych
Marcia
rozpocznij naukę
status osiągnięta eksploracja tak zobowiązanie tak
Marta moratoryjna
rozpocznij naukę
eksploracja tak zobowiązanie brak
Marcia nabyta
rozpocznij naukę
eksploracja brak zobowiązania tak
Marcia dyfuzyjna
rozpocznij naukę
eksploracja brak zobowiązanie brak
społeczno poznawcza model w stylu M Berzonky
rozpocznij naukę
tożsamość umowa. na jest tutaj zarówno w kategoriach struktury tworzą jak schematy poznawcze jak również procesu czyli sposobów skorzystać wykorzystania zasobów poznawczych w trakcie rozwiązywania problemów życiowych
wszyscy le orientacja tożsamościowego przetwarzania
rozpocznij naukę
informacyjny normatywny oraz dyfuzyjno unikający
styl tożsamości
rozpocznij naukę
oznacza metody za pomocą których ludzie konstruują wiedzę w sobie czyli budują tożsamość oraz rolę jaką pełni ona przy podejmowaniu decyzji życiowych
styl informacyjny tożsamość
rozpocznij naukę
wysiłki poszukiwania przetwarzanie, ewaluowanie związanych z ja jednocześnie krytycznie odnosząca się do różnych wizja uw nowe infbdostrzeżenie rozbieżności między osobistymi standardami otrzymaną inf zwrotną o własnej osobie moty do dalszych poszukiwań
sterydy kujące unikający
rozpocznij naukę
polega na usuwaniu i unikaniu tak długo jak to możliwe konfliktów oraz sytuacje zmuszając ich do podjęcia decyzji ludzie o których dominuje jeden stylu budowania tożsamości nie posiadają spójnych przekonań na własny temat a ich działania uwarunkowane sytu
poziom tożsamości zwierciadlanej
rozpocznij naukę
wzrasta między 27 a 36 rokiem życia a poziom tożsamości osiągniętej wzrasta między 36 a 42 rokiem życia
kobiety tożsamość
rozpocznij naukę
w porównaniu z mężczyznami wyższy poziom tożsamości osiągnięte i najbardziej dziedzinie relacji intymnych
mężczyźni tożsamość
rozpocznij naukę
dominują na poziomie tożsamości osiągnięcie w obszarze polityki i aktywności zawodowej
wzorzec rozwojowy statusów
rozpocznij naukę
jeden dyfuzyjny dwa odbita trzy moratorium cztery osiągnięta
tożsamość w wieku 27 lat
rozpocznij naukę
stanowi istotny predyktor dobrostanu społecznego i zdolności go do generatywność i
brak korelacji między zewnętrznymi wskaźnikami jest obiektywną ocenę osiągnięcia dorosłości
rozpocznij naukę
większość badanych osiąga obiektywny wskaźnik dorosłości do 27 roku życia
obiektywne wskaźniki osiągnięcia dorosłości
rozpocznij naukę
życie rodzinne i zawodowe
tożsamość odbita zakładanie rodziny
rozpocznij naukę
zakładanie rodziny między 18 a okresem wczesnej w lat 20 wiąże się z tożsamością odbitą zwierciadla nom
predyktory dobrostanu młodych dorosłych
rozpocznij naukę
w jak inni szczytem wieprzu dobrostan liczba przyjaciół pozostawienie związku małżeńskim poczucie wsparcia społecznego Poziom wykształcenia aktywność zawodowa dochód na osobę
radzenie sobie z sytuacją trudno we wczesnej dorosłości
rozpocznij naukę
wysiłki w które angażują się jednostki w celu poradzenia sobie z sytuacją przewyższającą jej możliwości
efektywność radzenia sobie we wczesnej dorosłości
rozpocznij naukę
utrzymanie optymalnej skuteczności niezależnie od stopnia trudności realizowanego zadania
dwa wymiary efektywności radzenia sobie z problemami we wczesnej dorosłości
rozpocznij naukę
jeden subiektywny Poziom satysfakcji z podejmowania i realizacji zadania 2 obiektywny poziom skuteczności wykonania zadania
efektywność radzenia sobie zależnie od czynników
rozpocznij naukę
sytuacyjne i podmiotowe
osoby wewnątrzsterowność sumienne ekstrawertywne
rozpocznij naukę
uczenie się współżycia ze współmałżonkiem partnerem rozpoczęcie pracy znalezienie pokrewnej grupy społecznej
osoby sumienna ugodowe niski poziom wewnątrzsterowność i
rozpocznij naukę
założenie rodziny gotowi do startu w nowych relacjach rodzinnych wychowywanie dzieci
dwie tradycje uprawiania psychologii rozwojowej
rozpocznij naukę
jeden psychologia rozwojowa psychologia dziecka dwa psychologia rozwojowa psychologia biegu życia człowieka Live span Development
rozwój człowieka dorosłego
rozpocznij naukę
1 brak spontaniczności rozwoju świadome zaangażowanie w rozwój 2 dorosłych kształtuje środowisko 3 zainteresowania rozwijają się od słowa do rzeczy 4 budowanie własnego domu 5 koncentracja na najważniejszych zadaniach życiowych
rozwój metodologii nowe strategie badawcze
rozpocznij naukę
oprócz strategii badań poprzecznych badania podłużne ukośne i sekwencyjne
Charlotte Buhler
rozpocznij naukę
opracowała teoria rozwoju analizując 400 biografii kompleksowe traktowanie człowieka osoba ludzka niepowtarzalna indywidualna się okresowych potrzebach i zdolnościach rozwojowych powiązanych z biologicznym podłożem
wymiary życia człowieka
rozpocznij naukę
jeden biologiczna behawioralne dwa przyżyciowe subiektywne trzy dzieła dokonano osiągnięć
rozwój człowieka faza biologiczna etapy
rozpocznij naukę
jeden zmiana Progresywna 2 punkt szczytowy 3 stabilizacja 4 zmiana regresywna wzrost redukcja
faza biograficzna perspektywa prze życiowa
rozpocznij naukę
człowiek w działaniu ma możliwość wyboru uwewnętrznienie motywów działania intencjonalna celowa aktywność każdy stadion ma swoiste zadanie związane z intencjonalna jednostką a także komponenty biologiczne ekspansja restrykcja
faza biologiczna
rozpocznij naukę
wzrost redukcja
faza biograficzna perspektywa życiowa
rozpocznij naukę
ekspansja restrykcja
perspektywa dzieła
rozpocznij naukę
wyróżnienie bluzki i biografia w powtarzalnych forma aktywności na przykład praca kariera zawodowa małżeństwo
perspektywa dzieła
rozpocznij naukę
eksploracja wielu sfer życia wycofanie
Jung
rozpocznij naukę
rozwój to indywiduacja zmiany wyróżniające wysiłki jednostki w dochodzeniu do równowagi ze światem i osiągnięciu wewnętrznej integracji struktur psychicznych
jak wyróżnił cztery stadia rozwoju człowieka
rozpocznij naukę
1 dzieciństwo 2 wczesna dorosłość 3 Wiek średni 4 Wiek starczy
porównanie biegu życia człowieka do wschodu słońca u Janka
rozpocznij naukę
rano to młodość wchodzi słońce i p wspaniały świat który mało swoich stóp południa u progu w jego wieku średniego zaczyna opadanie opadanie oznacza odwrócenie wszystkich i dział i światło i ciepło zmniejsza się u skutecznie zostaje wygaszone
rozwój przez kryzys
rozpocznij naukę
rozwój polega na przechodzeniu kolejnych etapów w wyniku poradzenia sobie ze wcześniejszym kryzysem koncepcja eriksona
zasada epigenezy
rozpocznij naukę
przyjęta w biologii zakłada że wszystko co rośnie posiada plan podłoża na bazie tego planu wyrastają części a każda część ma swój czas szczególnego rozwija się do momentu gdy wszystkie części rozwinął się formę funkcjonującej całości
kryzys ma charakter normatywny
rozpocznij naukę
właściwe dla każdej fazy rozwojowej konieczne punkt zwrotny moment decydujący kiedy rozwój musi zwrócić się w jedną bądź w drugą stronę
dynamika kryzysu rozwojowego
rozpocznij naukę
jeden siły życiowe stymulują pojawienie się określonych potrzeb jednostki 2 potrzeby wchodzą w konflikt nazwiskami społecznymi 3 w rezultacie pozytywnego rozwiązania powstania nowej jakościowa ego czyli cnoty podstawowe
okres niemowlęcy kryzys
rozpocznij naukę
ufność a brak ufności nadzieja
dzieciństwo kryzys
rozpocznij naukę
dążenie do autonomii i poczucie wstydu i niepewności cnota Wola
wiek zabawy kryzys
rozpocznij naukę
potrzeba przejawiania inicjatywy a poczucia winy wznowa zdecydowania
wiek szkolny kryzys
rozpocznij naukę
pracowitość a poczucie niższości cnota kompetencja
dorastanie kryzys
rozpocznij naukę
poczucie pomieszanie tożsamości cnota wierność
wczesna dorosłość
rozpocznij naukę
bliskości tendencja do izolacji cnota miłość
średnia dorosłość kryzys
rozpocznij naukę
twórczość a stagnacja cnota opiekuńczość generatywność
puść na dorosłość kryzys
rozpocznij naukę
integracja o rozpacz nota mądrość
faza Rozwojowa levinsona
rozpocznij naukę
1 okres niedojrzałości formowania się 1522 okres wczesnej dorosłości 15-20 43 okres środkowej dorosłości 40 60 i 4 okres późnej dorosłości 60 plus
koncepcja rozwoju w dorosłości Gouldq
rozpocznij naukę
główne założenia młodzi dorośli muszą wyeliminować nieprzydatne idę z dzieciństwa które stanowią ograniczenie ich aktualnego życia teoria rozwoju dorosłości
krytyczny okres gouda
rozpocznij naukę
wczesna dorosłość to krytyczny okres rozwoju od tego momentu jednostka Zdaję sobie sprawę że mogę może kontrolować własne życie
średnia dorosłość
rozpocznij naukę
35 40 na 60 65
średnia dorosłość
rozpocznij naukę
Określ którą jednostka zaangażowane są wielorakie rolę i stoją w obliczu skomplikowanych zadań czas dłuższego zróżnicowania indywidualnych dróg rozwoju wynikiem odmienności doświadczeń
zadanie normatywne okresu średniej dorosłości
rozpocznij naukę
1 osiągnięcie stabilizacji w rodzinie 2 wypełnienie obowiązku wobec własnych dzieci starzejące się rodziców trzy Zaangażowanie w pracę zawodową i osiągnięcie zadowolenia i sukcesu
Jung średnia dorosłość
rozpocznij naukę
dążenie do równowagi główne aspekty rozwoju psychicznego, konfrontacja z cieniem
Jung odkrycie czego w średniej dorosłości
rozpocznij naukę
odkrycie animusa przez kobiety i Animy przez mężczyznę otwarcie doświadczenie i poznanie siebie zróżnicowanie przeciwstawnych biegunów osobowości
kulminacja struktury życia u levinsona
rozpocznij naukę
55 60 lat
generatywność
rozpocznij naukę
koncentracja na przyszłych pokoleniach i zobowiązanie do promowania następnej generacji poprzez rodzicielstwo nauczenie pełnienia funkcji mentora
rodzicielstwo To
rozpocznij naukę
prototypem ekspresji generatywność i I wynikło pomyślnego rozwiązania kryzysu generatywność stagnacja kształtuje się cnota troska
model SOC baltes
rozpocznij naukę
proces coraz łatwiejszej adaptacji rozgrywa się w oparciu o takie procesji jak selekcja optymalizacja i kompensacja
rozwój w średniej dorosłości fazy fizyczne
rozpocznij naukę
jeden pogorszenie wzroku 2 wydolność aparatu słuchowego 3 wrażliwości smakowe 4 obniżenie siły mięśni 5 więcej synem Sonica 6 wy po wykonaniu zadań poznawczych uaktywniają się większy obszar mózgu możliwość kompensowania deficytów
klimakterium
rozpocznij naukę
okres w życiu człowieka dorosłego Kiedy następuje osłabienie lub utrata zdolności rozrodczych
andropauza i menopauza w średniej dorosłości
rozpocznij naukę
spadek poziomu hormonów źródłem andropauzie testosteron jaki menopauzy estrogen
średnie dorosłości umiejętności
rozpocznij naukę
zrastają umiejętności werbalne
średniej dorosłości najniższe podatność
rozpocznij naukę
najniższa podatność na zmiany postaw w porównaniu z wczesną i późno dorosłością i wyższy poziom pewności siebie
średnia dorosłość socjalizacja
rozpocznij naukę
średni dorosłości zmiana z bycia zsocjalizowany nabycie socjal i zającem
mądrość baltes
rozpocznij naukę
wiedza ekspercka dotycząca fundamentalnych kwestii związanych z sensem i sposobem życia
wiedza ekspercka kryteria
rozpocznij naukę
jeden wiedzę faktograficzna 2 wiedza proceduralna 3 osadzenie w kontekście wieku życia cztery relatywizmu wartości tolerancji pięć świadomości radzenia sobie z niepewnością
baltas mądrość czynniki wpływające na rozwój
rozpocznij naukę
jeden sprzyjający kontakt z doświadczeniem 2 przesłanki w rozwoju wiedzy eksperckiej trzy czynniki osobowe inteligencja cech osobowości
spg
rozpocznij naukę
w średniej dorosłości jako deficyt w procesie selekcji optymalizacji kompensacji występuje rodziców których sytuacji straty odejścia dzieci nie dokonali wyboru alternatywne z dziedziny aktywności skutek normatywnego wydarzenia
dobrostan
rozpocznij naukę
stały postęp w indywidualnym rozwoju jednostki
dymensja dobrostanu psychologicznego
rozpocznij naukę
1 osobisty rozwój 2 samoakceptacja 3 cel życiowy 4 panowanie nad otoczeniem 5 pozytywne relacje z innymi 6 autonomia
odejście dzieci Matki
rozpocznij naukę
obniża się poziom ogólnego dobrostanu osobowościowego i poczucia szczęścia ale zwiększa się ogólny dobrostan emocjonalny i negatywny afekt
konsolidacja
rozpocznij naukę
stadium rozwoju zawodowego 35 późne 50
początek dorosłości praca
rozpocznij naukę
początek dorosłości rozwój kariery zawodowej od przewagi bio psychospołecznej tworzy się selektywna optymalizacja a później przeradza się w kompensację
wypalenie zawodowe
rozpocznij naukę
psychologiczne zespół wyczerpania emocjonalnego depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych które może wystąpić osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób
fazowy model wypalenia Gołębiewski
rozpocznij naukę
jeden depersonalizacja dwa obniżenie poczucia dokonań osobistych 3 wyczerpanie emocjonalne
podstawowy kryzys wieku senioralnego
rozpocznij naukę
integracja a rozpacz cnota mądrość
integralność wiek senioralny
rozpocznij naukę
skłonność umysłu do doświadczenia ładu harmonii i sensu w odniesienia do całego otaczającego świata ludzi własnego życia Tak przeszłego jaki teraźniejszego
rozpacz wiek senioralny
rozpocznij naukę
niemożność pogodzenia się z faktem że na tym jednym już przeżytym życiu kończy się cała własna egzystencja żal za utraconym szansami poczucia łącze zostało zbyt mało czasu na dokonanie swoim życiu zasadniczych zmian
rytualizacja filozoficzna
rozpocznij naukę
wyzwanie aby nadać sens swojemu życiu w starości odniesienia do systemu wartości religijnego czy filozoficznego obniża poczucie lęku przed śmiercią
levinson późna dorosłość faza przejścia
rozpocznij naukę
60 60 51 wypracowanie nowego układu równowagi między młodym a starym zmiana rutyny codziennego życia 2 równowaga między przywiązaniem do świata a wycofaniem się z niego 3 konfrontacja ze śmiercią
trzy rodzaje wieku człowieka Starego
rozpocznij naukę
1 chronologiczny 2 biologiczne 3 psychologiczne
biologiczne zmianę wieku Starego
rozpocznij naukę
uniwersalne i prawdopodobne
chronologiczne zmiany w wieku starczego
rozpocznij naukę
kalendarzowe socjoekonomiczne mają charakter orientacyjny
hipoteza genów śmierci
rozpocznij naukę
granit genetycznych zegara życia program starzenia się zawarte jest w genach i związane z liczbą podziałów komórkowych
hipoteza Kaskady błędów
rozpocznij naukę
mutacji somatycznych kolejną podziału komórek towarzyszą kumulację drobnych mutacji wzrasta liczba błędów informacji genetycznych
hipoteza Immunologiczna
rozpocznij naukę
stawanie wynikiem uszkodzenia mechanizmów immunologicznych
hipoteza wyczerpania reprodukcyjnego
rozpocznij naukę
inwestowanie energii w reprodukcję przyspiesza regenerację organizmu
hipoteza zużycia
rozpocznij naukę
z czasem słabną mechanizmy podtrzymujące funkcjonowanie organizmu i mechanizmy naprawcze
hipoteza klinkierowa
rozpocznij naukę
z biegiem życia gromadzą się składniki odpadowe
hipoteza behawioralna
rozpocznij naukę
większy ruch i dynamika rzuca tym krótsze życie
warunki pozytywnego starzenia się Vaillanta
rozpocznij naukę
1 długość życia bez upośledzenia funkcjonowania dwa obiekty na zdrowie psychiczne trzy obiekty na wsparcie społeczne cztery subiektywne zadowolenie z życia mężczyźni którzy w tych wymiarach osiągnęli wskaźniki zdrowia około 25%
co nie jest związane z pozytywnym starzeniem się
rozpocznij naukę
długość życia przodków 2 poziom cholesterolu 3 klasa społeczna rodziców 4 ciepłe emocjonalna oznaczenie 5 stabilny temperament w dzieciństwie 6 stres
predyktory zdrowego starzenia się
rozpocznij naukę
niepalenie lub rzucenia przed 45 rokiem życia 2 dojrzałe mechanizmy obronne 3 brak problem z nadużywaniem alkoholu 4 zdrowa waga 5 stabilna małżeństwo
teoria wyłączania się Cumming i Henry
rozpocznij naukę
starzenie się to proces dobrowolnego wzajemnego odizolowywania się starzejących się osób i systemu społecznego człowiek staże jest skupiony na sobie wycofuje się z życia społecznego
teoria ciągłości do starości
rozpocznij naukę
sugeruję że zdrowe starzenie się wymaga strategie adapta która utrzymania więzi społ konty wcześniej w życiu lub znalezienia podobnych rur aby otrzymać pozytywny wkład do społeczeństwa okres starości pozwala podtrzymywanie dotychczasowych aktywności życ
teoria aktywności Cavan
rozpocznij naukę
że dorośli powyżej 60 roku życia będą najzdrowsi i najczęściej uczestniczą w nowych wyzwaniach i nowych działaniach powinni unikać wszelkich społecznych pobudek i zachętę do wycofania się
aktywność czy wycofanie jest adaptacyjna
rozpocznij naukę
zależy od cech indywidualnych i dotychczasowej aktywności jednostki
pamięć w starym wieku
rozpocznij naukę
odziedziczalność 32 70% większy wpływ genów na pamięć roboczą krótko terminową wpływ genów na sprawdź w pamięci widoczne po 80 roku życia
inteligencja skrystalizowana
rozpocznij naukę
źle niestabilna spadek poziomu inteligencji płynnej
zmiany w strategiach poznawania
rozpocznij naukę
1 występowanie operacji kontekstualna dialektycznych integracja między logiczną działaniem 2 stały poziom sprawności rozumowania pragmatycznego
seniorzy jakie strategie
rozpocznij naukę
co nie że stosują strategie pasywna na przykład emocje smutku wezmę budzących emocje problemach społecznych
źródła wysokiej sprawności w zakresie rozwiązywania codziennych problemów u osób starszych
rozpocznij naukę
jeden zmiany regulacyjne w funkcjach wykonawczych 2 wykorzystana pragmatyczna wiedza 3 wzbudzona motywacja 4 wykorzystanie operacji myślenia postformalne go
ludzie starsi badania trempały
rozpocznij naukę
rozwiązując sylogizmy logiczne gorzej ale ludzie starsi nie zatracają zdolności do rozumowania psychologicznego
powody obniżania się poziomu inteligencji płynnej abstrakcyjnej
rozpocznij naukę
zmiana zadań życiowych oczekiwań społecznych motywacji konieczności rozumianej innej kompetencji przynależność do kohorty
wraz z wiekiem emocje
rozpocznij naukę
zmniejsza nasilenie dniowych więcej zadowolenia z życia młodzi i seniorzy nie różnią się pod względem częstości przeżywania negatywnych emocji a wzrastał seniorów część od pozytywnych emocji
trwały stan Welding
rozpocznij naukę
Efektem działania procesów adaptacyjnych
strategie radzenia sobie ze stresem
rozpocznij naukę
unikanie sytuacji trudnych stosowanie strategii negocjacyjnych i interpretacyjnych opartych na iluzjach
znaczenie cech osobowości
rozpocznij naukę
neurotyzm i ekstrawersja z innymi przetworami poczucia szczęścia
prawidłowe starzenie się psychiczne ludzi
rozpocznij naukę
nie jest monolitycznym procesem zmian wyłącznie o charakterze agresywnym
ludzie starsi a plastyczność
rozpocznij naukę
ludzie starsi zachowują plastyczność rozwojową nawet krótkotrwałe treningi aktywizują ich kompetencje i spowalniają procesy starzenia się psychicznego
czasem mistyczna obraz starzenia się
rozpocznij naukę
nie znajduje uzasadnienia w wynikach badań współczesnej psychologii rozwoju człowieka
procesy starzenia się nie mogą być traktowane jako odwrotność procesów rozwojowych
rozpocznij naukę
neurogeneza Powstawanie nowych neuronów jest możliwe nawet w okresie późnej dorosłości
starzenie się afektywne
rozpocznij naukę
możemy mówić o pozytywnym efekcie starzejących się doświadczamy więcej pozytywnych niż negatywnych emocji jesteśmy bardziej zadowoleni i zrównoważonej emocjonalnie
dorosłość
rozpocznij naukę
brak norm rozwojowych zadania rozwojowego według having Ta trasa na aktualności
wyłaniająca się dorosłość
rozpocznij naukę
faza w rozwoju łącząca adolescencji jest wczesną dorosłością początek ostatnie lata szkoły średniej koniec osiągnięcie pełnego statusu człowieka dorosłego
psychospołeczne moratorium
rozpocznij naukę
dające przyzwolenie młodym ludziom do eksperymentowania w zakresie różnych rur bez konieczności podejmowania zobowiązań Ericsson
faza nowicjusza levinson
rozpocznij naukę
z Podstawowym zadaniem rozwojowym jakim jest wejście w świat dorosłych oraz zbudowanie stabilnej struktury życia
dystynktywne cechy okresu wyłaniającej się dorosłości
rozpocznij naukę
1 poszukiwaniu własnej tożsamości 2 nieograniczone możliwości 3 brak stabilności 4 skupienie na sobie 5 bycie pomiędzy
w poszukiwaniu własnej tożsamości
rozpocznij naukę
tożsamość osób wchodzących w dorosłość konstytuowania w trzech podstawowych obszarach interakcji społecznych wchodzenie w internecie relacje aktywności zawodowej i budowania własnego światopoglądu
brak stabilności 1825
rozpocznij naukę
największe zróżnicowanie ze względu na status demograficzny styl życia nie jest wyznaczony przez rolę osób dorosłych
faza wchodzenia w dorosłość
rozpocznij naukę
występuje głównie w wysoko uprzemysłowionych społeczeństwach
zmiany społeczne prowadzące do wyodrębnienia się fazy wchodzenia w dorosłość
rozpocznij naukę
jeden późniejsze zawieranie małżeństwa i późno rodzicielstwo 2 dłuższy i bardziej wszechstronna edukacja 3 kontrola urodzin 4 akceptacja przedmałżeńskiego seksu i związków o charakterze konkubinatu
poziom rozwiązywania codziennych problemów
rozpocznij naukę
poziom ten jest niższy W porównaniu z dorosłymi u dorosłych
arnet i podejście do fazy pomiędzy
rozpocznij naukę
krytycznie do tego podchodzi
stadion stojącymi się dorosłymi
rozpocznij naukę
podważają dane empiryczne Dotyczą one jedynie 14% światowej populacji młodych ludzi w przedziale 18 do 29
wyłaniające się dorosłość
rozpocznij naukę
opisuje raczej Style życia a dorosłością a nie odrębny stadium rozwojowe
proces osiągania dorosłości opisane jako trzyetapowy proces decentracji
rozpocznij naukę
jeden adolescencja dwa wyłaniające się dorosłość 3 wczesna dorosłość
rozwój mózgu wchodzących w dorosłość
rozpocznij naukę
adolescencji osiąga finalnym plastyczność mózgu a wyłaniający się dorosłości finalna fazy organizacji mózgu szczególnie w obszarach obejmujących integrację Poznania i emocji
inteligencja praktyczna
rozpocznij naukę
inteligencja stosowana w adaptacji do wymogów codziennego życia kształtowania i selekcjonowania warunków środowiskowych
Bartez nabywanie wiedzy
rozpocznij naukę
nabywanie wiedzy związanej z mądrością początek W sadzie wyłaniającej się dorosłości w okresie 2034 Pierwsze przejawy systematycznego obniżania się poziomu inteligencji płynnej a stabilizacja inteligencji skrystalizowanej
rozwój tożsamości
rozpocznij naukę
doświadczenie życiowe oraz rozwój poznawczy czynnikami warunkującymi rozwój tożsamości w fazie wyłaniającej się dorosłości w obrębie jednostkowej tożsamości pamięci biograficznej integrowanej więcej zdarzeń ani jeżeli w innych okresach rozwojowych
wyłaniające się dorosłość krytyczne
rozpocznij naukę
jest krytycznym okresem dla integracji informacji zarówno o ja jak i o społeczno-politycznym kontekście jednostki
etapy rozwoju tożsamości Blos
rozpocznij naukę
jeden eksploracja tożsamości w adolescencji dwa konsolidacja tożsamości post adolescencja
cel rozwojowy wyłaniającej się dorosłości
rozpocznij naukę
stabilność Self większość stojący się dorosły mniej labilny emocjonalnie bardziej odpowiedzialni ostrożni
wchodząc w dorosłość 1826
rozpocznij naukę
wzrost samoograniczenie 2 rozwój od impulsywnego to bardziej samo kontrolowanego zachowania 3 bardziej refleksyjni rozważni nieplanowani zachowaniem
modyfikacja relacji z rodzicami
rozpocznij naukę
jeden z głównych markerów dorosłości badanie arnet
predyktory jakości romantycznych relacji
rozpocznij naukę
jeden charakterystyki jednostki negatywna emocjonalna i zachowanie antyspołeczne stylu przywiązania 2 cechy rodziny pochodzenia spójność rodziny matki satysfakcja z małżeństwa a wersję na komunikacja rozwód
faza wchodzenia w dorosłość podsumowanie
rozpocznij naukę
1 eksploracji tożsamości 2 niestabilności 3 z ogniskowania nas lw4 poczucia zawieszenia między dorastaniem a dorosłością 5 różnorodność możliwości
prekursor psychologii Live spam
rozpocznij naukę
Charlotte buhler
rozwój definicja
rozpocznij naukę
nie jest pojęciem empirycznym definicja tego pojęcia powinna raczej wyprzedzać zbieranie danych niż z tych danych wynikać
regres definicja
rozpocznij naukę
to ilościowe pomniejszanie się zasobów organicznych na przykład zwolnienia tempa uczenia się termin ten ma znaczenie pejoratywne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.