01 EN Opis mojej osoby

 0    32 fiszki    karoltabaka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Opis mojej osoby.
rozpocznij naukę
Description of my person.
Nazywam się Karol Tabaka.
rozpocznij naukę
My name is Karol Tabaka.
Mam 37 lat i jestem osobą pracującą.
rozpocznij naukę
I am 37 years old and I am a working person.
Jestem żonaty.
rozpocznij naukę
I'm married.
Moja żona ma na imię Monika. Jest o rok młodsza ode mnie.
rozpocznij naukę
My wife's name is Monika. She is a year younger than me.
Nie mamy dzieci, ale mam nadzieję, że jest jeszcze szansa, że możemy je mieć.
rozpocznij naukę
We don't have children, but I hope there is still a chance that we may have them.
W pięknym kościele w Krzemienicy.
rozpocznij naukę
In a beautiful church in Krzemienica.
Jesteśmy małżeństwem od 2017 roku.
rozpocznij naukę
We have been married since 2017.
Pobraliśmy się 10 czerwca 2017 roku.
rozpocznij naukę
We got married on June 10, 2017.
Pracuję jako operator maszyn.
rozpocznij naukę
I work as a machine operator.
W mojej pracy panuje środowisko wielokulturowe.
rozpocznij naukę
There is a multicultural environment in my work.
Większość moich znajomych to Holendrzy i Polacy, ale także inne narodowości, np. Rumuni, Somalijczycy, Wietnamczycy, Chińczycy, Francuzi.
rozpocznij naukę
Most of my friends are Dutch and Poles, but also other nationalities, such as Romanians, Somalis, Vietnamese, Chinese, French.
Moja żona pracuje jako pakowacz truskawek.
rozpocznij naukę
My wife works as a strawberry packer.
Ciężko pracuje i stoi cały dzień.
rozpocznij naukę
She works hard and stands all day.
Moja wymarzona praca to programista lub tłumacz.
rozpocznij naukę
My dream job is as a programmer or translator.
Praca (IT) programisty zawsze mnie interesowała.
rozpocznij naukę
The work (IT) of a programmer has always interested me.
Interesuję się budową i obsługą stron internetowych, aplikacji Android, programowaniem maszyn i urządzeń.
rozpocznij naukę
I am interested in the construction and operation of websites, Android applications, programming of machines and devices.
Moją drugą wymarzoną pracą jest praca jako tłumacz lub praca biurowa w międzynarodowym środowisku, ponieważ uwielbiam uczyć się języków obcych i komunikować się z innymi ludźmi.
rozpocznij naukę
My second dream job is working as a translator or office work in an international environment, because I love learning foreign languages ​​and communicating with other people.
Obecnie uczę się ośmiu języków – chińskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, angielskiego, ukraińskiego i holenderskiego.
rozpocznij naukę
I am currently learning eight languages ​​- Chinese, French, German, Spanish, English, Ukrainian and Dutch.
Do nauki języków obcych wykorzystuję głównie książki do nauki języków obcych, fiszki oraz aplikacje językowe.
rozpocznij naukę
For learning foreign languages, I mainly use books for learning foreign languages, flashcards and language applications.
W nauce języków obcych pomaga mi nagrywanie siebie mówiącego w języku obcym, czytanie książek w języku obcym oraz metoda „Cienie”.
rozpocznij naukę
In learning foreign languages, I am helped by recording myself speaking in a foreign language, reading books in a foreign language, and the "Shadowing" method.
Nauka i znajomość języków obcych poprawia pamięć, bycie otwartym i lepsze rozumienie obcych kultur i tradycji.
rozpocznij naukę
Learning and knowing foreign languages ​​improves memory, being open and better understanding foreign cultures and traditions.
Marzę też o założeniu własnej firmy, aby móc się rozwijać i pomagać innym.
rozpocznij naukę
I also dream of starting my own business to be able to develop and help other people.
Jestem wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną z krótkimi blond włosami.
rozpocznij naukę
I am a tall, well-built man with short blonde hair.
Mam niebieskie oczy.
rozpocznij naukę
I have blue eyes.
Staram się widzieć szeroki uśmiech na mojej twarzy, ale są też dni, kiedy nie jestem w dobrym humorze i wtedy ten uśmiech znika z mojej twarzy.
rozpocznij naukę
I try to see a wide smile on my face, but there are also days when I am not in good mood and then this smile disappears from my face.
Moja żona ma szczupłą sylwetkę, blond włosy, piękny uśmiech i piegi.
rozpocznij naukę
My wife has a slim build, blonde hair, a beautiful smile and freckles.
Jest osobą otwartą, wyrozumiałą i bardzo opanowaną.
rozpocznij naukę
She is an open person, understanding and very composed.
Kiedy zdarza się, że ktoś ma problem lub kłopoty, zawsze staram się mu pomóc.
rozpocznij naukę
When it happens that someone has a problem or trouble, I always try my best to help him.
Jestem człowiekiem opanowanym, otwartym, stanowczym i szczerym.
rozpocznij naukę
I am a controlled, open, firm and sincere man.
Niestety moja szczerość nie zawsze jest pozytywnie odbierana przez innych.
rozpocznij naukę
Unfortunately, my honesty is not always received positively by others.
Uważam jednak, że każdy powinien być wobec drugiej osoby szczery i mówić jej, co myśli w danej sytuacji.
rozpocznij naukę
However, I believe that everyone should be honest with the other person and tell them what they think in a given situation.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.