Słownictwo frekwencyjne: 241 - 398

 0    156 fiszek    adiazalewski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
crear
Quiero crear una nueva aplicación.
rozpocznij naukę
tworzyć
Chcę stworzyć nową aplikację.
organización
La organización del evento fue excelente.
rozpocznij naukę
organizacja
Organizacja wydarzenia była doskonała.
guerra
La guerra duró varios años.
rozpocznij naukę
wojna
Wojna trwała wiele lat.
texto
Escribe un texto breve sobre tu experiencia.
rozpocznij naukę
tekst
Napisz krótki tekst o swoim doświadczeniu.
producto
Este producto es de alta calidad.
rozpocznij naukę
produkt
Ten produkt jest wysokiej jakości.
trabajar
Me gusta trabajar en equipo.
rozpocznij naukę
pracować
Lubię pracować w zespole.
objetivo
Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia.
rozpocznij naukę
cel
Naszym celem jest poprawa efektywności.
razón
¿Cuál es la razón de tu ausencia?
rozpocznij naukę
powód
Jaki jest powód twojej nieobecności?
varios
Hay varios libros en la estantería.
rozpocznij naukę
różni
Jest kilka książek na półce.
universidad
Estudio en la universidad.
rozpocznij naukę
uniwersytet
Uczę się na uniwersytecie.
verdad
Dime la verdad, ¿lo sabías?
rozpocznij naukę
prawda
Powiedz mi prawdę, czy wiedziałeś?
único
Es el único en su especie.
rozpocznij naukę
jedyny
To jest jedyny w swoim rodzaju.
conocimiento
Adquirir conocimiento es fundamental.
rozpocznij naukę
wiedza
Pozyskiwanie wiedzy jest kluczowe.
por~ejemplo
Hay muchas frutas, como manzanas, plátanos y uvas, por ejemplo.
rozpocznij naukę
na przykład
Jest wiele owoców, takich jak jabłka, banany i winogrona, na przykład.
familia
Mi familia vive en otra ciudad.
rozpocznij naukę
rodzina
Moja rodzina mieszka w innym mieście.
fuerza
La fuerza del viento era impresionante.
rozpocznij naukę
siła
Siła wiatru była imponująca.
leer
Me gusta leer novelas de ciencia ficción.
rozpocznij naukę
czytać
Lubię czytać powieści science fiction.
resultado
El resultado del examen fue excelente.
rozpocznij naukę
wynik
Wynik egzaminu był doskonały.
ciencia
La ciencia avanza constantemente.
rozpocznij naukę
nauka
Nauka stale się rozwija.
cuyo
El libro cuyo autor es famoso.
rozpocznij naukę
którego
Książka, której autor jest sławny.
claro
Claro, puedo ayudarte con eso.
rozpocznij naukę
oczywiście
Oczywiście, mogę ci w tym pomóc.
nunca
Nunca he estado en ese país.
rozpocznij naukę
nigdy
Nigdy nie byłem w tym kraju.
luego
Primero estudia, luego descansa.
rozpocznij naukę
potem
Najpierw się ucz, potem odpocznij.
aparecer
El sol apareció después de la lluvia.
rozpocznij naukę
pojawić się
Słońce pojawiło się po deszczu.
realidad
A veces la realidad supera la ficción.
rozpocznij naukę
rzeczywistość
Czasami rzeczywistość przewyższa fikcję.
cuerpo
El cuerpo humano es asombroso.
rozpocznij naukę
ciało
Ciało ludzkie jest niesamowite.
incluso
Incluso los niños pequeños pueden aprender.
rozpocznij naukę
nawet
Nawet małe dzieci mogą się nauczyć.
mantener
Es importante mantener una dieta equilibrada.
rozpocznij naukę
utrzymywać
Ważne jest utrzymywanie zrównoważonej diety.
usar
Puedes usar este producto para limpiar.
rozpocznij naukę
używać
Możesz używać tego produktu do sprzątania.
casi
Casi llegamos a tiempo.
rozpocznij naukę
prawie
Prawie zdążyliśmy na czas.
entender
No entiendo lo que dices.
rozpocznij naukę
rozumieć
Nie rozumiem, co mówisz.
página
Lee la página siguiente.
rozpocznij naukę
strona
Przeczytaj następną stronę.
resultar
El experimento resultó exitoso.
rozpocznij naukę
okazywać się
Eksperyment okazał się udany.
ya~que
No puedo ir, ya que estoy ocupado.
rozpocznij naukę
ponieważ
Nie mogę iść, ponieważ jestem zajęty.
desarrollar
Queremos desarrollar nuevas habilidades.
rozpocznij naukę
rozwijać
Chcemy rozwijać nowe umiejętności.
mano
Lávate las manos antes de comer.
rozpocznij naukę
ręka
Umyj ręce przed jedzeniem.
haber~que
Habrá que esperar un poco más.
rozpocznij naukę
trzeba
Trzeba będzie poczekać trochę dłużej.
final
Este es el resultado final.
rozpocznij naukę
końcowy
To jest wynik końcowy.
interés
Tengo mucho interés en aprender.
rozpocznij naukę
zainteresowanie
Bardzo mnie interesuje nauka.
educación
La educación es fundamental.
rozpocznij naukę
edukacja
Edukacja jest kluczowa.
efecto
El medicamento tiene efectos secundarios.
rozpocznij naukę
efekt
Lek ma skutki uboczne.
aún
Aún no he terminado.
rozpocznij naukę
nawet
Nawet jeszcze nie skończyłem.
política
La política es un tema complicado.
rozpocznij naukę
polityka
Polityka to trudny temat.
poder
No puedo ir, estoy ocupado.
rozpocznij naukę
móc
Nie mogę iść, jestem zajęty.
medida
Tomaremos medidas para resolverlo.
rozpocznij naukę
środek
Podjmiemy środki, aby to rozwiązać.
base
La base de la pirámide es ancha.
rozpocznij naukę
podstawa
Podstawa piramidy jest szeroka.
después~de
Después de la tormenta sale el sol.
rozpocznij naukę
po
Po burzy wychodzi słońce.
mes
Este mes es muy ocupado.
rozpocznij naukę
miesiąc
Ten miesiąc jest bardzo zajęty.
real
Esto es un problema real.
rozpocznij naukę
rzeczywisty
To jest rzeczywisty problem.
ofrecer
Vamos a ofrecer ayuda.
rozpocznij naukę
oferować
Oferujemy pomoc.
imagen
La imagen es muy clara.
rozpocznij naukę
obraz
Obraz jest bardzo wyraźny.
recurso
Necesitamos más recursos.
rozpocznij naukę
zasób
Potrzebujemy więcej zasobów.
publicar
Voy a publicar un artículo.
rozpocznij naukę
publikować
Zamierzam opublikować artykuł.
Madrid
Madrid es la capital de España.
rozpocznij naukę
Madryt
Madryt to stolica Hiszpanii.
esperar
Voy a esperar aquí.
rozpocznij naukę
czekać
Poczekam tutaj.
experiencia
Tengo mucha experiencia en esto.
rozpocznij naukę
doświadczenie
Mam dużo doświadczenia w tym.
comunicación
La comunicación es clave.
rozpocznij naukę
komunikacja
Komunikacja jest kluczowa.
señor
Buenos días, señor.
rozpocznij naukę
pan
Dzień dobry, panie.
espacio
Necesito más espacio.
rozpocznij naukę
przestrzeń
Potrzebuję więcej przestrzeni.
necesitar
Necesito ayuda.
rozpocznij naukę
potrzebować
Potrzebuję pomocy.
principal
Este es el problema principal.
rozpocznij naukę
główny
To jest główny problem.
investigación
Estamos haciendo una investigación.
rozpocznij naukę
badanie
Przeprowadzamy badanie.
seguridad
La seguridad es importante.
rozpocznij naukę
bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo jest ważne.
clase
Tengo una clase de matemáticas.
rozpocznij naukę
klasa
Mam lekcję matematyki.
muerte
La muerte es inevitable.
rozpocznij naukę
śmierć
Śmierć jest nieunikniona.
perder
No quiero perder más tiempo.
rozpocznij naukę
tracić
Nie chcę tracić więcej czasu.
mostrar
Voy a mostrar mi proyecto.
rozpocznij naukę
pokazywać
Pokażę mój projekt.
contar
Cuenta hasta diez.
rozpocznij naukę
liczyć
Policz do dziesięciu.
empezar
Vamos a empezar.
rozpocznij naukę
zaczynać
Zaczniemy.
objeto
Este objeto es valioso.
rozpocznij naukę
przedmiot
Ten przedmiot jest cenny.
campo
Trabajo en el campo de la medicina.
rozpocznij naukę
pole
Pracuję w dziedzinie medycyny.
movimiento
El movimiento es constante.
rozpocznij naukę
ruch
Ruch jest ciągły.
presente
Estoy presente en la reunión.
rozpocznij naukę
obecny
Jestem obecny na spotkaniu.
iglesia
Vamos a la iglesia el domingo.
rozpocznij naukę
kościół
Idziemy do kościoła w niedzielę.
posibilidad
Hay muchas posibilidades.
rozpocznij naukę
możliwość
Jest wiele możliwości.
comenzar
Vamos a comenzar.
rozpocznij naukę
rozpoczynać
Rozpoczniemy.
a~través~de
Lo haremos a través de Internet.
rozpocznij naukę
poprzez
Zrobimy to poprzez internet.
usuario
El usuario necesita ayuda.
rozpocznij naukę
użytkownik
Użytkownik potrzebuje pomocy.
mercado
El mercado está muy activo.
rozpocznij naukę
rynek
Rynek jest bardzo aktywny.
Sí, estoy de acuerdo.
rozpocznij naukę
tak
Tak, zgadzam się.
tener~que
Tengo que estudiar.
rozpocznij naukę
musieć
Muszę się uczyć.
libre
Tengo tiempo libre.
rozpocznij naukę
wolny
Mam wolny czas.
elemento
Este elemento es peligroso.
rozpocznij naukę
element
Ten element jest niebezpieczny.
zona
Vivo en una zona tranquila.
rozpocznij naukę
strefa
Mieszkam w spokojnej strefie.
salud
La salud es lo más importante.
rozpocznij naukę
zdrowie
Zdrowie jest najważniejsze.
contener
Este alimento contiene vitaminas.
rozpocznij naukę
zawierać
To jedzenie zawiera witaminy.
formar
Vamos a formar un equipo.
rozpocznij naukę
tworzyć
Stworzymy zespół.
obtener
Quiero obtener más información.
rozpocznij naukę
otrzymywać
Chcę otrzymać więcej informacji.
amor
El amor es hermoso.
rozpocznij naukę
miłość
Miłość jest piękna.
europeo
Soy ciudadano europeo.
rozpocznij naukę
europejski
Jestem obywatelem europejskim.
cultura
Me gusta la cultura española.
rozpocznij naukę
kultura
Lubię kulturę hiszpańską.
orden
Pon las cosas en orden.
rozpocznij naukę
porządek
Uporządkuj rzeczy.
libertad
La libertad es fundamental.
rozpocznij naukę
wolność
Wolność jest kluczowa.
cambiar
Quiero cambiar mi vida.
rozpocznij naukę
zmieniać
Chcę zmienić swoje życie.
poco
Tengo poco tiempo.
rozpocznij naukę
mało
Mam mało czasu.
pobre
Es una familia pobre.
rozpocznij naukę
biedny
To biedna rodzina.
material
Necesito material de oficina.
rozpocznij naukę
materiał
Potrzebuję materiałów biurowych.
es~decir
Voy a la tienda, es decir, al supermercado.
rozpocznij naukę
to~znaczy
Idę do sklepu, to znaczy do supermarketu.
natural
Prefiero los productos naturales.
rozpocznij naukę
naturalny
Wolę produkty naturalne.
miembro
Soy miembro de un club.
rozpocznij naukę
członek
Jestem członkiem klubu.
convertir
Quiero convertirme en escritor.
rozpocznij naukę
przekształcać
Chcę przekształcić się w pisarza.
cultural
Este evento es cultural.
rozpocznij naukę
kulturalny
To wydarzenie jest kulturalne.
salir
Salgo con mis amigos.
rozpocznij naukę
wychodzić
Wychodzę z przyjaciółmi.
suponer
Supongo que tienes razón.
rozpocznij naukę
zakładać
Zakładam, że masz rację.
servir
Este plato sirve para ensaladas.
rozpocznij naukę
służyć
Ta miska służy do sałatek.
modelo
Ella es modelo.
rozpocznij naukę
model
Ona jest modelem.
joven
Soy joven.
rozpocznij naukę
młody
Jestem młody.
aspecto
Vamos a analizar este aspecto.
rozpocznij naukę
aspekt
Zbadamy ten aspekt.
anterior
En el párrafo anterior.
rozpocznij naukę
poprzedni
W poprzednim akapicie.
usted
¿Cómo está usted?
rozpocznij naukę
pan/pani
Jak się pan/pani ma?
mediante
Puedes pagar mediante tarjeta.
rozpocznij naukę
za~pośrednictwem
Możesz zapłacić za pośrednictwem karty.
camino
Camino a casa.
rozpocznij naukę
droga
Droga do domu.
futuro
El futuro es incierto.
rozpocznij naukę
przyszłość
Przyszłość jest niepewna.
respuesta
Espero tu respuesta.
rozpocznij naukę
odpowiedź
Czekam na twoją odpowiedź.
población
La población está creciendo.
rozpocznij naukę
populacja
Populacja rośnie.
científico
Soy científico.
rozpocznij naukę
naukowiec
Jestem naukowcem.
así~como
Me gusta leer, así como escribir.
rozpocznij naukę
jak~również
Lubię czytać, jak również pisać.
presidente
El presidente habló en la televisión.
rozpocznij naukę
prezydent
Prezydent przemawiał w telewizji.
pedir
Voy a pedir ayuda.
rozpocznij naukę
prosić
Poproszę o pomoc.
recordar
Recuerdo tu nombre.
rozpocznij naukę
pamiętać
Pamiętam twoje imię.
malo
Tengo muy poco tiempo.
rozpocznij naukę
mało
Mam bardzo mało czasu.
conseguir
Quiero conseguir un trabajo.
rozpocznij naukę
zdobyć
Chcę zdobyć pracę.
entrar
Puedes entrar por la puerta.
rozpocznij naukę
wejść
Możesz wejść przez drzwi.
igual
Somos iguales.
rozpocznij naukę
taki sam
Jesteśmy tacy sami.
actual
El presidente actual es popular.
rozpocznij naukę
obecny
Obecny prezydent jest popularny.
término
No entiendo este término.
rozpocznij naukę
termin
Nie rozumiem tego terminu.
dentro~de
Vamos a resolverlo dentro de una semana.
rozpocznij naukę
w ciągu
Rozwiążemy to w ciągu tygodnia.
producción
La producción de alimentos es importante.
rozpocznij naukę
produkcja
Produkcja żywności jest ważna.
paso
Da un paso adelante.
rozpocznij naukę
krok
Zrób krok do przodu.
ocurrir
¿Qué va a ocurrir?
rozpocznij naukę
wydarzyć się
Co się wydarzy?
amigo
Él es mi mejor amigo.
rozpocznij naukę
przyjaciel
On jest moim najlepszym przyjacielem.
naturaleza
Me gusta estar en la naturaleza.
rozpocznij naukę
natura
Lubię być w naturze.
referir
Esto se refiere a tu pregunta.
rozpocznij naukę
odnosić się
To odnosi się do twojego pytania.
mayoría
La mayoría está de acuerdo.
rozpocznij naukę
większość
Większość się zgadza.
verdadero
Es un hecho verdadero.
rozpocznij naukę
prawdziwy
To jest prawdziwy fakt.
pregunta
Tengo una pregunta.
rozpocznij naukę
pytanie
Mam pytanie.
capacidad
Tengo la capacidad de aprender rápido.
rozpocznij naukę
zdolność
Mam zdolność szybkiego uczenia się.
calidad
Este producto tiene buena calidad.
rozpocznij naukę
jakość
Ten produkt ma dobrą jakość.
acuerdo
Estamos de acuerdo.
rozpocznij naukę
zgoda
Zgadzamy się.
médico
Voy al médico.
rozpocznij naukę
lekarz
Idę do lekarza.
reconocer
No puedo reconocer su voz.
rozpocznij naukę
rozpoznać
Nie mogę rozpoznać jego głosu.
explicar
Por favor, explícame esto.
rozpocznij naukę
wyjaśnić
Proszę, wyjaśnij mi to.
ayudar
Quiero ayudar.
rozpocznij naukę
pomóc
Chcę pomóc.
millones
Hay millones de estrellas.
rozpocznij naukę
miliony
Jest miliony gwiazd.
dirección
Dame tu dirección.
rozpocznij naukę
adres
Podaj mi swój adres.
mal
Me siento mal.
rozpocznij naukę
źle
Czuję się źle.
internet
Uso internet todos los días.
rozpocznij naukę
internet
Korzystam z internetu codziennie.
constituir
Esto constituye un problema.
rozpocznij naukę
stanowić
To stanowi problem.
causa
La causa es desconocida.
rozpocznij naukę
przyczyna
Przyczyna jest nieznana.
partido
Soy miembro de un partido político.
rozpocznij naukę
partia
Jestem członkiem partii politycznej.
enfermedad
La enfermedad es grave.
rozpocznij naukę
choroba
Choroba jest poważna.
sector
Trabajo en el sector financiero.
rozpocznij naukę
sektor
Pracuję w sektorze finansowym.
control
Tenemos que mantener el control.
rozpocznij naukę
kontrola
Musimy zachować kontrolę.
común
Ten problema es común.
rozpocznij naukę
wspólny
Ten problem jest wspólny.
lado
Estoy de tu lado.
rozpocznij naukę
strona
Jestem po twojej stronie.
juan
Juan es mi amigo.
rozpocznij naukę
Jan
Jan jest moim przyjacielem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.