Traits of character

 0    38 fiszek    apaznowicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
rozpocznij naukę
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
ambitious
He is ambitious, and he wants to be promoted quickly.
rozpocznij naukę
ambitny
On jest ambitny i chce szybko dostać awans.
arrogant
He is the most arrogant man I have ever met!
rozpocznij naukę
arogancki
On jest najbardziej aroganckim człowiekiem, jakiego spotkałem.
greedy
Not all bankers are greedy.
rozpocznij naukę
chciwy
Nie wszyscy bankierzy są chciwi.
quiet
Can't you be quiet even for a second?
rozpocznij naukę
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
patient
You need to be patient.
rozpocznij naukę
cierpliwy
Musisz być cierpliwy.
outgoing
A good salesman should be outgoing and friendly.
rozpocznij naukę
otwarty
Dobry sprzedawca powinien być otwarty i przyjazny.
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
rozpocznij naukę
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
generous
It is very generous of you to pay my college fees.
rozpocznij naukę
hojny
To bardzo wspaniałomyślne z twojej strony, żeby zapłacić za moje studia.
clever
You son is really clever.
rozpocznij naukę
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.
kind
Be kind to your new colleague.
rozpocznij naukę
miły
Bądźcie uprzejmi dla nowego kolegi.
impatient
An impatient person doesn't like to wait.
rozpocznij naukę
niecierpliwy
Osoba niecierpliwa nie lubi czekać.
rude
Your remark was really rude.
rozpocznij naukę
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
shy
Join us, don't be shy!
rozpocznij naukę
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
dishonest
I've never done a dishonest thing in my life!
rozpocznij naukę
nieuczciwy
Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!
impolite
The new shop assistant was impolite to customers.
rozpocznij naukę
nieuprzejmy
Nowa sprzedawczyni była nieuprzejma dla klientów.
responsible
I'm responsible for the key clients.
rozpocznij naukę
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
brave
It's not always easy to be brave.
rozpocznij naukę
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
cruel
Life can be cruel.
rozpocznij naukę
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
self-confident
You need to be more self-confident if you want to become successful.
rozpocznij naukę
pewny siebie
Musisz być bardziej pewny siebie jeśli chcesz odnieść sukces.
helpful
Your notes were very useful, thanks.
rozpocznij naukę
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
hard-working
She's really hard-working.
rozpocznij naukę
pracowity
Ona jest naprawdę pracowita.
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
rozpocznij naukę
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
friendly
Everyone is friendly here.
rozpocznij naukę
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
talkative
He's a nice sort of person, but not very talkative.
rozpocznij naukę
gadatliwy
On jest miłą osobą, ale nie jest zbyt rozmowny.
selfish
They have learnt not to be so selfish.
rozpocznij naukę
egoistyczny
Nauczyli się nie być tak samolubnymi.
mean
Why do you have to be so mean?
rozpocznij naukę
podły
Dlaczego musisz być taki podły?
modest
Be modest and humble.
rozpocznij naukę
skromny
Bądź skromny i pokorny.
calm
Calm down!
rozpocznij naukę
opanowany
Uspokój się!
fair
It's not fair!
rozpocznij naukę
sprawiedliwy
To nie sprawiedliwe!
cowardly
Your cowardly behaviour disappointed me.
rozpocznij naukę
tchórzliwy
Twoje tchórzliwe zachowanie rozczarowało mnie.
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
rozpocznij naukę
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
honest
She seems to be honest.
rozpocznij naukę
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
stubborn
She is as stubborn as a mule.
rozpocznij naukę
uparty
Ona jest tak uparta, jak osioł.
polite
We only hire polite people.
rozpocznij naukę
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
rozpocznij naukę
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
easy-going
You are always so relaxed and easy-going.
rozpocznij naukę
wyluzowany
Jesteś zawsze taki zrelaksowany i wyluzowany.
funny
It's so funny!
rozpocznij naukę
zabawny
To takie zabawne!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.